ویژگی ها

ذرات بنیادی دارای شعور نامرئی هستند

 

ذرات بنیادی دارای شعور نامرئی هستند

وقتی کلیه اشیائ از ستارگان ،خورشید ،ماه ،سنگ وجانوران همه به تسبیح ذات باریتعالی مشغولند نشانگر وجود شعور نامرئی در تمامی پدیده ها ئی که از ماده تشکیل شده اند وارتباط هم آهنگ هم باهم دارند میباشد .آیات زیر این موضوع را تآکید میفرماید.

تسبح له السماوات السبع والأرض و من فيهن و ان من شي ء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا-آیه 44 سوره اسرائ. "هر آنچه که در هفت جو زمین وخود زمین وجود دارد چه جاندار وچه بیجان  همه تسبیح ذات باریتعالی را انجام میدهند ولی  انسان درک و فهم آنرا ندارد"  ودر آیه دیگر میفرماید -

أو لم يروأ الي ما خلق الله من شي ء يتفيأ ظلاله عن اليمين و الشمآئل سجدا لله و هم داخرون، و لله يسجد ما في السماوات و ما في الأرض من دآبة والملائكة و هم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون-آیات 48 الی 51 سوره نحل –

آیا نمی بینید هر شیئ که  حرکت سایه آنها حاکی از وجود آنهاست که شما مشاهده میکنید سجده خدا را با فروتنی بجای میآورند .صحبت از تمامی مظاهر مادی واجزای تشکیل دهنده آن که در معرض دید ما قرار دارد وحتی قوانین طبیعت (ملائکه ) جاندار وبیجان وهمه در حالی که ماموریتی به عهده آنها گذاشته شده وضمن آنکه آن ماموریت را بخوبی انجام میدهند  در برابر ذات باریتعالی خاشعند وسجده خدا  رابجای می آورند .

خداوند از سایه دار بودن هرشیئ که ما مشاهده میکنیم میکند و میخواهد مطلب مهمی بما تذکر دهد . منظور خداوند کوه وسنگ و درخت وتمامی اشیائ مادی است که در زمین وجود دارند وهر روزحرکت سایه آنها در اثر نور خوشید  وجود خود را بما نشان میدهد ( این موضوع را خداوند در تمثیلی بیان داشته) واز این جا ذهن ما  به آ نها و به درون آنها میکشاند . در آیه های بعد نیز تاکید میکند مافی السموات وما فی الارض تمامی مظاهر مادی که کار گزاران قوانین طبیعت هم در آن است همه سجده خدا بجای می آورند .این یک مطلب ودوم اینکه تمامی این مظاهر مادی بیهوده آفریده نشده اند هر کدام در ساختار جهان مادی نقشی بر عهده دارند .

خداوند زنبور عسل را به عنوان نمونه حشرات در زمین مثال میزندواعمال آن را وحی خداوند میداند که در او نهادینه شده است .این اعمال را ماموریت در حیات زمین میداند. سنگ هم ماموریت دارد .انسجام جهان مادی از استحکام سنگ پا بر جاست وسنگ هم به نوبه خود از استحکام وهمبستگی ذرات اتم ها واتم ها هم از همبستگی ذرات بنیادی وهم آهنگی چهار قانون اصلی کیهان در درون هر اتم وحتی درون هر ذره بنیادی است سرچشمه گرفته است.هر کدام براساس ماموریت این انسجام را برپا داشته اند .ارتباط بین آنها ونظم خارق العاده را نیروی لایزال ابدی بر عهده دارد .خلق فی السوی و قدر فهدی .خداوند متعال خلق کرد وشکل داد وهمه را موزون آفرید وهمه را هدایت میکند .حال عامل این هدایت چیست .چگونه این ارتباط بین کل نظام آفرینش را انجام میدهد .از نظر علمی چه توجیهی دارد .آیا نشانه هائی از این هم آهنگی بصورت علمی که برای بشر قابل درک باشد وجود دارد .چرا خداوند متعال میفرماید الله نورالسموات والارض است .مگر کیهان از نور ذات باریتعالی نشآت نگرفت وبصورت فوتون در لحظه بدیع السموات و الارض تجلی نکرد .فوتون به عنوان سنگ بنای هستی کیهان واکترون وپوزیترون ها وضد ذرات آنها همراه آن به یک کلمح البصر  ازنور ذات باریتعالی شکل نگرفتند .پس خداوند همچنان نور خود را در کیهان مسلط کرده وبقای کیهان از نور خدا است .برای روشن شدن این موضوعات که اشاره رفت توجه شما را بخصوص فیزیک دانان عزیز را به آزمایش چروفسورAntoine Suarez فیزیک دان کوانتوم وموسس و رئیس  مرکز کوانتومی فلسفی زوریخ – ژنو  جلب میکنم .

سوارس این مرکز را بر پایه  نشست هائی که  در مورد سئوالات بیشمار فلسفی John Bell  فیزیکدان معروف  تشکیل میشد بنا گذاشت .در این نشست نظریه اینشتن  در مورد " اینکه هیچ چیز در جهان مادی نمی تواند سرعتی بالا تر از سرعت نورداشته باشد" به چالش کشیده میشد واکثرا در ژنو بر گذار میشد . آزمایشات متعددی در زمینه فوتون ها وتآثیر پذیری از هم  انجام شد و در حقیقت با دید دیگری به قضیه نگاه کنیم مبارزه  بین پیروان فیزیکدانان ماتریالیست ها ( لائیک ها) و فیزیکدانان ( معتقد به نیروی ما فوق فیزیک ) در گرفت که بحث بسیار طولانی دارد .هدف این مقاله ذهنیت دادن برای بررسی و تحقیق روی مطالب عنوان شده است در حقیقت برای تشهیذ  ذهن است ( متاسفانه جای فیزیکدانان ما در این مباحث خالی است ).این آزمایش از Pm Magazin , واز سایت WWW. Pm magazine deانتخاب شده است . خلاصه آزمایش پرفسور سوارس  از دید Josef Scheppach گزارشگر مجله علمی PM موضوع مقاله "چگونه نیروی کیهانی در زندگی ما تاثیر میگذارد " را انتخاب کرده ام  که تا اندازه ای با مقاله ما ارتباط دارد با هم مرور میکنیم .

نامبرده سراغ پرفسور آنتونی سوارس میرود ودر باره آزمایش فوتون های دو قلو ورفتار آنها گزارشی تهیه میکند به این شرح : فوتون ها یا کوانت ها سنگ بنای کیهان هستند ورفتاری از خود بروز میدهند که قوانین فیزیک را به چالش میکشند .سوارس ابتدا با فرستادن لیزر به درون یک کریستال یک جفت فوتون دوقلو یا وابسته ایجاد کرد ودر دستگاهی آنها را در دو جهت مخالف فرستاد وی برای فرستادن آنها از کابل نوری ظریف استفاده کرد در مسیرهر یک از این فوتون ها یک آینه و در فواصل مختلف قرارداد .آینه ها خاصیت نیمه شفاف( نیمه عبور دهنده) دارا بودند .این فوتون ها براساس اصل تصادفی بودن میبایستی یکی از انها از آینه عبور کند و دیگری احتمال دارد عبور نکند یا بعکس .هر آینه به یک شناساگر ارتباط داشت که توسط زیگنال عبور را تائید میکرد.برای اینکه موضوع تصادفی بودن عبور فوتون ها کاملا مشخص شود .سوارس آزمایش را بار ها تکرار کرد وهر بار تصویر دیگری بدست آورد.اصل تصادفی بودن در این آزمایش اصالت خود را از دست داد وهر فوتون رفتاری مطابق  فوتون همزاد خود را نشان میداد.اگر فوتونی از اینه عبور میکرد دیگری نیز عبور میکرد وبعکس. بدون توجه باینکه آینه بر روی عبوربا مانع تنظیم شده باشد (چگونه رفتار همدیگر را تشخیص میدهند بدون توجه به بعد مسافت ).این ذرات ریز مشکل بزرگی را برای علم فیزیک ایجاد کرده اند.آنهم سئوالی که علم فیزیک نمی تواند پاسخ دهد.آنها بدون توجه به محیط اطراف کار خود را انجام میدهند .تفکرات ما از اصل علیت پیروی میکند.پس دلیل این رفتار فوتون ها چی است. آیا علل بیرون از فوتون ها ویا نیروئی از دور ان ها را کنترل میکند.اینجا تصور بر این است که نیروی قدرتمندی خارج از حیطه تفکرات ذهن انسان ونیروی غیبی دست اندر کار است خدا،فرشته ویا....حال اگر این ذرات درون محدوده آزمایشگاه چنین رفتاری داشته باشند آیا تمامی کوانت ها که در سراسر کیهان( در ستارگان در زمین در گیاه ،سنگ وجانوران ووجود انسان ) هم همین رفتار را دارند چرا که ماده همه از کوانت ها هستند .

در آغاز کیهان ولحظه مه بانگ همه ماده کیهان در یک نقطه در هم فشرده بودندو طی حدود 15 میلیارد سال در سراسر کیهان پخش شدند.در منظومه شمسی در زمین در وجود ما بعنوان جزئی از کل  و همه عضو زنجیره کوانت ها هستند که بوسیله تله پاتی با هم در ارتباط هستند .هر چه در مریخ اتفاق می افتد ویا در زمین ویا  اعمال ما انسان ها از دستوری است که ابلاغ میشود از کجا وچه کسی این دستور را صادر میکند .همه ساختارها در جهان مادی از یک مدل تبعیت میکنند .مار پیچی های درون کهکشان ها ومارپیچی روی جلد حلزون 

.Rupert Sheldrake  بیوشیمیست معروف حد س میزند حوزه های مورفولوژی اتمی وجود دارند که در آنها تمامی داده های تاریخ گذشته وحال وتکامل جهان ذخیره شده اند (توجه شما را به این ایه جلب میکنم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ )وهر چه در مغز ما میگذرد در جائی دیگر اثر آن بروز میدهد وبعکس. آگاهی های اخیر از فیزیک کوانتومی نشان میدهد که ما باید عضو کوچکی از مجموعه کل در نظر گرفته شویم .چه تصوراتی میتوانند فیزیک دانان کوانتومی در باره چگونگی نفوذ پیام های تله پاتی و دریافت آن داشته باشند.

اصل عدم قطعیت بر کوانت حاکم است نمیتوان همزمان مکان وسرعت الکترون را سنجید رفتاری دو گانه دارند .فوتون ها همزمان هم موج هستند وهم ذره با این خصوصیات چگونه در جای خود که در یک آن مشخص نیست  پیام ها را دریافت میکنند .اولین آزمایش فیزیک کوا نتومی در این مورد در سال 1982 توسط فیزیک دان فرانسوی Alain Aspect انجام شد. چگونگی   آزمایش شبیه آزمایش  سوارس بود .نتیجه دو ذره که با سرعت نور در دوجهت مخالف در حرکتند تبادل اطلاعات را با سرعت دو برابر نور انجام میدهند .درست همان چیزی که اینشتن انرا غیرممکن توصیف کرده بود .22 سال بعد همان ازمایش مجددا تکرار شد وسوارس با قاطعیت اعلام کرد که پشت کوانت تله پاتی یک شعور نامرئی وقوی قرار دارد .سوارس آزمایش خود را توسعه داد در دو سیستم ایستا و پویا انرا تکرار کرد .قبلا آزمایش در سیستم آینه ثابت  انجام داده بود  هر دو آینه ثابت بودند ودر آزمایش دوم یک آینه ثابت ودیگری   با حرکت بالائی از منبع تولید فوتون ها دور میشد به عبارتی   دو سیستم  با زمانی متفاوت داریم در این آزمایش هر دو فوتون باهم به آینه ها رسیدند .قاعدتا بایستی یکی زودتر ودیگری دیرتر میرسید.نتیجه آزمایش عجیب بود .زمان در تبادل اطلاعات بین دو ذره زمان متوقف شد بعبارتی یکی از فوتون ها که زمان بیشتری لازم داشت به آینه برسد برای اینکه از همزاد خود عقب نیافتد زمان را از کار انداخت یازمان به این خاطر از کار افتاد .اما سئوال اینجااست چه کسی زمان را متوقف کرد.سوارس باین نتیجه رسید :ذراتی که در تبادل اطلاعات بهم تنیده شده اند عضو یک سیستم بهم پیوسته هستندوزمان در مکان آنها بی تاثیر است .خانه ،کوه یا انسانها مکان معین کسب کرده اند ولی ذرات لا مکان هستند یعنی در زمان مساوی هم در کلن هستند هم در برلین .این که لامکانی وجود دارد را ما تاکنون از مذهب شناخته ایم .خدا در همه جا است .

این خلاصه آزمایش پرفسور سوارس بود .تمام مطالب غیر از داخل پرانتز از آنجا نقل شد.

وابستگی کوانتومی یا درهم تنیدگی کوانتومی

در هم تنیدگی ذرات تحت عنوان تنیدگی کوانتومی در علم فیزیک جا باز کرده و واقعیت آن ثابت شده است و آزمایش سوارس هم در این ارتباط است .مکانیک کوانتومی دنیای خاص خود را دارد . به عبارتی با ماورائ دنیای مادی در ارتباط است یا ریشه در آن دارد. حال به نظر اینجانب فوتون ها از احدیت سرچشمه گرفتند و در بدیع السموات والارض وقبل از فطرهن یعنی انبساط کیهان فقط فوتون والکترون وپوزیترون واضداد آنها وجود داشتند واین ذرات هم همه در هم تنیده بودند واز پی مزون ها ومیون ها شکل گرفتند .تنها ذره بنیادی که با هویت مستقل بجای ماند فوتون ها بودند زیرا ضد ماده جداگانه ومستقل نداشتند.فوتون ذره کاملا اعجاب انگیز ودر جهان مادی استثنا است زیرا ضد آن در خودش ادغام شده . سایر ذرات بنیادی جذب اتم ها شدند .همان جا درهم تنیده بودند برخلاف نظر پرفسورBell  فیزیک دان معروف که میگوید فوتون ها در زمان مه بانگ بهم تنیده نبودند واین بهم تنیدگی بر آنها عارض شد .قبل از بهم تنید گی فوتون ها آنها وجود نداشتند که بر آنها عارض شود..قرآن این نظریه را رد میکند .براساس نظریه قرآن کیهان نبود وخداوند ان را از هیچ آفرید.ابداع کرد .بدیع السموات والارض صورت گرفت . اراده ذات باریتعالی بر آن قرار گرفت کیهان ابداع گردد ونور خدا تجلی یافت .ابتدا از احدیت کیهان آغاز شد .علم هم میگوید کیهان از احدیت یا زینگولاریته آغاز شد وازیک نقطه بسیار فشرده وچگال که ماده هنوز در آن بوجود نیامده بود به وجود آمد .در احدیت نور خداوند حاکم بود واز نور خدا فوتونها والکترون وپوزیترون هاا واضداد آنها بوجود امدند.و حتی چهار قانون اصلی فیزیک هنوز خلق نشده بودند ودر هم ادغام بودند وذرات بنیادی هم در هم تنیده بودند .درهم تنیدگی از آنجا آغاز شد وما دیگر در جهان مادی درهم تنیدگی نداریم . علم میتواند در آزمایشگاه دو ذره درهم تنیده ایجاد کند ولی کلی نیست.در موارد استثنائی مانند آزمایش سوارس موردی میتوانیم به آن دستیابی داشته باشیم علم فیزیک میگوید ماده در سیاه چاله ها دفن میشود یا به عبارتی بلعیده میشوند ولی تا کنون شواهدی در دست نیست که در کیهان بعد از پدید آمدن ماده در کیهان ماده ای خلق شده باشد مثلا از درون سیاه چاله ها . بنابراین دیگر درهم تنیدگی اتفاق نمی افتد ویک بار در زمان خلقت کیهان وقبل از شش روز و قبل از فطرهن ودر بدیع السموات والا رض این در هم تنیدگی توسط نور ذات باریتعالی که نور علی النور یا انرژی ناب بودانجام شد. خداوند از همین نور خود برای ایجاد ارتباط با کلیه مظاهر مادی در کهکشانها ومنظومه شمسی و در زمین کوه ها جمادات وگیاهان وجانوران وانسان در جهان مادی استفاده میکند .این درهم تنیدگی احتمالا شامل الکترون ها وپوزیترون وسایر ذرات بنیادی هم میشود . فوتون ها  آگاهانه عمل میکنند واصل تصادفی بودن بر آنها حاکم نیست این رفتار خاص در بدو خلقت کیهان در وجود فوتون ها نهادینه شده وبدون تاثیر پذیری از عوامل خارجی  ومطابق دستور نهفته در ذات خودعمل میکنند واین موضوع در ازمایشات متعدد علمی بوضوح آشکار شده است وعلم این رفتار راعجیب وغیر قابل درک میداند 

فوتون ها ریشه در نور خدا دارند . فوتون ها بعبارتی می توانند  رابط جهان مادی وعالم غیب باشند واین توانائی را خداوند متعال در ذات آنها قرارداده .پس بااین توصیف ها فوتون ها دارای شعور نا مرئی هستند.وبراین اساس سنگ ، کوه ،گیاهان ،جانوران انسانها همه دارای شعور هستند اینکه خداوند متعال میفرماید تمامی مظاهر مادی در حال سجده وتسبیح ذات باریتعالی هستند حاکی از وجود شعور نامرئی است در آنها که مانمی توانیم  آنرا درک کنیم.

ولی شعور انسان از نوع عالی است که خداوند به او عطا کرده است که توسط روح در انسان نهادینه شده است .حال برایمان مشخص میشود چطور هر آنچه در آسمان ها وزمین است از هر شیئ تسبیح وسجده بارتعالی بجا میآورند .زیرا همه شعور خدا دادی دارند وشاید خداوند متعال از طریق همین فوتونها تبادل اطلاعات با تمامی موجودات مادی را انجام میدهد واطلاعات همه مظاهر مادی را در کتاب مبین ضبط میکند.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء –سوره حج آیه18-

آیا نمی بینید که هر آنچه در آسمانها و در زمین است و خورشید وماه، و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده می کنند (در انسان این تسبیح اختیاری است وخداوند در این ایه کثیر من الناس میفرماید یعنی برخی انسان ها این تسبیح را به جای نمی اورند)، و بر بسیاری عذاب محقق شده و هر که را خدا خوار سازد، هیچ کس گرامیش نمی دارد زیرا خدا هر چه بخواهد انجام میدهد. من فی السموات در این ایه جو زمین منظوراست زیرا قابل رویت است بعلاوه خورشید وماه وستارگان را از آن جدا کرده است مهندس سید محمد تقوی اهرمی-مهر ماه 1393-ویرایش جدید اسفند ماه 1395

 

 

  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت