ویژگی ها

امر خدا و نقش آن در ساختار مادی کیهان

مقدمه نوشتار

خداوند احد است وصمد واین دو از صفت ذاتی او نشات میگیرند. قل هو الله احد-الله الصمد-قبل ازایجاد کیهان تنها صفات ذاتی خداوند درمحدوده احدیت وصمدیت حاکم بود زمان، مکان وماده وجود نداشت. ازنظرتعاریف مادی تنها هیچ بود. اراده وخواست خداوند برآن قرارگرفت که امرخود را برای ایجاد کیهان بکارگیرد وفرمود باش ودریک کسربسیارکوتاهی انجام شد. إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون.دراحدیت نورذات خداوند که نورعلی النور بود انرژی مافوق انرژی ها که علم فیزیک آنرا انرژی ناب مینامد حاکم بود. این انرژی صمد بود فوق العاده داغ وفشرده وچگال- بدیع السموات والارض واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون. خداوند ابداع کننده کیهان ازهیچ وهنگامی که طرح وبرنامه خداوند برایجاد امر قرارگرفت، میفرماید باش میشود. درنقطه ای بینهایت کوچک وداغ وچگال انرژی ناب ازعالم غیب یا عالم ماورائ ماده بروزکرد و بیگ بانگ نقطه ظهور این رویداد بود. ازلحظه ابداع السموات والارض تا ابتدای فطرهن که انبساط کیهان است، برزخ بین عالم غیب وعالم شهادت است (با برزخ قیامت اشتباه نشود). محدوده ای است که مختصات هردوعالم درآن بوده است. ماده خلق نشده، مکان وجود ندارد، چنان کوچک است ده به توان منهای 35 مترکه درتصورنمی گنجد. این را علم فیزیک محاسبه کرده عملا یعنی متمایل به هیچ، زمان ومکان درحال ایجاد است از صفر تا ده به توان منهای 43 ثانیه واین محدوده را علم فیزیک دوره پلانک وزینگولاریته کیهانی مینامند به عربی میشود احدیت کیهانی. دانشمندان فیزیک واختر شناسی میگویند احدیت هم ازاحد منشائ شده وخداوند هم در1400 سال پیش خود را احد وتوپروفشرده وچگال مینامد. چرا علم فیزیک به این کلمه اعجاز انگیز قرآن رسیده واعلام کرده که کیهان از احدیت آغاز شد. البته علم نمی دانست که قرآن هم احدیت وصمدیت دارد وبدیع السموات والارض یعنی کیهان از عدم یاهیچ ایجاد شد. نمی فرماید کیهان ازعدم خلق شد چرا که خلق شدن باید ازچیزی که وجود دارد پدید اید میفرماید، خداوند ایجاد کننده کیهان ازهیچ. خلق بعد ازفطرهن اتفاق می افتد. کلمات خداوند حساب شده انتخاب شده وپرمفهوم است. این وحی وکلام خدا است یا رویای رسولانه به زعم فردی که عقل وخرد خود را برتخیلات ذهنی گذشتگان بنا کرده است و نه مطالعه وتعقل درآیات. دراحدیت صمدیت حاکم است. یعنی درفضای بینهایت کوچک همه ذرات بنیادی مکان وفضا و زمان تحت صمدیت، فوق العاده فشرده ودرهم تنیده شده اند.احدیت وصمدیت از صفات ذاتی خداوند است .چرا خداوند صفات ذاتی خود را فشردگی یا چگالی مطلق  واحدیت اعلام کرده ،برای تعقل ما وبیان اصل پیدایش جهان مادی. انا لله وانا الیه راجعون. همه چیز از خدا آغاز شده وبه خدا برمیگردد.

امرچیست وکی درکیهان جاعل شد

امرخداوند دراین محدوده یعنی محدوده احدیت ودرابتدای فطرهن که کیهان هنوزخلق نشده جاعل میشود وفرماندهی آنها را برعهده میگیرد- إِنّا کُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَروَما أَمْرُنا إِلاّ واحِدَةٌ کَلَمْحٍ بالبصر.کل شیئ یعنی کل ماده که میتواند جهان مادی را که کل شیئ را دربر دارد معنی کرد. قدربا سکون دال وفتحه ق معنی اندازه میدهد ولی قدربا فتحه قوفتحه دال معنی تقدیر میدهد نه اندازه. بنابراین معنی آیه میشود ما کیهان را با طرح وبرنامه خلق کردیم وامرما دریک واحد کلمح البصراستقرار شد. ابتدا اراده خداوند بربرنامه ریزی کیهان قرارمیگیرد وامراو برای خلق کیهان دریک لحظه بسیارکوتاه استقرارمی یابد. درزمان نزول وحی کلمات دقیقه وثانیه هنوزایجاد نشده بود ساعت به مفهوم امروزی هم وجود نداشت. بهترین بیان برای تشریح سرعت استقرارامرکلمه کلمح بالبصر بوده است واین ازجمله آیات متشابه است. خداوند طرح وبرنامه ریزی دارد. دو قانون کلی مربوط به خلق در نظام خلقت وجود دارد .قدرفسوی وقدرفهدی. قدرفسوی برنامه ریزی میکند وبعد ساختار شکلی آن را ایجاد میکند یا سروسامان میدهد. قدرفهدی برنامه ریزی میکند وسپس به سمت هدف نهائی رهنمود میکند. هنوزماده فرصت ابرازوجود پیدا نکرده است یعنی نمی تواند آزاد حرکت کند ودربند صمد یا فشردگی گرفتاراست وبه ناگهان فطرهن رخ میدهد، فاطرالسموات والارض خداوند بازکننده کیهان است. درابتدای انبساط گرانش وسپس سه قانون اصلی ساختار کیهان که همه از جنس نیرووانرژی هستند وبه عبارتی هسته ای قوی، هسته ای ضعیف والکترمغناطیس درآن محدوده جاعل میشوند با گرانش میشوند چهار قاون اصلی فیزیک. ولی هنوزازماده یعنی پروتون ها ونوترون ها خبری نیست. ماده بصورت پلاسمای کوارک وگلئون درهم تنیده هستند. امرفرماندهی عملیات خلق ماده را برعهده دارد. ملائکه که نیروهای وصل کننده ساختارماده است یا قوانین طبیعت دراین لحظه وارد این رخ داد میشوند.


الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلي کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ- ستايش مخصوص خداوندي است که باز کننده آسمانها وزمين (کیهان ) است که ملائکه را به عنوان پیک درآن قرارداد که برخی داراي بالهاي (قدرت یا نیرو) دو گانه و سه ‏گانه و چهارگانه هستند، اوهرچه بخواهد درآفرينش مي‏افزايد، وبرهرچيزي تواناست.
ابتدا نیروهای مورد نیاز ساختار مادی کیهان درآن محدوده جاعل(خلق نمیشوند زیرا وجود دارند وقرارداده میشوند) میشوند وآنها نیروهای دوگانه وسه گانه وچهارگانه هستند. بازهم یاد آوری میکنم کلمات انرژی، نیرو،انبساط ،چگالی، فشردگی وابدائ ازهیچ حدود کمترازدوقرن وارد ادبیات علم فیزیک واختر شناسی شده است وقرآن در1400 سال قبل درتمثیل هائی این واقعیت علمی را برای نشان دادن اعجاز قرآن و اثبات وحی کلام خدا است بیان فرموده .بال به پرندگان نیرومیدهد که با آن پرواز کنند. بنابراین بال نیرو معنی میدهد. از نظرعلم اختر شناسی در ابتدای انبساط کیهان وبعد از محدوده پلانک ابتدا چه چیزی درآن ظاهرمیشود.نیروهای چهار گانه فیزیک. الکترمغناطیس دو نیرو است الکتر ومغناطیس. گرانش نیروی جذب به مرکز است دربرابر خود نیروی گریز از مرکز هم وجود دارد.اگر تنها نیروی گرانش بود جهان مادی هم وجود نداشت .اشاره ایه دقیقا میتواند در این ارتباط باشد .نیروهای بیشتری وجود دارند که هنوز کشف نشده اند- يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ - باید توجه داشت که ماده وانرژی تنها حدود 5 الی شش در صد کیهان را تشکیل میدهند .ما ماده تاریک وانرژی تاریک داریم.در محدوده انفجار امیز انبساط کیهان تا آرامش وتثبیت انبساط به دلیل حرارت فوق العاده بالا وفشردگی زیاد هنوز ماده نتوانسته عرض اندام کند.بنابراین هنوزماده خلق نشده ولی مقدمات خلق آن فراهم شده است. این ها قوانین یا نیرووانرژی پیوند دهنده اجزائ ماده است. بنابراین جهان مادی از ماده وانرژی تشکیل شده است. حال امر چیست. قدرفهدی وقدرفسوی. خداوند ابتدا برنامه ریزی میکند وسپس آنرا سامان داده وهدایت میکند. امر دستور وفرمان خداوند است در هدایت جهان مادی. اینکه دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که جهان مادی از نظم خارق العاده پیروی میکند امری فرماندهی آن را بر عهده دارد. ایهزیر این مورد را تائید میکند.


ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في سته ايام ثمّ استوي علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً و الشمس و القمر و النجوم مسّخرات بامره، الا اله الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين
بدرستی که خدای شما کسی است که کیهان را درشش مرحله خلق کرد وسپس به مدیریت آن پرداخت-ثم الستوی علی العرش-شب وروز (اشاره به زمین است)وخورشید وماه وستارگان را مسخر امرخود فرمود. بدانید که خلق وامربه او تعلق دارد .تبارک الله رب العالمین .


خلق وامردو مقوله جدا ازهم نیستند وبا هم ساختار جهان مادی را به پیش میبرند. عالم خلق وعالم امرنداریم بلکه عالم خلق وامرداریم. درایه تمرکز وتفکر کنیم وازعقل خود هم استمداد بگیریم. البته علم هم مخلوق خدا است وبه ما کمک میکند تاویل این ایه را درک کنیم. اشاره کردیم آغاز انبساط شروع خلق ماده است وابتدا نیروها ایجاد شدند ومطابق نظرعلم فیزیک( پرفسورواین برگ فیزیکدان برجسته وبرنده جایزه نوبل فیزیک) ماده درزمان کوتاهی حدود چند دقیقه با پائین آمدن حرارت وباز شدن فضا خلق میشود. دراین شش دوره نوترون ها به پروتون ها تبدیل وهسته اتم های های ئیدروژن وهلیوم به مقدار 75 درصد ئیدروژن وحدود 24 درصد هلیوم که 99 واندی درصد ساختار مادی کیهان را تشکیل میدهند درشش مرحله خلق شدند به مقاله خلقت کیهان درشش روز مراجعه فرمائید.

کلمه ابداع، فطر، خلق هرکدام دارای معانی خاص خود هستند ودردل خود مفاهیمی را بیان میکنند .ما همه این سه کلمه را بدون توجه به جایگاه آنها درآیات خلق کردن معنی میکنیم .ابداع ایجاد ازهیچ وفطرهن بازکردن ویا انبساط معنی میدهد وخلق هم ایجاد از چیزی که وجود دارد. ماده از کوارک ها وگلئون ها وبوزون ها تشکیل شدند وتا این ها ایجاد نشده اند خلقی وجود ندارد وبه همین منظوراست که خداوند متعال کیهان را در سه دوره متفاوت ابداع وفطرهن ودرآخر خلق کردن بیان کرده است. درقرآن هیچ موردی که خداوند بفرماید خالق السموات والارض وجود ندارد ولی بدیع السموات والارض و فاطرالسموات والارض را بیشمار ذکر کرده است واساس خلقت انسان هم ازابتدای انبساط کیهان رقم میخورد .چرا که امر خداوند فرماندهی ومدیریت ماده وانرژی را در دست دارد تا مقدار ئیدروژن وهلیوم دقیقا 75 به حدود 24 باشد تا آب خلق شود. کلمه عرشه علی المائ بیان گراین موضوع است که خلقت کیهان درشش دوره باید به جائی ختم شود که امکان ایجاد آب فراهم گردد.عرش خداوند برآب وخلقت حیات درزمین . درایه فوق ابتدا ماده درشش دوره خلق میشود وسپس خداوند به مدیریت آن میپردازد وزمین وخورشید وستارگان بعد ازشش دوره خلقت کیهان پدید می آیند ودرتسخیر امرخداوند قرارمیگیرند وخداوند سپس اعلام میفرماید ، الا اله الخلق والامر.بنابراین خلق سموات الارض یا کیهان است که از ماده وانرژی تشکیل شده وسخت افزارکیهان هستند وامر نرم افزارآن است که فرماندهی وبرنامه ریزی را برای ایجاد کهکشانها ومنظومه شمسی برعهده دارد.

هنوزهم درکهکشان ها وهمینطورمنظومه شمسی از این75 درصد ئیدروژن و24 درصد هیلیوم ساخته شده ومیشوند. خلقت کیهان از خداوند احد و صمد آغاز شد
امردر قران با معانی دیگری هم آمده مثلا روح هم امر خداوند است که درساختار مادی موجود زنده ودر ژن آن مستقراست واطلاعات موجود زنده را به پیش میبرد به مقاله نفخت فیه من روحی درتک سلولی اولیه حیات رخ داده مراجعه فرمائید


سنگ ها وجمادات روح ندارند ولی نوع دیگری ازامرفرماندهی آنها را برعهده دارند. درآیات 9 الی 12 سوره فصلت که چهار آیه است از بدو جدا شده زمین از توده ابر خورشید تا ایجاد پوسته جامید برروی آن وتشکیل اقوات غذای موجودات زنده که قراراست برای اولین بارخلق شوند وتبدیل سمائ زمین به هفت طبقه ودرطبقه امرآن درآنها همراه با قوانین مربوطه قرارداده میشود .بنابراین امردرکنارقوانین ماده همان حکم نرم افزار را دارد.

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ


جمله فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتیا وطائعین-خداوند به زمین وسمائ آن فرمان میدهد دراین وضعیت قرارگیرید چه بخواهید وچه اکراه داشته باشید وآنها اطاعت کردند. حاکی ازاین است که همه جمادات مطابق نرم افزارتعبیه شده که امر باشد ناچارند درتسخیر امرقرارگیرند. دوالی سه ایه دیگردرارتباط عالم غیب السموات والارض را هم نظری بیندازیم. کلام را به پایان بریم.


وَلِلّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ -النحل – 77ماورائ جهان مادی در سیطره ذات باریتعالی است وازآنجا امر الساعه با یک کلمح البصر وحتی بسیار کمتر از آن درایجاد کیهان قرارمیگیرد. امری که به بالاترین سرعت مستقر میشوند .امرالساعه قیامت نیست. قیامت وجود دارد وبا یک نفخ فی الصوروقایعی درآن اتفاق میافتد.


إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- الحجرات 18-خداوندعلم ماورائ جهان مادی را میداند وبرکارهائی که انجام میدهید بینا است.همه را میبیند
قل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ( 65 ) .غیب عالم ماورائ ماده را فقط اومیداند، او میداند که جهان مادی درچه زمانی برچیده وقیامت برپا میشود. مقولات روح،امر،وحی،کتاب مبین(مرکز داده های جهان مادی) از سنخ ماورائ ماده است ونمی توان با تعاریف ماده به آن دست یافت ونمی توان در شتاب دهنده سرن به دنبال روح گشت.این همه نظم خارق العاده وتبعیت از یک الگو درنظام خلقت ارتباط به امر دارد. درمقالات بعد انشائالله به روح ووحی وانواع ان با استناد با آیات قرآن می پردازیم.سید محمد تقوی اهرمی آبان 1397

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت