ویژگی ها

فرق رواسی و کوه در قرآن

فرق رواسی وکوه در قرآن

انتخاب کلمات در قران کاملا حساب شده وبراساس اخرین یافته های علمی است  از انجائیکه علوم طبیعی روابط وقوانین درارتباط با موضوع علمی خاصی را شرح میدهد وهمه صنع خالق متعال است کلمات که درارتباط با پدیده های طبیعی در قران بیان میشوند ارتباط تنگاتنگی با علوم دارند. چرا خداوند متعال مرتبا امر میفرمایند که در آیات تفکرکنید وتعقل کنید وبرآنها دقیقا نظر بیاندازید تا عظمت ونشانه های خداوند را درک کنید برای چه منظوری است. پدیده های خداوند نشانه های اویند. کسانیکه ترس دارند که آیات خداوند را با علوم مقایسه کنند وبه مشکل برخورد کنند. بردرک وفهم خود شک کنند. مشکلی که دامن گیر مفسران گرامی شده دقیقا دراین رابطه است . مفسر باید دیدگاه خود را بیان کند نه راوی نظرات گذشتگان شود. البته درقران مجید دو گونه آیات هستند محکمات ومتشابهات. محکمات که درحقیقت ستون اصلی قران است پیوند ناگسستنی با روایات واحادیث دارند وبدون مراجعه به انها درک معارف ووقایع که ایات به انها اشاره دارد امکان پذیر نیست. ولی متشابهات ایاتی هستند که درارتباط مستقیم با پدیده های طبیعی اطراف ما هستند وخداوند متعال مکررا برای توسل وتوجه به ذات باریتعالی به انها اشاره میکند وتاکید میفرمایند در آنها تفکر وتعقل کنید. باید با نگرش نووعلمی روز مقایسه شوند همچنان که گذشتگان در حدود هزار سال قبل هفت آسمان قرآن را با آخرین نظرات علمی آن روزها که نظریه بطلمیوسی بود تفسیر کردند وتحویل ما دادند ودر باور ما نشست وباعث شده امروزه شبهات فراوانی با این طرزتفکرایجاد شود وحاضر نیستیم در آن نگرش تجدید نظر کنیم . تعداد این ایات بسیار زیادند .از انجائیکه تمامی پدیده ها ی که دور وبر ما وبرای ما قابل دیدن هستند نیز همانند آیات قرآنی وآیات خداوند هستند ، میتوانند برای فهم ودرک متشابهات مورد استفاده قرار گیرند .کلماتی که برای اشاره به این پدیده ها در قران بکار برده شده کاملا حساب شده وبا برنامه است وظرافت قران هم در این است که درهر دوره هر کس مفهوم خود را از آن بیرون می آورد تا علوم طبیعی آن را ثابت کند .

در آیه معروف متشابهات در قرآن هم اشاره دارد که متشابهات دارای درک ومفهوم خاص خود هستند وتاویل ان را خداوند می داند ودانشمندان علوم راسخون فی العلم (1.هر کس که در موضوع خاصی که کلمه متشابه به آن اشاره دارد تخصص علمی ندارد ونظریه بدهد باعث گمراهی مردم وزیان به آیات قران است. اینهمه تناقضات ظاهری که پیش آمده ناشی از این مطلب است. برای درک کلمات متشابه بایستی ابتدا ذهن را خالی وسپس آیات قران را مطالعه و در باره ان با استناد بر آیات قبل آن وآیات مشابه وآگاهی به علم مربوطه به مفهوم آن دست پیدا کرد .

دو کلمه رواسی وجبل در آیات بسیاری آمده است .مطالب بسیار آسان وساده توسط قران بیان شده ،منتهی ما دارای ذهنیت از پیش تدوین شده هستیم وسعی میکنیم ایات قرانی را ابزاری برای اثبات نظریه گذشتگان بکار ببریم وایجاد شبه میکنیم وخوراک تبلیغاتی برای معاندین ولائیک ها ومنکران وجود خداوند میدهیم وبراین اساس سایت های فراوانی به راه افتاده یکی نقش دفاع از قران را بازی میکند وظاهرا برای دفاع از ایات ولی در حقیقت تکرارموضوعات به ظاهر متناقص ودیگری نقش مخالف ومرتبا این ذهنیت را ایجاد میکنند و جوان مسلمان تحصیلکرده که به دنبال کشف واقعیت است دچار تزلزل عقیده میشوند. بانیان ایجاد این تزلزل آگاهانه ویا عامدانه گناه بس بزرگی را مرتکب میشوند.  حال اشاره داشته باشیم به چند کلمه کلیدی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .اگر یکی را کج تفسیر کنیم بر تمامی کلمات اثر خود را میگذارد. برخی از این کلمات عبارتند از سموات والارض ،سمائ، ارض ،هفت آسمان ، رواسی وجبل در موضوع پیدایش جهان مادی وزمین وکلمات مائ مهین ، نطفه،حما مسنون ،صلصال کالفخار ، منی وطین لازب در موضوع پیدایش حیات .نود درصد تناقصاتی که معاندین ولائیک ها بر روی آن مانور میدهند واستکبار جهانی ووهابیت بستر مناسب برای آن ایجاد میکنند دراین دو موضوع نهفته است. متاسفانه علمای بزگواراسلامی هم علی الرغم تاکید رهبر معظم انقلاب چندان توجه ای به این مقوله کلمات متشابه ندارند.

برای رفع این تناقصات هم بربرداشت های گذشتگان تکیه میکنند واین همان چیزی است که مخالفین برروی آنها مانورمیدهند در صورتیکه قران برعلم استواراست وعلم را خداوند افریده ونمی تواند درعلم وآیات خداوند تناقصی وجود داشته باشد .مثال خودمان را از رواسی وجبل آغاز میکنیم .برای تمامی این موضوعات مستنداتی از آیات قرانی در سایت ودر مقالات متعددی بیان داشته ام. استنادات ارائه شده علم است وآیات قرآنی .

رواسی در قرآن معنی پوسته جامد زمین میدهد وجبل هم کوه است .اینکه خداوند متعال مرتبا کوه را مثال میزند که در قیامت ازبین میرود وزمین صاف وهموار میشود بدلیل نشانه بارز ودیدنی وبا عظمت بر روی پوسته جامد زمین است .تمامی ایات ونشانه های خداوند قابل رویت برای بشر است.سوره فصلت آیات 9 الی 12 همه ایات در باره روند پیدایش کره زمین است از خلق الارض در دو روز(دوره) شروع میشود وبه هفت آسمان زمین ختم میشود .در ایات توجه فرمائید مراحل پیدایش زمین از بدو تولد تا ایجاد هفت آسمان جو زمین کاملا واضح وروشن بیان داشته است .زمین در دو دوره خلق میشود .(دوره تکامل اتمی وتکامل شیمیائی به مقاله  تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن همین سایت مراجعه فرمائید ) پس از خلق زمین وگذراندن دوره تکامل شیمیائی رواسی را در ان قرار میدهد. رواسی ایجا پوسته جامد زمین است که بر روی آن برکت حیات موجودات زنده وانسان شکل میگیرد. دوره ایجاد حیات بر روی پوسته جامد چهار دوره است که علم ان را تائید کرده است (کاپلان زیست شناس معروف آلمانی وارنست مایر دانشمند دوم تکامل موجودات بعد از داروین –به مقاله  چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران م.ف.)حال چرا رواسی مترادف با جبل نیست .زیرا طبق آخرین نظریه علم زمین شناسی کوه ها حدود 300 الی 150 سال پیش ایجاد شدند و پوسته جامد زمین حدود چهار میلیارد سال قبل ایجاد شده .چه فاصله عظیمی .چرا ما سعی میکنیم آیات قران را که با علم زمین شناسی همخوانی دارد به خاطر موجه قرار دادن نظریه گذشتگان از اعتبار علمی می اندازیم .درست دقت فرمائید تناقص در وجود ما است نه در قران .واقعا قران در بین ما ودراین زمان که شکوفائی علوم است غریب واقع شده ودر بند تصورات ذهنی ما گرفتار شده است . در ایه بعدی تفکر وتعقل کنیم .قران میفرماید بعد از خلقت اقوات در چهار دوره انهم بر روی رواسی یعنی پوسته جامد زمین وانهم در چهار میلیارد سال پیش خداوند به سامان دادن آسمان زمین میپردازد.رواسی بلافاصله بعد از خلقت زمین در دودوره ایجاد میشود .ثم الستوی الی السمائ .چرا قران میفرماید سمائ. به این دلیل که هنوز زمین جو ندارد .یک اسمان دارد وانهم اسمانی غبار الود وکد ر یا به تعبیر قران مجید هنوز دخانی است. علم میگوید جو اولیه زمین قبل از پیدایش هفت طبقه جو زمین مملو از غبارهای اتشفشان و اشباع شده از بخار آب وآمونیاک ومتان وسایر گاز ها بوده است  واین وضعیت میبایستی وجود داشته باشد تا نطفه حیات شکل بگیرد. جو بدون اکسیژن وکدر تا نور خورشید نطفه حیات اولیه را ازبین نبرد وعلم میگوید حدود پانصد میلیون سال نطفه اولیه حیات در قرار گاه  حفاظت شده طبیعت  تثبیت شد. قرآن میفرماید انسان را از نطفه افریدیم و آنرا در قرارگاه محکم واستوار ،قرار مکین حفاظت کردیم .در این ایات زمین در دو دوره واقوات در چهار دوره وهفت آسمان جو زمین دردو دوره خلق شدند .این دوره ها ارتباطی با شش دوره خلقت کیهان ندارد وصحبت از چگونگی روند پیدایش زمین است وهر کدام دوره مستقل خود هستند. تصورات ذهنی ما ناشی از برداشت های گذشتگان که بر باور ما نشسته است وایجاد این شبهات میکند وبرای توجیه ان عدد شش وهشت را قاطی میکنیم وبه وجهه علمی آیات خداوند لطمه می زنیم ولی حاضر نیستیم از تصورات ذهنی خود دست بر داریم .به این آیه بسیار زیبا توچه فرکائید. 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –

"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با آرزوهائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند( تصورات ذهنی ) ،شیطان درامنیه آنها (در آرزوها وتصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد و خداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد و بدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است ".حال به این چها ر آیه پیدایش زمین توجه فرمائید 9 الی 12 سوره فصلت ودر آن تفکر وتعقل کنیم .

قل إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ 
"بگو آیا این شمایید که واقعاً به آن کسى که زمین را در دو هنگام آفرید ، کفر میورزید و براى او همتایانى قرار مى‏دهید ؟ این است پروردگار جهانیان"
وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ 
"و بر روی زمین رواسی قراردادو در آنبرکت نهاد و مواد غذائی  را در چهار روز تقدیر (برنامه ریزی )کرد برای رفع نیاز درخواست کنندگان (موجودات زنده)
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌  
سپس به آسمان آن پرداخت در حالی که دودی بود سپس به آن آسمان وزمین فرمود در این وضعیت قرار گیرید وآنها تابع دستور خداوند شدند .
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-

بعد از آن ازآن اسمان ،هفت آسمان و دردو دوره خلق کرد ودرهرآسمان امر خاص آن را مقرر فرمود وآسمان زمین را به زینت ستارگان آراست وآنرا محفوظ قرار داد واین برنامنه ریزی خداوند باعزت وعالم است.

درآیه 12 فصلت میفرماید .این سمائ را به هفت طبقه وهر طبقه را امر وقوانین خاص انرا در آن قرار دادیم .آز آنجائیکه همه این چهار آیه در باره پیدایش زمین است ابتدا جو زمین یکپارچه وتیره ودودی بود وهین آسمان رابه هفت آسمان تبدیل کرد وطی دو دوره حال براساس چه دلیل وبرهانی کلمه  ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ را به کیهان متصل میکنند واین شبهه را ایجاد کرده اند که خداوند ابتدا زمین را خلق کرد وسپس کیهان را چه اشتباه عامدانه ویا غیر عامدانه که هر دو لطمه به حیثیت علمی آیات خداوند وارد میککند.در قیامت چه پاسخی برای خداوند دارند .علم زیست شناسی میگوید .ابتدا جو زمین یکپارچه بود وبدون اکسیژن به عبارتی جو بازی بود ،ئیدروژن میلیون ها سال بر جو زمین حاکم بود واجازه عرض اندام به ملکول اکسیژن داده نمی شد واین لازمه ایجاد حیات بود وبه مرور زمان سیان باکتری های هوازی به تولید اکسیژن پرداختند وجو زمین اکسیژن دار شد وسلول های ایکاریونت ها یا سلول های هسته دار بر زمین حاکم شدند . وحدود 150 الی 300 میلیون سال قبل قاره ها از هم جدا وکوه ها بر روی قاره در اثر فشار پوسته جامد ایجاد شدند .بنابراین رواسی پوسته جامد زمین وکوه ها بر امدیگی های ایجاد شده در اثر باز شدن قاره ها است .سید محمد تقوی اهرمی نوشته نخست 1393 وویرایش جدید اسفند 1395

1- هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
اوست كسى كه اين كتاب را بر تو فرستاد که در آن آيات محكم وصریح است آنها اساس كتابند و ديگرآیات متشابهاتند ، اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه‏جويى از متشابه آن پيروى مى‏كنند با آنكه تاويلش را جز خدا ودانشمندان علوم كسى نمى‏داند کسانیکه مى‏گويند ما به همه آن آیات ايمان آورديم از همه جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى‏شود-7 آل عمران

2- سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم کیف بربک انه علی کل شئ شهید به زودی نشانه های خود را در آفاق (طبیعت ودور وبر خودمان) و نفوس خودتان (ساختار بدنی خود آنها )ایشان ارائه خواهیم داد تا برایشان حقیقت روشن گردد که خدا بر حق است،

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت