ویژگی ها

اشاره قرآن به ماده و انرژی تاریک

اشاره قرآن به ماده و انرژی تاریک

مقدمه نوشتار

تاریک وروشن، نوروظلمات دو مفهوم از تظاهر ماده است. کلمات نوروظلمات درقرآن دارای مفاهیم خاصی است .خداوند درایه نورمیفرماید الله نورالسموات والارض ودرآیه الحمد لله الذى خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور،ازمفهوم نوردراین دوایه متوجه میشویم که نوردارای مفاهیم متعددی ازنظرقرآن است. اگرخداوند نورکائنات است آیا به این مفهوم است هنگامی که کیهان را خلق میکند خودش را درکیهان قرارمیدهد.ازطرف دیگرخداوند میفرماید با نورخود هدایت جهان مادی وانسان را برعهده دارد. این نورها دارای چه ماهیتی هستند. مسلما ازنظر ماهیتی باید با یکدیگر فرق داشته باشند. هدف این نوشتار تعریف نورو ظلمات از دید قرآن ودرک مفاهیم ومنظور آیات متشابه دراین باره است.


نورخداوند چه ماهیتی دارد


آیه نوردرتمثیلی بسیارزیبا نورخداوند را تعریف میکند .
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آیه سوره نور35


خداوند نورخود را دراین تمثیل چنین بیان میفرماید :خدا نورکائنات است، نوراوازجنس نورستاره كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ است نه ازجنس نوری است که ازآتش چراغی که با روغن زیتون روشن میشود و بعلاوه نوری است که برای نور افشانی به آتش نیازندارد. فرا ترازنوری است که از شعله آتش برمی خیزد. ازجنس انرژی است(ستاره پرفروغ کوکب الدری نورش ازواکنش هسته ای سرچشمه میگیرد بنا براین انرژی است) نه آتش که با روغن زیتون روشن میشود. ولی نورخدا درست است که ازانرژی است ولی انرژی خاصی است وما فوق این انرژی مثل ستاره کوکب الدری است نورعلی النور است.انرژی ناب ما فوق انرژی معمولی است بعلاوه لاشرقیه است ولا غربیه یعنی لا مکان است، مکان خاصی اورا فرا نمیگیرد.

خداوند متعال این مثال ها را برای روشن شدن ذهن انسان ها میزند که او به تمامی علم کیهان آگاه است(کل شیئ دراینجا مجموعه جهان مادی را میرساند). خداوند با نورخود هدایت آنچه را بخواهد انجام میدهد. بنابراین:

اول نورخداوند ازجنس نوری است که درستاره درخشان کوکب دری وجود دارد. به زبان علمی امروزی انرژی.

دوم نورخداوند انرژی ما فوق انرژی است که به زبان علمی انرژی ناب است.

سوم خداوند با نورخود هدایت کل جهان مادی را برعهده دارد. يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ کلی است همه چیز توسط نورخداوند هدایت میشود.

کیهان ازنورناب خداوند خلق شد. این نوربسیارفشرده وچگال است وبه تعبیر خداوند صمد است چرا که خداوند خود را نورکائنات معرفی کرده وضمنا خود را صمد هم نامیده است که ارتباط بسیار نزدیکی با فشردگی وچگالی مطلق دارد. داستان حضرت موسی وتقاضای دیدن خداوند را به خاطربیاورید. حضرت ازخداوند درخواست میکند خداوندا من میخواهم برای اطمینان قلبم تو را ببینم. خداوند جواب داد توهرگز نمی توانی مرا ببینی (ساختار بدنی تو اجازه نمی دهد) به کوه نگاه کن. سپس جلوه ای ازنورخود را برکوه مقابل حضرت موسی نازل کرد وکوه با عظمت دربرابرجلوه نورخدا خورد ومتلاشی شد. این نور، نورناب است که درلحظات اولیه خلقت جهان مادی در بیگ بانگ بروز کرد وبسیارچگال و توپربود.این تعریف نورخدا است. این واقعه میخواهد مطلب علمی بسیار مهم را بیان کند.

حال چرا خداوند نورکائنات است

اللَّهُ نُورُالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ-اساس وپایه جهان مادی برفوتون ها استواراست. فوتون تنها ذره بنیادی است که پایدارومستقل است ومیتواند دردرون هسته اتم وکل شیئ نفوذ کند وجالب است که فوتون ضد خود را دردرون خود دارد وتنها ذره بنیادی است که با ضد خود کنار آمده است. هرذره بنیادی که ساختارآن ازهم پاشیده شود به فوتون تبدیل میشود. جهان مادی برپایه فوتون تشکیل شده وانرژی ناب ازذات خداوند سرچشمه گرفت ودرحقیقت جهان مادی ازنوراست. جهان از نوریا ماده وانرژی تاریک وماده تاریک تشکیل شده است وماده تاریک وانرژی تاریک فضای بین ستاره ها را پرمیکنند وبا ماده از طریق گرانش برهم کنش دارند وهنوز برای علم ناشناخته است. قرآن کائنات را ازنوروظلمات ایجاد کردوظلمات درقرآن همان ماده تاریک وانرژی تاریک است. به آیه زیرتوجه فرمائید.


الحمد لله الذى خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون-سپاس مخصوص خداوند است واوست که کائنات را که خلق کرد درآن نوروظلمات را قرارداد. سماوات والارض درقرآن دو معنی دارد اول کیهان ودوم هفت آسمان زمین وزمین. دراین جا منظورکیهان است چرا؟ نوروظلمات درابتدای خلق کیهان درآن جاعل شد. اگربه مفهوم آسمان زمین وزمین باشد حدود ده میلیارد سال قبل ازایجاد جو زمین نوروظلمات درکیهان وجود داشت. حال با استناد به آیات الله نورالسموات والارض وآیه اول سوره فاطرکه میفرماید


الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِالسَّماواتِ وَاْلأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلي کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدير- سپاس مخصوص خداوند انبساط کننده کیهان یا بازکننده آن است اواست که درهنگام انبساط کیهان ملائکه یا اسباب وقوانین اساسی کیهان را درآن قرارداد که برخی دوتا دوتا وسه تا سه تا وچهار تا چهارتا نیرو وقدرت دارا میباشند وپیام رسان درکیهان هستند.زمان ومکان-الکترو ومغناطیس –چهار قانون اصلی طبیعت .گرانش،هسته ای قوی وهسته ای ضعیف والکترومغناطیس .و يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ ونیروهای ناشناخته دیگری هم وجود دارند که خواست خداوند بر ایجاد آن قرار گرفته ولی علم هنوز آنرا کشف نکرده

خلقت کیهان اززمان انبساط آن شروع میشود. ابتدا الکترو مغناطیس و سپس گرانش وهسته ای قوی وضعیف در آن قرارداده میشود جاعل میشود وبا ایجاد این قوانین همزمان که کیهان درشش دوره خلق میشود نوروظلمات هم درآن قرارداده میشود. دراین زمان نورماده است وظلمات انرژی وماده تاریک است. دراینجا نوروظلمات دو پدیده با ماهیت متفاوت هستند وزمان خلق کیهان درآن قرارداده شد. جائی که نورنباشد ظلمات است ولی دراین جا نور وظلمات هردووباهم درکیهان قرارداده میشوند. در ابتدای خلق کیهان فقط نورحاکم بود ومانعی دربرابرنورنبود که ظلمات به مفهوم تاریکی ایجاد شده باشد. ظلماتی که در اثرمانع جلوی نورایجاد میشود را قرآن چنین تعریف کرده است.

تعریف ظلمات از دید قرآن

ظلمات جائی است که نورمرئی نمی تواند به دلیل موانع به آن نفوذ کند. البته این ظلمات با ظلمات ابتدای کیهان که خلق شد تفاوت دارد .به آیه زیر توجه فرمائید


كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور-کارهای کافران مانند ظلمات است وآن تاریکی های درون دریا است هنگامی که موج روی موج سطح دریا را میپوشاند وبالای سطح دریا ابر تیره که لایه ای بر روی لایه دیگر قراردارند که نوری وجود ندارد واگر کسی بخواهد دست خود را ببیند تاریکی مطلق مانع از دیدن اوست وکافران این چنین ازبرکت نور بهره ای ندارند، خداوند به کسی نوری نداده باشد درتاریکی مطلق است.

این تمثیل درقرآن برای تعریف ظلمات است. پس ظلمات تاریکی مطلق است. نوروظلمات دراین جا معنی هدایت وگمراهی میدهد. اما ظلمات درآغازخلقت کیهان معنی ماده تاریک وانرژی تاریک میدهد. سید محمد تقوی اهرمی دی ماه 1396 ویرایش جدید بهمن 1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت