ویژگی ها

ذرات بنیادی دارای شعور نامرئی هستند

 

ذرات بنیادی دارای شعورنامرئی هستند

وقتی کلیه اشیائ ازستارگان ،خورشید ،ماه ،سنگ وجانوران همه به تسبیح ذات باریتعالی مشغولند نشانگر وجود شعورنامرئی درتمامی پدیده ها ئی که از ماده تشکیل شده اند وارتباط هم آهنگ هم باهم دارند میباشد .آیات زیر این موضوع را تآکید میفرماید.

تسبح له السماوات السبع والأرض و من فيهن و ان من شي ء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا-آیه 44 سوره اسرائ. "هر آنچه که درهفت جو زمین وخود زمین وجود دارد (چه جانداروچه بیجان هرشیئ)همه تسبیح ذات باریتعالی را انجام میدهند ولی شما آن تسبیح را درک نمیکنید" ودرآیه دیگر میفرماید -

أو لم يروأ الي ما خلق الله من شي ء يتفيأ ظلاله عن اليمين و الشمآئل سجدا لله و هم داخرون، و لله يسجد ما في السماوات و ما في الأرض من دآبة والملائكة و هم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون-آیات 48 الی 51 سوره نحل –

آیا نمی بینید هرشیئ که حرکت سایه آنها حاکی از وجود آنهاست که شما مشاهده میکنید سجده خدا را با فروتنی بجای میآورند هرانچه درهفت جو زمین وزمین از ملائکه(قوانین وکارگزارن طبیعت وریزجنبندگان(بند پایان)بدون هیچ تکبری درحال سجده خداهستند واز خدائی که بر انها تسلط دارد خوف دارند وماموریت محوله را انجام میدهند .صحبت از تمامی مظاهر مادی واجزای تشکیل دهنده آن که در معرض دید ما قراردارد وحتی قوانین طبیعت (ملائکه ) وبند پایان وهمه درحالی که ماموریتی به عهده آنها گذاشته شده وضمن آنکه آن ماموریت را بخوبی انجام میدهند دربرابرذات باریتعالی خاشعند وسجده خدا را بجای می آورند .

خداوند ازسایه دار بودن هرشیئ که ما مشاهده میکنیم اشاره میکند و میخواهد مطلب مهمی بما تذکر دهد . منظور خداوند کوه وسنگ و درخت وتمامی اشیائ مادی است که درزمین وجود دارند وهرروزحرکت سایه آنها دراثر نورخورشید وجود خود را بما نشان میدهد ( این موضوع را خداوند در تمثیلی بیان داشته وسماوات هم در اینجا کیهان نیست نورخورشید بر تمامی مظاهر مادی وبندپایان به مقاله دابه ونقش آن در تداوم حیات از نظر قرآن) واز این جا ذهن ما  به آ نها و به درون آنها میکشاند. در آیه های بعد نیز تاکید میکند مافی السموات وما فی الارض تمامی مظاهر مادی که کار گزاران قوانین طبیعت هم در آن است همه سجده خدا بجای می آورند .این یک مطلب ودوم اینکه تمامی این مظاهر مادی بیهوده آفریده نشده اند هرکدام درساختار جهان مادی نقشی برعهده دارند

خداوند زنبورعسل را به عنوان نمونه حشرات درزمین مثال میزند واعمال آن را وحی خداوند میداند که دراو نهادینه شده است .این اعمال را ماموریت درحیات زمین میداند. سنگ هم ماموریت دارد .انسجام جهان مادی از استحکام سنگ پا بر جاست وسنگ هم به نوبه خود از استحکام وهمبستگی ذرات اتم ها واتم ها هم ازهمبستگی ذرات بنیادی وهم آهنگی چهار قانون اصلی کیهان در درون هر اتم وحتی درون هر ذره بنیادی است سرچشمه گرفته است. هرکدام براساس ماموریت این انسجام را برپا داشته اند .ارتباط بین آنها ونظم خارق العاده را نیروی لایزال ابدی بر عهده دارد .خلق فی السوی و قدر فهدی .خداوند متعال خلق کرد وشکل داد وهمه را موزون آفرید وهمه را هدایت میکند .حال عامل این هدایت چیست .چگونه این ارتباط بین کل نظام آفرینش را انجام میدهد .از نظرعلمی چه توجیهی دارد .آیا نشانه هائی ازاین هم آهنگی بصورت علمی که برای بشر قابل درک باشد وجود دارد .چرا خداوند متعال میفرماید الله نورالسموات والارض است. مگرکیهان از نورذات باریتعالی نشآت نگرفت وبصورت فوتون درلحظه بدیع السموات و الارض تجلی نکرد. فوتون به عنوان سنگ بنای هستی کیهان واکترون وپوزیترون ها وضد ذرات آنها همراه آن به یک کلمح البصر ازنورذات باریتعالی شکل نگرفتند. پس خداوند همچنان نورخود را درکیهان مسلط کرده وبقای کیهان از نورخدا است. برای روشن شدن این موضوعات که اشاره رفت توجه شما را بخصوص فیزیک دانان عزیز را به آزمایش پروفسورAntoine Suarez فیزیک دان کوانتوم وموسس ورئیس مرکز کوانتومی فلسفی زوریخ – ژنو جلب میکنم .

سوارس این مرکز را برپایه  نشست هائی که درمورد سئوالات بیشمار فلسفی John Bell  فیزیکدان معروف  تشکیل میشد بنا گذاشت. دراین نشست نظریه اینشتن درمورد " اینکه هیچ چیز در جهان مادی نمی تواند سرعتی بالا تر از سرعت نورداشته باشد" به چالش کشیده میشد واکثرا درژنو برگذارمیشد . آزمایشات متعددی درزمینه فوتون ها وتآثیر پذیری ازهم انجام شد ودرحقیقت با دید دیگری به قضیه نگاه کنیم مبارزه بین پیروان فیزیکدانان ماتریالیست ها ( لائیک ها) و فیزیکدانان ( معتقد به نیروی ما فوق فیزیک ) درگرفت که بحث بسیار طولانی دارد. هدف این مقاله ذهنیت دادن برای بررسی و تحقیق روی مطالب عنوان شده است درحقیقت برای تشهیذ ذهن است ( متاسفانه جای فیزیکدانان ما دراین مباحث خالی است ).این آزمایش از Pm Magazin واز سایت WWW. Pm magazine deانتخاب شده است. خلاصه آزمایش پرفسورسوارس از دید Josef Scheppach گزارشگر مجله علمی PM موضوع مقاله "چگونه نیروی کیهانی درزندگی ما تاثیر میگذارد " را انتخاب کرده ام که تا اندازه ای با مقاله ما ارتباط دارد با هم مرور میکنیم .

نامبرده سراغ پرفسورآنتونی سوارس میرود ودرباره آزمایش فوتون های دو قلو ورفتار آنها گزارشی تهیه میکند به این شرح : فوتون ها یا کوانت ها سنگ بنای کیهان هستند ورفتاری از خود بروز میدهند که قوانین فیزیک را به چالش میکشند .سوارس ابتدا با فرستادن لیزر به درون یک کریستال یک جفت فوتون دوقلو یا وابسته ایجاد کرد ودردستگاهی آنها را در دو جهت مخالف فرستاد وی برای فرستادن آنها از کابل نوری ظریف استفاده کرد در مسیرهر یک از این فوتون ها یک آینه ودرفواصل مختلف قرارداد. آینه ها خاصیت نیمه شفاف( نیمه عبور دهنده) دارا بودند .این فوتون ها براساس اصل تصادفی بودن میبایستی یکی ازانها از آینه عبورکند و دیگری احتمال دارد عبور نکند یا بعکس. هرآینه به یک شناساگر ارتباط داشت که توسط زیگنال عبوررا تائید میکرد. برای اینکه موضوع تصادفی بودن عبورفوتون ها کاملا مشخص شود. سوارس آزمایش را بارها تکرار کرد وهر بار تصویر دیگری بدست آورد. اصل تصادفی بودن دراین آزمایش اصالت خود را از دست داد وهر فوتون رفتاری مطابق  فوتون همزاد خود را نشان میداد. اگر فوتونی ازاینه عبورمیکرد دیگری نیزعبورمیکرد وبعکس. بدون توجه باینکه آینه بر روی عبوربا مانع تنظیم شده باشد (چگونه رفتار همدیگررا تشخیص میدهند بدون توجه به بعد مسافت ).این ذرات ریز مشکل بزرگی را برای علم فیزیک ایجاد کرده اند.آنهم سئوالی که علم فیزیک نمی تواند پاسخ دهد.آنها بدون توجه به محیط اطراف کارخود را انجام میدهند .تفکرات ما از اصل علیت پیروی میکند. پس دلیل این رفتار فوتون ها چی است. آیا علل بیرون ازفوتون ها ویا نیروئی از دوران ها را کنترل میکند. اینجا تصوربراین است که نیروی قدرتمندی خارج ازحیطه تفکرات ذهن انسان ونیروی غیبی دست اندر کار است خدا،فرشته ویا....حال اگر این ذرات درون محدوده آزمایشگاه چنین رفتاری داشته باشند آیا تمامی کوانت ها که در سراسر کیهان( درستارگان درزمین در گیاه ،سنگ وجانوران و وجود انسان ) هم همین رفتار را دارند چرا که ماده همه از کوانت ها هستند .

درآغازکیهان ولحظه مه بانگ همه ماده کیهان دریک نقطه درهم فشرده بودند و طی حدود 15 میلیارد سال در سراسر کیهان پخش شدند. درمنظومه شمسی درزمین دروجود ما بعنوان جزئی از کل وهمه عضو زنجیره کوانت ها هستند که بوسیله تله پاتی با هم درارتباط هستند .هرچه درمریخ اتفاق می افتد ویا درزمین ویا اعمال ما انسان ها از دستوری است که ابلاغ میشود از کجا وچه کسی این دستور را صادر میکند. همه ساختارها درجهان مادی از یک مدل تبعیت میکنند. مارپیچی های درون کهکشان ها ومارپیچی روی جلد حلزون 

.Rupert Sheldrake  بیوشیمیست معروف حد س میزند حوزه های مورفولوژی اتمی وجود دارند که در آنها تمامی داده های تاریخ گذشته وحال وتکامل جهان ذخیره شده اند (توجه شما را به این ایه جلب میکنم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ )وهرچه درمغز ما میگذرد درجائی دیگراثرآن بروز میدهد وبعکس. آگاهی های اخیر از فیزیک کوانتومی نشان میدهد که ما باید عضو کوچکی از مجموعه کل درنظر گرفته شویم .چه تصوراتی میتوانند فیزیک دانان کوانتومی درباره چگونگی نفوذ پیام های تله پاتی و دریافت آن داشته باشند.

اصل عدم قطعیت بر کوانت حاکم است نمیتوان همزمان مکان وسرعت الکترون را سنجید رفتاری دو گانه دارند .فوتون ها همزمان هم موج هستند وهم ذره با این خصوصیات چگونه درجای خود که دریک آن مشخص نیست  پیام ها را دریافت میکنند .اولین آزمایش فیزیک کوا نتومی در این مورد در سال 1982 توسط فیزیک دان فرانسوی Alain Aspect انجام شد. چگونگی   آزمایش شبیه آزمایش سوارس بود .نتیجه دو ذره که با سرعت نور در دوجهت مخالف در حرکتند تبادل اطلاعات را با سرعت دو برابر نور انجام میدهند .درست همان چیزی که اینشتن انرا غیرممکن توصیف کرده بود .22 سال بعد همان ازمایش مجددا تکرار شد وسوارس با قاطعیت اعلام کرد "که پشت کوانت تله پاتی یک شعور نامرئی وقوی قرار دارد. سوارس آزمایش خود را توسعه داد دردو سیستم ایستا و پویا انرا تکرار کرد. قبلا آزمایش درسیستم آینه ثابت انجام داده بود هردوآینه ثابت بودند ودر آزمایش دوم یک آینه ثابت ودیگری با حرکت بالائی ازمنبع تولید فوتون ها دور میشد به عبارتی   دو سیستم  با زمانی متفاوت داریم در این آزمایش هر دو فوتون باهم به آینه ها رسیدند. قاعدتا بایستی یکی زودتر ودیگری دیرتر میرسید.نتیجه آزمایش عجیب بود .زمان در تبادل اطلاعات بین دو ذره زمان متوقف شد بعبارتی یکی از فوتون ها که زمان بیشتری لازم داشت به آینه برسد برای اینکه از همزاد خود عقب نیافتد زمان را از کارانداخت یازمان به این خاطر از کار افتاد .اما سئوال اینجااست چه کسی زمان را متوقف کرد.سوارس باین نتیجه رسید :ذراتی که در تبادل اطلاعات بهم تنیده شده اند عضو یک سیستم بهم پیوسته هستندوزمان در مکان آنها بی تاثیر است .خانه ،کوه یا انسانها مکان معین کسب کرده اند ولی ذرات لا مکان هستند یعنی درزمان مساوی هم در کلن هستند هم دربرلین .این که لامکانی وجود دارد را ما تاکنون از مذهب شناخته ایم .خدا در همه جا است ."

این خلاصه آزمایش پرفسور سوارس بود .تمام مطالب غیر ازداخل پرانتز ازآنجا نقل شد.

وابستگی کوانتومی یا درهم تنیدگی کوانتومی

درهم تنیدگی ذرات تحت عنوان تنیدگی کوانتومی درعلم فیزیک جا باز کرده و واقعیت آن ثابت شده است و آزمایش سوارس هم دراین ارتباط است. مکانیک کوانتومی دنیای خاص خود را دارد. به عبارتی با ماورائ دنیای مادی در ارتباط است یا ریشه در آن دارد. حال به نظر اینجانب فوتون ها از احدیت سرچشمه گرفتند و در بدیع السموات والارض وقبل از فطرهن یعنی انبساط کیهان فقط فوتون والکترون وپوزیترون واضداد آنها وجود داشتند واین ذرات هم همه در هم تنیده بودند واز پی مزون ها ومیون ها شکل گرفتند .تنها ذره بنیادی که با هویت مستقل بجای ماند فوتون ها بودند زیرا ضد ماده جداگانه ومستقل نداشتند.فوتون ذره کاملا اعجاب انگیز ودر جهان مادی استثنا است زیرا ضد آن در خودش ادغام شده . سایر ذرات بنیادی جذب اتم ها شدند .همان جا درهم تنیده بودند برخلاف نظر پرفسورBell  فیزیک دان معروف که میگوید فوتون ها در زمان مه بانگ بهم تنیده نبودند واین بهم تنیدگی بر آنها عارض شد .قبل از بهم تنید گی فوتون ها آنها وجود نداشتند که بر آنها عارض شود.

قرآن این نظریه را رد میکند .براساس نظریه قرآن کیهان نبود وخداوند ان راازهیچ آفرید. ابداع کرد .بدیع السموات والارض صورت گرفت. اراده ذات باریتعالی برآن قرارگرفت کیهان ابداع گردد ونورخدا تجلی یافت .ابتدا ازاحدیت کیهان آغاز شد .علم هم میگوید کیهان از احدیت یا زینگولاریته آغاز شد وازیک نقطه بسیار فشرده وچگال که ماده هنوزدرآن بوجود نیامده بود به وجود آمد. دراحدیت نورخداوند حاکم بود واز نورخدا فوتونها والکترون وپوزیترون ها واضداد آنها بوجود امدند وحتی چهارقانون اصلی فیزیک هنوزخلق نشده بودند ودرهم ادغام وذرات بنیادی هم درهم تنیده بودند. درهم تنیدگی ازآنجا آغاز شد وما دیگردرجهان مادی درهم تنیدگی نداریم . علم میتواند درآزمایشگاه دو ذره درهم تنیده ایجاد کند آنهم در زمانی فوقالعاده کوچک ولی کلی نیست.درموارد استثنائی مانند آزمایش سوارس موردی میتوانیم به آن دستیابی داشته باشیم علم فیزیک میگوید ماده در سیاه چاله ها دفن میشود یا به عبارتی بلعیده میشوند ولی تا کنون شواهدی دردست نیست که در کیهان بعد از پدید آمدن ماده در کیهان ماده ای خلق شده باشد مثلا از درون سیاه چاله ها . بنابراین دیگر درهم تنیدگی اتفاق نمی افتد ویک بار در زمان خلقت کیهان وقبل از شش روز و قبل از فطرهن ودربدیع السموات والا رض این در هم تنیدگی توسط نور ذات باریتعالی که نور علی النور یا انرژی ناب بود انجام شد. خداوند ازهمین نورخود برای ایجاد ارتباط با کلیه مظاهر مادی در کهکشانها ومنظومه شمسی و در زمین کوه ها جمادات و گیاهان وجانوران وانسان درجهان مادی استفاده میکند  این درهم تنیدگی احتمالا شامل الکترون ها وپوزیترون وسایر ذرات بنیادی هم میشود . فوتون ها  آگاهانه عمل میکنند واصل تصادفی بودن برآنها حاکم نیست این رفتار خاص دربدوخلقت کیهان دروجود فوتون ها نهادینه شده وبدون تاثیر پذیری از عوامل خارجی  ومطابق دستور نهفته در ذات خودعمل میکنند واین موضوع در ازمایشات متعدد علمی بوضوح آشکار شده است وعلم این رفتار راعجیب وغیر قابل درک میداند 

فوتون ها ریشه درنور خدا دارند . فوتون ها بعبارتی می توانند  رابط جهان مادی وعالم غیب باشند واین توانائی را خداوند متعال در ذات آنها قرارداده .پس بااین توصیف ها فوتون ها دارای شعور نا مرئی هستند.وبراین اساس سنگ ، کوه ،گیاهان ،جانوران انسانها همه دارای شعور هستند اینکه خداوند متعال میفرماید تمامی مظاهر مادی در حال سجده وتسبیح ذات باریتعالی هستند حاکی از وجود شعور نامرئی است در آنها که ما نمی توانیم آنرا درک کنیم.

ولی شعورانسان ازنوع عالی است که خداوند به اوعطا کرده است که توسط روح در انسان نهادینه شده است .حال برایمان مشخص میشود چطور هر آنچه در آسمان ها وزمین است از هر شیئ تسبیح وسجده بارتعالی بجا میآورند .زیرا همه شعور خدا دادی دارند وشاید خداوند متعال از طریق همین فوتونها تبادل اطلاعات با تمامی موجودات مادی راانجام میدهد واطلاعات همه مظاهر مادی را در کتاب مبین ضبط میکند.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء –سوره حج آیه18-

آیا نمی بینید که هر آنچه در آسمانها و درزمین است وخورشید وماه، وستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده می کنند (در انسان این تسبیح اختیاری است وخداوند در این ایه کثیر من الناس میفرماید یعنی برخی انسان ها این تسبیح را به جای نمی اورند)، و بر بسیاری عذاب محقق شده و هر که را خدا خوار سازد، هیچ کس گرامیش نمی دارد زیرا خدا هر چه بخواهد انجام میدهد. من فی السموات دراین ایه جو زمین منظوراست زیرا قابل رویت است بعلاوه خورشید وماه وستارگان را از آن جدا کرده است.

 سید محمد تقوی اهرمی-مهرماه 1393-ویرایش جدید اسفند ماه 1395ویرایش سوم دی ماه1397

 

 

  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت