ویژگی ها

امر خدا ونقش آن در ساختار مادی کیهان

مقدمه نوشتار

خداوند احد است وصمد واین دو از صفت ذاتی او نشات میگیرند.قل هو الله احد-الله الصمد-قبل ازایجاد کیهان تنها صفات ذاتی خداوند درمحدوده احدیت وصمدیت حاکم بود زمان،مکان وماده وجود نداشت .از نظر تعاریف مادی تنها هیچ بود.اراده وخواست خداوند برآن قرارگرفت که امرخود را برای ایجاد کیهان بکارگیرد وفرمود باش ودر یک کسر بسیار کوتاهی انجام شد. إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون.دراحدیت نورذات خداوند که نورعلی النور بود انرژی مافوق انرژی ها که علم فیزیک آنرا انرژی ناب مینامد حاکم بود.این انرژی صمد بود فوق العاده داغ و فشرده وچگال- بدیع السموات والارض واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون.خداوند ابداع کننده کیهان ازهیچ وهنگامی که طرح وبرنامه خداوند بر ایجاد امر قرار گرفت -میفرماید باش میشود.در نقطه ای بینهایت کوچک وداغ وچگال انرژی ناب از عالم غیب یا عالم ماورائ ماده بروز کرد و بیگ بانگ نقطه ظهور این رویداد بود. از لحظه ابداع السموات والارض تا ابتدای فطرهن که انبساط کیهان است، برزخ بین عالم غیب وعالم شهادت است ( با برزخ قیامت اشتباه نشود).محدوده ای است که مختصات هر دو عالم در آن بوده است.ماده خلق نشده مکان وجود ندارد ،چنان کوچک است ده به توان منهای 35 متر که در تصور نمی گنجد. زمان ومکان در حال ایجاد است از صفر تا ده به توان منهای 43 ثانیه و این محدوده را علم فیزیک دوره پلانک و زینگولاریته کیهانی مینامند به عربی میشود احدیت.دانشمندان فیزیک واختر شناسی میگویند احدیت هم از احد منشائ شده وخداوند هم در 1400 سال پیش خود را احد وتوپر وفشرده وچگال مینامد.این وحی وکلام خدا است یا رویای رسولانه به زعم فردی از دین برگشه که عقل وخرد خود را بر تخیلات ذهنی گذشتگان بنا کرده است.دراحدیت صمدیت حاکم است.یعنی در فضای بینهایت کوچک همه ذرات بنیادی مکان وفضا و زمان تحت صمدیت، فوق العاده فشرده و درهم تنیده شده اند..امر خداوند در این محدوده فرمان آنها را بر عهده دارد- إِنّا کُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَ- وَما أَمْرُنا إِلاّ واحِدَةٌ کَلَمْحٍ بالبصر.کل شیئ یعنی کل ماده که میتواند جهان مادی را که کل شیئ را دربر دارد معنی کرد.قدر با سکون دال وفتحه ق معنی اندازه میدهد ولی قدر با فتحه ق وفتحه دال معنی تقدیر میدهد نه اندازه .بنابراین معنی آیه میشود ما کیهان را با طرح وبرنامه خلق کردیم وامر مادریک واحد کلمح البصراستقرار شد.ابتدا اراده خداوند بر برنامه ریزی کیهان قرارمیگیرد وامراو برای خلق کیهان در یک لحظه بسیار کوتاه استقرار می یابد .درزمان نزول وحی دقیقه وثانیه هنوز خلق نشده بود ساعت به مفهوم امروزی هم وجود نداشت. بهترین بیان برای تشریح سرعت استقرارامر کلمه کلمح بالبصر بوده است واین از جمله آیات متشابه است. خداوند طرح وبرنامه ریزی دارد.دو قانون کلی درمربوط به خلق در نظام خلقت وجود دارد .قدر فسوی وقدرفهدی. قدرفسوی برنامه ریزی میکند وبعد ساختار شکلی آن را ایجاد میکند .قدرفهدی برنامه ریزی میکند وسپس به سمت هدف نهائی رهنمود میکندد. هنوزماده فرصت ابراز وجود پیدا نکرده است یعنی نمی تواند آزاد حرکت کند ودربند صمد یا فشرگی گرفتاراست وبه ناگهان فطرهن رخ میدهد، فاطرالسموات والارض خداوند باز کننده کیهان است. درابتدای انبساط ابتدا گرانش وسپس سه قانون اصلی ساختار کیهان که همه از جنس نیرو وانرژی هستند وبه عبارتی هسته ای قوی،هسته ای ضعیف والکترمغناطیس درآن محدوده جاعل میشوند با گرانشمیشوند چهار قاون اصلی فیزیک.ولی هنوزازماده یعنی پروتون ها ونوترون ها خبری نیست. ماده بصورت پلاسمای کوارک وگلئون درهم تنیده هستند. امرفرماندهی عملیات خلق ماده را برعهده دارد .ملائکه که نیروهای ساختاری ماده است دراین لحظه وارد این رخ داد میشوند.


قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ-گفت (حضرت ابراهیم) پروردگار شما خدائی است که صاحب کیهان است واو کسی است که آنرا فطرهن (منبسط) کرد
الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلي کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ- ستايش مخصوص خداوندي است که باز کننده آسمانها وزمين (کیهان ) است که ملائکه را به عنوان پیک درآن قرار داد که برخی داراي بالهاي (قدرت) دو گانه و سه ‏گانه و چهارگانه، اوهر چه بخواهد درآفرينش مي‏افزايد، و او برهرچيزي تواناست
ابتدا نیروهای مورد نیاز ساختار مادی کیهان درآن محدوده جاعل(خلق نمیشوند زیرا وجود دارند وقرارداده میشوند) میشوند وآنها نیروهای دوگانه وسه گانه وچهار گانه هستند. بازهم یاد آوری میکنم کلمات انرژی، نیرو،انبساط ،چگالی ، فشردگی و ابدائ ازهیچ حدود کمتر ازدو قرن وارد ادبیات علم فیزیک واختر شناسی شده است وقرآن در 1400 سال قبل درتمثیل هائی این واقعیت علمی را برای نشان دادن اعجاز قرآن واثبات وحی کلام خدا است بیان فرموده .بال به پرندگان نیرومیدهد که با آن پرواز کنند. بنابراین بال نیرو معنی میدهد.از نظرعلم اختر شناسی در ابتدای انبساط کیهان وبعد از محدوده پلانک ابتدا چه چیزی درآن ظاهرمیشود.نیروهای چهار گانه فیزیک. الکترمغناطیس دو نیرو است الکتر ومغناطیس. گرانش نیروی جذب به مرکز است دربرابر خود نیروی گریز از مرکز هم وجود دارد.اگر تنها نیروی گرانش بود جهان مادی هم وجود نداشت .اشاره ایه دقیقا میتواند در این ارتباط باشد .نیروهای بیشتری وجود دارند که هنوز کشف نشده اند- يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ - باید توجه داشت که ماده وانرژی تنها حدود 5 الی شش در صد کیهان را تشکیل میدهند .ما ماده تاریک وانرژی تاریک داریم.در محدوده انفجار امیز انبساط کیهان تا آرامش وتثبیت انبساط به دلیل حرارت فوق العاده بالا وفشردگی زیاد هنوز ماده نتوانسته عرض اندام کند.بنابراین هنوزماده خلق نشده ولی مقدمات خلق آن فراهم شده است.


ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في سته ايام ثمّ استوي علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً و الشمس و القمر و النجوم مسّخرات بامره، الا اله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين
بدرستی که خدای شما کسی است که کیهان را درشش مرحله خلق کرد وسپس به مدیریت آن پرداخت-ثم الستوی علی العرش-شب وروز (اشاره به زمین است)وخورشید وماه وستارگان را را مسخر امر خود فرمود.بدانید که خلق وامر به او تعلق دارد .تبارک الله رب العالمین .
خلق وامر دو مقوله جدا ازهم نیستند وبا هم ساختار جهان مادی را به پیش میبرند.عالم خلق وعالم امر نداریم بلکه عالم خلق وامر داریم.در ایه تمرکز وتفکر کنیم واز عقل خود هم استمداد بگیریم.البته علم هم مخلوق خدا است وبه ما کمک میکند تاویل این ایه را درک کنیم .اشاره کردیم آغاز انبساط شروع خلق ماده است وابتدا نیروها ایجاد شدند ومطابق نظر علم فیزیک( پرفسورواین برگ فیزیکدان برجسته وبرنده جایزه نوبل فیزیک) ماده درزمان کوتاهی حدود چند دقیقه با پائین آمدن حرارت وباز شدن فضا خلق میشود.دراین شش دوره نوترون ها به پروتون ها تبدیل وهسته اتم های های ئیدروژن وهلیوم به مقدار 75 درصد ئیدروژن وحدود 24 درصد هلیوم که 98 درصد ساختار مادی کیهان را تشکیل میدهند در شش مرحله خلق شدند به مقاله خلقت کیهان درشش روز مراجعه فرمائید.

کلمه ابداع، فطر،خلق هرکدام دارای معانی خاص خود هستند ودردل خود مفاهیمی را بیان میکنند .ما همه این سه کلمه را بدون توجه به جایگاه آنها درآیات خلق کردن معنی میکنیم .ابداع ایجاد از هیچ وفطرهن بازکردن ویا انبساط معنی میدهد وخلق هم ایجاد از چیزی که وجود دارد .ماده از کوارک ها وگلئون ها وبوزون ها تشکیل شدند وتا این ها ایجاد نشده اند خلقی وجود ندارد وبه همین منظور است که خداوند متعال کیهان را در سه دوره متفاوت ابداع وفطرهن ودرآخر خلق کردن بیان کرده است.درقرآن هیچ موردی که خداوند بفرماید خالق السموات والارض وجود ندارد .ولی فاطرالسموات والارض را بیشمار ذکر کرده است واساس خلقت انسان هم ازابتدای انبساط کیهان رقم میخورد .چرا که امر خداوند فرماندهی ومدیریت ماده وانرژی را در دست دارد تا مقدار ئیدروژن وهلیوم دقیقا 75 به حدود 24 باشد تا آب خلق شود .کلمه عرشه علی المائ بیان گراین موضوع است که خلقت کیهان درشش دوره باید به جائی ختم شود که امکان ایجاد آب فراهم گردد.درایه فوق ابتدا ماده درشش دوره خلق میشود وسپس خداوند به مدیریت آن میپردازد وزمین وخورشید وستارگان بعد ازشش دوره خلقت کیهان پدید می آیند ودر تسخیر امرخداوند قرارمیگیرند وخداوند سپس اعلام میفرماید ، الا اله الخلق و الامر.بنابراین خلق سموات الارض یا کیهان است که از ماده وانرژی تشکیل شده وسخت افزار کیهان هستند وامر نرمافزار آن است که فرماندهی وبرنامه ریزی را برای ایجاد کهکشانها ومنظومه شمسی برعهده دارد. هنوزهم درکهکشان ها وهمینطورمنظومه شمسی از این75 درصد ئیدروژن و24 درصد هیلیوم ساخته شده ومیشوند. خلقت کیهان از خداوند احد و صمد آغاز شد
امردر قران با معانی دیگری هم آمده مثلا روح هم امر خداوند است که درساختار مادی موجود زنده ودر ژن آن مستقراست واطلاعات موجود زنده را به پیش میبرد به مقاله نفخت فیه من روحی درتک سلولی اولیه حیات رخ داده مراجعه فرمائید


.سنگ ها وجمادات روح ندارند ولی نوع دیگری از امر فرماندهی آنها را برعهده دارند .در آیات 9 الی 12 سوره فصلت که چهار آیه است از بدو جدا شده زمین از توده ابر خورشید تا ایجاد پوسته جامید بر روی آن وتشکیل اقوات غذای موجودات زنده که قراراست برای اولین بارخلق شوند وتبدیل سمائ زمین به هفت طبقه ودر طبقه امرآن در آنها همراه با قوانین مربوطه قرار داده میشود .بنابراین امر در کنار قوانین ماده همان حکم نرم افزار را دارد.

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ


جمله فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتیا وطائعین-خداوند به زمین وسمائ آن فرمان میدهد دراین وضعیت قرارگیرید چه بخواهید وچه اکراه داشته باشید وآنها اطاعت کردند.حاکی ازاین است که همه جمادات مطابق نرم افزارتعبیه شده که امر باشد ناچارند در تسخیر امرقرارگیرند. دوالی سه ایه دیگر در ارتباط عالم غیب السموات والارض را هم نظری بیندازیم.کلام را به پایان بریم .


وَلِلّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ -النحل – 77ماورائ جهان مادی در سیطره ذات باریتعالی است و ازآنجا امر الساعه با یک کلمح البصر وحتی بسیار کمتر از آن درایجاد کیهان قرارمیگیرد.امری که به بالاترین سرعت مستقر میشوند .امرالساعه قیامت نیست.قیامت وجود دارد وبا یک نفخ فی الصوروقایعی درآن اتفاق میافتد.


إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- الحجرات 18-خداوندعلم ماورائ جهان مادی را میداند وبرکارهائی که انجام میدهید بینا است.همه را میبیند
قل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ( 65 ) .غیب عالم ماورائ ماده را فقط اومیداند، او میداند که جهان مادی درچه زمانی برچیده وقیامت برپا میشود. مقولات روح،امر،وحی،کتاب مبین(مرکز داده های جهان مادی) از سنخ ماورائ ماده است ونمی توان با تعاریف ماده به آن دست یافت ونمی توان در شتاب دهنده سرن به دنبال روح گشت.این همه نظم خارق العاده وتبعیت از یک الگو در نظام خلقت ارتباط به امر دارد.درمقالات بعد انشائالله به روح ووحی وانواع ان با استناد با آیات قرآن می پردازیم.سید محمد تقوی اهرمی آبان 1397

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت