ویژگی ها

مشارق ومغارب در کره زمین واقعیت عینی دارد

مشارق ومغارب در کره زمین واقعیت عینی دارد  

درقران کلمات مغرب ومشرق،مشارق ومغارب، مشرقین ومغربین هر کدام حکایت از یک پدیده علمی وحادثه ای بسیار جالب در کره زمین دارد که در 1400 سال قبل وتا یکی دو قرن اخیر هیچ کس از آن سر درنمی آورد واخیرا کشف شده است .داستان ذوالقرنین در قران هم در ارتباط با این کلمات است و این پدیده را موشکافی مینماید وهر کلمه مفهوم علمی خود را دارد.یک مشرق ویک مغرب ، دو مشرق ودومغرب ومشرق ها ومغرب ها همه پدیده علمی هستند که در کره زمین وجود دارند خداوند متعال انسان را دعوت به تفکر وتعقل در آنها میکند وکشف حقایق آنرا به انسان واگذار میکند تا ما انسان های قرن اخیر حقانیت علمی قران را درک کنیم .

 

متاسفانه عدم تفکروتعقل در آیات قران که خداوند متعال بسیار تاکید فرموده رابکار نمیگیریم وفراموش میکنیم وهرکدام تاویلی از ظاهر آیات ارائه میدهیم که به جائی نمی رسیم واین کلمات را برخی مغرضین بی سواد آنرا حمل بر تناقضات درقران میدانند.ازآنجائیکه ازگذشته تا کنون ما با یک مغرب ومشرق سروکارداشته ایم وخداوند متعال قصد بازی کردن با کلمات را ندارد بلکه درقالب کلمات واقعیت ها یعلمی را برای اثبات حقانیت خود برای انسان بیان میفرماید که با علم روز مفهوم آن روشن میشود. حال به تک تک این کلمات ورابطه علمی آن می پردازیم. درکره زمین خورشید ازمشرق طلوع ودر مغرب غروب میکند واین نتیجه حرکت وضعی زمین دور محور خود که عمود برمدار حرکت زمین بدورخورشید است وما اکثرا این پدیده را به چشم میبینم وکلمات مشرق ومغرب هم ازاین حرکت نشات گرفته است وهر موقع به این کلمات بر میخوریم فورا اینها در ذهن ما خطور میکند. این مشرق ومغرب در محدوده خط استوای زمین است وحاصلخیز ترین نقاط زمین واکثریت مردم جهان در این محدوده سکنی دارند وهر چه بسمت قطب شمال وقطب جنوب حرکت کنیم تعادل شب وروز واختلاف آنها بیشتر میشود خداوند در آیه 137 سوره اعراف میفرماید.

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ- "آن قوم را كه مستضعف بودند، وارث مشرق‏ها ومغرب‏هاى سرزمينى ساختيم كه به آن بركت بخشيده بوديم، و [بدين گونه‏] به خاطر صبرى كه كرده بودند وعده نيكوى پروردگارت در حق بنى‏ اسرائيل تحقق يافت وآنچه فرعون وقومش ساخته وبرآورده بودند، نابود كرديم‏".اشاره به مشارق الارض ومغاربها ارتباطی به طلوع وغروب خورشید ندارد
منظور آیه از مرکز شرق وغرب زمین فلسطین است که مرکزیت جهان آنروز بود ودین خداوند از این مرکزیت به اروپا وشمال افریقا بین النحرین ایران وهندستان گسترش یافت اینجا را مبنائ قرار داده دو طرف این مرکز را را حاصلخیز ترین نقطه زمین قرارداده و به مردم عطائ کرده ،تنها موقعیت جغرافیائی این مکان ها را اشاره میفرماید که اطراف خط استوای زمین است وارتباطی به طلوع وغروب خورشید ندارد. حال به کلماتی که در ارتباط با طلوع وغروب خورشید است ومبنای بحث مغرضین ومعاندین است میپردازیم

.آنها میگویند این کلمات باهم متضاد است وبه جزمغرب ومشرق که میبینیم مشرقین ومغربین ،مشارق ومغارب تخیلی بیش نیست. برای روشن شدن این موضوع به کلمه اعجاز دیگر قران اشاره کنم و آن اختلاف شب وروز است که عامل اصلی خلق مشارق ومغارب ومغربین ومشرقین درکره زمین وایجاد حیات موجودات زنده وانسان شده است .کره زمین برروی محور بیضوی شکل بدور خورشید وبا سرعت بسیار زیاد میچرخد (حدود صد هزار کیلو متردرساعت) که این حرکت انتقالی زمین است ویک سال طول میکشد. محورزمین که زمین دورآن میچرخد حرکت وضعی زمین است .این محور قاعدتا باید عمود برمحور انتقالی با شد وخداوند متعال هنگام خلق زمین برای ایجاد حیات در زمین محور آنرا به اندازه 23.5 از حالت عمودی منحرف کرد. این انحراف باعث اختلاف درمدت زمان روز وشب گردید واین اختلاف هرچه بسمت دو قطب زمین نزدیک میشویم بیشتر میشودودر قطب شمال وجنوب به بالا ترین اختلاف شب وروز میرسیم به عبارتی شش ماه شب وشش ماه روزاست واشاره خداوند به اختلاف شب وروز به عنوان آیه مهم خود یاد میکند وانرا مبنای تفکر وتعقل انسان برای رسیدن به علت آن قرار داده -

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ الَّذینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فقنا عذاب النار 191 سوره ال عمران."دراختلاف شب وروز نشانه وآیتی است برای کسانیکه دانشمند هستند وهمان کسانیکه خداوند را هنگام نشستن وبر خاستن و درهرحالتی حتی زمانی که بر پهلوی خود آرامیده اند درخلقت اسمان ها وزمین تفکر میکنند ومیگویند خداوندا اینها را بدون دلیل وباطل نیافریدی ما را ازعذاب آتش در امان دار."

این اختلاف شب و روز باعث دو پدیده مغربین ومشرقین ومشارق ومغارب دردوقطب زمین میشود .به عبارتی در دو قطب زمین ودرست در یک محل اتفاق می افتد برخلاف مغرب ومشرق که دردو طرف خط استوا با فاصله قطر زمین از هم دور هستند. درقطبین در تمامی طول سال در یک محدوده خاص مکانی با یک مغرب ویک مشرق سرو کارداریم که شش ماه روز است وشش ماه شب. به عبارتی یک مشرق در قطب شمال داریم ویک مشرق در قطب جنوب وهمینطور یک مغرب درهر دو قطب .پس اعجاز قران در این است که ما در کره زمین مشرق ومغرب داریم که ما همیشه شاهد آن هستیم ودو مغرب در دو قطب ودومشرق در دوقطب که خداوند رب المشرقین ورب المغربین است . علاوه بر آن خداوند رب المغرب ورب المشرق است .چه زیبا فرموده وچه زشت وناپسند است بی سوادانی که فهم وشعوردرک اعجازکلام خداوند را ندارند وآن را تناقص قرانی مینامند .حال به مشارق ومغارب زمین به عنوان یک آیه بسیار مهم در خلقت زمین هم اشاره داشته باشیم شاید جناب آقای سروش که ادعای عالمیت میکنند به فکر فرو روند ونسنجیده سخن نرانند که زیبنده افراد تحصیلکرده نیست .رب المشارق ورب المغارب کلام خداوند است ووحی است نه سخنان حضرت محمد (ص).اشاره کردیم بدلیل کج بودن محور زمین در حد 23.5 درجه یک قطب زمین در سایه خورشید قرار دارد ویک قطب دیگردر همان زمان در نور خورشید به عبارتی یک قسمت روز است ودیگری شب در تصویر کج بودن محور زمین وقرار گرفتن دو قطب در سایه وروشن نشان داده میشود-عکسها از خبرگذاری باشگاه خبرنگاران وعکس های1و3-- www.physik.wissenstexteمحدوده .

 


درروز اول تیر ماه هر سال بلند ترین روز سال در قطب شمال است ،یا به عبارتی طولانی ترین غروب وبعداز آن طلوع است .در این روز خورشید فورا مانند مشرق ومغرب معمولی که ما میشناسیم غروب نمیکندوبالای افق میماند وصحنه بسیار جالبی از مغارب ومشارق زمین را به نمایش میگذارد.این اتفاق در یک محل رخ میدهد .دریک محل هم غروب داریم وهم طلوع.خورشید هر شش ماه در یک محل یک بار طلوع میکند ویک بار هم غروب در هر دو قطب ماپدیده حیرت انگیز مغارب ومشارق رامشاهده میکنیم.در حقیقت غروب خورشید در زمانی طولانی 24 ساعت صورت میگیرد وپدیده زیبا واستثنائی مغارب ومشارق رخ میدهد به تصاویر زیر توجه فرمائید ودر این رخداد بدستور خداوند تفکر وتعقل کنید تا عظمت خالق جهان را در یابید . خداوند رب المشارق والمغارب ،رب المغرب والمشرق ورب المغربین ورب المشرقین این کلمات تناقص نیست کم سوادی وعدم آگاهی به علم روز است .

 

 

دو تصویر زیر مغارب ومشارق در قطبین زمین را نشان میدهد.

 

 


حال یک گریزی هم به داستان ذوالقرنین می زنیم .داستان های قران دارای پیام خاص ویا پیام علمی است ظاهر دارد وباطن چرا خداوند در داستانها ی قرانی به جزئیات نمی پردازد برای اینکه هدف از بیان آنها در آوردن باطن داستان است که هدف اصلی بیان داستان هم همین است .بطور مثال در داستان حضرت موسی که حضرت درخواست دیدن خداوند را میکند وخداوند میفرماید تو نمی توانی من را ببینی.ومیفرماید کوه را مشاهده کن اگر کوه در برابر تجلی نور خدا پابرجا بود توهم میتوانی مرا ببینی .خداوند مطلب علمی مهمی را میخواهد برای ما بیان کند هم هدف اعجاز قران است هم میخواهد به انسان بگوید در باره اش تفکر کن ومطالب را بیرون بیاور .خداوند نور ذاتی دارد ونور هدایتی (خط ارتباط خداوند با انسان هم از همین نور هدایتی است همان مطلب که میفرماید خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است )هر دو از سنخ نور هستند ذات هر دو نور است وبر فوتون استوار است .نوری که از ذات خداوند تجلی میکند آنچنان تو پر وچگال است که کوه را خرد میکند .خداوند از این نور کیهان را خلق کرد .ذوالقرنین سرداری بوده خدا پرست وموحد دارای امکان بسیاری بود وبسمت محدوده قطب شمال سفر میکند مثلا بالای نروژ ویا هم مدار باآن در جای دیگرمثلا بالای مغولستان ،محل را نمی دانیم ولی مهم نیست چرا که هدف نقل داستان شخصیت ذوالقرنین ومحل آن نیست بیان اعجاز خداوند است .خداوند میفرماید ذوالقرنین به جایگاه طلوع وغروب خورشید میرسد (برخی تصور میکنند جایگاه مغرب ومشرق معمولی است که ما با ان سر وکار داریم)وجالب است که خورشید را میبیند که در چشمه ای فرو میرود.اینطور به نظر میرسد واین تصور به انسان دست میدهد خورشید در چشمه گل الودی فرو میرود .این تصور واقعی وعلمی است .به تصاویر بالا نگاه کنید.قطب شمال وحنوب را دریا فرا گرفته .ابتدا به جایگاه طلوع وسپس به جایگاه غروب میرسد .هر دو محل در یک محدوده و به فاصله کم هستند ونیاز نداشت فاصله ده ها هزار کیلومتر را بپیماید که از مشرق به مغرب برود . ابتدا به مردمی میرسد که نیاز به هدایت دارند .واختیار آن را به ذوالقرنین میسپارد واوجمله زیبائی بیان میکند (هرکس ظلم کند عذاب میبیند وهرکس ایمان بیاورد وکار نیکو کند پاداشش حسنه است ). سپس به جایگاه طلوع خورشید میرسد برای اهالی انجا سایه بانی در برابر نورخورشید قرارداده نشده.نور خورشید در شش ماه شب زمین را در تاریکی ظلمت فرونمیبرد تشعشع نور خورشید در آسمان سو سو میزند ودر روز هم نورخورشید عمود نمیتابد ومایل میتابد مانند بعد از ظهر ما که انسان را ازار نمیدهد .این اعجاز قران است بعلاوه انسان هائی خاص در انجا سکنی داشتند که از امکانت اولیه برخودار نبودند .حال با این دید داستان راتا رفتن به غروب گاه وطلوع گاه خورشید مرور کنید ومطالب نو در آورید آیات 83 الی 91 سوره کهف.

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا- إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا- فَأَتْبَعَ سَبَبًا- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا- قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا- وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا- ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا-
و از تو در باره ذوالقرنين مى‏پرسند بگو به زودى چيزى از او براى شما خواهم خواند .ما در زمین به او امکاناتی دادیم واز هر چیزی وسیله ای تا راهی را دنبال کرد،تا آنگاه که به غروب گاه خورشید رسید به نظرش آمد که خورشید درچشمه ای گل آلود وسیاه غروب میکند ودر آن حوالی طایفه ای را دید گفتیم ای ذوالقرنین عذاب میکنی یا در میانشان نیکوئی گفت هر کس ظلم کند عذاب میبیند وکسی که ایمان بیاورد وعمل نیکو بجای آورد جزایش حسنه است (یک قانون وامر تدوین شده خداوند است ).از همان سبب که در اختیار او قرار داشت تبعیت کرد تا به جایگاه طلوع خورشید رسید وخورشید را دید که بر قومی طلوع میکرد که در برابر نور آن آسیبی نمی دیدند (پوششی در برابر نور خورشید برایشان قرار ندادیم).داستان ادامه دارد وما مطلب خود را از داستان تا اینجا که ارتباط با مشارق ومغارب داشت بر گرفتیم انشائالله مفید واقع شده باشد .التماس دعا سید محمد تقوی اهرمی تهران اذر ماه 1394-ویرایش جدید

نظریه فوق دراثبات مشارق ومغارب از اینجانب است که شخصا از قرآن مجید اخیرا کشف کرده ام واین مطلب برای اولین بار مطرح میشود .برای تائید بیشتراین نظر به آیه 38 سوره زخرف بر خورد کردم که ذکر میگردد .حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾-این آیه خطاب انسان در قیامت به خودش است که میگویدای کاش بین من وهمنشین من در دنیا فاصله ایی به مسافت مشرق تامشرق میبود وچه همنشین بدی داشتم .بعد المشرقین را مفسرین فاصله خاورتا باختر تفسیر نموده اند که بنظر من درست نیست ،منظور قران مشرق تا مشرق است یعنی مشرق قطب شمال ومشرق قطب جنوب یا مشرقین یا دومشرق.اعجاز قران است که با این کلام در1400 سال قبل مشرق قطب شمال ومشرق قطب جنوب را تشریح نموده وتا بحال این گره باز نشده یود .والسلام-سید محمد تقوی اهرمی-اسفند 1395

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت