ویژگی ها

عدد نوزده در قرآن وعلم کوانتوم

عدد نوزده در قرآن وعلم کوانتوم


مقدمه نوشتار


در قران نکات علمی فراوانی نهفته است، اگر ما آیات متشابه قران را با علم امروزی مقایسه وذهن را از دیدگاه گذشتگان که مطابق علم زمان خود درروایات درج شده پاک کنیم با حقایق علمی آن آیات میرسیم.درکتاب نقد قران دکترسها که بسیار مغرضانه ایات قران را با تفاسیربسیار قدیمی که مفسران با دیدگاه های علمی روزدرهزارسال گذشته تفسیرکرده اند مقایسه کرده ونتیجه گرفته قرآن این ها را میگوید. کسانیکه این کتاب را به رشته تحریر دراورده وبا طرفندی خاص آنرا منتشر کرده اند سالیان مدیدی است که دروحشت گسترش مفاهیم عالیه وعلمی قرآن درجهان بسرمیبرند. البته این کتاب ارزش پاسخگوئی ندارد ولی ازانجائیکه باعث سئوالاتی برای جوانان جویای حقایق قرآنی شده است مطالبی که مطرح شده است و نتیجه گرفته اند این ها با علم روز مطابقت ندارد و قرآن کلام بشرو وحی هم رویای رسولانه است. یکی کتاب نقد قران را منتشر میکند ودیگری موضوع میتراشد تا اذهان جوانان را مشوش کند. خداوند متعال به این حرکت موذیانه دشمن پاسخ روشن و واضح میدهد. درسوره مدثرآیات 8 الی 31 ازسقرمرحله ای از جهنم (آتش سوزان) صحبت میفرماید وآن را توصیف میکند وسپس به عدد نوزده اشاره میکند. درتفاسیرهمه به اعجاز عددی آن پرداخته اند که درست است ولی اصل اعجازعلمی آن است که ازدیده ها پنهان مانده . ما دراین نوشتار به اعجاز شگفت انگیز علمی ان میپردازیم که ادله روشن بروحی بودن قرآن ورد وحی رویای رسولانه است.


عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَر-برآن نوزده حاکم استَ


وما جعلنا اصحاب النار الاملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب و يزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمومنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ما ذا اراد اللّه بهذا مثلا كذلك يضل اللّه من يشاء و يهدى من يشاء و ما يعلم جنود ربك الا هو و ما هى الا ذكرى للبشر-


ما اصحاب جنهم را جزازملائکه قرارندادیم وعدد آن را هم (اعلام کردیم) که آزمایشی برای کافران است که آنرا دست اویز فتنه قرارمیدهند. اعلام این عدد برای به یقین رسیدن اهل کتاب وافزایش ایمان مومنین است. آنهائی که درایمانشان تردید است ( درقلب آنها مرض ارتداد ومعاند شدن وجود دارد ) با خود میگویند منظورخداوند ازاعلام این عدد چیست، چه اراده کرده که عدد را فرموده، خداوند این چنین هرکس را بخواهد گمراه میکند وهرکس را بخواهد هدایت میکند وتعداد جنود (لشکریا کارگزاران خلقت که به عدد نوزده مربوط میشود) را فقط خدا میداند واین سخن جزاندرزی برای مردم نیست.

اعداد دو چهار شش هفت هشت و نوزده وفلسفه وجودی ان در قران.


کیهان را خداوند خلق کرد وبرای خلقت ان مراحلی را قرارداد واز بدو خلقت انسان وتکامل اوودمیدن علم وآگاهی و ظهورادم ،انسان تکامل یافته که هدف افرینش کیهان بوده است، اعدادی درسرنوشت خلقتی انسان از بدو شروع انبساط کیهان نقش موثری داشته اند ازقبیل خلقت کیهان درشش روز زمین دردو روزوهفت جو زمین دردو روز وسایر، که درقران ودرآیات متشابه به آنها اشاره کرده است. خداوند درایات اعراف 25 به بعد ازتکامل آدم ازانسان های همدوره- آدم انسان تکامل یافته از نسل قبل درقرآن-اینجا کلیک کنید
هدایت بنی ادم را برای رسیدن به تکامل فکری وشیوه زندگی وفرهنگ سازی برعهده گرفته است. بعد ازهبوط ادم از بهشت نا آگاهی خداوند بنی آدم را مورد خطاب قرارمیدهد و میفرماید برای شما لباسی فرستاده ایم تا شرمگاهتان را بپوشانید ولی لباس تقوی برای شما بهتراست وتوصیه میفرماید خداوند راعبادت کنید واز شیطان دوری کنید وبه هنگام هرعبادت لباس خود را بپوشید، بخورید وبیاشامید ولی اسراف نکنید وسخنان پیامبرانی که برشما فرستاده میشود گوش فرا دهید.ایات 25 الی 54 به بنی ادم نصیحت میکند وهمانجا به آنها یاد آوری میکند که خداوند سموات والارض را درشش روزآفرید ودرایاتی دیگردر تمثیلی چگونگی دفن مردگان را توسط دو کلاغ به انها یاد میدهد .در تمامی این ایات که مطالب بسیار مهمی را درقالب تمثیل به بنی ادم یاد اوری میکند بیانگر این است که خداوند هدایت بنی ادم را لحظه به لحظه برعهده داشته تا تکامل فکری واجتماعی آنها به حد معقولی برسد وسپس با ارسال پیامبران مطالب را به بنی ادم ابلاغ میکند و تمامی اعداد را مرتبا درقالب داستان وتمثیل به انها یاد آوری میکند واین اعداد چنین درفرهنگ جامعه انسانی ماندگارشد. قرآن آنرا تکرارکرد تا به عنوان سند تا روشن شدن ان موضوعات توسط علم ادله ای باشد برحقانیت وجود خداوند متعال.

این ادله های علمی برای انسان قرن شکوفائی علم که برانکارخداوند روی آورده اند به عنوان ایات وحجت خداوند بروجود خالق متعال بیان شده- ليستيقن الذين اوتوا الكتاب و يزداد الذين امنوا ايمانا-( چرا اوتوالکتاب را در کنار مومنین آورده معنی خاصی دربردارد، علم ازحوزه اوتوالکتاب به شکوفائی رسیده ودشمنی با خدا هم ریشه درتوطئه انها دارد وسرنخ کتاب نقد قرآن ودیگران ریشه در آنجا دارد) خلقت کیهان درشش روز،پدیده مهم هفت جو زمین وزمین ،حما مسنون وصلصال،صلب وترائب وبسیاری کلمات دیگر.اگر با دید علم بررسی شود اعجاز قران است. بالاخره پرده تحجر ونا اگاهی برکنار میرود و مفاهیم علمی ایات متشابه بر ملائ میشود که باعث تقویت ایمان مومنین میشود. خداوند انسانهائی که با تفکر واندیشیدن وتعقل درایات به ایمان میرسند و مومنین پایداررا طبق برنامه ریزی خود لازم دارد. کلمه هشت ونوزده هم دارای مفاهیم والای علمی است وحقانیت خداوند را اشکار میسازند. درموضوع هشت مقاله ای تحت عنوان عرش خداوند برهشت وعلم کوانتوم  منتشر کردم. دراین نوشتار به عدد نوزده میپردازم

واقعیت هنری وعلمی عدد نوزده


سبک نگارش قران که بروحی کلام خداوند استواراست اعجاز انگیزاست ودرحقیقت دارای سه بعد مفهومی است البته آیات متشابه که با علوم تجربی سروکاردارند. ظاهرآیات ، اعجازعددی آن ومفهوم یا تاویل واقعی ایات متشابه. اینکه خداوند متعال میفرماید اگرجن وانس جمع شوند مانند قران را نمی توانند خلق کنند. اعجازعددی باضافه اعجازعلمی ان است . تمامی حروف وجملات درقران با چینش وتلفیق حروف واعدا د بهم ارتباط تنگاتنگی دارند که توسط بسیاری از پژوهش گران شرح داده شده است - اعجاز عددی قرآن دانشنامه‌ی اسلامی-اینجا کلیک کنید- ما بعد علمی عدد نوزده را میخواهیم بررسی کنیم.

در سوره مدثر نکات علمی فراوانی را میتوانیم بیرون اوریم وروی آن بحث کنیم. خداوند درتمثیلی روزبرچیده شدن کیهان وقیامت را عنوان میکند وبه ولید بن مغیره وترفندهای او برای رد ایات خداوند اشاره میکند وسپس به توصیف سقر(مرحله ای از آتش جهنم میپردازد) که عدد نوزده برآن حاکم است. ایه عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرارتباط با ایات قبل وبعد ازان دارد که متاسفانه ایه را از قبل وبعد ازان جدا میکنند وفقط اشاره میکنند که جهنم نوزده نگهبان دارد که روش بسیار غلط دربیان مفاهیم قرانی است وگمراه کننده است. مهمترین نکاتی که در سوره فوق العاده پرمفهوم وعلمی که مورد نیازما است از قرارذیلند:

چه موقعیت زمانی این عدد حاکم است آیات8 الی 10

فَإِذَا نُقِرَفِي النَّاقُورِ-فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ–عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ
جمله فاذا نقرفی الناقورفقط دراین سوره امده است که پس ازان قیامت برپا میشود.علامه طباطبائی رحمه الله علیه درمعنی این ایه به مطلب زیر اشاره میکند" کلمه نقر به معنای کوبیدن وکلمه ناقورهم به معنای هر چیزی که به ان میکوبند تا صدا کند .کوبیدن مفهوم فشردن را در خود دارد.کیهان فشرده میشود.پس زمان نقر ناقورروز رجوع خلائق به خدا واقع میشود " نفخ فی الصوردرقیامت اتفاق میافتد ولی نقرفی الناقور روزی است که همه جهان مادی بسوی خدا باز میگردند وسپس قیامت برپا میشود این روزی است که برکافران دشواراست.به مقاله عرش خدا بر هشت وعلم کوانتوم-مراجعه فرمائید. از ایه 11 الی 16 وصف حال ولید ابن مغیره است ونعمتهائی که به او داده شده ولی او آیات خداوند را منکرمیشود.


انه فكروقدر-فقتل كيف قدر- ثم قتل كيف قدر- آری (آن دشمن حق) اندشید وبرنامه ریزی کرد. مرگ براو باد که چگونه برنامه ای تدوین کرد (تراشید) (آری) کشته باد چگونه او طرحی ریخت (وموضوعی تراشید)
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ-ثُمَّ أَدْبَرَوَاسْتَكْبَرَ- فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ- إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ –سپس نظری افکند وروی ترش کرد وبه(قرآن) پشت کرد وتکبر ورزید وگفت این قران جز سحری که آموخته اند نیست واین سخن بشراست ( کلام خدا نیست ورویای رسولانه است).

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ-وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر-ُ زودا که او را به سقر درافکنم وتو چه دانی که سقرچیست لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. نه باقی میگذارد ونه رها میسازد- لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ–عليها تسعه عشر -پوسته را دگرگون میکند وبران نوزده حاکم است.
وما جعلنا اصحاب النارالاملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب و يزداد الذين امنوا ايمانا و لا يرتاب الذين اوتوا الكتاب و المومنون و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ما ذا اراد اللّه بهذا مثلا كذلك يضل اللّه من يشاء و يهدى من يشاء و ما يعلم جنود ربك الا هو و ما هى الا ذكرى للبشر-

ما اصحاب جنهم را جز از ملائکه قرار ندادیم وعدد آن را هم (اعلام کردیم) که ازمایشی برای کافران است که آنرا دست اویز فتنه قرارمیدهند. اعلام این عدد برای به یقین رسیدن اهل کتاب وافزایش ایمان مومنین است. انهائی که در ایمانشان تردید است ( درقلب آنها مرض ارتداد ومعاند شدن وجود دارد ) با خود میگویند منظورخداوند از اعلام این عدد چیست (این عدد گمراه کننده دلیل وحی نبودن قرآن است)، چه اراده کرده که عدد را فرموده، خداوند این چنین هرکس را بخواهد گمراه میکند وهرکس را بخواهد هدایت میکند وتعداد جنود (لشکر یا کارگزاران خلقت) را فقط خدا میداند واین سخن جزاندرزی برای مردم نیست.


تاویل یا توجیه علمی این ایات


در ایات فراوانی به موضوع برچیده شدن کیهان وظهورقیامت درقرآن اشاره شده است.از جمله ایه زیر
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ- درباره قیامت از تو می پرسند که چه وقت فرا می رسد بگو: علم آن نزد پروردگار من است تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد فرا رسیدن آن درآسمان وزمین(کیهان) ثقیل شدن را حاکم میکند. جزبه ناگهان بر شما نیاید (قیامت بعد ازبرچیده شدن کیهان) چنان از تو می پرسند که گویی تو ازآن آگاهی بگو: علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند.بررسی قیامت از نظرعلم وقرآن- اینجا کلیک کنید.روزی که قیامت فرامیرسد کیهان برچیده میشود.اتفاق قیامت برکیهان بسیار ثقیل است.

معنی این وایه نقرناقور به معنی کوبیدن بر چیزی که باید کوبیده شود.از انجائیکه اکثرمفسرین نقرفی ناقور را با نفخ فی الصور یکی دانسته اند که درست نیست ولی هردو برچیده شدن کیهان از ان استنباط میشود. کیهان کوبیده میشود یعنی فشرده میشود به احدیت وصمدیت میپیوندد-خلقت کیهان ازخداوند احد و صمد آغاز شد .درایه بالا هم اشاره میکند که قیامت اثر فشردگی برکیهان میگذارد ثقلت.سنگین شدن وفشرده شدن .مانند اول مره که کیهان ازهیچ خلق شد.به مقاله خلقت کیهان ازهیچ نظرعلوم طبیعی وقران-مراجعه فرمائید.


حال خلاصه ای از پیدایش کیهان ازنظرعلم را بیان کنیم. کیهان درنقطه ای بینهایت کوچک وداغ وچگال (فشرده وتوپر) به تعریف علم یعنی ازهیچ به یک باره یا خلق الساعه ایجاد شد. تحولات اولیه کیهان درنقطه آغازین تا زمان ده به توان منهای 43 ثانیه را زمان پلانک میگویند. اندازه کیهان ده به توان منهای 35 متراست. ارقام را توجه کنید. یک مترصد سانتیمتراست ویک دهم، صفر ممیزیک وعدد فوق صفر ممیز 35 صفروبعد عدد یک، به عقل نمی گنجد (یعنی کل جهان مادی کهکشان ها، ستارگان، ماده تاریک، انرژی تاریک زمانی بهم فشرده شده بودند دریک نقطه ای که تجسم کوچکی آن غیرقابل تصوراست ). این اندازه را میگویند اندازه پلانک.دراین نقطه که ابعاد ندارد -طول،عرض، ارتفاع ندارد. ماده هم وجود ندارد ودرهم تنیده هستند. بینهایت فشرده. یعنی ذرات بنیادی چنان درهم تنیده هستند که نمی توانند تکان بخورند. تکانه هم ندارند.این نقطه که ازنظرریاضیات غیرقابل تصور وپیچیده است را از نظرعلم زینگولاریته میگوید .به فارسی تکینگی وبه عربی میشود احدیت. خلقت کیهان ازاحدیت وصمدیت آغاز شد- اینجا کلیک کنید. چگالی بینهایت فشرده است. توپراست فضای خالی ندارد صمد است. یکی ازمعانی صمد به عربی توپراست که درآن فضای خالی ندارد. حرارت ده به توان 32 درجه کلوین است .دریک لحظه بسیارکوتاه ازنظر زمانی یک کوینتی لیونم ثانیه یعنی ده به توان منهای 29 ثانیه این نقطه بدون ابعاد باز میشود با یک قدرت فوق العاده زیاد وهمراه خودش فضای بسیاربزرگی را ایجاد میکند. ماده شروع به خلق شدن میکند. قوانین چهارگانه فیزیک که ازنیروتشکیل شده اند، فرماندهی ذرات بنیادی را برعهده میگیرند. این نیروها درحقیقت تبادل اثربریکدیگرهستند. نیروی هسته ای قوی، نیروی هسته ای ضعیف واکترومغناطیس. این سه نیروماده را برپا میدارند ونیروی چهارم هم گرانش است که خارج ازاتم ها ماموریت دارد ساختار جهان مادی را سروسامان دهد. البته درمیان ذرات بنیادی عرض اندام میکند ولی ضعیف است.نیروی گرانش را ذره بنیادی گراویتون برعهده دارد که یک نوع بوزون بشمارمی آید. به نظر دانشمندان فیزیک گرانش قبل از ایجاد کوارک ها وگلئون ها خود را آزاد میکند .


در ایات فوق صحبت ازجهنم نشده وبجای جهنم ازکلمه سقراستفاده شده وسقرجائی است سوزان وآتشی که وصف ان توصیف شده. نه باقی میگذارد ونه رها میسازد. بعلاوه لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَراست پوسته را دگرگون میسازد ویا برمیدارد. کیهان وانقباض آن از دید قرآن-اینجا کلیک کنید .این جا ازحرارت کم شروع میشود وفشردگی ودرهم کوبیدن کیهان حرارت بالا میبرد ودرمحدوده احدیت به منتهای خود میرسد. درپیدایش کیهان بعد از زمان بیگ بانگ حرارت که پائین می آید حدود سیصدهزارسال بعد ازانبساط کیهان هسته اتم ها الکترون خود را پیدا میکنند واتم های هلیوم وئیدروژن شکل میگیرند. اینجا عکس بیگ بانگ است از حرارت پائین به بالا میرسد. درجه حرارت که به اینجا میرسد هنوزسقر نیست داغ نیست اتم ها پوسته دارند. با بالا رفتن حرارت دراثر فشردگی وکوبیدن کیهان حرارت به مرحله ای میرسد که اجزای اتمها ازهم جدا میشوند وپوسته انها برداشته میشود.لواحه للبشر میشوند.این شامل پروتون ها ونوترونها هم میشود .ایه اول سوره فاطر میفرماید.


اَلحَمدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَ الأَرضِ جَاعِلِ المَلائِکَةِ رُسُلاً أُولِی اَجنِحَةٍ مَثنَی وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ یَزِیدُ فِی الخَلقِ مَا یَشاءُ إنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر-سپاس خداوند ی است که کیهان رامنبسط کرد ودرآن ملائکه را مستقرکرد(گارگزاران یا قوانین خلقت) که پیک هستند. آن ملائکه دارا ی دو تا تا وبرخی سه تا سه تا وبرخی چهارتا چهارتا قدرتند وخواست خداوند برآن قراردارد که قدرت های دیگری را بدان بیافزاید وخداوند درکل جهان مادی قادر است، دست برتردارد. درابتدای انبساط کیهان ملائکه به عنوان پیک رسان درکیهان قرارمیگیرند که برخی دوتا دوتا نیرو وبرخی سه تا سه تا وبرخی هم چهارتا چهارتا که اشاره به قرارگرفتن قوانین چهارگانه فیزیک است وکلمه دوتا دوتا وسه تا سه تا ذرات بنیادی وضد انها که جفت هستند منظوراست (قوانین چهارگانه هم که به فورس پارتیکل معروفند جزئ ذرات بنیادی بشمارمی آیند). چه چیزی ابتدای انبساط کیهان درآن قرارداده میشود باعلم اخترشناسی مقایسه کنیم. ذرات بنیادی است که دراحدیت یا زینگولاریته پلاسمای کوارک گلئون را تشکیل داده بودند وفضا که بازمیشود ازاد میشوند وگرانش، الکترومغناطیس، هسته ای قوی وهسته ای ضعیف در کیهان جاعل میشوند.دقت فرمائید خداوند نمی فرماید این ها خلق میشوند ،بلکه درکیهان درلحظه انبساط قرارداده میشوند. در زمان پلانک وجود داشته اند ودراول انبساط آزاد وفعال میشوند. بررسی انبساط کیهان از نظر علم و قرآن.اینجا کلیک کنید.

درایه 31 سوره مدثر که دربالا اشاره شد خداوند میفرماید.ما جزملائکه را اصحاب نارقرارندادیم اشاره به کارگزاران خداوند درانتهای زمان پلانک است وموید این است که عدد 19 همان ماهیت ذرات بنیادی را دارد.، ما يعلم جنود ربك الا هو وما هى الا ذكرى للبشر-جنود دراین ایه با عدد نوزده ماهیت یکسان دارد وبه این مفهوم است که تمامی قوانین طبیعت که ملائکه هستند جنود خداوند هستند. کارگزاران خلقت که ملائکه هستند را تعداد آنها را خداوند میداند. یعنی ممکن است ازعدد نوزده هم بالاتربرود. به این ایه هم توجه فرمائید ملائکه چه وظائفی را دربرعهده دارند.-ماهیت ملائکه وتصورات ذهنی-اینجاکلیک کنید.


وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ –هر انچه در زمین وجو ان هستند درحال سجده خداوند هستند ( برفطرت ذاتی وماموریت محوله قراردارند، برفطرت ذاتی قرارداشتن سجده وتسلیم امر خداوند است از جمله ریز جنبندگان وملائکه که در حیات زمین ماموریت محموله را بدون تکبر وبا خلوص انجام میدند .بند پایان که حدود 80 در صد موجودات زنده در زمین را تشکیل میدهند ماموریت دارند درخاک وزیر خاک به کمک باکتری ها مواد آلی را تجزیه وقابل جذب برای گیاهان نمایند وقوانین طبیعت هم به انها کمک میکند تا گیاهان اکسیژن مورد نیاز حیات را فراهم وحیات در زمین تداوم یابد. دابه ونقش آن در تداوم حیات از نظر قرآن-اینجا کلیک کنید بنابراین اینجاهم ملائکه میتواند قوانین طبیعت باشند. ماهیت ملائکه برآتش است وجنس آن نیرواست ودرقران به دو مفهوم است قوانین طبیعت ومامورین خداوند که امرالهی را مدیریت میکنند.- -سجده ملائکه به بشر وآدم در دو مرحله زمانی-اینجا کلیک کنید.از مباحث فوق نتیجه میگیریم که :

اول نوزده ازجنس ملائکه، دوم نیروهستند وسوم درابتدای انبساط کیهان درآن جاعل شدند. بنابراین ذرات بنیادی هستند.حال چرا نیرو هستند در زمان پلانک همه انرژی ناب اند که به فرمان خداوند تبدیل به ماده میشوند.
سقراتش سوزانی است که به دلیل بالابودن درجه آن پوسته اتمها ونوترون ها وپروتونها را برمیدارد وذرات بنیادی پایه دران حاکم است .به عبارتی آنها که درسقر حاکم هستند 19 ذره بنیادی است. این نوزده ذرات بنیادی کدامند

ماده ازذرات بنیادی تشکیل شده اند که کوارک ها، فرمیون وگلئون ها درون نوترونها وپروتونها واین دو دردرون هسته اتم و همه این ها پوسته دارند وبهم پیوسته وفقط درزمان پلانک آزاد ومستقل و درهم تنیده هستند. اجزای ماده که پوسته آنها برداشته شده اند عبارتند ازفرمیونها وبوزون ها. فرمیون ها خود به دو قسمت لپتون ها وکوارکها تقسیم میشوند. نیروی چهارگاه فیزیک یا قوانین فیزیک که بهForce particle معروفند از بوزونها تشکیل شده اند شامل الکترمغناطیس که فوتون ها هستند. کوارک ها همیشه با گلئون ها تبادل اثردارند که به هسته ای قوی معروفند ونیروی هسته ای ضعیف که دو نوع بوزن ZوW آنرا به دوش میکشند وبوزون هیگزکه جرم دهنده ذرات بنیادی است. نویترنوزها هم ذرات بنیادی هستند که درحرارت بالای سقر که ابتدای انبساط کیهان است پایدارهستند. بنابراین شش کوارک ، شش لپتون، پنج بوزون میشود 17 ذره بنیادی ،با نوترینوزوگراویتون که درابتدای انبساط کیهان در آن وجود داشته اند میشوند 19 ذره بنیادی. تصویرزیر ذرات بنیادی استاندارد را نشان میدهد. بوزون هیگزاخیرا کشف شده است ودانشمندان درآزمایشگاه سرن همچنان درتلاشند ذرات بنیادی جهان مادی را کشف کنند.  

این ذرات بنیادی استاندارد هستند وقتی دردرون اتمها جای میگیرند به انواع متفاوت خود را نمایان میسازند. مثلا کوارک ها با تغیر رنگها تا 24 عدد افزایش می یابند که ایات فوق به آن اشاره کرده است.

اطلاعات یا امردرکنار سایر ذرات بنیادی بقای جهان مادی را رقم میزنند به ایه ذیل توجه فرمائید

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
"پروردگار شما خدائی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید پس به عرش آن پرداخت شب را درروز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد وآفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند آگاه باشید که خلق و امرهر دو به او تعلق دارد، پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است". دراین ایه به وضوح وبا نام بردن از شب وروز که زمین است وماه وخورشید وستارگان سموات والارض منظور کیهان است  وکیهان جهان مادی است واز ذرات بنیادی تشکیل شده واین ذرات بنیادی درشش دوره بعد ار انبساط کیهان وتا پایه ساختاری آن که 75 درصد اتم ئیدروژن وحدود25 درصد اتم هلیوم است ایجاد میشوند که ازاین دوعنصراجزای کیهان ستارگان زمین وخورشید وماه به وجود می ایند.بعد از خلق کیهان به مدیریت ان میپردازد وستارگان و منظومه شمسی بعد از شش دوره خلق کیهان ایجاد میشوند خداوند تاکید میفرماید آگاه باشید خلق درکنارامرساختار کیهان را شکل داده اند وامریا اطلاعات یا فرامین جهان مادی جزئ لاینفک کیهان است .دانشمندان فیزیک مسلمان سرنخ این خلق وامررا دنبال کنند ونظریه ای دراین ارتباط که این اطلاعات دردرون ذرات بنیادی که میتواند جزئ لاینفک تمامی 19 ذره باشد ارائه دهند. 

ذرات بنیادی استاندارد میتوانند افزایش داشته باشند

ما يعلم جنود ربك الا الله درآیه 31 مدثر-تعداد ذرات بنیادی را جز خداوند کسی نمی داند .باید توجه داشت که علم تنها حدود 5 درصد جهان مادی را کشف کرده ما انرژی تاریک وماده تاریک داریم که علم هنوزدسترسی بدان ندارد. تا آنجائیکه علم بشر توانائی کشف آنها دارد.درآزمایشگاه سرن میتوانند با متلاشی کردن ماده به ان دست پیدا کنند. بنا براین اساس ساختارماده هم براین نوزده استوار است

یَزِیدُ فِی الخَلقِ مَا یَشاءُ-در آیه 1 سوره فاطراراده خداوند بر ان است که نیرو های دیگری به آن بیفزاید.
وقتی ما تصورات کهن را کنار بگذاریم وبا دید علم کوانتوم به این ایات توجه کنیم عظمت علمی ایات روشن میشود 

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ- لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ-لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ-عليها تسعه عشر- اورا به سقر بیاندازید وتوچه دانی سقر چیست-نه چیزی را پس میدهد ونه رها میسازد وپوسته را دگرگون میسازد ویا برمیدارد. دراین وضعیت 19(ذرات بنیادی) حاکم هستند. فرشته ای درکار نیست که نگهبان دوزخ باشند وعدد 19 برآن یعنی سقرحاکم است .همه نوزده ذرات بنیادی درسقرادغام شده هستند. پلاسمای گلئون کوارکها .بوزون ها والکترون ونوترینوزهم به حالت درهم تنیده وجود دارند. سئوالی که مطرح است چرا دراین محاسبه ضد ذرات به حساب نیامده اند. ازنظرقرآن دردوره احدیت ماده کیهان را تشکیل میدهد وضد ماده جهان موازی با آن را به مقاله جهان موازی وقیامت از دید قران مراجعه فرمائید-اینجا کلیک کنید. بعد ازجدا شدن ماده از ضد ان ودرابتدای انبساط کیهان 19 ذره بنیادی امکان وجود پیدا میکنند وبوزون ها جرم لازمه را دراختیارانها قرارمیدهد. دراحدیت که ذرات بنیادی درهم تنیده بودند ماده وضد انها هم وجود داشتند عرش (مدیریت وطرح وبرنامه خداوند ) خداوند برهشت بود. –اینجا کلیک کنید. کلمه لا یبقی ولا تذرنه باقی میگذارد ونه رها میسازد. چه مفهوم والای علمی دراین جمله نهفته است درسقرکه ازجمع شدن کیهان به ان نقطه زینگولاریته یا احدیت رسیده دیگرکیهان درانتظارباز شدن نیست انبساطی درکار نیست وذرات بنیادی به انرژی ناب تبدیل ولا یبقی میشوند ودیگرازبازگشت خبری نیست ولاتذررها نمیشوند. مفسران ونویسندگان محترم ازانجائیکه مفاهیم علمی ایات را نمی دانسته اند لواحه للبشر را پوست انسان معنی کرده اند. پوست انسان نیازی به سقر ندارد برداشته شود آب جوش هم پوست انسان را برمیدارد.سید محمد تقوی اهرمی شهریور 1397.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت