ویژگی ها

حما مسنون وصلصال و نقش کلیدی ان در خلقت حیات

حما مسنون وصلصال و نقش کلیدی ان درخلقت حیات  

در پروسه تشکیل حیات در کره زمین مراحل حساس وکلیدی وجود دارد که در قرآن به نحوی از انحائ از آن نام برده میشود .حما مسنون توده سیاه رنگ ونرم وبدبو است که بر روی سفال داغ وپخته احتمالا نقش بسیار پر رنگی در حیات موجودات زنده از جمله انسان بازی میکند .از آنجائیکه تمامی پدیده های طبیعی در کره زمین که محل استقرار حیات موجودات زنده است همه به تعبیر قرآن آیات خداوند هستند و در کنار ایات قرآن مجید مرتبا به عنوان نشانه های قدرت خداوند به انسان یاد آوری میشوند میتوانند ادله ودلائلی باشند برای تاویل آیات متشابه وکلمات کلیدی حیات در قران .اطلاعات علمی در باره پیدایش زمین وآغاز حیات میتواند در آن کمک به سزائی به روشن شدن مفاهیمی مانند حما مسنون وصلصال کالفخار ، اقوات ،مائ مهین ،قرار مکین وغیره نماید .

علم زیست شناسی تاریخچه حیات در زمین را در پوشش تئوری های مختلفی بیان داشته است که شواهد موجود در فسیل ها وتجسس بر روی شهاب سنگ هائی که در طی سالیان دراز به زمین اصابت کرده اند به علمی بودن این تئوری ها کمک کرده است .به مقاله حما مسنون بنیان واساس حیات است م.ف.

تشکیل زمین اولیه وجدا شدن از توده ابر خورشیدی

از زمان جدا شدن زمین به شکل توده ابرگازی وغبار کیهانی تا امروز حدود 4/6 میلیارد سال میگذرد .حدود 3/6 میلیارد سال ان در هاله ای از ابهام است .پرفسورارنست مایر در جدول زمین شناسی خود تاریخچه زمین را شرح داده است .آغاز حیات پس از تشکیل پوسته جامد زمین تا سرد شدن ان کمی بالاتر از نقطه جوش اب را 1/1 میلیارد سال بعد از جدا شدن زمین از خورشید عنوان کرده است .بعلاوه وی وپرفسور کاپلان بیوشیمیست معروف آلمانی آغاز حیات رااز این تاریخ به بعد اعلام کرده اند .اولین نطفه حیات یا اولین باکتری های غیر هوازی که به پروبینت ها معروفند در این زمان در زمین اولیه ایجاد شدند .با بررسی های صورت گرفته بر روی شهاب سنگ ها که عمری به اندازه زمین دارند ،متوجه وجود توده سیاه رنگی بر روی انها شدند .که با آزمایش های انجام شده مخلوطی از ماکروملکول های اولیه حیات را در آن تشخیص دادند .با تداوم بررسی های انجام شده این توده سیاه را بر روی سنگ های پیریت ورس سفال مانند را عامل اصلی احتمالی ایجاد حیات معرفی کردند .

قران در ایات 9 الی 12 سوره فصلت پیدایش زمین را از زمان آغاز تولد تا ایجاد هفت طبقه جو زمین بطرز زیبائی بیان داشته است و تمام این 4 آیه همه در باره زمین است وجو هفت طبقه آن .چرا برخی اصرار دارند یکی از آیات را به کیهان ارتباط دهند تا به منویات ذهنی خود برسند حتی اگر ایجاد شبهه کنند ولطمه به قران بزنند .باید فکر کنند که عذاب الهی سنگین است آیات الهی را با تصورات ذهنی خودمان توجیه کردن وعلم را پایه بررسی وتاویل آیات متشابه قرار ندادن گناهی بزرگ است .در آن آیات پس از ایجاد پوسته جامد زمین بر روی آن در چهار دوره اقوات را که غذای موجودات زنده بشمار می اید را بیان داشته است .غذای قابل مصرف موجودات باید از مواد آلی تکثیر پذیر تشکیل شده باشد مانند گیاهان وباکتری ها جانوران ریز ودرشت وغیره .علم میگوید ابتدا باید شرایط اولیه حیات ایجاد شود وغذای موجودات زنده فراهم شود واین اغاز حیات است وقران میفرماید ابتدا زمین طی دو دوره خلق شد وبر روی پوسته جامد در چهار دوره اقوات ایجاد شدند وبعداز ان به خلقت حیات وایجاد نطفه اولیه وسپس اسمان زمین وهفت طبقه می پردازد .بنابراین اولین نطفه حیات در درون این چهار دوره اقوات بوده .حما مسنون که همان توده سیاه که بد بوئی در معنی کلمه آن نهفته است در این چهار دوره اقوات خلق شده و راز پیدایش اولین نطفه حیات وزمان آن را بر ملائ مینماید .در قران درسه ایه حما مسنون وصلصال باهم آمده بصورت صلصال من حما مسنون

1- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

2- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ؛.-

3- قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍودر یک ایه

4-خَلَقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

در سه ایه اول صحبت از گل خشکیده از لایه ای سیاه وبد بو - راغب در خصوص کلمه حما گفته : حماءة گلى سیاه و متعفن است .در ایه 4 ماهیت ساختاری صلصال رابیان کرده که مثل سفال پخته است .این دو کلمه در حقیقت یک مجموعه بهم چسبیده است گل خشک که بر روی آن لایه ای ازتوده سیاه بد بو قرار گرفته است .سفال خشک وسفت وسخت وحما مسنون توده نرم است .دقت فرمائید نکته مهم این دو کلمه روشن کننده بسیاری از شبهات در خلقت انسان است .

جسم سخت وتوده نرم هر دو در کنار یکدیگر عامل اصلی خلقت انسان است .خلقت انسان از این مجموعه آغاز شده است .خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الانسان من طین هردو یک ماهیت دارند که خاک هستند منتهی در ایه اول ساختار این خاک را برای ما روشن میکند .خاک هست ولی خشک وپخته شده ولایه نرم درقیاس با سفال وبد بو بر آن قرار دارد ودر آیه دوم کلی فرموده انسان از خاک یا ماده بی جان.آفریده شده است .بر اساس بررسی های علمی توده سیاه رنگ ونرم که در اب بخوبی حل میشود بر روی سفال یا پیریت سنگ بنای اولیه حیات است به مقاله قرآن وعلم زیست شناسی وپیدایش حیات در سایت حمامسنون Hammanmasnun.com و همچنین مقاله خلقت اقوات ( غذای بیولوژیکی) در قرآن وعلم زیست شناسی مراجعه فرمائید .

حال چرا باید بدبو باشد .نظریه های علمی معتبر میگویند (ارنست مایر ،دیکرسان وکاپلان سه دانشمندان اصلی زیست شناسی وتکاملی حیات )زمانی که حرارت پوسته جامد زمین به مقداری بالای نقطه جوش آب رسید .وباران های سیل آسا شروع به باریدن کردند .در جو زمین بخارآب وآمونیاک ومتان وءیدروژن ومملو از غبار ناشی از فوران آتش فشان ها بود که همراه باران بر زمین وروی سنگ های داغ وپخته (تازه از حالت مذاب در آمده بودند ) قرار میگرفتند وبلا فاصله آب بخار میشد وملکول های آمونیاک ومتان بر روی سفال داغ به عنوان کاتالیزاتوربه ملکول های الی اولیه حیات تبدیل میشدند .وملکول های اصلی و لازم برای ساختار باکتری ها ایجاد میشد واین ملکول ها به پلی مرها تبدیل میشدند ولابلای درز های سفال با از دست دادن یک ملکول آب از پلی مر ها به ماکروملکول های زنجیره ای در می آمدند .وبه دلیل داغ بودن سفال این آب که از ملکول های پلی مر بیرون می جهیدند بسرعت از محیط سفال وتوده سیاه بیرون میرفتند وتوده سیاه که هنوز با وجود آمونیاک در ساختار ان بوی بدی میداد.بر روی سفال باقی می ماند وطی میلیون ها سال در سراسر زمین همچنان بر روی سنگ ها انباشته میشدند . آمونیاک بوی متعفنی دارد وحما مسنون هم آغشته به آن بود .انتخاب کلمه توسط خداوند متعال بسیاری از مفاهیم علمی را روشن میکند .پس با بیان این نکته توسط دانشمندان علوم زیست شناسی .میتوانیم مفهوم ومعنی حما مسنون را درک کنیم ونقش سفال داغ هم روشن میشود .آبی که از محیط به بیرون رانده میشود هم همان مائ مهین است که در کنار این دو کلمه دارای نقش اصلی در حیات است وجسارتا این آب مرد نیست .آبی است جهنده وبیرون رونده از دو جسم سخت یا سفال پخته ونرم یا حما مسنون .

بنابراین چهار کلمه کلیدی پیدایش حیات که انسان هم در ان است همان ریشه اصالتی را در درون حیات داشته وتمامی موجودات زنده در حیات زمین دارای یک ریشه یا اصل یا امهات یا نفس واحده هستند که همان نطفه اولیه حیات است .زیبائی واعجاز کلمات خداوند را ببینید وبه آن ایمان بیاورید . خاک ،مائ مهین نطفه اولیه حیات که همان باکتری های پروبینت ها هستند ،حما مسنون وصلصال وهمه در یک برهه زمانی در آزمایشگاه خداوند درز مین اولیه ایجاد شدند وسنگ بنای حیات ریخته شد .به تعبیر قران اینها غذای بیولوژیکی برای موجودات بعدی بودند .قابلیت تکثیر پذیری را داشتند ونر وماده ای در ان وجود نداشت وبه تعبیر قرآن نطفه امشاج بودند .در حقیقت وبا اشاره خداوند این اغاز خلقت انسان است وبدائ خلق الانسان من طین نمایانگرشروع انشائ و پیدایش انسان است که زمان بر بوده است واین پروسه میلیارد ها سال طول کشید تا انسان تکامل یافته در زمین ظهور کند واولین انسان تکامل یافته هم آدم است که تمامی انسان ها از نسل اویند .

اگر ما این چند ایه را کنار هم قرار دهیم وفکر خودمان را از ذهنیت کهنه آزاد کنیم مطالب بسیار با ارزش علمی در آیات خداوند وجود دارند .قران حتی فرا تر از علم  وبا صراحت تاریخ دقیق پیدایش اقوات را بیان داشته وعلم هنوز در بند نظریه های خودگرفتار است که هنوز از چها چوب نظریه بیرون نیامده است .لازم است در خاتمه آیات 9 الی 12 سوره فصلت را در پاین مقاله بیاورم تا با دید مطرح شده نظری جدید ونو بر انها بیندازیم .انشائالله مفید واقع شده باشد .التماس دعا دارم ..سید محمد تقوی اهرمی 27 مرداد1395

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌- بگو به کافران آیا به خدائی کفر میورزید وبرایش انداد قرارمیدهید که زمین را در دو دوره آفرید این خدای جهانیان است .9
وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌- پس از آن بروی زمین واز بالای ان پوسته خارجی ان را قرارداد وبرروی آن برکت حیات را گسترداند وآقوات را در چهار دوره مقدر کرد برایبرطرف کردن نیا زدر خواست کنندگان به ان غذا 10
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ -فصلت –پس از آن به آسمان زمین پرداخت که هنوز دودی بود ودر این هنگام به زمین وآسمان آن خطاب آمد بر این وضعیت خواه ناخواه ثبیت شوید وآنها اطاعت کردند .11
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۲﴾واز آن آسمان زمین هفت آسمان تشکیل داد در دو دوره و هر طبقه آسمان قوانین ودستورات خود را در آن قرار دادودراین هنگام آسمان زمین را به زینت ستارگان بیاراست (آسمان شفاف شد وستارگان از روی زمین برای ناظرین کاملا شفاف شد ).

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت