ویژگی ها

چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران

چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران

امروزه بیوشیمست ها در زمینه چگونگی پیدایش حیات در کره زمین  سعی میکنند با ارائه نظرات جدید معمای بزرگ ناشناخته را بکمک بررسی های علمی حل نمایند.الکساندر ایوانف اوپارین دانشمند زیست شناس معروف روسی اولین ماتریالیست بود که با بررسی ها ونظرات علمی خوددر سال 1946 سعی نمود مسئله پیدایش حیات درزمین را وارد حوزه علم نماید. نظرات وی بیشتر جنبه ماتریالیستی وضد فلسفه آفرینش توسط قدرت مافوق طبیعت است. مرکز ثقل نظریه او که تمامی فعالیت های علمی اورا در این راستا شامل میشد چگونگی پیدایش اولین سلول زنده از میان طبیعت وبراساس روش های علمی یا قوانین طبیعت است. مهمترین نکات این نظریه عبارتند از :
1-حیات مانند سایر پدیده های طبیعی از طبیعت مادی است بعبارتی از ماده بی جان منشائ گرفته است وهیچ نیروی معنوی که با ماده همخوانی ندارد واز طریق ماده قابل فهم نیست درآن دخالتی ندارد. منظور خود بخود واتفاقی ایجاد شده.
2-حیات زمانی میتواند ایجاد شود که از نقطه ای مادی شروع وبه حرکت خود به جلو ویا بسمت پدیده پیشرفته تر ادامه دهد. حیات نمیتواند بدون مقدمه وناگهانی ایجاد شود. اصطلاحا دوره تکامل را باید طی کند .
3-در یک زمان مشخص از دوره پیدایش زمین میبایستی مواد اولیه طبیعی ساختارحیات در شرایط لازم ایجاد شود مانند کربن، آب، آمونیاک وغیره وبه مقدار فراوان به عنوان مواد اولیه سلول زنده اولیه


پایه واساس نظریه های پیدایش حیات در کره زمین بر اساس نظریه او شکل گرفت و وارد حوزه علم وبررسی قرارگرفت 

معروفترین دانشمندان زیست شناسی در باره نظریه اوپارین مطالب زیررا بیان داشتند ومن میخواهیم در پایان از این نظرات مطلب خودم را در اثبات نظریه قرآن بیان کنم. باید اذعان کنیم که آزمایشات وبررسی های علمی انجام شده بسیاری مورد تائید علم قرار گرفته است. البته در موضوع خاص مورد بررسی .
S.E.Bresler ازموسسه فیزیک هسته ای وآکادمی دانشمندان روس درآن زمان اظهار داشت جهش های ناگهانی می تواند مهمترین نیروی پیش برنده تکامل  باشد واین بویژه درزمان پیش بیولوژیکی ایجاد سلول حیات اتفاق افتاده باشد. ماده بیجان دردوره هائی ویا دوره ای باعث بوجود آمدن ماده جاندار شد. 

Dean H, Kenyon  ازانستیتوسلول ومولکولار بیولوژی دانشگاه سانفرانسیسکو آمریکا نظر داد که اوپارین چهارچوب تئوری پیدایش حیات که بر پایه آزمایشات علمی استوار بود را ارائه داد. نظرات او بر پایه تئوری داروین بنا شده که بخصوص در باره زمان پیش بیولوژیگی نیاز به بررسی بیشتری دارد (نظریه داروین بیشتر زمان خیلی کمتر از یک میلیارد سال تا کنون را شامل میشود. پدیده حیات مسائل بسیار پیچیدهای دارد که با تئوری تکامل داروین همخوانی ندارد. بویژه پیدایش ومکانسیم تشکیل DNA .

 
John Keosian ازلابراتوریم بیولوگی دریائی در وید هول آمریکا میگوید قبلا باور عمومی بر این بود که پیدایش حیات هیچ وقت باآزمایشات طبیعی قابل شرح دادن نیست بدو دلیل یکی اینکه فقط موجود زنده میتواند ترکیب آلی بسازد ودر ثانی پیدایش خود بخودی حیات با آزمایشات امکان پذیر نیست ( آزمایشات ردیس تا پاستور). اولین مورد ازمایشات میلر اوپارین را ذوق زده کرد. اما آزمایشات بعدی بدلیل مشاهده تناقضات فراوان از جمله پیدایش دو نوع ایزومرالفا وبتا از هر ملکول آلی در کنارهم تاکنون نتوانسته اند تائید علمی بگیرند.

آزمایشات متعددی برای رسیدن به نقطه آغازین حیات تا کنون توسط دانشمندان انجام شده وتا اندازه ای به چها رچوبی مشترک و مورد تائید علم دست یافته اند . اما نکات لاینحل زیادی پیش پای دانشمندان قراردارد . از آنجائیکه آغاز حیات در زمانی صورت گرفته که پوسته خارجی زمین دستخوش تغییرات بسیاری شده است دسترسی به سنگواره و فسیل از آن زمان امکان پذیرنمی باشد. سئوال اصلی درمبدائ حیات برای دانشمندان بروز این حادثه براساس ضرورت وبرنامه ریزی از پیش تدوین شده آفریدگاری توانا بوده است یا پیدایش حیات اتفاقی  وبی برنامه صورت گرفته است. در روی زمین بوده ویا از فضا به زمین انتقال یافته. حیات امری طبیعی بوده ویا حادثه ای ماورائ طبیعی واز خارج از محدوده ماده صورت گرفته است. نکات کلیدی این سئوالات را قرآن مجید دقیقا پاسخ میدهد وفراترازعلم امروزی موضوع حیات را اعلام کرده است که متاسفانه با تسلط بینش وافکار قدیمی برآیات پیدایش حیات، نظرات علمی قران همچنان درهاله ای از ابهام  که ساخته وپرداخته ذهنیت متحجرانه خود ما است پنهان شده است. امروزه بیوشیمست ها از قبیل راین هارد کاپلان ،دیکر سان و ارنست مایر  و بسیاری دیگر موضوع اغاز حیات را وارد بحث ها وتجسس های علمی کرده اند. چگونه ازماده بی جان حیات پدید آمد وچه عوامل مهم وکلیدی دست اندر کار پیدایش حیات بوده اند. اخیرا پرفسور کاپلان زیست شناس معروف آلمانی عنوان کرده است که آغاز حیات از نطفه بوده است. نطفه ای که خود بخود وبدون دخالت پدیده نر وماده قابلیت تکثیر پذیری را بدست آورده واین سرآغازپیدایش حیات بوده است.قرآن در این ارتباط میفرماید- أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنی- آیا انسان نطفه تقدیری نبود که مقدر شد. آیا انسان نطفه تحت برنامه ریزی ونرم افزاری الهی (تقدیرالهی) نبود که مقدر شد(به بار نشست ).چقدر زیبا و پر مفهوم یکی ازمعانی منی تقدیر است .معنای دیگر هم دارد مرگ ،قضا وقدر ،آرزو و در زبان عربی آب مرد هم اصطلاحا منی گویند. مدت های مدیدی است که تمامی معانی دیگر کنار گذاشته شده وبه معنی آب مرد چسبیده ایم و به رحم زن وصلش کرده ایم آیا با خود فکر نکرده ایم که آب مرد به تنهائی نمیتواند نقش اساسی در ایجاد نطفه داشته باشد. آیا خداوند متعال که علم مطلق است آب مرد را اساس خلقت انسان میداند. و زن را قرار مکین میداند  الم یک نطفه من منی یمنی.

به علاوه صحبت از خلق کردن اولیه است. معنی خلق یعنی ایجاد برای اولین بار از چیز دیگر و آن چیزی که خلق میشود قبلا وجود نداشته است. بنظراینجانب درهیچ جای قرآن هنگام صحبت از نطفه ازآب مرد و رحم زن اشاره ای نشده واین از تصورات ذهنی ما است. بهتر است با این دید هم آیات را بررسی کنیم شاید زوایای تاریک آن روشن شود. اگر چه نظرات علمای عظام مهم است این یک پیشنهاد تعبیری است بر پایه اخرین نظریه علمی انشائلله مورد توجه آن بزرگواران قرار گیرد وخدمت ارزنده و ثوابی برای بانی این تغییرات ذهنی براین قبیل آیات نصیب آنها شود. آیات متعددی در قرآن وجود دارد که منی به مفهوم آرزو یا برنامه ذهنی است مانند این آیه ام للانـسـان مـا تـمـنى-نجم 24. آیا برای انسان چنین قدرتی درنظر گرفته شده که آرزوهایش را جامه عمل بپوشاند .منی تقدیر الهی است وتقدیر الهی هم به معنی برنامه ریزی از پیش تدوین شده الهی است خداوند متعال برای خلقت انسان برنامه تدوین شده قبلی داشته واز این جهت میفرماید


قُتِلَ الْانسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىّ‏ِ شىَ‏ْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثمُ‏َّ أَمَاتَهُ فَأَقْبرَهُ  17- 12 سوره عبس "مرگ بر انسان باد چه چیز او را کافر ساخت (چرا ناسپاس وپوشاننده حقیقت است ) از چه چیزی خلق شد از نطفه خلق شد وسپس اورا در چهار چوب تقدیر الهی قرارداد وراه تکامل و انسان شدن اورا هموار ساخت  ومرگ سرنوشت او است که اورا میمیراند ومحو میکند ".(قبر محل محو شدن آثار مادی انسان است تا روز قیامت ) وآیه دیگر را مرور میکنیم –

هل أَتىَ‏ عَلىَ الْانسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيً مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا سوره دهر1الی 3 "آیا بر انسان در بین دوران، زمانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود(لم یکن شیئ جزئ سر نوشت تکاملی او از نقطه آغاز بدا خلق الانسان است ،بود ولی قابل ذکر نبود آنهم در دنیای مادی ) بدرستی که ما انسان را از نطفه  مختلط بدون نر ومادینگی- سلول اولیه حیات که خود بخود تکثیر میشد –نطفه ای که در معرض برنامه ریزی خلقت قرار گرفته بود –نبتلیه- مبتلا به گذراندن برنامه ریزی خلقت بود واین نطفه را (تا آنجا تکامل دادیم  که در آن حس) شنوائی وبینائی قراردادیم وراهش را هموارکردیم ولی او شکر گذاراست یا ناسپاس ( باید خود را نشان دهد ). برای روشن شدن معنی  منی به عنوان طرح ریزی در ذهن یا آرزو رجوع میکنیم به آیه- وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52  

"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با آرزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند، شیطان در امنیه آنها (در آرزوهاو تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد و خداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد و بدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است" . 

تمنی و امنیته ومنی همه از یک مقوله هستند به معنی برنامه ریزی طرح شده در ذهن که همان آرزو است .خداوند متعال در ایه7 سوره سجده میفرماید-

الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ-"خداوند تمامی چیز ها را در زمین به بهترین وجهه خلق کرد (ماده را در زمین اولیه طوری آراست تا شرایط را برای خلقت انسان آماده کند) وسپس خلقت انسان را از طین یعنی خاک یا ماده بی جان آغاز کرد. تراب ، طین ،همه معنی ماده بی جان را میدهد . خداوند حیات را از ماده بی جان آفرید ودردرون پروسه حیات خلقت انسان را آغازید وهر آغازی هم دنباله دارد پس پروسه حیات خلق الساعه نبوده است. آغاز به معنی ابتدای یک دوران است. برای مفهوم دقیق ترتوجه شما عزیزان را به ایه مهم حیات در قران جلب میکنم ایه اقوات .

براساس آخرین نظریه علمی که اخیرا دانشمندان زیست شناسی به عنوان ایراد بر نظریه سلول اولیه حیات عنوان میکنند این است که زمانی سلول اولیه حیات که همان نطفه است میتواند ادامه حیات دهد وتکثیر یابد که غذای مورد نیازانها قبلا ایجاد شده باشد انهم غذای قابل مصرف برای موجود زنده به تعبیر قران قوت وجمع ان اقوات است. غذای موجودات زنده بایستی از اسید های امینه خاص  وقندها واسید نوکلئوتیدها و...تشکیل شده باشد  دوم قابلیت تکثیر پذیری داشته باشد یعنی موجود زنده باشد وسوم در دسترس وبه مقدار کافی در قرار گاه مکین یعنی در جایگاه استوار ومحافظت شده طبیعت وجود داشته باشد انهم نه دررحم زن  که در دل طبیعت درست زمانی که نطفه نیاز به حفاظت دارد. ان هدیناه السبیل هموار کردن راه نطفه و تکثیر پذیری اقوات یعنی دارا بودن ژن فرمان دهنده یا DNA. حال آیه مهم علمی پیدایش حیات در زمین یا آیه اقوات را پی میگیریم  .

چهار دوره اقوات که هیچ ارتباطی به شش دوره خلقت کائنات ندارد وکاملا مستقل است را مرور میکنیم آیات 9 الی 12 سوره فصلت در باره سیر تکاملی خلقت زمین است وآیه اقوات هم در درون آن قرار دارد .

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ (9)زمین پس از جدا شدن از توده ابر خورشیدی در دو دوره خلق شد. این دو دوره بحث مخصوص به خود را میطلبد که انشائالله مستقل وجداگانه بیان میشود دوره تکامل اتمی و دوره تکامل شیمیائی .این دو دوره  بر اساس آیه 10 همین سوره تا پیدایش رواسی ادامه داشته است یعنی پوسته جامد زمین ،طبیعی است که پستی وبلندی و کوه های اولیه که ریشه در درون زمین داشته است همه در رواسی قرار دارند وخداوند متعال برای همین از کلمه رواسی استفاده کرده است .تا اینجا خداوند زمین را آماده برای خلقت حیات کرده است الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ –و ایه 10 سوره فصلت

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10) " ودر زمین از بالای آن رواسی را قرار داد و در آن برکت نهاد واقوات را در چهار دوره تقدیر کرد .باز هم تقدیر الهی یا برنامه ریزی تدوین شده خداوند در خلقت اقوات. آنهم درست باندازه نیاز درخواست کنندگان سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ یا موجودات تازه خلق شده از ماده بی جان وآنها هم قوتی هستند برای سایر جانداران واین زنجیره همینطور ادامه یافته است . چند نکته علمی وبسیار جالب در اینجا مطرح شده به گفته خداوند متعال در آیات تفکر وتعقل کنید

اول اقوات ریشه در بدائ خلق الانسان من طین دارد که آغاز اقوات است دوم در رواسی صورت گرفته یعنی روی پوسته جامد زمین زمین . سوم یکی ازاین دوره دارای مهمترین حادثه حیات است آنهم تشکیل ماکرو ملکول های آلی زنجیره ای حاوی کدهای اطلاعات حیات DNA و دردوره چهارم نطفه تشکیل میشود و خداوند نطفه تازه تشکیل شده که امشاج است یعنی در درونش پتانسل تکثیر پذیری بدون دخالت نر وماده قرار دارد را در این دوره خلق میکند. سپس خداوند آن را در جایگاه محکم واستوار قرار میدهد در طبیعت و درزمین اولیه خلق فسوی وقدر فهدی -

الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ في‏ أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ-نحل 4 أَ كَفَرْتَ بِالَّذي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً-انفطار7-وسوره مرسلات ایات 20 الی 23- أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ –آیا شما را از آب کم وناچیز نیافریدیم و آنرا در قرارگاه محکم واستوار قرار ندادیم تا زمان مقدر شده بر اساس تقدیر الهی و بر  تقدیر وبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم .برای روشن شدن بحث قرار مکین ومائ مهین وزمان وکلید اصلی پیدایش حیات باید  بحث را به محافل علمی واخرین نظریه ای ابرازی در باره پیدایش حیات بکشانیم وپس از روشن شدن موضوعات نظریه علمی قران را بصورت یک نوشتار کوتاه بیان کنیم .


پیدایش غیر بیولوژیکی بیو پلیمر ها  در مرحله دوم اقوات
اکسیژن آزاد در مراحل ایجاد اقوات ما نند سم خطرناک عمل میکند ودر امرایجاد حیات خلل ایجاد میکند وباعث اکسیده شدن ملکول ها میشود. برای همین منظور از محیط دور نگه داشته میشود. هرمقدار آکسیژن  که آزاد شود  فورا جذب عناصر دیگرشده وتشکیل کانی های پوسته خارجی زمین را میدهد. بهمین دلیل است که 47 درصد پوسته جامد زمین اکسیژن است. مقدار اکسیژن آزادی که وارد جوئ اولیه زمین میشد بدلیل بازی بودن محیط با ئیدروژن تشکیل آب را میداد. لازمه حیات در زمین  نبودن اکسیژن آزاد وآب بمقدار کم بوده است. جرقه حیات به این دوعامل به عنوان شرایط اولیه  نیاز داشت. وقتی نطفه اولیه ایجاد شد آب فراوان مورد نیازبود وحیات ادامه تکامل خود را در آب گذراند . ملکول های آب ،متان وآمونیاک وتا اندازه ای سولفور ئیدروژن ملکول های پایه حیات بودند .بیو پلی مریزاسیون از ملکول های بیو مونومر ها مانند پروتئین ها و نوکلئوتید ها وقندها به وجود می آید. یک ویا چند ملکول آب بر حسب تعداد ملکول ها ی منومر ترکیب شده (بهم وصل شده) در محیط آزاد میشود آبی است دفع شونده  چند عدد ملکول مونومراز خود بهمان تعداد ملکول بکار رفته  آب از بین خود دفع میکنند .این آب دافع در پروسه حیات بسیار اهمیت دارد .آنهم در بین حما مسنون وصلصال کالفخار (بین جسم سخت ومحکم وجسم نرم ) بوقوع می پیوست. در سلول های زنده آنزیم ها به عنوان کاتالیزاتور عمل میکنند واین کاتالیزاتورها آب دفع شده را ازمحیط جذب میکند تا ملکول های بیشتری بهم بچسبند.درآغاز به تعبیر قران   این سفال داغ پخته (مانند سفال کوزه که در آتش آب آن گرفته وخشک میشود )به عنوان کاتالیزاتور عمل میکند . .در پروسه سنتز غیر بیولوژیکی این واکنش عملی نیست .اما بر اساس آزمایش های انجام شده  اگرمحلول آبکی رقیق از ملکول های منومرشامل پروتئین ها ، قندها نوکلئوتید ها ی ساده را با قطره چکان بر روی شن از نوع کانی سیلیکات و یا خاک رس بسیار داغ یا به عبارتی سفال پخته داغ بچکانیم  آب بخارو یک توده سیاه  چسبنده باقی میماند ومنومرها به پلیمرها تبدیل میشوند با این روش پروتونوئید ها تشکیل میشوند. واین پروسه احتمالا با قرار گرفتن باران حاوی مونومرها بر روی سنگ و سفال داغ ماگما ایجاد شده باشد. زمانی که حرارت سطح خارجی زمین به حدود 130 الی  150 درجه رسید پروسه اقوات شروع میشود در این شرایط  بخار آب موجود در جو یکپارچه زمین بصورت باران بر گودال های روی سنگ ها وخاک های رس کائولین می بارید به دلیل داغ بودن سطح سنگ هاوکانی ها  آّب باران ملکول های منومر را در خود حل وبا شدت باران محلول های رقیق در گودال های داغ ایجاد و فورا بخار میشدند و در محیط آب کم امکان تشکیل توده سیاه چسبنده مهیا میشدند .آب کم در این شرایط یک عامل مهم ایجاد ملکول ها پلی مر است وخداوند متعال برای تفهیم نقش مهمترین عوامل پیدایش حیات از کلمات خاصی استفاده میکند وبه عبارتی خداوند با کلمات خود حقیقت را بیان میکند. ملکول های آلی پولیمر بشکل توده چسبناک و سیاه که متشکل از پروتئین ها و اسید نوکلوئیک ها است روی آنها باقی میمانند که این همان حما مسنون است که بر روی صلصال قرار میگیرد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سوره حجر 26.

چرا بدبو وچسبنده اول باید آب آن دفع شود وسپس به صلصال بچپسبد و مسلما هنوز بوی آمونیاک ومتان وسولفور ئیدروژن میدهد خداوند متعال به چه دلیل این کلمه را انتخاب کرده است ما باید همیشه زوایا ومفاهیم کلمات را درک کنیم زیرا بر اساس آیه 7 از سوره انفال خداوند میفرماید و یرید الله ان یحق الحق بکلمته خداوند اراده کرده با کلمات خود حقیقت را بیان کند
خداوند با کلمات خود معجزه می آفریند .دقت کنیم متان و آمونیاک وآب واحیانا سولفید ئیدروژن ملکول های پایه حیات هستند وتوده سیاه بوی این سه ملکول را میدهد بوئی است گندیده و بدبو  واین در انتهای دوره دوم  اقوات است. در دوره سوم اقوات توده سیاه بر روی سنگ سفال خاک رس داغ شده ویا پخته شده که حالت سفال را دارد در اثر حرارت و خشکی ماکرو ملکول های آلی  تشکیل وسنگ بنای ملکول های ژنتیک گذاشته میشود .و در مرحله چهارم پروبیوت ها خلق میشوند که حاوی ملکول های DNA هستند. که در حقیقت نطفه است نطفه ای که آغاز خلقت انسان است. زمانی که غذای بیولوژیکی خلق میشود به عبارتی آخرین دوره اقوات همان نطفه است که قابلیت تکثیر پذیری خود بخود را دارد . این مطالب کاملا علمی و بر اساس آزمایشات تجربی به اثبات رسیده است .البته نکات کلیدی  علمی و تحقیقاتی آن در کتاب پیدایش حیات از پرفسور کاپلان ترجمه وعینا نقل گردید و بقیه  وتفسیر مطالب از اینجانب است واین کشف علمی است از قران  و رشته تحصیلی من هم فوق لیسانس بیو شیمی از دانشگاه دولتی زاربروکن آلمان این مطالب کاملا علمی وبر اساس آزمایشات توسط میکروبیولوژیست معروف  John Desmond Bernal   از پیشگامان بلور شناسی با اشعه ایکس و فعال سیاسی و عضو حزب کمونیست بریتانیا است انجام شده .از لابلای بحث ها ونتایج آزمایشات اوتصادفی مطالب را استخراج کردم . بعلاوه پرفسورRichard E. Dickerson در مقاله تکامل شیمیائی آغاز حیات در مجله علمی Evolution Spektrum der Wissenschaft --Scientific American 1986   به آزمایش ایشان اشاره کرده .البته پرفسور برنا ل نمی دانست با آزمایش خود که به عنوان ادله ماتریالیسم آنرا بیان میکرد چه خدمتی به بیان اعجاز قرآن نموده واین خود واقعا اعجاز قرآن است .پس بنابراین پروتئین ها و اسید نوکلوئیک با اتصال زنجیره ای واز دست دادن ملکول آب ایجاد شده اند که همان مائ دافق است  تشکیل میشوند. این واکنش شیمیائی باید در محیطی که آب را جذب میکند صورت پذیرد. ارگانیسم های زنده امروزی از ملکول ATP  بعنوان کاتالیزاتور استفاده میکنند که یک انیدرید تری فسفات پایداردر آب است. در زمین اولیه این واکنش در محیط خشک وداغ وبا حضور پلی فسفات و مشتقات سیانیدرید وکاربو دی ایمید ها صورت گرفته  فاکس و همکاران از حرارت دادن مخلوط خشک اسید های آمینه در 150 تا 200 درجه و در چند ساعت یک توده سیاه رنگ بدست آوردند که در آب به خوبی حل وپلی آمینو اسید ها با یک یا دو دوجین عضو تشکبل شده بودند. این ترکیب دارای پیوند پپتید وشبیه پروتئین بود آنرا پروتونئید نامیدند. البته اکثر پیوند ها از نوع ایزومر آلفا نبودند (آزمایشات ترکیب های آلی پلی مریزه انواع ایزومراسید ها ی آمینه یافت میشد .در صورتیکه در بافت موجودات زنده فقط نوع ایزومرآلفا ها به کار رفته ) ولی فعالیت آنزیمی از خود نشان دادند .آنها این آزمایش را به مدت چند روز در حرارت 75 درجه سانتیگراد انجام دادند و همان نتیجه را گرفتند .این آزمایش را در حضور پلی فسفات ها ودر 70 درجه سانتیگراد تکرار کردند و زنجیره های بیشتری را بدست اوردند .در حضور سنگ آتش فشانی و سفال و ماسه هم نتایج مشابه بدست آوردند.بیو شیمی دانان Paecht  و Horowitz در آزمایشات متعدد بر روی سفال ،پیریت  به پلی مریزاسیون  پروتئینها واسید نوکلئوتیک ها دست یافتند . Bernal J.D.در کتاب پیدایش حیات چنین عنوان کرده: ملکول ها ی آلی در محیط خود (درون گودال های زمین اولیه)  و در اثر حرارت وخشکی توسط  سطح خارجی کانی ها جذب شده و سپس تغلیظ میشد ند واین کانی ها  مثلا خاک رس  ویا میکا که از قشر سیلیکات با بار منفی تشکیل شده  اند  یون ها ی،ملکول های مونومر  با بار مثبت   را به خود جذب میکردند در فضای بین ملکولی قشر سیلیکات وبین آنها ملکولهای  آب قرار میگرفتند این کانی ها   بخوبی میتوانستند  نقش کاتالیزاتور را بازی کنند .در خورده سیارک ها که عمر آنها اندازه عمر زمین است و اطلاعات خوبی از وقایع تشکیل حیات در اختیار دانشمندان قرارداده است توده سیاه چسبنده مشاهده و مورد آزمایش قرار گرفته است. در این توده سیاه ترکیبات پلیمریزه پروتئین و اسید امینه کشف و به اثبات رسیده.( به مقاله سفال وخاک رس در جزوه Spektrum der Wissen schaft 1979مراجعه شود )-( نقل از مقاله تکامل شیمیائی در پیدایش حیات  از  دیکر سان) . خاک رس محیط بسیار خوبی برای ایجاد پلیمریزاسیون هاست .نوع غیربیولوژیکی اسید های آمبنه و سایربیومنومرها در محلول رقیق آبکی با گروه های شیمیائی ساختارخاک  رس پیوند بر قرارمی کنند ودر این نوع پیوند اتم های فلزی به عنوان کاتالیزاتوردر واکنش مونومر ها به پلیمر ها فعالیت می کنند . رس میتواند مونومرها را تنگاتنگ به هم وصل کند .البته نکات کلیدی ومهم بسیاری است که چگونه ملکول های DNA وبر اساس چه برنامه ریزی در توده سیاه چسبنده ایجاد میشوند .به عبارتی چگونه در این لحظه از ماده بی جان حیات خلق میشود . واین تنها قدرت واراده ذات باریتعالی است که علم از درک آن عاجز است وعاجز خواهد ماند که علم آن تنها نزد خدا است .وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو .واین که دانشمندان  با بررسی های خود به مبدائ حیات رسیده اند بسیار با ارزش است .متاسفانه دانشمندان زمین شناسی وزیست شناس مسلمان هنوز از واقعیت علمی این موضوع در قران بی خبرند. شاید هنوز به این باور نرسیده اند که در قرآن همچو مطالب علمی بروز وجود دارد .بخصوص در باره پیدایش زمین وحیات اولیه .
A.G.Cairns-Smithاز دانشگاه GlasgowوDavid C. Mauerzall   از دانشگاه راکفلر نیویورک طی تحقیقاتی بر روی کانی های خاک رس Ton mineralienباین نتیجه رسیدند که تکامل شیمیائی بسیاری از ملکول های آلی بر روی کریستال های این کانی ها بصورت یک سیستم بسته عمل کرده اند.این کریستال ها به دلیل بار الکتریکی سطوح خارجی خودملکول های آلی مانند اسید های آمینه ونوکلئواسیدها را به خود جذب و سنتز ماکرو ملکول ها را کاتالیزیره کرده اند  وسبب تشکیل بیوملکول های آلی ماکرو شده اند.ساختار کریستالی ماهیت داده های اطلاعاتی داشته و ماتریکس اولیه را در ملکول های آلی ایجاد کرده اند وهمینطور ماکرو ملکول های آلی پیچیده تر تشکیل تا به خاصیت تکثیر پذیری بدون کمک خاک رس گداخته (خشک شده در اثر حرارت) رسیده اند .wolfgang Weigand وMark Doerr از دانشگاه فریدریش-شیلر Jena این آزمایش را بر روی سولفید آهن آنجام داده است Aharon Katchalassky توانست از محلول آبکی رقیق  بکمک کانی خاک رس پروتئین با زنجیره بیش از 50 تکه اسید آمینه وبا صد در صد بازده تولید کند .آزمایشات متعدد بسیاری در این زمینه انجام شده که چند نموته برای کسانی که تمایل دارند موضوع را پی بگیرند اشاره شد. مطلب مهم این است که تمامی آزمایشات بر روی کانی ها وخاک رس پخته و در حرارت بر روی کانی دوده سیاه رنگ چسبنده بجای مانده که ماکرو ملکول های آلی را در بر داشته . وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. مجددا به  ایه 10 سوره فصلت توجه فرمائید- وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-رواسی پوسته خارجی زمین است که ریشه به داخل زمین دارد .پس از تشکیل رواسی خلقت اقوات شروع میشود بمقداربرنامه ریزی شده در چهار دوره
غدای بیولوژیکی مواد آلی تکثیر پدیر است که دارای کد های حیاتی DNA است و در پایان دوره دوره چهارم اقوات خلق شده است واولین غذای بیولوژیکی هم نطفه است .کلید معمای حیات در این نکته قرآن است پرفسور کاپلان دانشمند ریست شناس معروف آلمانی پیدایش اولین سلول بدون هسته تکثیر پذیر را که به پروبیونت ها مشهور است را در چهار دوره تقسیم بندی کرده است .این سلول اولین نطفه حیات است قران میفرماید پایه حیات تمامی موجودات از جمله انسان از این نطفه آغاز شده است .وطبق برنامه ریزی قبلی بوده است  
چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی این چهار دوره طیق تئوری پرفسور کاپلان بشرح دیل است


1-تولید غیر بیولوژیکی ملکول های پایه وآلی.از قبیل آب متان وآمونیاک وتا اندازه ای سولفور ئیدروژن  برای ایجاد پروتئین ها و اسید نوکلئیک ها وقند های ساده
2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون از ملکول های ایجاد شده در دوره اول
3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول هاو تشکیل ساختار  ملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها (سنگ بنای حیات و خلقت انسان از صلصال من حما مسنون در این دوره است )کد های حیات به عنوان ماکروملکول های زنجیره ای دراز
4-تشکیل پروبیونت ها که  به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید .( خلقت غذای تکثیر پذیر مورد استفاده موجودات زنده که از باکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ از این دوره به بعد است )


پرفسور کاپلان وسایرین میگویند تصادف عجیب ومعجره آسا باعث ایجاد پروبیونت ها شده وقران میفرماید با برنامه تدوین شده خالق متعال  و بعنوان پایه خلقت انسان  از حیات ایجاد شده است و هدف آفرینش حیات نیز خلقت انسان بوده است. مطلب مهمی که اوپارین بنیان گذار بحث ایجاد حیات بعنوان برگ برنده ایده ماتریالیستی بیان کرده دو مطلب است. اول حیات از ماده بی جان بوجود آمده واین ماده در طبیعت بوده است وقران میفرماید ما انسان را از ماده بی جان آفریدیم وبدائ خلق الانسان من طین خلقت آغازین انسان از خاک این ماده بی جان شروع شد .خاک طین لازب همه مفهوم ماده بی جان است واز همین طبیعت زمین است واین عظمت باریتعالی است که میتواند از ماده بی جان یعنی طین حیات را بیافریند و این مسئله مهم درست مطلبی است  که زیست شناسان در درک آن عاجزند.مطلب دوم اوپارین که افتخار میکند از انگلس گرفته میگوید حیات باید پروسه تکامل را ادامه دهد ویک باره وخلق الساعه بوجود آمدن امکان ندارد .قرآن میفرماید.ما خلقت انسان را از طین آغاز کردیم واغاز کردن ادامه هم دارد .لذا از نظر قران اغاز از طین وادامه ان از اقوات در پروسه طولانی زمان بر  حیات بوده است .پرفسورمانفرد آیگن برنده جایزه نوبل در شیمی ورئیس انستیتو ماکس پلانگ گوتینگن آلمان میگوید تصادف در پیدایش حیات اولیه انقدر غیر ممکن است که به معجزه شبیه است بیولوژیست معروف فرانسوی jacques Monod  میگوید ساده ترین فرم سلول اولیه حیات با مکانیسم بسیار پیچیده قابل قیاس است وایجاد چنین ملکولی بصورت اتفاقی  مساوی است با صفر.پرفسور کاپلان که به تصادفی بوده پروسه حیات اعتقاد دارد نیز میگوید ضریب واحتمال این تصادف میتواند یک در کل کیهان باشد.برای اینکه مطالب عنوان شده بالا بهتر درک شود باید سفری به زمین اولیه داشته باشیم وشرایطی که غالب بر آن زمان بوده در ذهن تجریه وتحلیل کنیم البته بر اساس قران وآخرین نظریه های علمی .


ابتدا زمین در دو دوره خلق شد –از زمان جدا شدن از ابر خورشیدی  تا جعل فیها رواسی من فوقها-دوره تکامل اتمی و دوره تکامل شیمیائی را گذراند .خورشیدی که ما مینگریم بدلیل حجم بسیار زیاد میلیون ها برابر زمین ودارا بودن گرانش عظیم هنوز پس از سپری شدن 4/6 میلیارد سال زمانی که زمین از او جدا شد همچنان با توده عظیم گاز های هلیوم وئیدروژن در حال سپری کردن دوره تکامل اتمی خود است در حالی که  زمین در حدود پنجاه الی صد میلیون سال پس از جدا شدن از آن آنرا پشت سر گذاشت .اجزائ تشکیل دهنده زمین همان عناصرابر خورشیدی بوده است .پس از جدا شدن از ابر خورشیدی تکه ای از خورشید بود .توده عظیم گازی ودخانی (دودی) که در اثر تجمع در مرکزیت آن حرارت  آن فوق العاده افزایش یافت چرا وچگونه  سئوالی است که علم هنوز نتوانسته پاسخ دهد . در اثر افزایش حرارت به بالای میلیون  ها درجه کلوین واکنش همجوشی هسته ای آغاز میشود واتم های ئیدروژن ابتدا به هلیوم وسپس به سایر عناصر شیمیائی دیگر از قبیل کربن ،اکسیژن ،ازت وسایر تبدیل میشوند زمان تکامل اتمی در زمین را دانشمندان نمیدانند وانرا حدس میزنند .این زمان را میتوان با مقایسه وضعیت کنونی خورشید  و حجم ان با زمین  وزمان سپری شده بدست آورد دانشمندان نظر متفاوتی ارائه میدهند .ارنست مایردانشمند زیست شناس معروف آمریکائی آلمانی تیارکه اورا داروین قرن بیستم میخوانند و نظرات او  در جدول زمانبندی زمین شناسی وتکامل که در مقاله تکامل خود ارائه داده است مورد تادید بسیاری از دانشمندان است. دوره تکامل اتمی زمین را حدود پانصد میلیون سال برآورد کرده است از طرفی شروع  تکامل شیمیائی در زمین را بلافاصله بعد از این پانصد میلیون سال میداند وپیدایش اولین نطفه حیات که همان پروبیونت ها باشد پایان همین پانصد میلیون سال محاسبه کرده است. به عبارتی حدود یک میلیارد سال بعد از جدا شدن زمین از ابر خورشیدی اولین نطفه حیات در زمین شکل میگیرد وسایر دانشمندان زیست شناسی هم تا اندازه ای این زمان بندی را رد نکرده اند. قران این دو دوره را که  جمعا یعنی تکامل اتمی و تکامل شیمیائی   تا تشکیل رواسی  را پانصد میلیون سال میداند(با مقایسه با زمانبندی های ارائه داده شده) وبعد از رواسی ومقدار زمان برای برکت در رواسی وپایان دوره پیدایش اقوات بسیار کمتر از  پانصد سال میداند .به چه دلیل  چسبیدن حمامسنون به سفال داغ وپخته ووجود مائ مهین ،آب کم- لازمه اش بالا تر از نقطه جوش آب بودن حرارت سطح زمین است وحما مسنون یک مرحله قبل از ایجاد نطفه است یعنی در دوره چهارم اقوات .در این زمان هنوز دریا ها شکل نگرفته اند وجو زمین تا رو دودی است و مملو از غبار آتش فشانها وبر خورد شهاب سنگ ها وخورده سیارات  باسطح زمین است با احتمال زیاد این شرایط لازمه ایجاد حیات در زمین بوده است وجزئ برنامه ریزی نرم افزاری خالق متعال بوده که نطفه امشاج را نیتلیه بآن نموده است .نطفه امشاج وابسته به این برنامه ریزی مقدر شده قرار گرفته است  آیه 9 و10سوره  فصلت با دقت توجه فرمائید .تکامل شیمیائی به این معنی است که در اثر پائین آمدن حرارت زمین از چند میلیون تا چند هزار درجه زمان زیادی باید سپری شود احتمالا حدود سیصد میلیون سال وزمانی که درجه حرارت به حدود سه هزار درجه رسید اتم های ایجاد شده در پروسه همجوشی هسته ای امکان ترکیب با یکدیگر را پیدا میکنند .به عبارتی ترکیبات ملکولی شروع به تشکیل شدن میکنند وئید روژن بصورت گاز وآب ومتان وگاز ازت وبمرورعناصرسنگین تر ایجاد میشوند وزمین همین طور سرد تر میشود وعناصر سنگین در مرکزیت توده مذاب زمین قرار میگیرند وزمین دارای جرم میشود و میتواند مواد اطراف خود را دور خود نگه دارد. این دوره با سرد شدن زمین وپائین آمدن درجه حرارت متوقف شد . اکنون تمامی غناصری که برای ایجاد حیات ضروری است مهیا شده است و پوسته بیرونی زمین که رواسی باشد از فوقها یعنی بالای لایه خارجی زمین شکل گرفت .پوسته خارجی از حالت مذاب به گداخته تبدیل شد .وسپس سرد تر  شد وبه حدود150 الی 200 درجه کلوین رسید .در این زمان پوسته خارجی با پستی وبلندی خود میزبان شگفت انگیز ترین پدیده خالق متعال قرار میگیرد.پدیده آغاز حیات- الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ-7 سوره سجده .طین خاک است شن یا رس .تحولات سنگینی در پوسته جامد زمین در حال انجام است .بایستی این تحولات  منجر به خلقت حیات از ماده بی جان شود همه چیزدر زمین  آماده وخلق شده تا خلقت انسان این شاهکار خداوند متعال آغاز شود . آغاز خلقت انسان از طین از ماده بی جان واین آغازی زمان بر است.چند مطلب  اول حیات در همین کره زمین آغاز شد ودوم حیات از ماده بی جان وبه قدرت ذات باریتعالی جامه عمل پوشاند وسوم مواد اولیه این خلقت در خود زمین ودر طبیعت بوجود آمد  الذی احسن کل شیئ خلقه تمامی سئوالات که علم در آن مانده واوپارین دانشمند روسی به عنوان ادله ماتریالیست ها بیان کرده است جواب داده میشود .تراب وطین لازب .دو حالت دیگر از طین است وطین ماده بی جان است و تراب وطین لازب محلی که حیات در آن عملا ایجاد شد. درست در این زمان وپس از پیدایش پوسته جامد.تحولات زمین را بررسی میکنیم جو اولیه زمین مملو وبصورت اشباع شده از بخار آب ،آمونیاک ومتان وغبار فراوان که از دهانه آتشفشان ها فوران میکنند .پوسته زمین بسیار داغ است باتراز نقطه جوش آب وآب فقط در ارتفاع بالای جو زمین بصورت مایع در میآید وبصورت باران سیل آسا مخلوط با آمونیاک ومتان بر زمین میبارد .آب مایع در زمین وجود ندارد .گودال ها وبرکه ها بدلیل اشباع بخار آب .آب بصورت جوشان وبصورت ظروف آزمایشگاهی در خدمت ایجاد حیات هستند .همه چیز بصورت نبتلیه یعنی مبتلا به آزمایشی هدفمند دارد انجام میشود .ئیدروژن عنصر غالب است وکلیه واکنش های شیمیائی در سطح زمین ودر جو تحت تاثیر قدرت احیائ کننده گی این عنصر قرار دارد .به عبارتی نمیگذارد طبق قوانین شیمی کربن واکسیژن وازت عرض اندام کنند فورا احیائ میشوند کربن به متان واکسیژن که برای پروسه حیات سم وزیان آور است یا با آهن وسایر عناصرترکیب وکانی ها را بوجود می آورند ویا به آب تبدیل میشوند .وهمه چیز برنامه ریزی شده است .این که دانشمندان اظهار میدارند  مونواکسید کربن ویا دی اکسید کربن هم در جو اولیه وجود داشته است غیر علمی است چرا که تعادل شیمیائی عناصر اکسیژن ،کربن ،ازت بسمت راست یعنی ئیدرید ها بوده است است .محیط واکنش های شیمیائی در اختیار ئیدروژن است واکسیژن وکربن وازت فورا به آب ،متان وآمونیاک تبدیل میشوند وفرصت باصطلاح عرض اندام ندارند .علی رغم اینکه زمین مرتبا توسط شهاب سنگ ها وخورده سیارات بمباران میشود وپوسته جامد تغییر می یابد روند ثبیت پوسته جامد ادامه می یابد .

 
چسبیدن حما مسنون بر سفال داغ با دفع شدن آب همراه است .ملکول های پروتئین ونکلئوتیدها وقند ها برای تبدیل به ماکرو ملکول ها به عبارتی از مونومر ها به پلی مر ها بایستی هر ملکول آنها یک ملکول آب از بین آنها خارج وفورا از محیط واکنش شیمیائی خارج شود .توده سیاه بد بو وچسبنده در سراسر پوسته زمین بر روی سفال ها وکانی های مانند ان به فراوانی یافت میشوند وسطح زمین دراختیار حما مسنون است .این پروسه زمان طولانی بدرازامی کشد ودوره نیتلیه نطفه ها در قرار گاه مکین آغاز میشود. آیات5  الی 7 سوره طارق این حادثه بسیارمهم وزیبا را در آفرینش حیات چنین شرح میدهد. فلينظر الانسان مم خلق - خلق من ماء دافق - يخرج من بين الصلب و الترائب (7 انسان بايد نگاه كند وتعقل کند ازچه آفریده شده ازآبى جهنده و بیرون رونده آفريده شده که از بین جسم سخت (سفال)و نرم ونفوذ پذیر(حما مسنون) خارج میشود  یخرج بین صلب وترائب .این دودر کنار هم وچسبیده بهم قرار دارند وآب ازبین این دو خارج میشود. جدا از هم نیستند یک مجموعه هستند .پس میتواند اصلا ارتباطی به آب مرد ورحم زن نداشته باشد که بسیار ثقیل وغیر علمی است. ترائب در اصل لغت به معنی نرم ونفوذ پذیر است وصلب هم سخت ومحکم است  وآب دافق هم نقش اساسی در ایجاد ماکروملکول های زنجیرع ای حیات ایفائ کرده اند .حما مسنون وصلصال اکلفخار وآب دافق ودر حضور مائ مهین .(آب به مقدار کم)- مسلما در محیط آب فراوان این شاهکار خلقت صورت نمی گرفت .روی ایات الهی تعقل وتفکر لازم است .آیات الهی را از علمی بودن خارج نکنیم که مسئولیت سنگینی به دنبال دارد .اینکه دانشمندان به دنبال حیات در خارج از زمین هستند بر میگردد به تفکرات حادثه ای بودن خلقت حیات که بحث مفصلی می طلبد.بعلاوه نکات غیر علمی که در مورد خلقت حیات توسط معروفترین دانشمندان زیست شناسی گفته شده وبا آیات قران غیرعلمی بودن آنها را میتوان اثبات کرد نیاز به مقاله مفصل دیگری دارد که انشائالله تقدیم حضور علاقمندان میشود .پروسه حیات از نظر قرآن همچنان در دو آیه دیگر سوره فصلت ادامه دارد که در مقاله بعدی اشاره میکنیم –برای دسترسی به سایر مقالات به همین سایت –HAMMANMASNUN COM  مراجعه فرمائید . سید محمد تقوی اهرمی –تهران اول رمضان المبارک مطابق 28 خرداد 1394-التماس دعا دارم .
.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت