ویژگی ها

نظریه قرآن در پیدایش زمین

  نظریه قرآن در پیدایش زمین

انتخاب کلمات در قران کاملا حساب شده وبر اساس اخرین یافته های علمی است .از انجائیکه علوم طبیعی روابط وقوانین در ارتباط با موضوع علمی خاصی را شرح میدهد وهمه صنع خالق متعال است کلمات که در ارتباط با پدیده های طبیعی در قران بیان میشوند ارتباط تنگاتنگی با علوم دارند .چرا خداوند متعال مرتبا امر میفرمایند که در آیات تفکر کنید وتعقل کنید وبر آنها دقیقا نظر بیاندازید تا عظمت ونشانه های خداوند را درک کنید برای چه منظوری است .پدیده های خداوند نشانه های اویند.کسانیکه ترس دارند که آیات خداوند را با علوم مقایسه کنندوبه مشکل بر خورد کنند.بر درک وفهم خود شک کنند .مشکلی که دامن گیر مفسران گرامی شده دقیقا در این رابطه است .مفسر باید دیدگاه خود را بیان کند نه راوی نظرات گذشتگان شود .البته در قران مجید دو گونه آیات هستند محکمات ومتشابهات .محکمات که در اصل ستون اصلی قران است پیوند ناگسستنی با روایات واحادیث دارندوبدون مراجعه به انها درک معارف ووقایع که ایات به انها اشاره دارد امکان پذیر نیست .ولی متشابهات که ایاتی هستند که در ارتباط با پدیده های طبیعی اطراف ما هستند وخداوند متعال مکررا برای توسل وتوجه به ذات باریتعالی به انها اشاره میکند. تعداد این ایات بسیار زیادند .از انجائیکه تمامی پدیده ها ی که دور وبر ما وبرای ما قابل دیدن هستند نیز همانند آیات قرآنی وآیات خداوند هستند ، میتوانند برای فهم ودرک متشابهات مورد استفاده قرار گیرند .

 

کلماتی که برای اشاره به این پدیده ها در قران بکار برده شده کاملا حساب شده وبا برنامه است وظرافت قران هم در این است که درهر دوره هرکس مفهوم خود را از آن بیرون می آورد تا علوم طبیعی آن را ثابت کند. درآیه معروف متشابهات در قرآن هم اشاره دارد که متشابهات دارای درک ومفهوم خاص خود است وتاویل ان را خداوند می داند ودانشمندان علوم ،راسخون فی العلم (1.هر کس که در موضوع خاصی که کلمه متشابه به ان اشاره دارد تخصص علمی ندارد ونظریه بدهد باعث گمراهی مردم وزیان به آیات قران است. اینهمه تناقضات ظاهری که پیش آمده ناشی از این موضوع است. برای درک کلمات متشابه بایستی ابتدا ذهن را خالی وسپس آیات قران را مطالعه و در باره ان با استناد بر آیات قبل آن وآیات مشابه به مفهوم آن دست پیدا کرد .دو کلمه رواسی وجبل در آیات بسیاری آمده است. مطالب بسیار آسان وساده توسط قران بیان شده ، منتهی ما دارای ذهنیت از پیش تدوین شده هستیم وسعی میکنیم ایات قرانی را ابزاری برای اثبات نظریه گذشتگان یا تصورات ذهنی خودمان بکار ببریم وایجاد شبه میکنیم وخوراک تبلیغاتی برای معاندین ولائیک ها ومنکران وجود خداوند میدهیم و براین اساس سایت های فراوانی به راه افتاده یکی نقش دفاع از قران را بازی میکند وظاهرا برای دفاع از ایات ولی در حقیقت تکرارموضوعات به ظاهر متناقص ودیگری نقش مخالف ومرتبا این ذهنیت را ایجاد میکنند و جوان تحصیلکرده که به دنبال کشف واقعیت است دچار تذ لزل عقیده میشوند .بانیان ایجاد این تزلزل آگاهانه ویا عامدانه گناه بس بزرگی را مرتکب میشوند .حال اشاره داشته باشیم به چند کلمه کلیدی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .اگر یکی را کج تفسیر کنیم بر تمامی کلمات اثر خود را میگذارد این کلمات عبارتند از سموات والارض ،سمائ، ارض ،هفت آسمان ، رواسی وجبل در موضوع پیدایش جهان مادی وکلمات مائ مهین ، نطفه،حما مسنون ،صلصال کالفخار ، منی وطین لازب در موضوع پیدایش حیات .نود درصد تناقصاتی که معاندین ولائیک ها بر روی آن مانور میدهند واستکبار جهانی ووهابیت بستر مناسب برای آن ایجاد میکنند در این دو موضوع نهفته است
.متاسفانه علی الرغم تاکید مقام معظم رهبری برتلاش مضاعف برای رفع شبهات قرآنی چندان توجه ای به این مقوله نمی شود. برای رفع این تناقصات هم بربرداشت های گذشتگان تکیه میکنند واین همان چیزی است که مخالفین بر روی آنها مانور میدهند در صورتیکه قران برعلم استوار است وعلم را خداوند افریده ونمی تواند در علم وآیات خداوند تناقصی وجود داشته باشد .مثال خودمان را از رواسی وجبل آغاز میکنیم


برای تمامی این موضوعات مستنداتی از آیات قرانی در سایت ودر مقالات متعددی بیان داشته ام.استنادات ارائه شده علم است وآیات قرانی .رواسی در قران معنی پوسته جامد زمین میدهد وجبل هم کوه است .اینکه خداوند متعال مرتبا کوه را مثال میزند که در قیامت ازبین میرود .وزمین صاف وهموار میشود بدلیل نشانه بارز ودیدنی وبا عظمت بر روی پوسته جامد زمین است .تمامی ایات ونشانه های که خداوند در قران مثال میزند قابل رویت برای انسان است. درارتباط با خلقت جهان مادی از آیه خلقت جهان در شش روز وعرشه علی المائ (برنامه ریری خلقت وهدف خلقت جهان مادی بر ایجاد آب قرار داشت) استفاده کرده است وهفت مورد در باره خلقت کیهان است به مقاله خلقت کیهان در شش روز از نظر علم و قران ودرسوره فصلت آیات 9 الی 12 همه ایاتت در باره روند پیدایش کره زمین است. ایات از خلقت زمین در دو روز شروع میشود وبه هفت آسمان جو زمینن ختم میشود. درایات توجه فرمائید .کاملا واضح وروشن بیان داشته است. این چهار آیات هیچ ارتباطی با پیدایش جهان مادی ندارد و فقط مربوط به زمین است. زمین در دو دوره خلق میشود .(دوره تکامل اتمی وتکامل شیمیائی به مقاله تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن مراجعه فرمائید ) پس از خلق زمین وگذراندن دورهه تکامل شیمیائی رواسی را در آن قرارمیدهد .رواسی اینجا پوسته جامد زمین است که بر روی آن برکت حیاتت موجودات زنده وانسان شکل میگیرد .دوره ایجاد حیات بر روی پوسته جامد زمین چهار دوره است که علم ان را تائید کرده است (کاپلان زیست شناس معروف آلمانی وارنست مایر دانشمند دوم تکامل موجودات بعد از داروین –به مقاله چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران م.ف.)
حال چرا رواسی مترادف با جبل نیست. زیرا طبق آخرین نظریه علم زمین شناسی کوه ها حدود 300 الی 150 سال پیش ایجاد شدند و پوسته جامد زمین حدود چهارمیلیارد سال قبل ایجاد شده. چه فاصله عظیمی،چرا ما سعی میکنیم آیات قران را که با علم زمین شناسی همخوانی دارد به خاطر موجه قراردادن نظریه گذشتگان ازاعتبار علمی می اندازیم. تناقص در تصورات ذهنی ما است نه در قران. در ایه بعدی تفکر وتعقل کنیم .قران میفرماید بعد ازخلقت اقوات در چهار دوره انهم بر روی رواسی یعنی پوسته جامد زمین، خداوند به سامان دادن آسمان زمین میپردازد .ثم الستوی الی السمائ .چرا قران میفرماید سمائ .به این دلیل که هنوز زمین جو ندارد. یکک اسمان دارد وانهم اسمانی غبار الود وکد ر یا به تعبیر قران مجید هنوز دخانی است .علم میگوید جو اولیه زمینن قبل از پیدایش هفت طبقه جو زمین مملو از غبارهای اتشفشان واشباع شده از بخار آب بود واین وضعیت میبایستی وجود داشته باشد تا نطفه حیات شکل بگیرد. جو بدون اکسیژن وکدر تا نور خورشید نطفه حیات اولیه را ازبین نبرد وعلم میگوید حدود پانصد میلیون سال نطفه اولیه حیات در زمین حاکم بود .قران میفرماید انسان را از نطفه افریدیم و آنرا در قرارگاه محکم واستوار، قرارمکین حفاظت کردیم . خداوند به اسمان زمین پرداخت ودر قالب تمثیلی برای بیان یک واقعیت علمی به زمین واسمان زمین فرمود طوعا وکرها دراین وضعیت قرار گیرید .واسمان زمین وخود زمین تمکین کردند برنامه ای بود که بر آنها تحمیل شد. ازاین زیبا ترمیتوانید جمله ای در وصف زمین اولیه وآنهم در1400 سال قبل پیدا کنید. چه عاملی باعث شده که ما این ایات را نمی توانیم درک کنیم .کجای این ایات نامفهوم است که این آسمان را به کائنات معنی میکنیم وایجاد شبه میکنیم ودو دوره ایجاد زمین وچهار دوره ایجاد اقوات را با شش دوره خلقت کیهان قاطی میکنیم ودو دوره ایجاد هفت جو زمین را جمع می زنیم و چون توان درک وفهم قران را نداریم دراذهان ایجاد شبه میکنیم وتناقصات قران درست میکنیم ومغرضین از ازاین تصورات سوئ استفاده میکنند ومیگویند خداوند اول زمین را خلق کرد وپس ازآن کیهان را ولی غافل ازآنیم که خداوند متعال خود قران را حفظ میکند وامنیه انسان را که شیطان دران دخالت میکند را خنثی میکند.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با آرزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند( تصورات ذهنی ) ،شیطان در امنیه آنها (در آرزوها و تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد وخداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد وبدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است" .
در ایه بعدی 12 فصلت میفرماید .این سمائ را به هفت طبقه وهر طبقه را امر وقوانین خاص انرا درآن قرار دادیم .جالب است که بعد ازایجاد هفت طبقه جو زمین، آسمان (مجموعه هفت طبقه جو زمین) چنان شفاف میشود که از روی زمین ستارگان برای ناظرین آسمان در زمین زینت بخش هستند واین هفت طبقه را خداوند حفظ میکند تا جو زمین از آن خارج نشود وشهاب سنگ ها وارد جو زمین نشوند .این چهار آیه سوره مبارکه فصلت به وضوح جریان خلقت زمین وجو آن را بیان میکند .کجای این چهار آیه ابهام علمی دارد .میگویند چرا خداوند اول زمین را آفرید وسپس کائنات را (هفت آسمان جو زمین را به دلیل اینکه گذشتگان ما بر اساس نظریه علمی زمان خوداز نظریه بطلمیوس تفسیرکرده اند وبر باور ما نشسته است وما نمی خواهیم نظرانها را از اعتبار بیاندازیم قران را از اعتبار علمی میاندازیم جل الخالق). وقتی ایه را درست درک نکنیم نا خود اگاه تناقص تراشیده ایم نتیجه اینکه:
-اول این چهار دوره ربطی به شش دوره خلقت کیهان ندارد مستقل هستند.
-دوم هفت اسمان به معنی هفت جو زمین است .
سوم رواسی پوسته جامد زمین است .دو باره آیات را مرور کنید .اگر این آیات را درست فهمیده باشیم تمامی آیات درباره هفت اسمان ورواسی ودوره های خلقت زمین بایستی با هم همخوانی داشته باشند وبه رفع تناقصات کمک کرده ایم .سید محمد تقوی اهرمی- فروردین 1395
قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ -فصلت-9
"بگوآیا به کسى که زمین را در دو روز (دوره)آفرید، کفر می‏ورزید و براى او شریک قرار میدهید ؟خداوند خلق دو جهان است.
وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ -10
و در روی زمین وبالای ان پوسته جامد را قرار داد در آن برکت نهاد ومواد غذائی را در چهار روز(دوره) مقدر کرد(برنامه ریزی کرد) برای رفع نیاز در خواست کنندگان .
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ -11
سپس به آسمان زمین پرداخت درحالی که کدر ودودی بود پس به آن (آسمان زمین)و زمین فرمود بر این وضعیت قرار گیرید وآنها قرار گرفتند وتثبیت شدند(بر قوانین مقدر شده تمکین کردند).
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-12
 پس درانها ودر دو روز (دوره) هفت طبقه برنامه ریزی وایجاد کرد وامرخود (قوانین مربوط به هر طبقه را درآنها نهادینه کرد) در تمامی هفت طبقه وحی فرمود و آسمان زمین را به نور ستارگان زینت بخشید وآن را محفوظ قرارداد .این(کارها) برنامه ریزی آن خداوند عزیزودانا است . سید محمد تقوی اهرمی 1393-ویرایش جدید فروردین 1396

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت