ویژگی ها

حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است

 

حمامسنون وصلصال درقرآن بنیان واساس حیات درزمین است

خلقت انسان درون پروسه حیات درقرآن روند خاصی را طی میکند واگرما کلید این روند را بدست آوریم موضوع خلقت موجودات وانسان بعبارتی حیات درزمین قرآن بسیارشفاف وکاملا منطبق برعلم بدست می آید وموضوعاتی را قرآن بیان میکند که اخیرا وحدود دو دهه پیش برای علم آشکارشده است. قبل از بحث درباره نظرقرآن باید با آخرین نظریه های تآئید شده علمی آشنا شویم تا قضاوت درستی از کلمات کلیدی خلقت انسان ازخاک، مائ مهین ،حمامسنون، صلصال ونطفه امشاج ونطفه وعلقه داشته باشیم. بقیه کلمات ومفاهیم به این چند کلمه کلیدی بر میگردد وخداوند متعال با این کلمات هرکدام مرحله خاصی ازپیدایش حیات را به ما معرفی میکند. وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ.خداوند با کلمات خود درقرآن معجزه علمی را بیان میکند وحتی فرا ترازعلم. خواهیم دید که چقدرقرآن درباره حیات مطالب مستند علمی وزیبا ئی دارد. مواردی که برخی تصورمیکنند دراین کلمات تناقص وجود دارد رفع ابهام خواهد شد وتناقص ساخته و پرداخته برداشت نا صحیح ذهن ما و نقصان اطلاعات است. تمامی این کلمات کلیدی مراحل حساس آغاز خلقت انسان وتداوم آن در پروسه حیات است. همه این کلمات هم اکنون نکات بسیاربرجسته بحث های زیست شناسی وپیدایش حیات درزمین اولیه است که علم را به خود مشغول داشته است. برای روشن شدن این مطلب نکاتی مهم کلیدی مورد بحث دانشمندان معروف زیست شناسی را با هم مرور میکنیم .

 

الکساندر اوپارین بیوشیمیست معروف روسی که افکارماتریالیستی ضد مذهبی داشت واولین کسی است که بحث چگونگی پیدایش حیات رااز ماده بی جان وارد مباحث علمی کرد نکات زیر را که مورد تائید سایردانشمندان قرارگرفت مطرح کرد وبسیاری ازاین مطالب پایه واساس بررسی ها وتحقیقات علمی دانشمندانی مانند ارنست مایر ،دیکرسان وکاپلان قرارگرفت البته همه آنها نظریه خاص خود را وارد مباحث علمی کردند وبرخی نکات انتقادی برنظریه اوپارین را متذکرشدند. چکیده اصول و پایه بحث های ونظرات زیست شناسان درمورد پیدایش حیات درزمین اولیه حاوی نکات زیراست. ابتدا موضوع کلیدی حیات ازنظردانشمندان علوم طبیعی مطابق آخرین نظریه تشکیل حیات آورده میشود ودرادامه نظرقرآن ارائه میشود. 


1- حیات در زمین منشائ مادی در طبیعت دارد وازدرون همین ماده طبیعی زمین بیرون آمده است ودارای طبیعت مادی است. هوالذى خلقكم من طين-طین بیانگر ماده بی جان است که با قدرت ذات باریتعالی به ماده جاندارتبدیل میشود. طین منشائ مادی درطبیعت زمین داشته است. وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ- إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم‌ مِّن‌ طِينٍ لَّازِبٍ پس حیات دردرون زمین شکل گرفته ونه ازفضا به زمین منتقل شده است. خلق الساعه هم نبوده وطبق برنامه ریزی زمان بندی خالق متعال شکل گرفته است. الذي قدر فهدي، قدر به تشدید دال وفتحه ق به معنی برنامه ریزی است


2-با تجسس درزمین وبررسی فسیل ها و سنگواره ها میتوان به تاریخ گذشته زمین دست یافت –قل سیروا فی الارض فانظر کیف بدائ الخلق- درزمین بگردید وچگونگی آغاز پیدایش حیات را بنگرید.


3- ماده زنده یا حیات دراثرفعل النفعالات شیمیائی درمرحله خاصی از تاریخ زمین بوجود آمده است. حرارت سطح زمین اولیه داغ بود وحرارت بالای نقطه جوش آب قرارداشت. براساس آخرین نظریه علمی هنگامی که سلول اولیه حیات شکل گرفت جو اولیه زمین انباشته از بخار آب، آمونیاک، متان بود، آب دردرون گودال ها وبرکه ها که بسیارداغ وگداخته بودند بشدت میبارید وآب درون گودال ها وبرکه ها مانند ظروف آزمایشگاه همراه با گل ولای بر خاسته از دهانه های آتشفشان ها بصورت جوشان فعال بود ودردرون این گودال ها، آب ،آمونیاک و متان تشکیل ملکول های اولیه حیات را دادند و میلیون ها سال زمین در سیطره این واکنش شیمیائی قرارداشت وپروتئنها ونوکلئوتید ها ،قند ها به مرورزمان تشکیل وانباشته می شدند. بدلیل داغ بودن سطح خارجی زمین آب درون گودال ها مرتبا بخار میشد وآب حاوی آمونیاک ومتان بر زمین میبارید وملکول های آلی تغلیظ میشدند. سفال داغ پخته عامل اساسی تشکیل وتغییر ملکول های آلی مونومرها وپلیمرها وچسبیدن توده سیاه که برروی کانی ازجنس رس استمرارمی یافت. قرآن سنگ بنای خلقت اولیه حیات ودردرون آن انسان را ازماکروملکول های زنجیره ای حیات برروی صلصال الکلفخارآغشته به ماده نرم حما مسنون میداند واینچنین پیش مرحله حیات اولیه شکل گرفت - سوره حجر آیه ۲۶ میفرماید وَ لَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ مِن حَمَاٍ مَسنُونٍ - خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّارِ.انسان از حما مسنون ودر صلصال خلق شد. حما سنون پایه واساس بنای ساختار تشکیلاتی موجودات زنده است وسنگ رس آن را درون خود بارآورده است. صلصال كالفخارومفهوم علمی ان درخلقت انسان

4- حیات در زمین فقط زمانی صورت میگیرد که ازمرحله ای آغاز شود ودوره تکامل را در طی زمان مشخصی سپری نماید .تکامل در پدیده حیات نقش موثر داشته است. كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ-وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ-الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ-خداوند تمامی چیز ها را درزمین به بهترین وجهه خلق کرد . ماده را در زمین اولیه طوری آراست تا شرایط را برای خلقت انسان آماده کند وسپس خلقت انسان را ازطین یعنی خاک یا ماده بی جان آغازکرد.هرشروعی دنباله دارد وباید مرحله خود را تا رسیدن به هدف طراحی شده ادامه دهد وخلقت انسان هم در زمان مشخص واز یک مرحله زمانی آغاز شد .


5- درآغازحیات آب بصورت کم و درون برکه وگودال ها وهمراه گل ولای ومحیط داغ وجود داشته است. آب بر اثرداغ بودن حرارت زمین بالای نقطه جوش آب فورا بخاروازمحیط واکنش بیرون رانده میشد. انا خلقناهم من طين لازب - ما آنان را درسنگ رس خالص آفريديم. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ –آیا شما را ازآب کم وناچیز وپست نیافریدیم وآنرا درقرارگاه محکم واستوارقرار ندادیم تا زمان مقدرشده براساس تقدیر( وبرنامه ریزی الهی )و برتقدیروبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم .مائ مهین آب کم وناچیزاست. مائ مهین ومائ دافق وفرق آنها از نظرعلم زیست شناسی وقرآن


6- سلول اولیه حیات قابلیت تکثیرپذیری خود بخودی را داشته وبدون دارا بودن جنسیت نر وماده صورت گرفته است .ودارای یک پیش مرحله ای بوده که در آن ملکول های مونو مر تبدیل به پلی مرشده است .این مرحله را اوپارین کنزروات Koazervat نامیده است وادعا کرده که آنرا درمحیط آزمایشگاه بدست آورده که توسط سایر دانشمندان زیست شناسی مردود اعلام شده است. ایجاد ملکول های RNA طبق بررسی ونظرات دانشمندان زیست شناسی مانند کاپلان دراین مرحله است. اخیرا دانشمندان نقش سفال خشک شده وتوده سیاه باقی مانده برروی آن در اثر تبخیر آب را درپیدایش حیات به عنوان موضوع علمی مهمی مورد بحث قرارداده اند که درپایان همین نوشتار به آن شاره میشود. درقرآن حما مسنون برروی سفال پیش مرحله خلقت نطفه است که درآن ملکول های آلی مونومر تحت شرایط ایجاد شده وواکنش بین سفال داغ وتوده نرم سیاه رنگ به پلی مرها تبدیل میشوند .


7- اخیرا پرفسور کاپلان زیست شناس معروف المانی اظهار داشته که حیات از نطفه های اولیه ایجاد شده در زمین حادث شده است .

پیدایش حیات در زمین

تمامی موارد فوق موضوعات وپایه مباحث پیدایش حیات را تشکیل میدهند. حال در ارتباط با پیدایش حیات بطور مثال در قرآن صحبت از آب گندیده ویا مفاهیمی مانند بد بو وامثالهم اشاره شده. همه چیز درزمین ارتباط به حیات دارد یا مستقیم ویا غیر مستقیم سیاره زمین سیاره حیات است وهدف آفرینش کیهان نیز همین بوده است .ایجاد حیات وخلقت انسان که همه بر اساس برنامه ریزی تدوین شده ایجاد گردیده وعبث و بیهوده خلق نشده اند. آیات زیادی درقرآن به این موضوع اشاره کرده است.

پیدایش حیات در زمین به سه عامل اساسی نیازمند است هفت طبقه جو زمین( شرایط آب وهوائی) ،آب و مواد غذائی تکثیر پذیر که بتواند نیازغذائی موجودات زنده را برآورده کند. همه چیز برمیگردد به اوائل تولد زمین وحدود چهار میلیارد سال پیش به دوره تکامل شیمیائی زمین .ابتدا تکامل اتمی بود که طی آن اتم های سبک و سنگین توسط واکنش های هسته ای از هلیوم و ئیدروژن بوجود آمدند واین دوره حدود چند میلیون سال طول کشید. زمین شکل گرفت ،هسته مرکزی زمین از آهن ونیکل و..ایجاد شد وزمین جرم دار شد و نیروی گرانش زمین بوجود آمد. پوسته خارجی زمین تشکیل میشود ودوره تکامل شیمیائی که درحد بسیار زیادی برای علم ناشناخته است بعد از پیدایش پوسته خارجی زمین آغاز و تا پیدایش اقوات یعنی مواد غذائی تکثیر پذیر طول کشید .تمامی پایه واساس حیات موجودات زنده دراین زمان شکل گرفت ودوره بسیارمهمی است ولی همچنان ناشناخته است.

دانشمندان معمولا ازطرزقرارگرفتن لایه های زمین و فسیل ها قادرند چگونگی مکانیسم حیات را دنبال کنند. در این دوره دراثر تحولات پوسته جامد زمین و ذوب شدن مکرروبالا بودن درجه حرارت تا200 درجه سانتیگراد وفعالیت دهانه های آتشفشان ها واصابت مستمر شهاب سنگ ها وخورده سیارک ها که باعث تغییرات شدید پوسته خارجی میشد و تابش مستقیم نورخورشید ونداشتن حفاظ لازم در جو عملا آثاری ازواکنش های حیاتی بجای نمانده . نخست عناصرشیمیائی غیر بیولوژیکی خلق وسپس ازعناصر غیر بیولوژیکی حیات خلق میشود وشروع حیات ازنطفه است که پایان چهاردوره اقوات است وموجودات زنده ( که به پیدایش انسان منجر میشود) با استفا ده از غذای بیولوژیکی وتکثیر ازطریق نطفه صورت می پذیرد.

مرحله ایجاد غذای بیولوژیکی یا به تعبیر قرآن چهار دوره اقوات از نظر دانشمندان بسیار مهم است وهنوز نتوانسته اند چگونگی را دریابند. مثلا میدانند موجود زنده از چه عناصری تشکیل شده ومکانیسم کاری آنها چیست ویاچگونه تکثیر میابند ولی چگونه عامل تکثیر پذیری ذخیره سازی اطلاعات درآنها(دردوره تشکیل مواد غذائی بیولوژیکی ازعناصر شیمیائی غیر بیولوژیکی) به وجود آمد. دانشمندان زیست شناسی دوره بوجود آمدن غذای بیولوژیکی با خاصیت تکثیر پذیری از ملکول های ساده آلی را دوره تکامل شیمیائی زمین مینامند وقرآن مجید آنرا دوره اقوات-اقوات غذای بیولوژیکی در قرآن وعلم زیست شناسی

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10) فصلت .

ابتدا در زمین پوسته خارجی ویا جامد زمین پدید آمد واین برمیگردد به حدود چهارمیلیارد سال پیش ودقیقا زمانی که پوسته جامد زمین شکل گرفت دوره تشکیل اقوات یا مواد غذائی بیولوژیکی ازملکول های ساده شیمیائی آغاز میشود .اساس حیات هم از همین جااست .بدائ خلق الانسان من طین از اینجا شروع میشود.

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ –نمل 64 آیا آنها (شریکانی که میپرستند بهترند یا) کسی که خلقت را آغاز وسپس آن را باز آفرینی میکند.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-عنکبوت 20

در زمین بگردید وبررسی کنید و درآورید خداوند چگونه خلقت را آغاز کرد. بازهم اشاره به چگونگی آغاز حیات است. خداوند آفرینش انسان را از رس آغاز کرد. درقرآن اشارات فراوانی وجود دارد. خاک حالات گوناگونی دارد یعنی پروسه حیات ودرمرحله اقوات که چهار دوره است و پانصد میلیون سال طول کشید همه مراحل آن جزئ سرنوشت انسان است. مرحله اول پیدایش برای دانشمندان مهم است که سرازکار آفرینش درآورند وخداوند هم فرموده اززمین میتوانید سرگذشت خلقت حیات را بیرون آورید. کاری که دانشمندان هم اکنون ازفسیل ها سنگواره ها وتعیین دقیق سن و آنالیز آنها وارائه نظریه های مختلف و بحث در باره آنها سعی میکنند چگونگی خلقت حیات را رمز گشائی کنند.

درموضوع حیات نظریه های مختلفی ابراز شده که مرحله تکامل شیمیائی یا دوره اقوات برای بحث ما اهمیت دارد که حیات از آن آغاز شد. چرا این دوره اهمیت دارد ازاین دوره خلقت انسان ازحمامسنون ودرصلصال شروع میشود. درارتباط با دوره تکامل شیمیائی وبا در نظرگرفتن وضعیت پوسته خارجی وجو وشرایط جوی حاکم درزمین نظریه هائی ارائه شد که آزمایشات انجام شده تا اندازه ای صحت آنها را تآئید نمود .ولی این آزمایشات برای توضیح چگونگی ایجاد حیات تا کنون کافی نبوده است. چگونگی ایجاد ملکول های آلی ماکرو وپیچیده ازملکول های کوچکتر مانند پروتئین ها ،اسید نوکلوئیک ها وقندها که برای روند بیولوژیکی حیات ضروری است راه را برای رسیدن به رمز گشائی حیات اولیه هموارترکرده است. دربسیاری ازمسائل لاینحل در پیدایش حیات موضوع تشکیل اسید نوکلئیک ها ودوملکول اساسی آنها RNAو DNAوماکرو ملکول ها پروتئین ها ونوکلئوتیدها و 20 ملکول آمینواسید ها - که در تمامی شکل های حیات وجود دارند ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وبیشترآزمایشات روی این موضوع تمرکز کرده است. علم به این موضوع که کلید حیات در چگونگی شکل گرفتن این ماکروملکول ها (RNA DNA) ازآسید های آمینه ونوکلئوتید ها ساده تراست تائید کرده است. موضوعی که قرآن هم روی آن بسیار تآکید دارد وآن حما مسنون برروی صلصال کلفخاراست. 
دانشمندان تحقیقات خود را روی چند مورد اصلی متمرکز کرده اند

ازقبیل شرایط جوی زمین حدود یک میلیارد سال پس از تولد زمین درچه وضعیتی بوده.

ملکول های ساده آلی چطورتشکیل شدند. عامل تکثیر پذیری چگونه ایجاد شد. چه آنزیم هائی درایجاد ماکروملکول ها نقش داشتند. سیستم اطلاعاتی در RNA DNA چگونه بوجود آمد. همه این موارد دردوره اقوات است که درزمین هیچگونه اطلاعی دردست نیست وبا توجه باینکه خورده سیارات وشهاب سنگ دارای عمر مساوی با زمین هستند علم ازآنها که با زمین برخورد کرده اند اطلاعات لازم را بدست می آورند.


دانشمندان زیست شناسی تشکیل پروبیونت ها یا اولین سلول های تکثیر پذیر بدون هسته را درچهار مرحله واساس حیات ازابتدای ایجاد غذای بیولوژیکی میدانند. این چهار مرحله به نقل از کتاب پیدایش حیات نوشته پرفسورراین هارد کاپلان بشرح زیر است

1-ایجاد ملکولهای آلی ساده مانند اسید های نوکلوئیک ها و پروتئین ها از ملکولهای پایه مانند متان وآمونیاک و آب .
2-پلیمریزه شدن این ملکول های آلی ایجاد شده به ماکرو ملکول ها
3-ترکیب ماکرو ملکول ها با یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول های زنجیرهای
4-ایجاد پروبیونت های تکثیرپذیر ازساختارهای ماکروملکول های زنجیرهای

با سرد شدن پوسته خارجی زمین وشکل گرفتن آن آفرینش حیات شروع میشود. جو زمین از بخار آب، متان وآمونیاک اشباع است ومحیط جو بازی است وفاقد اکسیژن وعناص کربن، ازت ،اکسیژن وبدلیل وجود ئیدروژن فراوان همه بصورت ئیدرید درجو وجود داشتند یعنی آب ،متان ،وآمونیاک. این ملکول ها توسط باران به سطح زمین منتقل میشدند .سطح زمین ابتدا دارای حرارت بالای نقطه جوش آب بود وآب باران فورا بخار میشد وگودال های زمین بعنوان ظروف آزمایشگاهی مملو از آمونیاک ومتان درآب جوش عمل میکردند و واکنش های شیمیائی ابتدائی در آن انجام میشد وبمرورملکول های آلی مورد نیاز اولیه حیات شکل میگرفتند .اسید های نوکلوئیک واسید های آمینه ودرنهایت پروتئین ها تشکیل شدند. این مرحله اول تشکیل ملکول های آلی بروش غیر بیولوژیکی بود محیط واکنش بدلیل بخار شدن آب تغلیظ میشده ومحیطی گل آلود ایجاد میشد که بخارآب بصورت حباب از گل بیرون می آمد. مانند طین لازب یا گل چسبنده. این محیط مملو ازملکول های آلی اسید های آمینه واسید های نوکلوئیک ها درمحیط داغ وکم آب است و شرایط برای بهم پیوستن آنها وایجاد ماکروملکول های ساده فراهم میشد. درمرحله دوم هنوزسطح زمین انباشته از آب نشده بود واین دوره بسیار طولانی سپری شد کل چهاردوره های که پرفسورکاپلان اشاره کرده رویهم پانصد میلیون سال طول کشیده است و زمان کافی برای انباشته شدن این ملکول ها در سطح زمین فراهم شد و دردسترس قرارداشت.

دردوره سوم ماکروملکول های ساده به ماکروملکول های پیچیده مانند RNA و DNAتبدیل شدند وسنگ بنای حیات دراینجا گذارده شد. حما مسنون برروی سفال داغ ویا خاک رس پخته قرارمیگرفت واین دوره هم از نظر علم وهم از نظر قرآن مرحله بسیار مهم است. ماکروملکول های ایجاد شده درمرحله دوم برروی سنگ رس حرارت دیده وداغ قرارمیگرفتند وخاصیت سفال داغ جذب ماکرو ملکول های اسید های آمینه و اسید های نوکلوئیک برروی سطح خارجی ویا درون لایه های خود وخارج شدن آب ازمحیط واکنش بدلیل ایجاد ملکول های مونومربه پلیمر که با دفع آب همراه بوده وخداوند متعال این مرحله مهم را به مائ دافع تعبیر کرده است. که ازبین صلصال جسم سخت یا حما مسنون جسم نرم که درقران به صلب وترائب هم بیان کرده است. صلب و ترائب وخطای برداشت قدما وموخرین

فلينظر الانسان مم خلق - خلق من ماء دافق - يخرج من بين الصلب و الترائب -7-سجده انسان بايد نگاه كند وتعقل کند ازچه آفریده شده از آبى دافق و بیرون رونده آفريده شده که از بین جسم سخت (سفال)و نرم ونفوذ پذیر(حما مسنون) خارج میشود یخرج بین صلب وترائب .این دودر کنار هم وچسبیده بهم قراردارند وآب ازبین این دو خارج میشود. جدا ازهم نیستند یک مجموعه هستند. پس میتواند اصلا ارتباطی به مرد و زن نداشته باشد که بسیار ثقیل وغیر علمی است. ترائب دراصل لغت به معنی نرم ونفوذ پذیر است وصلب هم سخت ومحکم است وآب دافق هم نقش اساسی درایجاد ماکروملکول های زنجیره ای حیات ایفائ کرده اند .حما مسنون وصلصال اکلفخاروآب دافق ودرحضورمائ مهین .(آب به مقدار کم)- مسلما در محیط آب فراوان این شاهکار خلقت صورت نمی گرفت (روی ایات الهی تعقل وتفکر لازم است)-مائ مهین ومائ دافق وفرق آنها از نظرعلم زیست شناسی وقرآن

شاید تعجب کنید این شباهت بی نظیر تعبیر قرآن باآخرین یافته های علم .این یافته ها واقعی هستند ودر آزمایشگاه انجام وتآئید شده است .

Oparinو Haldaneدر دستگاهی که شرایط زمین اولیه را دارا بود آزمایش انجام داد و موفق شد ند چند نمونه اسید آمینه وملکول های آلی بدست آورد .

درسال 1953 دو شیمی دان معروف Stanley Millerو Harold C Urey.در آزمایش سوپ اولیه حیات از آمونیک ومتان در شرایط مساوی که در جو زمین اولیه حاکم بود بکمک انرژی تخلیه الکتریکی موفق شدند تعدادی ملکول های آلی را ایجاد کند.البته این آزمایش در زمان خود برای دانشمندان جالب بود ولی بعد از چند سال نکات ابهام بر انگیززیادی ازآن مورد انتقاد وبحث قرارگرفت که وارد جزئیات نمیشویم .

درسال 1961 Juan Oro با استفاده از داده های میلرآزمایشی روی آلدئید واسید سیانئیدریک وآمونیوم سیانید انجام داد. نامبرده روش پلیمریزاسیون حرارتی درآب را بکارگرفت ودرمرحله اول سرین وریبوزوآدنین بدست آورد ودرمرحله دوم با تری فسفات موفق به تولید آدنوزین تری فسفات ATP گردید. این ترکیب آلی درموجودات زنده بعنوان کاتالیزاتورو در تبادل انرژی نقش اساسی دارد وپایه اصلی در ایجاد ساختار RNA است. حال در زمین اولیه که این ترکیب وجود نداشته چه چیزی نقش آن را بازی میکرده. برای ایجاد ماکروملکول های پیچیده حیاتی (RNAو DNA )ازماکرو ملکول های ساده در مرحله سوم وجود یک کاتالیزاتورکه نقش ATP را داشته باشد ضروری بوده .دانشمندان روی این اتفاق جالب بسیار کارکرده اند وبه این نتیجه رسیده اند که سنگ وکانی های رس وپیریت این نقش را برعهده داشته اند.

بیوپلیمر از بهم پیوستن دو مونومز واز دست دادن یک ملکول آب بدست میآید البته محیط باید طوری باشد که آب ایجاد شده دفع شود. این عمل را دی ئیدراته شدن میگویند.در سلول های زنده آنزیم ها این عمل راکاتالیزه میکنند .در سنتز غیر بیولوژیکی در محیطی که آب فراوان وجود دارد عملی نیست .ولی پلی مریزاسیون در محلول رقیق از ملکولهای پلی مر ساده بر روی سنگ داغ از قبیل سفال خشکیده، سنگ های شنی وسنگ های پیریت امکان پذیر است. آب دفع شده فورا بخارمیشود ومنومرهای تغلیظ شده برروی آنها بصورت رسوب سیاه رنگ بر روی سطح خارجی سفال یا سنگ می چسبید. احتمالا امواج دریا حاوی این مونمومرها که به فراوانی وطی میلیون ها سال تشکیل شده بودند بر روی سنگ ها پاشیده میشده ومرتبا خشک وتکرار میشده. خاک رس سفال شده بهترین گزینه برای اینکار بوده است. بیومرها درمحلول رقیق بعنوان گروه های شیمیائی بارداربرروی پارتیکل های سفال محکم نگه داشته میشدند واتمهای فلزی درون ترکیب سفال بعنوان کاتالیزاتورعمل میکردند ومونومرها ی تنگاتنگ بهم پیوسته روی سطح خود نگه میداشته ومونومر ها به پلی مر ها تبدیل میشدند .پیریت ها هم درآزمایشاتی این خاصیت را ازخود بروزداده اند.


Ahron Katchalssky ازانستیتو وایس مان اسرائیل توانست از محلول رقیق مونو مرها برروی مونت موریلونیت یک سنگ سفال ،پروتئین های با زنجیره متشکل از 50 اسید آمینه وبا صد در صد بازده بدست آورد

Gunter Wachterhauser این آزمایش را برروی کانی آهن وگوگرد بدست آورد. سنگ هائی در دهانه های آتشفشانی زیر دریا بیرون میآمدند و درزمین اولیه بیشمار اتفاق میافتاد .


Foxوهمکاران (5 مخلوط خشک شده اسید های آمینه را چند ساعت در حرارت 150 الی 200 درجه سانتیگراد نگه داشتند و توده سیاه رنگی بدست آوردند که در آب بخوبی حل میشد واز پلی اسید های آمینه با یک الی دو دوجین عضو تشکیل شده بودند .از آنجائیکه این محصول دارای پیوند پپتید و شبیه پروتئین بودند آن را پروتئنوئید نامیدند .اگر چه اغلب این اسید امینه ها از نوع آلفا نبودند ولی با وجود این فعالیت آنزیمی از خود بروز میدادند .آنها این آزمایش را در 75 درجه بمدت چند هفته انجام دادند .نتیجه مشابه بود ولی زنجیره ها کوتاه تر بودند .این آزمایش در حضورپلی فسفات ها وبار دیگر بر روی سنگ آتشفشانی و شن انجام شد وموفق شدند زنجیره های طویل تری بدست آورند.


Paecht Horowihtz (6 نیز آزمایشاتی برروی Zeolithو خاک رس پخته انجام داد ونتیجه مشابهی بدست آورد. در همه این آزمایشات توده سیاه رنگ بعنوان محصول اصلی بوده که پس ازحل کردن درآب وانجام بررسی ها ماکرو ملکول های زنجیرهای آلی پلی مریزه شده مورد تآئید قرار گرفت .براساس مطالب عنوان شده آفرینش انسان از طین لازب شروع شد .حال گل لازب حمامسنون ،صلصال ،طین همه پیدایش انسان را در دوره اقوات بیان میکند .حمامسنون وصلصال یک مرحله مهم ازدوره آفرینش از طین است که منجربه وجود آمدن ماکروملکول های تکثیر پذیر کد دار وپایه ژنتیک در حما مسنون وبرروی صلصال گردید خَلَقَ الْانسَانَ مِن صَلْصَلٍ كاَلْفَخَّارِ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون.سید محمد تقوی اهرمی –مهر ماه 1393-ویرایش جدید اسفند1395 ویرایش جدید بهمن 1397

(1-Ernst Mayer, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980
(2-Reinhard w.Kaplan: Der Sprung derLebens dtv wissenschaftliche Reihe 1978
(3-Richard E.Dickerson, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980
(Paecht-Horowitz,A.Katcalssky,prebiotic Synthesis by heterogeneous Polycondensation of aminoacid adenhylates. Nature (Lond),328(1970) .636-639
( Nakashima ,T.,J.C.Lacey ,J. Jungck, S.W.Fox: Effects of several factors on chemical condensation of mixed amino acid adenylates. Naturwissenschafften 59,(1970) 67-68
(5-Paecht-Horowitz,A.Katcalssky,prebiotic Synthesis by heterogeneous Polycondensation of aminoacid adenhylates. Nature (Lond),328(1970) .636-639

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت