ویژگی ها

احسن عملا درقرآن وتکامل موجودات

احسن عملا درقرآن وتکامل موجودات

خداوند درآیاتی ازقران تاکید میفرماید که اگرمیخواست انسان هائی خلق میکرد که همه مومن وتابع باشند ولی برنامه ریزی وطرح از پیش تدوین شده ای برای انسان ها دارد. خداوند انسان را خلق کرد ودرمعرض نبتلیه یعنی پروسه آزمایش قرارداده ودرپایان جهان مادی ودرقیامت انسان های تابع ومومن را برای برنامه های خود از دیگر انسان ها جدا میسازد واراده کرده است که این جداسازی را براساس عدالت بین انسان ها انجام دهد واین ارزش والای انسان نزد خدا است. برنامه تدوین شده الهی براساس ایات قرآن خلق پدیده ای هوشمند وبا اراده از ماده است. تمامی پدیده های طبیعی برذات وفطرت خدائی خلق شده اند واین به این معنی است که همه برامروفرمان او تسلیم هستند وتسلیم برامراو یا قوانین جاریه درجهان مادی را تسبیح آن پدیده ها میداند .

انشائ حیات درزمین از آغاز انبساط کیهان دردستور(طرح یاعرش) خداوند قرارمیگیرد وموتورمحرکه این انشائ که تا پدید امدن انسان تکامل یافته درپروسه حیات ادامه داشته عامل تکامل است. خداوند این موتورمحرکه را احسن عملا نام گذاشته است. آدم درپروسه خلقت حیات نقطه پایانی تکامل ساختاری است وتکامل به شیوه دیگری که تکامل فکری ومعنوی است از بنی ادم شروع میشود وخداوند هدایت این نسل انسان را که از ادم پا گرفته را خود برعهده دارد. هدف خلقت کیهان ایجاد حیات ودرون آن انسان تکامل یافته است .دنیا که درقرآن منظور حیات در کره زمین، آزمایشگاه خلق وپرورش انسان است .خداوند درپروسه خلقت انسان دوره های مهمی را نام برده است. مانند خلق جانداراز بی جان، نطفه امشاج، دوره سویته، دوره نطفه، دوره علقه ،دوره ظلمات ثلاثه، دوره نفخ من روحی ودوره دریافت آگاهی وعلم واراده از طرف خداوند وتبدیل بشرتکامل یافته ازنظرساختار تشکیلاتی به انسان آدم اولین انسان تکامل یافته است ونتیجه احسن عملا درحیات زمین. خلقت جاندارازبی جان (خلق الانسان من طین) آغاز جرقه حیات در زمین است واین واقعه عظیم درزمین اولیه وبرروی پوسته داغ ودرسنگ رس خالص صورت پذیرفت. ازرسوب ترکیبات آلی واولیه ساختارجسمانی موجودات زنده که شامل اسید های آمینه، چربی ها، قند ها ونوکلئوتید ها که قرآن آن را حما مسنون نامیده وعلم زیست شناسی اخیرا به این نتیجه رسیده که نطفه اولیه حیات ازتوده سیاه چسبنده بوده است (درشهاب سنگها هم دوده سیاه ویا توده سیاه مشاهده شده که نشانه حیات ناقص وقطع شده درآن خورده سیاره ها وشهاب سنگ ها که احتمالا باهم برخورد کرده اند وحیات درمرحله حما مسنون متوقف شده است) ودردرون لایه های سنگ رس ویا به زبان عامیانه خاک. خاک همان سنگ رس است که بر اثرفرسایش طولانی به همین خاک که گیاهان ازآن بیرون میآیند تبدیل شده وخداوند متعال درقرآن آن را طین نامیده وصلصال کلفخارهم سنگ رس حرارت دیده وداغ است. درقرآن اشاره ای به گل رس نشده (گل رس مخلوط اب وخاک رس است) واین ساخته وپرداخته ذهنیت کهن ما است.

صلصال کلفخاروحما مسنون مفهوم خاص خودشان را دارند. برگردیم به اصل مطلب که چرائی آفرینش انسان وفلسفه وجودی آن است. انسان ازطرف خداوند ازمیان کلیه موجودات زنده برانگیخته میشود.اختیاروعلم وآگاهی ازصفات ذاتی خداوند دراو قرارداده میشودوباید براساس این گزینه های داده شده با آگاهی واختیارراه صراط المستقیم را بپیماید تا مانند سایر پدیده های طبیعی که تسلیم ذات باریتعالی شده اند به فطرت خدائی خود برسد.

باید آگاهانه واختیاری تسلیم اراده خداوند شود.اتم ها والکترون ها با قوانین چهارگانه ای که امر خداوند هستند ودرنهاد آنها گذارده شده بدون اکراه به همان فطرت اولیه خود استوارهستند واستوار بودن وحرکت تکراری دردورن آنها عامل بقائ وپایداری آنها است وآنها همچنان تسبیح ذات باریتعالی را انجام میدهند.تمامی موجودات زنده هم براساس امرخداوند که وحی ابلاغیه دردرون پدیده ها است زندگی خود را در چهار چوب برنامه تدوین شده سپری میکنند وخداوند وحی برزنبورعسل را برای نمونه وتمثیلی بیان داشته است اینکه خداوند میفرماید وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ- انس وجن که در حققت یک مجموعه زنده هستند را برای عبادت خداوند آفرید .عبادت خداوند یعنی تسلیم اراده ذات باریتعالی شدن است .خداوند نیازی به عبادت جن وانس ندارد .این تمثیلی است از چرائی خلقت انسان.فلسفه خلقت انس وجن را شرح میدهد .خداوند برنامه ریزی کرده است ومیخواهد نتیجه این برنامه ریزی را در قیامت بارعایت عدالت بیرون آورد و چرا این برنامه ریزی را انجام داده است ،تصمیمی است که در مدیریت طرح وبرنامه او قرار داده شده وازاسرارغیب است وما به آن دسترسی نداریم.
خداوند در آیه-7-سوره هود میفرماید -


هو الذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-و او کسی است که کیهان را در شش روز بیافرید در حالی که عرش او (طرح وبرنامه یا مدیریت او) بر ایجاد آب قرار داشت تا شما را در معرض آزمایش برای رسیدن به احسن عملا قراردهد و چون گفته شود برای سنجش این احسن عملا شما را بعد از مرگ دوباره زنده خواهیم کرد کسانیکه کافر هستند گویند این یک جادوی آشکار است. سموات والارض در این آیه منظور کیهان یا کائنات است. عرش درقرآن و درآیات متعدد معانی مختلفی دارد و برحسب موضوع آیه مفهوم مورد نظر قرآن را میتوان استنباط کرد.

مفهوم کلی آن ریشه در تدبیر و مدیریت دارد .ما برای رسیدن به مفهوم واقعی ازسیاق ایات مفهوم آن را بیرون می آوریم. عرش محل تدبیر است و بوته انگورهم بر اساس تدبیر روی داربست قرارمیدادند بر روی عروشها وگیاهان را هم بر اساس معروشات و غیر معروشات تقسیم بندی کرده بودند. کلمه مدیریت ، طرح وبرنامه ،در آن زمان معنی نداشت واین کلمات با رشد علم ودانش بشر زائیده شدند .سلاطین وحکمرانان برای تدبیر امر بر تخت خاصی می نشستند وبه تدبیر امور می پرداختند .تخت وتدبیر امور با هم در موضوع حکمرانی یک مفهوم را میداد .در باغها به معنی داربست است وکلمه معروشات به گیاهانی گفته میشد که برای قوام ویا استوای خود به داربست نیاز داشتند.با تدبیر و مدیریت گیاه را سر پا نگه داشتن.درخت خرما غیر معروشات وبوته انگورمعروشات بوده است .خداوند برای رساندن مفهوم طرح وبرنامه یا مدیریت به معنی نهفته درعرش استفاده کرده است .
کلمات متشابه این ماهیت دو گانه معنی داشتن را میدهد و اینکه خداوند متعال میفرماید در آیات تدبر وتفکر وتعقل کنید به همین منظور است .خداوند میدانست که بشر به رشد علمی میرسد و مفاهیم کلمات روشن میشود. درایه فوق هدف از خلقت کیهان به دو موضوع مهم اشاره شده اول ایجاد آب (حیات در زمین) و دوم لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان های به احسن عملا رسیده برای هدف نهائی خداوند گزینش و بقیه محو و نابود میشوند. احسن عملا معنی عمل انسان(عمل خیر ونیک) نمی دهد. عمل برتر تکامل است هر چیز به سوی احسن عملا در حرکت است.آیه دیگری را مرور میکنیم که از کلمه احسن عملا استفاده شده است. آیه 7 سوره کهف میفرماید-


انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا- هرآنچه درزمین قرارداده شده زینت آن قراردادیم تا آنها رادرپروسه آزمایش رسیدن به احسن عملا بیازمائیم. احسن عملا در رابطه با پدیده های حیات است وتمامی زینت های حیات را میفرماید .آیه بعدی دنباله این آیه است و آن را تکمیل میکند . وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا –وتمامی آنهائی که جاعل کردیم یعنی قرار دادیم (درآیه قبل) قطعا بیابانی بی گیاه خواهیم کرد.

گیاه پایه اصلی حیات است بدون گیاهان اکسیژن موجودات زنده قوام نمی گیرد.میفرماید همه این زینت ها را برای اصل تکامل ودر پروسه آزمایش قراردادیم وحیات را برخواهیم چید. اینجا احسن عملا کردار نیک معنی نمی دهد .عمل برتر که همان تکامل است وانسان هم جزئی از حیات است ومشمول احسن عملا میشود. وقتی حیات خلق شد. گیاهان هم از درون تکامل موجودات بیرون اورده شد وبشرتکامل یافت وانسان از درون آن بیرون امد وروند حیات ادامه می یابد تا به فرموده خداوند درروزی که مقدارآن هزارسال ازسالها ئی که ما میشماریم حیات برچیده میشود. دانشمندان ازجمله هاوکینگ سال گذشته نظر خود را اعلام کردند که انسان در پایان حیات خود است .ازدیاد جمعیت، تخریب محیط زیست، جنگ ها وخونریزیی ها ،برتری طلبی ،استثمار طلبی ،فساد گسترده ودوری از تعالیم خداوند تبارک وتعالی وبه خصوص دست بردن درخلقت خداوند که قول آن را شیطان داده است که بندگان تو را وادار میکنم در خلقت تو دست کاری کنند همه علائم بر چیده شدن حیات است.


لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.
وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا.

.وخداوند هم به ما تذکر داده- یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فی‏ یَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون-سجده5 - خداوند امر خود را از آسمان به زمین تدبیر میکند واین امر درروزی که به حساب شما هزار سال است نزد خود برمیگرداند. خداوند امرخود را ازآسمان به زمین تدبیر میکند. یُدَبِّرُالْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ-سمائ منظور سمائ زمین است که بقائ حیات در تعادل پایدار آن است وتخریب محیط زیست اولین کاری که میکند در سمائ زمین اثر میگذارد

وَهُوَالَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون-خداوند است که از اسمان آب (باران) را نازل میکند وحیات را با گیاهان متنوع از زمین بیرون می اورد، باران امر خداوند است وقوانین حیات هم از گردش باد وچرخش هوا وتثبیت رطوبت واکسیژن ولایه ازن وحفاظت جو زمین همه امر خداوند هستند که حیات را تداوم می بخشد. امرخداوند ازآسمان به زمین بقائ حیات است برهم زدن تعادل حیات وچرخه آن با بلایای طبیعی روبرو میشویم وبدست خود حیات را منقرض میکنیم وخداوند وعده این تخلف را داده است. نمونه آنرا امروزه مشاهده میکنیم. بالا رفتن درجه هوا ،کم بارشی ،پدیده گرد وغبار وخشک سالی ،ذوب شدن یخ های دو قطبین ویخچال های طبیعی وبالا آمدن آب اقیانوس ها همه نشانه پایان حیات است. خداوند امرخود را که از سمائ زمین که به زمین جاری است را وبقائ حیات درآن است ، در دوره ای که هزارسال از سالهائی کهما میشماریم (سال شمسی ویا سال قمری) یعرج الیه .امر حیات را بسوی خود برمیگرداند یعنی حیات آن را بر میچیند. این هزارسال احتمالا سالها است شروع شده وما پایان خط هستیم .مومنین سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثله من الاولین وقلیل من الاخرین. مومنین درگذشته نسبت به حال بسیار زیاد تربودند. دردوره آخرین که دوره ما است مومنین قلیل هستند. ایمان به خداوند رخ بر بسته وبنام خداوند وایمان کارهائی میکنیم که فکرمیکنیم خدائی است. شما حساب کنید دوره الاولین کل جمعیت کره زمین چند میلیون تجاوزنمی کرد واکنون چند میلیارد است وبا وجود این تعداد مومنین اندکند .این کلام خداوند است. وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا- وهيچ شهرى نيست مگر اينكه ما آن را پيش از روز رستاخيز به هلاكت مى‏رسانيم يا آن را سخت عذاب مى‏كنيم اين در كتاب الهى به قلم رفته است ۵۸ اسرائ- یک ایه دیگر برای اثبات کلمه احسن عملا و رابطه آن با تکامل حیات اشاره کنیم ومقاله را به پایان ببریم .

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ؛ همان كه مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما براحسن عملا بیازماید.-مردن وزنده شدن (مرگ وزندگی)استمرارحیات است گیاه خشک میشود ومیروید جانوران میمیرند وبا عمل لقاح تداوم حیات رقم میخورد.همه درخط احسن عملا قرار دارند واین مختص انسان نیست. به مقاله موت وحیات بعنوان یک قانون درقرآن مراجعه فرمائید.مرگ وحیات استمرار دارد به خاطر پروسه تکامل یا عمل برتر .سید محمد تقوی اهرمی مرداد1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت