ویژگی ها

اقوات غذای بیولوژیکی در قرآن و علم زیست شناسی

 

اقوات بمعنی غذای موجودات زنده ویا باصطلاح علمی غذای بیولوژیکی تکثیر پذیراست. این دوره ازنظرعلم زیست شناسی وهچنین نظرقرآن دارای اهمیت ویژه ای است. دراین دوره پایه خلقت انسان وموجودات زنده نهاده میشود مفاهیم قرآنی خاک، حما مسنون وصلصال کالفخاروصلب وترائب که پایه خلقت انسان وحیات است دراین دوره رخ میدهد. درسوره فصلت آیه 9الی 12 دوره های متوالی خلقت زمین، اقوات، هفت آسمان را شرح میدهد و تمامی آیات مربوط به زمین وجو آن است.
قُلْ أَإِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌-فصلت 9
وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-فصلت 10


بگو به کسی کفر میورزید که زمین را دردودوره آفرید و برای اوانداد قرارمیدهید، اوست که درزمین واز بالای آن رواسی (پوسته جامد زمین) را قرارداد وبرکت درآن نهاد ودرآن (رواسی) غذای موجودات را درچهاردوره مقدر فرمود یعنی برنامه ریزی کرد. قدربا فتحه ق وتشدید دال با قدرفتحه ق وسکون دال دو معنی متفاوت میدهند ودرتفسیراکثرا اندازه را آورده اند که درست نمی باشد. اولی تقدیریا برنامه ریزی است ودوم اندازه بعلاوه درتفاسیر قدررا خلق کردن مینویسند که چنین معنی درآیه دیده نمیشود. قدر فیها اقوات ها فی اربعه ایام. خداوند دررواسی اقوات را درچهاردوره مقدرفرمود. برنامه ریزی در چهاردوره زمان براست وطراحی ازپیش تدوین شده میخواهد. 

زمین دردو دوره خلق شد دوره اول جداشدن از توده ابرخورشیدی ومستقل شدن به عنوان یک سیاره با جرم معقول که با توجه به حجم زمین ومقایسه با خورشید که ازهمان ساختار توده ابرخورشیدی مشترک به وجود آمده اند. زمین سریع دوره اول را طی کرده است. دوره دوم با توجه حرارت بالای دوره اول که درآن همجوشی هسته ای رخ داده که خورشید هنوزهم درمرکزخود آنرا دارد انجام میدهد (پانزده تا بیست میلیون درجه). زمین برای  سرد شدن ازچند میلیون به چند هزاردرجه، میلیون ها سال زمان لازم داشته است. دراین زمان تحولات عظیم پوسته جامد زمین را دائم تغییر میداده. زمین توده گازی پلاسمائی مذاب وعظیم بوده که دائما شکل ومدارخود را تغییر میداده است. اززمان جدا شدن از توده ابرخورشیدی تا قرارداده شدن پوسته جامد برروی سطح خارجی زمین براساس نظردانشمندان زمین شناسی حدود پانصد میلیون سال گذشته است. این زمان براساس نظرقرآن در دو دوره منفک ازهم صورت گرفته .باید توجه داشته باشیم که زمین به یکباره ازخورشید جدا نشده میلیون ها سال طول کشیده تا زمین فاصله خود را با خودشید تثبیت کند واین ازکلمات فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ برداشت میشود. ابتدا زمین دردو دوره خلق میشود سپس پوسته جامد برروی آن شکل میگیرد. برکت که همان سنگ رس است درپوسته جامد قرارداده میشود وسپس اقوات درچهار دوره برنامه ریزی میگردد وسپس خداوند به آسمان زمین میپردازد که دودی ودخان بود وسپس زمین وجو آن استقرارمی یابند وقرآن درتمثیلی به زمین وآسمان آن (جوزمین هنوزیکپارچه ودخان است) خظاب میفرماید اکنون هردوفقال لها وللارض فلها به آسمان برمیگردد وللارض هم بیان گراین است که هردو یک مجموعه با هم هستند، مثلا سمائ کیهان نیست جو تشکیل نشده زمین است، تسلیم این برنامه شوید چه بخواهید وچه نخواهید الزام آوراست وآنها پذیرفتند. تمثیل است وتفکروتاویل لازم دارد ظاهرآیه را باید خواند ودنبال باطن آن گشت. این اعجاز قرآن است. باید به علم زمین شناسی وزیست شناسی آشنا بود تا بتوان آیات را تاویل کرد به علم باید رجوع کرد نه به نظرات گذشتگان دنبال واقعیت گشت. جالب است که این کلمات بعد از ثم الستوی الی سمائ می آید .آیه 11 سوره فصلت.


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ.برنامه ریزی اقوات در چهاردوره قبل ازثم الستوی الی السمائ است. معنی ومفهوم آن بسیارعلمی وجالب دارد. پوسته زمین هنوز داغ است وحرارت بالای نقطه جوش اب است که اقوات درچهار مرحله ترکیبات آلی مورد نیاز اولین سلول حیات را به وجود می اورند .صلصال کلفخارسفال داغ وپخته است وحما مسنون هم توده سیاه رنگ ورسوباتی است که در  سفال باقی با خارج شدن اب از آن باقی میماند. اگر آب فراوان وجود داشت حما مسنونی وجود نداشت. آب بصورت بخارودردرون سنگ ها ولابلای درزآنها مرتبا خارج میشد ورسوب توده سیاه برجای میگذاشت. چرا اولین نطفه حیات دردورن این چهاردوره از حما مسنون ودرسفال داغ ایجاد شده لازمه تبدیل ترکیبات آلی از قبیل اسید های آمینه وقندها،چربی ها، وسایر ترکیبات آلی وترکیباتی که نوکلئوتیدها را تشکیل دادند به ماکروملکول های زنجیره ای ساختار RNA است. واکنش باید درمحیط داغ وبدون آب باشد ،یعنی آب باید کم وبصورت ملکول وبخارباشد تا ملکولهای آب خارج شده ازواکنش این ترکیبات بتواند خارج شود.مائ مهین اشاره به آب کم دارد.

دریا هنوزوجود نداشته وآسمان تیره وتارودودی است وسمائ ندارد. جواولیه بسیارنازک ویک پارچه ومملو از گازهای آمونیاک بخارآب ومتان است وئیدروژن فوق العاده زیاد وجواکسیژن ندارد زیرا برای تک سلولی های اولیه حیات سمی وکشنده است. انتهای دوره دوم خلقت زمین براساس نظریه قرآن، ایجاد پوسته جامد وبرروی آن برکت (سنگ رس)است .برکت قبل از شروع دوره های اقوات است ومیتواند سنگ رس باشد که هم درگذشته درخلقت حیات نقش داشته وهم اکنون خاک زراعی که هشتاد درصد آن از رس است حیات زمین را تداوم میبخشد. اول سنگ رس خلق وبعد برروی آن غذای موجوداتی که قراراست به عنوان تک سلولی اولیه حیات که سنگ بنای خلقت موجودات زنده وانسان است برنامه ریزی شود وسپس ترکیبات بی جان ساختار DNA بافرمان کن فیکون به جاندار تبدیل میشود. به مقاله مائ دافق ونقش ان در پدیده خلقت حیات مراجعه فرمائید

دانشمندان زیست شناسی اخیرا بحث جالبی را درپیدایش اولین نطفه حیات دارند. میگویند اول میبایست غذا خلق شده باشد وسپس تک سلولی اولیه حیات ودقیقا این همان چیزی است که دراین آیه اشاره میکند .اول اقوات برنامه ریزی میشود وبعد اولین نطفه حیات که نطفه امشاج است از رسوبات باقی مانده برروی سفال داغ (هیچگونه نظریه علمی معتبری درارتباط با دوره پیدایش زمین تا یک میلیارد سال بعد از پیدایش زمین وجود ندارد زیرا کلیه اطلاعات زمین شناسی بدلیل مذاب بودن وتغیروتحول زیاد از بین رفته اند) وقرارگرفتن اساس خیر وبرکت درآنها برای ایجاد حیات است. پیدایش اقوات به معنی غذای بیولوژیکی را در چهاردوره مقدرفرمود تا نیازمندان به آن غذا بتوانند نیازشان را برطرف کنند. صحبت ازغذای تک سلولیها است نه غذای موجودات زنده. هرچهار ایه درزمان زمین الیه است یعنی 3/5 میلیارد سال قبل. رواسی من فوقها میتواند به معنی پوسته جامد زمین باشد وبه عنوان لنگروحفظ تعادل زمین عمل میکنند تعبیرنمود .رواسی پوشش روی زمین را درمرحله مذاب بودن پوسته بیرونی به عهده دارد ومن فوقها این معنی رامیرساند. کوه ها نتیجه تغییرات پوسته زمین دردوره تکنوتیک بهم پیوستن قاره ها وحدود چند صد میلیون سال پیش است. پس ازایجاد رواسی اقوات در چهاردوره شروع میشود .سلسه مراتب رواسی و دوره های اقوات را دقیقا به خاطر داشته باشید وپس از شرح این دوره ها مجددا آن را به یاد بیاورید. چرا که نکته علمی بسیار مهمی درآن نهفته است آیه 29 سوره البقره تآئید این نظراست. کلمه ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء درایه 10 سوره فصلت را با این ایه مقایسه فرمائید


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .اوست آن كسى كه آنچه درزمين است همه را براى شما آفريد سپس به [آفرينش] آسمان پرداخت وهفت آسمان را درآن استواركرد واو به هرچيزى داناست. ثم استوی الی اسمائ بعد ازآماده شدن کامل زمین است. یعنی پوسته زمین شکل گرفته، سرد ترشده اقوات درچهار دوره مقدرشده اند پروبیوت ها یعنی سلول های غیرهوازی بدون هسته وغشائ هسته ای تکثیرپذیربه وجود آمده اند وحالا نوبت پرداختن به آسمان است که هنوزدخان است. پس هفت جو زمین براساس نظریه قران پس از خلق غذای بیولوژیک ودوره طولانی آسمان دخان (دودی و کدر) که منشا حیات موجودات است شکل میگیرد درمقاله خلقت زمین ازنظرعلوم طبیعی و قرآن مشروحا به این آیه اشاره شده. این مقدمه ای بود بر شرایط اولیه ایجاد اقوات .

سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-برای نیازمندان به آن

با توجه به مطالب زیراین دوره یعنی دوره ایجاد غذای بیولوژیکی مهمترین دوره پیدایش حیات برروی کره زمین است که قرآن تآکید کرده است. حیات بدون غذای تکثیر پذیرویا بیولوژیکی امکان پذیرنبوده است چیزی که دانشمندان زیست شناسی به آن رسیده اند به این جهت نظر داده اند که اولین موجود زنده درسوپ اولیه ایجاد شده است.غذائی که بتواند نیازدرخواست کنندگان را برآورده کند(سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-برای نیازمندان به آن) باید بیولوژیکی باشد. کلمه نیاز درخواست کنندگان به معنی برای موجودات خاص است واین غذا باید بعد از اتمام چهار دوره تکثیر پذیروزنده باشد. یعنی باید تکثیر پذیر باشد. پروفسورراین هارد کاپلان زیست شناس معروف آلمانی ومولف کتاب پیدایش حیات، شکل گیری حیات را با آغاز چهاردوره پیدایش غذای بیولوژیکی مرتبط میداند ودوره ها بشرح زیر تقسیم بندی کرده است [1]که عبارت است.وی وسایر زیست شناسان به چهار دوره اشاره کرده اند


چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی یا اقوات


1-تولید غیربیولوژیکی ملکول های پایه وآلی برای ایجاد پروتئین ها واسید نوکلئیک.
2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون ازملکول های ایجاد شده دردوره اول
3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکروملکول ها و تشکیل ساختارملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها (سنگ بنای حیات و خلقت انسان از صلصال من حما مسنون دراین دوره است )
4-تشکیل پروبیونت ها که به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید .( خلقت غذای تکثیر پذیر مورد استفاده موجودات زنده که ازباکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ ازاین دوره به بعد است )


دوره پیدایش حیات از دیدگاه پروفسور ریچارد دیکر سان بیو فیزیکدان دانشگاه اکسفورد در پنج دوره است که باین هم اشاره ای داشته باشیم .این دونفر جزئ معروف ترین دانشمندان بیو شیمی و بیو فیزیک هستند. [2]
1-پیدایش کره زمین با یک اتمسفر که گازهای درون آن به عنوان مواد اولیه ساختار ملکولی آلی بکار گرفته شده
( منظور آمونیاک ومتان وبخار آب)
2- سنتز ملکول های ساده مانند آمینو اسید ها، قند ها و بازهای آلی
3 -بهم پیوستن این ملکول ها و تشکیل پروتئین واسید نوکلوئیک
4 تبدیل قطرات سوپ مانند کم غلظت از پروتئین ها واسید نوکلوئیک ها با مواد شیمیائی آلی ماکرو
5 تشکیل مرحله اول سلول های حیاتی که مکانیسم آنها همانند سلول های زنده قابل تکثیر باشند .
پرفسورریچارد دی کرسان مرحله اول که مربوط به آسمان جو اولیه زمین است که درآن آمونیاک ومتان وبخار آب وجود داشته را به عنوان دوره اول منظور کرده درصورتیکه این گازها زمانی که درزمین ودرگودال ها و تحت شرایط حرارت خاص قرارمیگیرند شروع به واکنش شیمیا ئی میکنند نه قبل ازآن. درحقیقت همان چهار دوره پرفسور کاپلان است که خلاصه تر عنوان کرده است.

قرآن دوره اول را ابتدا نام برده وسپس به اقوات اشاره میکند که همان چهار دوره بعد از پیدایش زمین است. آیه بعدی هم ادامه روند تکامل زمین است تا خلق هفت جو زمین وشفاف شدن جو وپیدا شدن ستارگان از آسمان بدون دود وقراردادن حفاظ برای ادامه حیات در جو زمین .


فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
سپس آسمان زمین را به هفت آسمان مبدل کرد ودر دودوره وامر وقوانینمربوطهرا درهرکدام نهادینه کردوآسمان (جوزمین) را زینت بخش نور ستارگان کرد وآنرا حفظ نمود که اوعزیز وعلیم است. بحث دراین مورد به خلقت هفت آسمان برمیگردد به مقاله هفت اسمان در بند تخیلات ذهنی مراجعه فرمائید.سید محمد تقوی اهرمی خرداد1397

(1Reinhard w.Kaplan: Der Sprung derLebens dtv wissenschaftliche Reihe 1978
(2Richard E.Dickerson, Evolution ,Spektrum der Wissenschaft,verstandliche Forschung, deutsche Ausgaben vonScientific American 1980

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت