ویژگی ها

جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت اول جان

جن وجان ازخرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت اول جان


مقدمه نوشتار
جن واقعیت هائی هستند که وجود دارند ولی درک وفهم انسان به دلیل عدم اگاهی علمی نمی تواند ماهیت آنرا در یک زمان مشخص در یابد وگذشت زمان آنرا مشخص میکند.داستانی از کودکی در یکی از روستای دشتستان که شاهد ان بودم میتواند بهترین معنی برای جن ودرک ان باشد .شبی از شب های تایستان در 67 سال قبل در فضای باز روستا که به بیابانی ختم میشد با اقوام روستائی بر روی تخت نشسته بودم وتاریکی مطلقی به دلیل عدم نور چراغ های برق وانعکاس ان در اسمان حاکم بود تک درختی در فاصله صد متری را نگاه میکردیم که مملو از نور های متحرک زرد وسیز ودرخشان در شاخ وبرگ های درخت منظره عجیبی را به وجود اورده بود.سئوال کردم این ها چی هستند .گفتند شب های تابستان جن ها جشن وسرور دارند وکسی نباید به درخت نزدیک شود وگرنه جن زده خواهد شدواین موضوع از گذشتگان بر باور مردم نشسته بود وکسی جرات نمیکرد برای کشف واقعیت به درخت نزدیک شود. .ترس وجودم را فراگرفت .سالها بعد روی آن فکر میکردم واقعیت عینی داشت باید دلیل آن را پیدا کنم

 

جن وجان ازخرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت اول جان

مقدمه نوشتار
جن واقعیت هائی هستند که وجود دارند ولی درک وفهم انسان به دلیل عدم اگاهی علمی نمی تواند ماهیت آنرا در یک زمان مشخص در یابد وگذشت زمان آنرا مشخص میکند.داستانی از کودکی در یکی از روستای دشتستان که شاهد ان بودم میتواند بهترین معنی برای جن ودرک ان باشد .شبی از شب های تایستان در 67 سال قبل در فضای باز روستا که به بیابانی ختم میشد با اقوام روستائی بر روی تخت نشسته بودم وتاریکی مطلقی به دلیل عدم نور چراغ های برق وانعکاس ان در اسمان حاکم بود تک درختی در فاصله صد متری را نگاه میکردیم که مملو از نور های متحرک زرد وسیز ودرخشان در شاخ وبرگ های درخت منظره عجیبی را به وجود اورده بود.سئوال کردم این ها چی هستند .گفتند شب های تابستان جن ها جشن وسرور دارند وکسی نباید به درخت نزدیک شود وگرنه جن زده خواهد شدواین موضوع از گذشتگان بر باور مردم نشسته بود وکسی جرات نمیکرد برای کشف واقعیت به درخت نزدیک شود. .ترس وجودم را فراگرفت .سالها بعد روی آن فکر میکردم واقعیت عینی داشت باید دلیل آن را پیدا کنم .

حدود 20 سال قبل رفتار حشره کرم شب تاب را مطالعه میکردم به واقعیت آن جن دست یافتم .حشره کرم شب تاب یک نوع سوسک است که نر وماده در برخی گونه ها هر دو قدرت نور افشانی را دارند ودر دو الی سه ماه تابستان که فصل جفت گیری است به فعالیت زیاد تری میپردازند ودر مناطق گرمسیر دارای گونه های متنوعی هستند .با به وجود امدن شرایط مساعد همزمان از لارو خود بیرون می ایند وبه نور افشانی میپردازند.به دلیل تاریکی وعدم انعکاس نور در اسمان آن منظره اتفاق افتاد ومردم برای توجیه ان به تصورات ذهنی وخرافات روی آورده بودند . این یک نوع جن بود که نا اگاهی از علل آن بر تصورات ما نقش بسته بود .هنگام ظهور اسلام این خرافات با شدت بسیار بیشتردر باره جن رواج داشت. البته باید توجه داشت که طبق ایات قرآن جن وجود دارد ، زنده است، زاد وولد دارد ومومن وفاسق دارد ولی نه با خرافات گذشتگان بلکه بر اساس علوم تجربی تحمل داشته باشید ومقاله را ادامه دهید تا به واقعیت قرآنی آن برسید.

خلقت انسان، حورالعین، فراش، صلب وترائب وهفت آسمان بطلمیوسی وامثالهم که متاسفانه هنوز هم بر باورما محکم نشسته وتاثیر خود را بر تفاسیر وترجمه ها شاهد هستیم هم شبیه این خرافات هستند که از همان سالهای پیش از اسلام بر باور ما نشسته وقتی ما با تصورات ذهنی کهن به مطالعه آیات متشابه در باره این موضوع ها میپردازیم سعی میکنیم ایات قران را طوری تفسیر کنیم که با این تصورات مطابقت داشته باشد. وقتی ما درقرن شکوفائی علم اختر شناسی هنوز به هفت اسمان بطلمیوسی اعتقاد داریم واین اعتقاد پرده بردید ما انداخته وفکر نمیکنیم که ما در سراسر
کیهان بگردیم هفت اسمان جز جو زمین نداریم وقرآن هم تمامی شواهد برای هدایت انسان از حیات در کره زمین که برای ما اشکار است مثل میزند ولی چون قرن ها جزئ جدائی نا پذیر باور ما شده نمی توانیم خود را از بند آنها رها سازیم به مقالات هفت اسمان در سایت ها مراجعه فرمائید تا حاکم بودن این تصورات را بر ذهن خودمان مشاهده کنیم. .بنابراین تصورات ذهنی برای رسیدن به حقایق راه به جائی نمی برد.

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئً –نجم 27-آنها علم به آن موضوع را نداشتند (چرا ملائکه را فرشته خطاب میکنند) واز تصورات ذهنی خود تبعیت میکنند ولی(تبعیت از تصورات ذهنی) برای رسیدن به واقعیت یک موضوع سودی (راهگشا نیست) ندارد.این یک قانون است در قران که ،علم هر چیزی را باید بدانی بعد در باره آن قضاوت کنی. برخی هم برای حفظ این تصورات ذهنی میگویند ،چون علم در حال تغییر است وممکن است درسالهای بعد تغییر کند، پس مقایسه کردن آیات متشابه با علم کاری است من در آوردی وخطا وآنها ترس دارند که تغییر این باور ها خللی در ایمان آنها ایجاد کند که میتوان تصور کرد سست ایمان هستند. خداوند خود خالق علم است ومیداند چه میفرماید. پس باید همه آیات متشابه با علم روز مطابقت داشته باشد. یا علم روز غلط است یا تصورات ذهنی ما ،درقرآن جان داریم وجن.جن از آتش است وجان از آتش من مارج من نار ونار سموم.انس داریم وانسان،فرق این کلمات در قرآن چیست.


فرق جن،انس و جان،انسان در قرآن

هردو جن وجان وانس وانسان به یک الف وابسته هستند جن بشود جان وانس بشود انسان.تمامی کل شیئ برای توصیف نیاز به اسمائ دارند و حروف اسمائ با الف شروع میشوند وتوصیف ذات باریتعالی با الف آغاز میشود والله اسم خدا است. همه کیهان بر اساس دید قرآن برای انسان خلق شده و آزمایش او درحیات زمین، نقش الف بحث مفصلی میطلبد که استاد دکتر غلامحسین دینانی در کتاب عقل الله به آن اشاره کرده که بحثی است کلامی ولی دلائل خاص خود را دارد. تا کنون کسی فرق جان وجن را نمیداند. کلمات درقرآن اعجاز آن است وبدون برنامه وهدف بیان نشده. جان را همان جن میدانند. باید فرقی داشته باشد. يريد الله ان يحق الحق بكلماته خداوند اراده کرده است که حق را با کلمات خود محقق سازد .حال رابطه این دو کلمه شاهکار قرآن مجید در چیست.

روش مرسوم این بوده که برای کشف حقایق کلمات در آیات متشابه قرآن به نظرات کهن هزارسال قبل مراجعه میکردیم وآیات قران را با آنها تاویل میکردیم یعنی اساس را نظر گذشتگان قرارمیدادیم وقرآن را فرع بر آنها.

 
من روش دیگری را برای کشف حقایق آیات متشابه در قرآن انتخاب کرده ام اول ذهن را از تمامی نظرات کهن خالی میکنم وآیات قرآن را بررسی وروی آنها تفکر وتعقل میکنم وعلم روز را جستجو وبا کمک آن حقایق قرآن را کشف میکنم. شما هم امتحان کنید نتایج هیجان انگیز است. برای تمام شبهات پاسخ منطقی پیدا میکنیم. فرض میکنیم قرآن هم اکنون نازل شده وما ایات متشابه را با آخرین نظرات علم روز مقایسه وتاویل میکنیم دقیقا همان کاری که گذشتگان درهزار سال قبل کردند. آیات متشابه قرآن را باعلم آن زمان تاویل کردند وتحویل ما دادند. برای ما قرآن مقدس است نه نظر گذشتگان.


از آنجائیکه جن وابلیس دارای ماهیت شبیه ملائکه هستند. باستناد آیه فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ- إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ-خداوند به ملائکه فرمود به بشر سجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس. خداوند در آیه دیگری میفرماید ابلیس از جن بود. پس بنابراین جن هم مانند ابلیس است ازماهیت ساختاری و وظائف محوله الهی

ابتدا باید بدانیم ملائکه دارای چه ماهیتی است.آیه 1 سوره فاطر بوضوح ماهیت ملائکه را شرح داده است. اساس خلقت کیهان بر ملائکه که قوانین طبیعت هستند استوار است- به مقاله ماهیت ملائکه در قرآن وتصورات ذهنی- و مقاله انبساط کیهان از نظر علم و قرآن مراجعه فرمائید. از مطالعه این مقالات متوجه میشوید که ملائکه اسباب وقوانین طبیعت هستند و قوانین هم قواعدی هستند که نیرو را دریک مجموعه به بند میکشند. جنس جان از آتش مارج است ونار سموم وَ لَقد خَلقنا اْلِانسانَ مِن صَلصلٍ من حماءٍ مَسنونٍ و الجآنَّ خلقنه من قَبلُ مِن نّار السَّموم-حجر26و37- خلق الانسان مِن صَلصلٍ كَالفَخّار و خَلَقَ الجانَّ مِن مّارجٍ من نّارٍ-رحمن 14و15.

در آیات اول خداوند میفرماید در حقیقت ما انسان را در صلصال واز حما مسنون خلق کردیم وجان را قبل از خلقت انسان از نارسموم آفریده بودم ودرهر دو آیات ماهیت صلصال و حما مسنون را ازماده وجان را از انرژِی بیان میفرماید. جان ازنوعی انرژی یا نیرو است که درارتباط با انسان است. انرژی است که شعله و دود ندارد مارج من نار وجنس نفوذ کنندگی دارد و نار سموم است، خاصیت نفوذ کنندگی آن ازمفهوم آیه چنین برمی آید که درموجودت زنده وبی جان ماهیت نفوذی دارد .چرا جاندار وبی جان ،زیرا قبل از خلقت انسان خلق شده وبعد از زمان طولانی بروایت قرآن که مطرح میشود جن ازاو منشعب شده وهنوز هم جن داریم وجان یک پدیده نیستند جدا ازهم هستند.


جان درخلقت انسان نقش ندارد وقبلا خلق شده است. از جنس انرژی است ولی بی جان است وبا انس نمی تواند پیوند جاندار بدهد وانس ساختار تشکیلاتی مادی انسان است که هنوز جاندار نشده یا جاندار است اما (قابلیت قرار گرفتن جن را درخود ندارد). تمامی این برداشت ها را از آیات قرآن گرفته ام ولی جن طبق ایات قرآن با انس میتواند تشکیل یک موجود زنده بدهد، که به آن اشاره میکنیم

ابتدا این موضوع که جان وانس با هم موجود زنده نیستند ایه ای در قرآن است از ایه زیر میتوان این موضوع را استنباط کرد که جان وانس بصورت جداگانه ماهیت وجودی انها طوری است که نمی توانند گناه کنند. یعنی یا جاندارنیستند والجآنَّ خلقنه من قَبلُ(قبل از خلق اولین نطفه حیات بوده است پس جاندار نیست) –یا جاندارهستند وقابلیت گناه ندارند. بسیاری ازمفسرین باستناد آیه عْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ –این ایه را چنین تفسیرمیکنند که سیمای گناهکاران جرم آنها را ثابت میکند ونیاز ندارند ازگناهشان سئوال شود ولی خداوند متعال درسوره صافات آیه 44و92 حجر قسم یاد میکند که ازهمه سئوال میشود خداوند خلف وعده نمیکند.مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ - فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ-قسم به رب تو که از همه سئوال (از گناهانشان)میشود.

بنابراین ایه عرف المجرمین بسیماهم با توجه به قسم خداوند  دراین ایه موضوعیتی ندارد. دربسیاری از ایات چهره مومنین را به نور وگناهکاران رابی نور میداند ولی درقیامت همه بلا استثناه همه اعضای آنها برعلیه آنها شهادت میدهند وسئوال میشوند واین تنها این آیه است که میفرماید ازجان وانس سئوال نمیشود ودلیل خاص خود را دارد. بعلاوه درآیه زیرجان وانس را که کلی خطاب میکنداز گناه آنها یا مجرم بودنشان صحبتی نکرده. درثانی مفسرین محترم توجه به کلمه جان نکرده اند وآنرا با جن یکی گرفته اند . 


إِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ-زمانی که سمائ زمین شکافته میشود وحیات برچیده میشود وپس ازآن قیامت برپا میگردد ازگناهان جان وانس سئوال نمی شود.اینجا جان وانس را کلی میفرماید نه یک جان وانس مشخص، یعنی این دو ماهیتا دلیلی برگناه انها وجود ندارد. دقت فرمائید سخن از جان است نه جن. دو ایه معروف دیگری هم بیان کنیم درباره قاصرات ومقصورات وجان-فيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ-در جهان دیگر قاصرات وجود دارند که دست هیچ جان وانس به آنها نرسیده-تا کنون تنها یک تفسیر براین ایه بیان شده که با منطق قران سازگار نیست. قاصرات را زن ودلبرفروهشته و زیبا معنی کرده اند که محصورنگه داشته شده اند ؟ استغفرالله خداوند میترسید آنها گناه کنند چون درقدیم (پیش از اسلام) زن ها را نمیگذاشتند بیرون بروند وآنها را حبس میکردند آیه را این چنین معنی میکردند. هیچ جن وانسی با آنها یطمثهن نکرده اند. یعنی کامروائی نکرده اند. ( تمامی مفسرین ومترجمین جان را مترادف جن گرفته اند واز دید کامروائی از زن آنرا بررسی کرده اند واین بنای بسیاری از تخیلات ذهنی شده که مثلا جن هم مانند انسان زن وبچه دارد و زاد و ولد میکند و فکرنکرده اند جن با ماهیت آتش چگونه میتواند با انس مادی کامروائی داشته باشد جان وانس مجموعه مستقل از هم و بی جان هستند. وارد جزئیات غیرمنطقی این معنی نمی شویم وبه برداشت خود را از این ایه بیان میکنم. قاصرات معنی دیگرآن جایگاه است جایگاهای محصوروحفاظت شده از جان وانس .بنابراین معنی ایه میتواند این هم باشد. درآن جهان جایگاه هائی وجود دارند که جان وانس تماسی با انها نداشته اند .واکنش شیمیائی که از ماده وانرژی تشکیل شده با آنها تماسی نداشته اند . مثلا فرسایشی درکار نبوده و واکنشهای شیمیائی هم بر آنها اثر نکرده ویروس وباکتری آن را آلوده نکرده وغیره.( درقسمت دوم این مقاله به تعریف جان وانس میپردازم تا حقایق روشن شود مثلا باکتری) باستناد ایات قبلی جان وانس بی جان هستند.یا جان دارند ولی قابلیت گناه ندارند مانند باکتریها ساختاراولیه بشر.باستناد ایات قرآن به این موضوعات خواهیم رسید.صرفا برای تشهیذ ذهن است تا به آنها بپردازم. با این تعاریف قرآنی جان چیست. ابتدا جن هم بررسی کنیم ونتایج بررسی خودمان را با آخرین دست آورده های علم روز مقایسه کنیم تا واقعیت جن وجان وانس وانسان را کشف کنیم. جان چه میتوانند باشند . جان 7 بار درقران آورده شده دوبار به عنوان عصای حضرت موسی که معنی ماربزرگ میدهد و 5 بارهم آیات ذکر شده در بالا. نتایج زیر را در باره جان میتوان از قرآن استنباط کرد. اول جان از جنس نوعی انرژی است وقبل از سلول اولیه حیات یا تک سلولی بدون هسته غیر هوازی وبدون غشائ هسته ای خلق شده ، بی جان است وبا انس نمی تواند شراکت داشته باشد وانس هم تا اینجا بی جان است. به دلیل طولانی شدن مطلب ادامه آن را در مقاله - جن وجان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت دوم جن وانس که در شرف اتمام است ملاحظه فرمائید که مقوله کاملا جدا از هم هستند ودر پایان مقاله دوم داده های خودمان را از قرآن با علم روز مقایسه میکنیم تا ماهیت جان وجن،انس وانسان را کشف میکنیم .از خوانندگان محترم درخواست میشود هر نظر انتقادی،ایرادی ونفی موضوعات دارند برای تجدید واصلاح یادفاع ازآن ما را مستفیض فرمایند .نظرات عینا و پاسخ آنها درج میشود.سید محمد تقوی اهرمی 29/1/1397-مصادف با اول شعبان 1439

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت