ویژگی ها

حما مسنون وصلصال و نقش کلیدی ان در خلقت حیات

حما مسنون وصلصال و نقش کلیدی ان درخلقت حیات  

درپروسه تشکیل حیات درکره زمین مراحل حساس وکلیدی وجود دارد که درقرآن به نحوی ازانحائ ازآن نام برده میشود. حما مسنون توده سیاه رنگ ونرم است که برروی سفال داغ وپخته احتمالا نقش بسیار پررنگی درپیدایش حیات موجودات زنده بازی کرده است. ازآنجائیکه تمامی پدیده های طبیعی درکره زمین که محل استقرارحیات موجودات زنده است همه به تعبیرقرآن آیات خداوند هستند ودرکنار ایات قرآن مجید مرتبا به عنوان نشانه های قدرت خداوند به انسان یاد آوری میشوند میتوانند ادله ودلائلی باشند برای تاویل آیات متشابه وکلمات کلیدی حیات درقران. اطلاعات علمی درباره پیدایش زمین وآغازحیات درآن میتواند کمک به سزائی به روشن شدن مفاهیمی مانند حما مسنون وصلصال کالفخا، اقوات، مائ مهین،قرارمکین وغیره نماید.

علم زیست شناسی تاریخچه حیات در زمین را درپوشش تئوری های مختلفی بیان داشته است که شواهد موجود در فسیل ها وتجسس برروی شهاب سنگ هائی که درطی سالیان درازبه زمین اصابت کرده اند به علمی بودن این تئوری ها کمک کرده است .به مقاله حما مسنون بنیان واساس حیات است م.ف.

تشکیل زمین اولیه وجدا شدن از توده ابر خورشیدی

اززمان جدا شدن زمین از توده ابروغبارخورشیدی تا امروزحدود 4/6 میلیارد سال میگذرد. حدود 3/6 میلیارد سال ان درهاله ای ازابهام استپرفسورارنست مایر درجدول زمین شناسی خود تاریخچه زمین را شرح داده است آغازحیات پس از تشکیل پوسته جامد زمین تا سرد شدن ان کمی بالاترازنقطه جوش اب را 1/1 میلیارد سال بعد از جدا شدن زمین ازخورشید عنوان کرده است. بعلاوه وی وپرفسور کاپلان بیوشیمیست معروف آلمانی آغاز حیات را ازاین تاریخ به بعد اعلام کرده اند. اولین نطفه حیات یا اولین باکتری های غیرهوازی که به پروبینت ها معروفند دراین زمان درزمین اولیه ایجاد شدند. با بررسی های صورت گرفته برروی شهاب سنگ ها که عمری به اندازه زمین دارند، متوجه وجود توده سیاه رنگی برروی انها شدند که با آزمایش های انجام شده مخلوطی از ماکروملکول های اولیه حیات را درآن تشخیص دادند. با تداوم بررسی های انجام شده این توده سیاه را برروی سنگ های پیریت ورس سفال مانند را عامل اصلی احتمالی ایجاد حیات معرفی کردند.

قران درآیات 9 الی 12 سوره فصلت پیدایش زمین را اززمان آغاز تولد تا ایجاد هفت طبقه جو زمین بطرز زیبائی بیان داشته است وتمام این 4 آیه همه درباره زمین است وجو هفت طبقه آن. چرا برخی اصراردارند یکی از آیات را به کیهان ارتباط دهند تا به منویات ذهنی خود برسند حتی اگر ایجاد شبهه کنند ولطمه به قران بزنند .باید فکر کنند که عذاب الهی سنگین است آیات الهی را با تصورات ذهنی خودمان توجیه کردن وعلم را پایه بررسی وتاویل آیات متشابه قرارندادن گناهی بزرگ است. درآن آیات پس ازایجاد پوسته جامد زمین و برروی آن درچهاردوره اقوات را که غذای موجودات زنده بشمار می اید را بیان داشته است. غذای قابل مصرف موجودات برای اولین موجود حیات که لاید خلق شود وبه آن نیاز دارند. باید ازمواد آلی تکثیر پذیرتشکیل شده باشد .علم میگوید ابتدا باید شرایط اولیه حیات ایجاد شود وغذای موجودات زنده فراهم شود واین اغاز حیات است وقرآن میفرماید ابتدا زمین طی دودوره خلق شد وبرروی پوسته جامد آن درچهاردوره اقوات ایجاد شدند وبعد ازآن به خلقت حیات وایجاد نطفه اولیه وسپس اسمان زمین وهفت طبقه می پردازد. بنابراین اولین نطفه حیات دردرون این چهاردوره اقوات بوده .حما مسنون که همان توده سیاه ونرم است دراین چهاردوره اقوات خلق شده و راز پیدایش اولین نطفه حیات وزمان آن را برملائ مینماید. درقرآن درسه ایه حما مسنون وصلصال باهم آمده بصورت صلصال من حما مسنون.حما مسنون در سنگ رس پخته وداغ واین دو باهم آمده اند. یکی صفت نرم را دارد ودیگری سخت وحما مسنون دردرون سنگ رس ایجاد شده وحیات از حما مسنون شکل گرفته وسنگ رس به تشکیل حیات کمک کرده است.

1- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- درحقیقت ما انسان را در سنگ رس واز حما مسنون خلق کردیم

2- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-هنگامیکه خداوند ملائکه را خطاب میکند واطلاع رسانی که من خالق بشری هستم درصلصال واز حمامسنون

3- قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-خداوند ابلیس را خطاب میکند چرابه بشری که اورا از حما مسنون ودرصلصال خلق کردم سجده نکردی

4-خَلَقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ-انسان درسنگ رس پخته وداغ خلق شد

درسه ایه اول صحبت ازرسوب سیاه رنگ که در سنگ رس اتفاق افتادهاشاره شده ودرایه 4 ماهیت ساختاری صلصال رابیان کرده که مثل سفال پخته است. این دوکلمه درحقیقت یک مجموعه بهم چسبیده است سنگ رس که برروی آن لایه ای ازتوده سیاه قرارگرفته است. سفال خشک وسفت وسخت وحما مسنون توده نرم است. دقت فرمائید نکته مهم این دو کلمه روشن کننده بسیاری از شبهات درخلقت انسان است.

جسم سخت وتوده نرم هردودرکنار یکدیگرعامل اصلی خلقت انسان است. خلقت انسان ازاین مجموعه آغاز شده است. درحقیقت آغازحیات آغازخلقت انسان است .خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الانسان من طین هردو یک ماهیت دارند که خاک هستند منتهی درایه اول ساختار این خاک را برای ما روشن میکند وخلق الانسان من طین هم ماهیت صلصال را که از طین است روشن میکند. طین خاک هست ولی خشک وپخته شده ولایه نرم درقیاس با سفال سخت درآن قراردارد. براساس بررسی های علمی توده سیاه رنگ ونرم که درآب بخوبی حل میشود برروی سفال یا پیریت سنگ بنای اولیه حیات است به مقاله قرآن وعلم زیست شناسی وپیدایش حیات دروهمچنین مقاله اقوات غذای بیولوژیکی درقرآن وعلم زیست شناسی مراجعه فرمائید .

 نظریه های علمی معتبرمیگویند (ارنست مایر، دیکرسان وکاپلان سه دانشمندان اصلی زیست شناسی وتکاملی حیات) زمانی که حرارت پوسته جامد زمین به مقداری بالای نقطه جوش آب رسید وباران های سیل آسا شروع به باریدن کردند درجوزمین بخارآب همراه با آمونیاک ومتان وئیدروژن فسفید ها وسولفورها بصورت باران برزمین و روی سنگ های داغ وپخته (تازه ازحالت گداخته درآمده بودند) قرارمیگرفتند ودرون گودال ها جمع وواکنش شیمیائی تبدیل ملکول های آلی به ملکول های اولیه حیات رقم میخورد واب بخار ورسوب برروی سنگ ها به جای میماند وبدینطریق ملکول های اصلی ولازم برای ساختار اولین تک سلولی حیات فراهم میشد. میلرواوری دو شیمیدان جوان براین اساس آزمایش معروف خود را انجام دادند که اولین تلاش برای کشف واقعیت چگونگی پیدایش حیات بود. با گذشت زمان نظریات جدید تری اعلام شد که در مقاله چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه ازنظرقران مفصلا شرح داده شده. آخرین تجسس های علمی چنین میگوید که اولین تک سلولی حیات از نطفه ایجاد شد نطفه ای که دارای ژن ناقص بود ودردرون لایه های سنگ رس وبرروی پوسته گداخته وسرد شده که حرارت آن بالای نقطه جوش اب قرارداشت .بخارآب که ملکول های آلی اولیه حیات را در خود بصورت محلول داشت در درون لایه های سنگ رس با از دست دادن آب رسوب سیاه ونرم ومحلول دراب را ته نشین میکرد. سنگ رس به عنوان کاتالیزاتور ملکول های مونومر را به پلی مرتبدیل وملکول ساختار اولیه ژن RNA ایجاد میشد.دانشمندان به این لحظه ایجاد اولین نطفه حیات رسیده اند وسئوال اینکه چگونه این ملکول ساختاراولیه حیات جاندارشد معضل بزرگی است که علم تاکنون نتوانسته به آن جواب دهد ومسلملا هم نخواهد توانست جواب دهد. تا اینجا علم وقران به این لحظه اساسی پاسخ داده اند. قرآن دقیقا بیان میدارد که آغاز حیات ازرسوب سیاه نرم بنان حما مسنون که ترجمه آن میشود توده سیاه نرم دردرون سنگ رس سخت صلصال ایجاد شده است این رسوب چگونه حیات را گرفت وروند بعدی تکامل آن چه سرنوشتی داشته علم نتوانسته جواب دهد وقرآن بسیار زیبا وپرمفهوم برای ما بیان کرده که لحظات این پروسه حیات هرکدام به نوشتاری دیگرنیازمند است که علاقمندان میتوانند به مقالات زیرمراجعه فرمایند. در آغاز انتشار این نوشتارمقالات زیرنوشته نشده بود واز آنجائیکه برخی اصطلاحات مانن صلب وترایب ومائ دافق با حما مسنون وصلصال پیوند ناگسستنی دارند مقالات زیر برای تکمیل این نوشتار خدمت خوانندان ارجمند ارائه میگردد. بعلاوه دراین چند سال نکات اساسی دیگری را ازآیات قرآن کشف کردم که باعث اصلاحات وویرایش اساسی این نوشتارگردید.

صلب وترائب و داستان علمی این رخداد درسه ونیم میلیارد سال قبل

مائ مهین ومائ دافق وفرق آنها از نظرعلم زیست شناسی وقرآن

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

صلب و ترائب وخطای برداشت قدما وموخرین

اگرما درایات متشابه خلقت انسان تفکروتعقل کنیم وذهن را ازتصورات کهن که براساس دید علمی هزارسال قبل نوشته شده واساس منابع تفاسیربرآنها قراردارند را رها سازیم، مطالب بسیار با ارزش علمی درآیات خداوند وجود دارند. قرآن حتی فرا ترازعلم وبا صراحت تاریخ دقیق پیدایش اقوات را بیان داشته (ازآیات میتوان انها را وبا مقایسه علم زمین شناسی بیرون آورد).انشائالله مفید واقع شده باشد .التماس دعا دارم .سید محمد تقوی اهرمی 27 مرداد1395-ویرایش جدید بمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت