ویژگی ها

اختلاف در زمان شب و روز نشانه عظمت خداوند است

  اختلاف در زمان شب و روزنشانه عظمت خداوند است 

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ الَّذینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ» آل عمران/191-190
کلمه السموات والارض درقرآن بدو مفهوم بکار رفته است اول کیهان ودوم مجموعه هفت جو وزمین که از سیاق آیه دراین جا معنی هفت جو زمین منظور است که بلافاصله اختلاف شب وروز را بیان میکند و عظمت این دو پدیده که حیات موجودات زنده درآن ایجاد شده را بعنوان نشانه قدرت ذات باریتعالی و حجتی علمی برای دانشمندان ذکرمیکند که دائم (نشسته ،ایستاده وهنگام استراحت بر پهلوهایشان) درچگونگی این خلقت فکر میکنند. مطلب مهم کلمه لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ نشانه هائی برای دانشمندان چرا مگر افراد عادی درباره آن تفکر نمیکنند

،بله آنها هم تفکرمیکنند ولی منظور قرآن جنبه علمی بودن آنرا میفرماید. از دید علم به این دو آیه نگاه کنید تا جائی که دریابید که آن دو پدیده هفت جو زمین وشب وروز چگونه خلق شده وچه حکمتی درآن بوده وبه این تیجه خواهید رسید که خداوند این ها را عبث وبیهوده نیافریده وهردوآیه (هفت جو زمین واختلاف شب وروز-تمامی نشانه های طبیعت که درمعرض دید بشر قرارگرفته است ازنظرقرآن آیه هستند مانند آیات قران مجید به ایات 3 الی 6 سوره جاثیه  20 الی 27 سوره روم مراجعه فرمائید) درایجاد حیات نقش برجسته ای دارند. درآیه164 سوره بقره هم میفرماید-

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِى فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِن مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾

"درچگونگی خلقت السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (هفت جو وزمین) واختلاف شب وروز وشناوربودن کشتی روی آب، زنده شدن خاک مرده بوسیله آب باران که از سمائ ( دقت شود اینجا سمائ مساویست با سموات والارض که در بسیاری آیات این دو به یک مفهوم آورده شده واینجا منظور جو زمین است که بصورت جمع امده) نازل میشود وپراکندگی جانوران درزمین وقراردادن ابروباد بین سمائ والارض (درتسخیر قدرت خود درآورد) همه اینها آیاتی است که دانشمندان باید روی چگونگی پیدایش و مکانیسم قوانین جاریه بر آنها تعقل کنند "

ودرآیه دیگر میفرماید:

و جعلنا اللّيل و النّهار آيتين فمحونا آية اللّيل و جعلنا آيه النّهار مبصرة لتبتغوا فضبلا من ربّكم و لتعلموا عدد السّنين و الحساب و كلّ شى ء فصلناه تفصيلا-12-سوره اسرائ

"شب وروز را دو آیه قرارداد که می بینی که شب میرود و روزمی آید ،(شب وروزجزئ زمین نیستند بلکه عارض برزمین میشوند). شب محو میشود وروز برآن قرارمیگیرد که این یک رحمت و فضل است از طرف خداوند واین رفتن و آمدن شب وروزباعث شد تا شما حساب سال و ماه را آزآن درآورید وما تمامی کائنات (کل جهان مادی)را بردلائل خاص خود بیان کرده ایم "

کل شیئ محدوده کل کیهان را شامل میشود. خداوند کیهان را برای چه آفرید. درآیاتی که خلقت کیهان را بیان داشته (هفت آیه در قرآن به پیدایش کیهان اشاره دارد) وآنرا درشش دوره خلق کرد هدف ازآفرینش را ایجاد حیات عنوان کرده است ودر آیات متعدد هدف خلقت انسان بوده است وانسان هم ازخلقت اقوات وازحمامسنون و صلصال بیرون آورده شد.

(به مقاله خلقت کیهان در شش روزمراجعه فرمائید). پس همه این ها لازمه اش حیات است وحیات هم نیازبه خلقت شمس وقمروشب وروز وبویژه اختلاف شب وروز دارد. این پدیده ها مجموعه بهم پیوسته ظهوروتداوم حیات است وازنظر خداوند متعال شاهکار خلقت است ودرقرآن مرتبا به انسان آنرا نشان میدهد وخلقت آن از خلقت انسان هم مهم تراست وخداوند دراین خلقت به خود تبارک الله احسن الخالقین میگوید .

بدون اختلاف شب وروز حیات بوجود نمی آمد. چرا درقرآن اینهمه روی شمس وقمروشب وروز تاکید میشود و دانشمندان را به بررسی وتعقل درآن آیات دعوت میکند. نفرموده بروید روی کهکشان ها تعقل کنید وروی ستارگان تحقیق وتعقل کنید . آن چیزی که برای ما انسان عینیت دارد ودرحیات وخلقت ما نقش دارد را تآکید میفرماید ودرجائی هم که ازستارگان نام میبرد فقط به بروجی اشاره میفرماید که ازروی زمین بعنوان تصاویریا اشکال ( طرزقرارگرفتن ستارگان که ما از زمین آنها را مشاهده میکنیم) آنهم برای ناظرین روی سطح زمین تا ماه های سال را از آن بیرون بیاورند یاد آوری کرده. این دعوت به تفکرو رمزگشائی در 1400 سال پیش بعمل آمد. ولی چه عاملی باعث شد این دستورموکد پروردگار متعال نزد ما مسلمانان جدی گرفته نشد.

 موضوع اختلاف شب وروز دربرخی ازآیات بعنوان آیتی از شاهکار خلقت بیان شده که بطور خلاصه شرح داده میشود. درآیات اشاره شده حیات وآب به عنوان دو پدیده هدفمند آفرینش نام برده شده واساس ایجاد حیات هم بر اختلاف شب وروز بنا شده. امروزه علم به چگونگی این اختلاف واهمیت ان درایجاد حیات پی برده است.


 إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْباب


زمین هر24 ساعت یکبار بدورخود با سرعت ثابت میچرخد. اگرازنقطه ثابت روی زمین مثلا جلوی درب منزل خودتان به آسمان نگاه کنید  البته بسمت مشرق شاهد حرکت زمین بآن سمت و آسمان بسمت مغرب در 24 ساعت ،یعنی 360 درجه نسبت به آسمان  چرخیده اید.وتمامی آسمان که به آن نگاه میکردید ازدید شما رد شده. یک شب ویک روزسپری شد. این حرکت وضعی زمین است. علاوه برآن زمین با سرعت حدود یکصد هزارکیلو متر درساعت بدورخورشید میچرخد و روی یک مدارمشخص که ازآن کوچکترین تخطی نمیکند این مسافت که 940 میلیون کیلومتر است را در یک سال میپیماید. این حرکت را که حرکت انتقالی مینامند باعث بوجود آمدن فصول سال میگردد بعلاوه  باعث تغییر دید ما درفضای بالای جو میشود آنچه که ما در تایستان بعنوان آسمان شب میبینیم در زمستان  آسمان روز ما میشود وجایگاه ستارگان درآسمان وضعیت خود را تغییر میدهند وبشراز قدیم الایام از این جایگاه ستارگان برای تنظیم ماه های سال بهره جسته است و سال را براساس آن تغییرات ساخته است واز آنجایئکه فاصله این ستارگان با کره زمین بسیاردوراست درطول ماه های سال ثابت وتکرارمیشود.

محورزمین قاعدتا میبایستی عمود برمحورگردش زمین بدورخورشید باشد. اگراین محور همانطورعمود باقی میماند شب و روزدرهمه ایام سال با هم برابر بودند واختلاف شب و روزوجود نداشت بعبارتی حیات هم وجود نداشت اینکه خداوند متعال مرتبا میفرماید در اختلاف شب وروز تفکرکنید عظمت این اختلاف است که مفهوم والائی دارد. از آنجائیکه سرعت گردش زمین بدورمحورخود ثابت است قاعدتا میبایستی شب وروز برابرباشند یعنی درست 12 ساعت روز و12 ساعت شب. بعبارتی بدون اختلاف واگر چنین اتفاقی رخ میداد درزمین حیاتی نبود وچهارفصل نداشتیم وزمستان وتابستان هم وجود نداشت ودرجه حرارت روز و شب یرای شرایط حیات فراهم نمیشد.

خداوند متعال برنامه ریزی دقیقی تدوین کرد. محورعمودی زمین نسبت به مدار گردش بدورخورشید را باندازه 23/5 درجه کج کرد، دراین حالت زمان شب وروزبا هم اختلاف پیدا میکنند ودرتمامی مدت سال متغییراست واین شاهکارخلقت حیات است ودر تمامی 4/6 میلیارد سال عمر زمین این انحراف محورعمودی زمین بدون کوچکترین تغییرهمچنان ثابت و پا برجا قراردارد و اینجا طوعا وکرها مفهوم خود را میرساند وقرآن در1400 سال قبل فرموده روی اختلاف شب وروزتعقل کنید. 

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ-خلقت هفت جو زمین وزمین واختلاف شب وروزآیاتی برای دانشمندان وافرادی که میاندیشند است. سید محمد تقوی اهرمی 16 دیماه 1393-ویرایش جدید مهرماه 1395 وبهمن 1397
   

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت