ویژگی ها

خلقت انسان از نطفه در قرآن تصورات ذهنی یا واقعیت قرآنی

 

خداوند متعال درقرآن مرد را برزن ترجیح نداده است ونطفه مرد را عامل پیدایش انسان نمیداند. کلمه نطفه در قرآن معنی آب مرد نمی دهد وقرارمکین هم نمی تواند رحم زن تلقی شود. این برداشت من ازآیات قرآن است ودلائل خودم را درزیر خدمت خوانندگان عزیز مقاله عرض میکنم .

 


موقعیت اجتمائی زن نزد اعراب پیش ازاسلام ازوضعیت خاصی برخوداربود وزن به عنوان کالائی درنظرگرفته شده وخرید وفروش میشد وازحقوق اجتمائی وفردی محروم بود ودرشمار لوازم واثاثیه خانه قرارمیگرفت واین ضرب المثل بین انها رواج داشت که زن حکم ظروفی را دارد که جای نطفه مرد است. وانما امهات الناس اوعیه – مادران حکم ظروف را دارند که فقط برای جای نطفه آفریده شده اند (کتاب فروغ ابدیت –آیت الله جعفر سبحانی – بخش شبه جزیره عربستان )

این ضرب المثل چنان درفرهنگ اعراب پیش ازاسلام رسوخ کرده بود که سالیان دراز بعد ازاسلام هم درذهن بسیاری جا بازکرده است. این یک ذهنیت مرد سالاری است که هنوزهم درجوامع اسلامی وکشورما آثارآن وجود دارد ودرتفاسیرهم به آن مواجه میشویم .

در تفسیر آیه أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ-قرارمکین را همان ظرف دوره جاهلیت درنظرگرفته اند یعنی زن قرارگاه نطفه مرد است درصورتیکه معنی واقعی آیه شریفه قرآن این است" آیا شما را از آب کم وناچیزنیافریدیم وآنرا درقرارگاه محکم واستوارقرارندادیم تا زمان مقدرشده بر اساس تقدیر(وبرنامه ریزی الهی) وبرتقدیروبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم ".مائ مهین آب کم است .همین آب با فرمول H2O که درآفرینش حیات درزمین اولیه نقش اساسی بازی کرده است.مائ دافق هم همین آب است .اینجا کلیک کنید وشرح مفصل آن را مطالعه فرمائید. صحبت از نطفه اولیه حیات است درزمین اولیه واین نطفه امشاج است یعنی قابلیت تکثیر پذیری را دارد ولی هنوزمذکر ومونث یعنی جنسیت نروماده درآن ایجاد نشده بود وخداوند این نطفه حیات را درجایگاه استوار ومحافظت شده غشائ هسته سلولی- قرارمکین - قرارداد. نطفه امشاج هنوزغشائ هسته ای وهسته ندارد ودراثرتکامل حدود دو میلیارد سال بعد دارای غشائ هسته ای پیشرفته میشود 

مفسران محترم مائ مهین را نطفه مرد دانسته اند ونطفه نمیتواند درنظام خلقت آبی پست وبی ارزش باشد بلکه برعکس شاهکار خلقت خداوند است ورحم زن هم قرارمکین نیست چرا که مقام ومنزلت زن بسیاربالاترازاین است که خداوند اورا قرارمکین برای آب مرد خلق کرده باشد و صبحت ازخلقت انسان درزمین اولیه است-این آیه درارتباط با انا خلقناهم من طين لازب است خلقت اولیه وسنگ بنای حیات که انسان هم درآن قراردارد

برای روشن شدن موضوع باید موقعیت زمین اولیه را در نظر مجسم کنیم. این مطالب آخرین یافته های علم زیست شناسی است و قرآن مجید بسیار فراترازعلم سخن میگوید باید درآیات الهی تفکروتعقل نمائیم. به این چند آیه توجه فرمائید وبعد مطلب را ادامه دهیم.

- أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى-ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى-أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍعَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى- "آیا انسان نطفه تقدیری (برنامه ریزی شده) نبود که مقدر میشود. آیا انسان نطفه تحت برنامه ریزی ونرم افزاری الهی (تقدیرالهی) نبود که مقدرمیشود(به بارمینشیند).چقدرزیبا و پرمفهوم یکی ازمعانی منی تقدیراست. معنای دیگر هم دارد مرگ، قضا وقدر، آرزو ودرزبان عربی آب مرد هم اصطلاحا منی گویند. مدت های مدیدی است که تمامی معانی دیگر کنارگذاشته شده وبه معنی آب مرد چسبیده ایم و به رحم زن وصلش کرده ایم آیا با خود فکرنکرده ایم که آب مرد به تنهائی نمیتواند نقش اساسی درایجاد نطفه داشته باشد. آیا خداوند متعال که علم مطلق است آب مرد را اساس خلقت انسان وزن را قرارمکین میداند. 

الم یک نطفه من منی یمنی. ترجمه رایج می نویسد (آیا اونطفه مرد نبود که دررحم زن ریخته شد ؟) بعد ادامه جریان براساس نظرگذشتگان دردرون رحم ادامه می یابد. درصورتیکه با مقایسه ایات دیگردارای مفهوم کاملا متفاوتی است. این نطفه تقدیدری بود که مقدرمیشود وپس آن علقه بود که خلق شد وبسوی هدف برنامه ریزی شده هدایت گردید سپس درآن جنسیت نرومادینگی قرارداده شد DNA کامل درون هسته که قابلیت تکثیر پذیری از راه جنسیت نر وماده را بدست می اورد قرارداده میشود. کسی که قادربه این کاراست میتواند مرده را نیزدرقیامت زنده کند. صحبت ازخلق کردن اولیه است. معنی خلق یعنی ایجاد برای اولین بارازچیز دیگرو آن چیزی که خلق میشود قبلا وجود نداشته است. بنظر اینجانب درهیچ جای قرآن هنگام صحبت ازنطفه، ازآب مرد و رحم زن اشاره ای نشده واین ازتصورات ذهنی کهن ما است.

بهتراست با این دید هم آیات را بررسی کنیم شاید زوایای تاریک آن روشن شود –درآیه بعدی میفرماید 

قُتِلَ الْانسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىّ‏ شىَ‏ ءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثمُ‏ أَمَاتَهُ فَأَقْبرَهُ

-مرگ براین انسان پوشاننده حقیقت باد -چه چیزاورا کافرساخت(ایا فکرنمیکند ازچه خلق شده) ازنطفه ای خلق شده که آن را در چها چوب برنامه ریزی الهی قراردادیم و راهش را هموار کردیم (تا به انسان تبدیل شد) سپس مرگ او را فرا میگیرد ومحو میشود "

خداوند متعال درچند ایه دیگرهم میفرماید راه تکاملی نطفه را هموارکردیم .درایه بالا ثم کان علقه فخلق فسوی وقتی نطفه ایجاد میشود مجددا از خلق بعد از نطفه صحبت میفرماید. سپس علقه بود که خلق شد وسروسامان گرفت. قضیه نطفه فراترازمراحل رشد جنین دررحم مادراست .بعلاوه با خودمان فکر نکرده ایم که آیا نطفه مرد به تنهائی میتواند منشائ جنسیت نروماده شود ونطفه زن نقشی درآن ایفائ نمی کند؟ به معنی متعارفی که در تفاسیر است توجه نمائیم :

آیا او(انسان)از نطفه ای از منی( مرد) نبود که دررحم( زن) ریخته شد وسپس بصورت خون بسته درآمد وخداوند او را (انسان) را آفرید وموزون ساخت واز او دو جفت مرد وزن آفرید. دراین ایه نقش نطفه زن چه میشود درثانی خداوند میفرماید از آن علقه جنسیت مذکر ومونث را قرار دادیم نه دوجفت مرد وزن این مطلب را اگر درباره اش تفکر وتعقل کنیم به سیاق ایه نمی خورد وپس مطلب باید فراتراز این تصورات باشد .باید درایه تفکروتعقل کنیم وچیزی که خداوند متعال مکررا به انسان میفرماید درایات خداوند فکر کنید. –حال خلاصه آخرین یافته های علم زیست شناسی را بررسی کنیم وبا این آیات مقایسه میکنیم.

پرفسورراین هارد کاپلان زیست شناس معروف آلمانی درکتاب پیدایش حیا ت میگوید. درزمین اولیه میلیون ها سال پس از شکل گرفتن پوسته جامد زمین وسرد شدن ان زمانی که حرارت بالای نقطه جوش آب قرارداشت وسطح زمین هنوزداغ وجو اولیه زمین انباشته ازبخار آب ومتان وآمونیاک بود، ملکول های اولیه حیات آب ،امونیاک ومتان درون گودال ها وبرکه ها به حالت جوش قرارداشتند واین سه عنصر با یکدیگر ترکیب میشدند وآب بخار میشد وتوده سیاه رنگ برروی کانی های داغ مانند سفال وسنگ پیریت باقی میماند ومرتبا انباشته میشد 

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

آیا ما شما را از (یا در) آب کم ونا چیز خلق نکردیم وسپس آنرا تا زمان معینی درقرار مکین قراردادیم 

جو زمین دودی شکل وتیره بود واکسیژن درجو وجود نداشت. عناصرغالب درجو زمین ئیدروژن ،متان ،آمونیاک ومقدار بسیار زیاد بخار آب بودند. شکل گیری حیات اولیه از آغاز پیدایش ملکول های ساده تا ایجاد ماکروملکول های آلی زنجیره ای درچهار دوره صورت گرفته است که خداوند متعال درسوره فصلت ایه10 به این چهار دوره اشاره میکند دوره پیدایش اقوات. اقوات غدای بیولوژیکی تکثیر پذیراست که به نطفه اولیه حیات ختم شده است .عامل اصلی شکل گیری حیات توده سیاه چسبنده برروی سفال داغ وپخته صورت گرفته واین نطفه که قابلیت تکثیر پذیری را پیدا کرده است سر آغازحیات برروی کره زمین است این را دانشمندان زیست شناسی اعلام کرده اند .دراین نطفه ملکول های DNA ظاهر شده است واخیرا هم اعلام نموده که سرآغاز حیات از نطفه بوده است 

این نطفه دردرون آب ها ی کم ودر درون سنگ رس داغ وپخته بدوراز نورمستقیم خورشید قرارگرفت. اکسیژن ونورمستقیم خورشید مانع ایجاد نطفه حیات میشد. روز وشب درزمین هنوز شفاف نشده بود ،جو زمین مملو از غبارآتش فشان ها وبخار آب و باصطلاح هوا تیره وتار بود وآسمان دودی بود. این نطفه میلیون ها سال درون آب قرارداشت وازاین نطفه نسل انسان وگیاهان وجانوران شکل گرفت. توده سیاه رنگ وچسبنده را خداوند متعال در قرآن حما مسنون نامیده واین حمامسنون برروی سفال داغ صلصال کالفخاریک مجموعه را به وجود آوردند که حیات از آن سرچشمه گرفت ونطفه هم دردرون این توده سیاه رنگ قابلیت تکثیر پذیری را پیدا کرد ومدت مشخصی درمحیط حفاظت شده طبیعت تحت حفاظت تا دوره تکامل درقرار مکین قرارگرفت .

خداوند متعال در سوره فصلت آیات 9 الی 12 پیدایش زمین را شرح میدهد وهمه آیات بهم پیوسته هستند وبه یک موضوع اشاره دارند که تائید کننده این نظریه است میفرماید

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

بگو: آيا شما به آن كسي كه زمين را دردو دوره آفريد كافر هستيد؟ و براي او شریک می تراشید او پروردگار دو عالم است.-

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

 اودرزمين رواسی(پوسته جامد) وبرروی آن برکت و(حیات )را قرارداد واقوات(غذای بیولوژیکی) رادرچهار دوره آفرید. برای رفع نیاز درخواست کنندگان(موجودات زنده)

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-

سپس به آسمان زمین که دودی وتیره وتار بود پرداخت وبه اسمان زمین وزمین فرمود خواه نا خواه (بر مدار خود) آرام گیریدوجواب دادند آرام ومطیع هستیم .

- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ –سپس آسمان زمین را در دو دوره ودر هفت طبقه آراست وامر خود را در کل طبقات آن قرار داد (قوانین مربوطه را در آنها وضع فرمود) وآسمان زمین را زینت بخش ستارگان قرارداد وآنرا محفوظ کرد واین است برنامه ریزی تدوین شده قادر متعال .خداوند زمین را پس از جدا شدن از ابر خورشیدی در دو دوره آفرید دوره تکامل اتمی ودوره تکامل شیمیائی یا تحول اتمی وتحول شیمیائی.

در دوره تکامل اتمی همجوشی هسته ای صورت میگیرد وباعث پیدا شدن عناصر سنگین مانند آهن وسایرعناصر میشود وزمین جرم دار میشود و جاذبه زمین شکل میگیرد ومی تواند گازهای موجود درجو خود را نگه دارد که به فضا پرتاب نشوند .

در دوره دوم تکامل شیمیائی است که با پائین امدن درجه حرارت اتم ها به ملکول ها تبدیل وملکول های آب ومتان وآمونیاک وکانی های آلومینیوم وسلیسیوم وپوسته جامد زمین ایجاد میشوند وبرروی پوسته جامد زمین برکت حیات شکل میگیرد ودرست در همین زمان است که پوسته جامد زمین سرد میشود وبخار آب فراوان همراه عناصر متان وآمونیاک برروی ان تشکیل ملکول های اولیه حیات را میدهند

خداوند درچهار دوره غذای بیولوژیکی یعنی پروتئین ها واسید نوکلئوتیدها وقند ها را خلق فرمود تا شرایط رشد ونمو نطفه اولیه حیات قبلا فراهم شود واین اعجاز قرآن است. این موضوع اخیرا توسط زیست شناسان معروف جهان اعلام شده وغذای بیولوژیکی را سوپ اولیه زمین مینامند .

قران این مطلب را در1400 سال قبل عنوان کرده است ودقیقا همان مطالبی که علم زیست شناسی میگوید .این کلمات وحی خداوند هستند نه کلام حضرت محمد (ص) رسول گرامی اسلام.

 باید چشم را باز کرد وبا بصیرت به کلام خداوند نگریست .اولین پروبیونت ها یا سلول های بدون هسته یا باکتری های غیرهوازی درپایان دوره چهارم خلق میشوند. پرفسورکاپلان ایجاد غذای بیولوژیکی تکثیر پذیر را شرط اولیه تشکیل حیات میداند ونطفه هم همین پروبیونت های تکثیر پذیردارای ملکول های DNA است. این ملکول ها باید درشرایطی به وجود آیند که نور خورشید واشعه ماورائ بنفش مانع ایجاد این نطفه حیات نشوند. از این نظر است که خداوند متعال میفرماید پس از اینکه اقوات درپوسته جامد زمین ایجاد شد ونطفه حیات شکل گرفت به آسمان زمین پرداخت درحالی که دودی وتیره وتاربود ویکپارچه واین فرآیند میلیون ها سال طول کشید تا راه نطفه هموارشد.

باید توجه داشت که تا به این لحظه خورشید وزمین مدار ثابت خود را تثبیت نکرده بودند. چرا که زمین هنوز حالت کروی شکل خود را نیافته ومداران تثبیت نشده بود وچه زیبا خداوند در تمثیلی برای ما واقعه علمی پیدایش زمین را شرح میدهد .

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-

دراین لحظه (زمان)آسمان زمین و زمین تثبیت میشوند وبه تعبیر قرآن آرام میگیرند وتسلیم برنامه ریزی هدفمند خالق متعال قرارمیگیرند. چقدرزیبا بیان فرموده است دانشمندان زمین شناسی به واقعیت این پروسه ازنظرعلمی و زمان ایجاد اقوات وارتباط آن با آسمان دودی نرسیده اند ومطالب قرآن کاملا جدید وعلمی وبرای دانشمندان زمین شناس مسلمان مایه افتخار وعامل طرح درمحافل علمی است.

پس از تثبیت زمین وآسمان آن هفت جو زمین شکل میگیرد ولایه حفاظ زمین وبه تعبیر قرآن سقف محفوظ برای حفاظت ازحیات وفیلتر کردن اشعه ماورائ بنفش ایجاد میشود وهفت طبقه جو زمین ضامن بقائ وحیات موجودات در زمین شکل میگیرد. جو وهفت طبقه آن دردو دوره بازی واسیدی، به عبارتی دوره اول عناصرغالب محیط ئیدروژن است که عنصر غالب جو یک پارچه درسالیان دراز بود ه ودردوره دوم با ایجاد اکسیژن به محیط اسیدی تبدیل میشود. هفت آسمان دربند تصورات ذهنی ما

 هرکدام ازاین کلمات معنی ومفهوم خاص خود را دارند. درآیات خداوند تفکروتعقل کنیم تا مطالب نو وعلمی از آن بیرون آوریم وهرکلمه خداوند درقرآن دنیائی ازمفاهیم در خود دارد که باید آنرا درک کرد .سید محمد تقوی اهرمی دی ماه 1394-ویرایش جدید شهریور 1395وآخرین ویرایش خرداد1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت