ویژگی ها

خالق حیات مصنوعی وترفند فریب افکار عمومی


مقدمه نوشتار


کلمه حیات مصنوعی اذهان را خلاف واقعیت ان متوجه خالق آن جان ونترکرده وبسیاری ازدانشجویان رشته های علوم زیست شناسی وژنتیک را دچار تردید درایمان که انسان میتواند کارخدا را انجام دهد. لائیک ها هم ذوق زده شده وایشان را درجای خدا قراردادند وصحبت از بهبود حیات درزمین میکنند (گویا حیات درزمین نقص دارد که میخواهند حیات بدون نقص ایجاد کنند) که منظورحیات بیولوژی است که قدمتی بالغ برحدود چهارمیلیارد سال دارد که اکنون وجود دارد ودوران تکامل زمان بری را طی کرده است و ما هم جزئی ازان هستیم. شیطان بفرموده قران این عمل امثال اقای ونتررا به خدا تذکر میدهد میگوید حال که من را ترد کردی من هم انسان (امثال اقای ونتر) را وادار میکنم که درخلقت تو دستکاری کنند آنهم از راه ژنتیکی، خدا برشیطان لعنت میفرستد ومیفرماید آن وقت منهم کار خودم را میکنم. درپایان این نوشتاربا استناد به این آیه به ان میپردازم. جان ونترمفهوم دیگری را وارد ادبیات حیات زمین کرد بنام بیولوژی سنتزی.

دانشمندان اگربه واقعیتی برسند که با تصورات ذهنی خودشان همخوانی ندارد سکوت میکنند چون تعهد علمی دارند ( مانند دو دانشمند بزرگ زیست شناسی اوری ومیلر که مطلب بسیارمهمی را پنهان کردند وبعد ماهیت آن برای دانشمندان روشن شد-چگونگی پیدایش حیات درزمین اولیه ازنظرقران وعلم) ولی سوئ استفاده کنندگان ازدانش بشری خالی میبندند تا منافع خود را حفظ کنند. متاسفانه درسایت ها بدون توجه به ترفند تبلیغاتی وغیرواقعی که نشان ازمسائل پشت پرده فعالیت ایشان دارد وی را نا اگاهانه خالق حیات مصنوعی میدانند و آن را بازتاب میدهند وبخاطرجذب لینک رقیب برای خدا میتراشند.

با توجه به رشته تحصیلی من، بیوشیمی از دانشگاه دولتی آلمان فدرال که با حیات زمین اولیه هم سروکاردارد .تخصص من هم درعلم توالی یابی ملکولی است وتزفوق لیسانس خودم را درسال1980 خدمت پرفسوربیو شیمی خدا پرست Prof. Dr. H .G .Bielig— ودراین موضوع گذرانده ام.البته ازمحققین نسل اول که باابزار سنتی کروماتوگرافی صفحه ای و کروماتوگرافی ستونی ودستگاه اندازه گیری لخته خون ولوله های آزمایش ودستگاه های IRS استوار بود وبه نتیجه مهمی رسیدم که پایه علم توالی ملکولی پروتئین ها برامثال تزاینجانب بنا شد. بنابراین خود را ذیحق پاسخگوئی به آن میدانم تا ذهن جوانان مسلمان با واقعیتهای غلط درون ان روشن شود .درایمان خود برخدا تردید نکنند. حیات مختص خدااست .دست کاری درژنوم انسان برای پیشبرد سلامت انسان را خداوند نهی نفرموده ولی دست بردن درخلقت حیات را غیرممکن وگناهی نا بخشودنی میداند که منجر به برداشتن حیات خواهد شد. این نظردرقران آمده است.اکثر دانشمندان علوم زیست شناسی وژنتیک هم آنرا کاری خطرناک توصیف کرده اند وبرکاراقای ونتر ایراد علمی وارد کرده وآنرا تبلیغات برای مطرح کردن خود وانحراف افکارعمومی از برنامه خطرناک سلاح تکنوبیولوژیکی پشت پرده میدانند.


شیوه فعالیت ومعرفی جان ونتروهمکاران


درسال 2008 خبر موفقیت علمی در ساختن ژنوم کامل یک باکتری بنام علمی Mycoplasma genitalium بصورت سنتزی توسط یک تیم متشکل از 17 محقق درانستیتو جان کرایک ونتردر مطبوعات منتشر وتبلیغات زیادی روی آن انجام شد وجان ونتر بارها به ناحق اعلام داشت که من یک ارگان کاملا مصنوعی را ساخته ام ودرمرحله بعد اعلام کرد که یک سلول باکتری مصنوعی زنده که تمامی ارگان آن ساخته شده را خلق کرده ام وصحبت ازخلق حیات مصنوعی شد کلمه حیات مصنوعی وبیولوژی سنتزی دربرابر بیولوژی طبیعی وارد ادبیات علم زیست شناسی شد. آنها ادعا کردند که حیات را با ژن های مصنوعی ساخته واطلاعات ان را درکامپیتورذخیره کرده وکامپیوترکنترل ژن (فرماندهی) را برعهده میگیرد.مطلب مهمی که درلابلای بحث وی به چشم میخورد اعلام اینکه ژن به یک کنترل کننده وفرمان دهنده نیازدارد.

حیات مصنوعی ایشان به فرماندهی کننده ژن نیاز دارد. نکته مهمی که قرآن فرموده کنترل حیات را امربرعهده دارد یعنی برنامه نرم افزاری خلقت موضوعی که علم تا کنون نقش برنامه کنترلی برژن هارا قبول ندارد. درحقیقت انها ژن طبیعی موجود درسلول زنده ساخت خدا را بیرون آورده وژن مصنوعی را به جای آن قراردادند واین چنین باصطلاح حیات مصنوعی ساختند. کپی برداری ازژن طبیعی , وردیف کردن ملکول های ساختار ژن مصنوعی که ازارگان های زنده مثلا جنین های سقط شده اهدائی جدا کرده بودند را سرهم کردند. دقت فرمائید ملکولهای ساختاری ژن را از بدن موجودات زنده جدا ودرلوله های آزمایش وصل شده به کامپیوتر ذخیره سازی وبا ساختن نرم افزارخاص آنرا برای اهداف خود مدیریت وافکار عمومی را برای پوشاندن واقعیت های پشت پرده تهیج کند که به نظر دانشمندان منتقد میتواند پروژه های بیو تروریسم وسلاح کشتار جمعی میکروبی وسلاح بیولوژیکی باشد ) ازانجائیکه کلمه خلق حیات وخالق حیات مصنوعی درافکار عمومی ونزد دانشجویان علوم طبیعی وزیست شناسی این تداعی را ایجاد کرده که او به عنوان یک انسان کارخدا را انجام داده .بنابراین لائیک ها ذوق زده شدند ومومنین دچارتردید که انسان میتواند کارخدا را انجام دهد. درتمامی سایت ها با تاکید براینکه آقای جان ونترخالق حیات مصنوعی است به اشکالات وترفندها غیراخلاقی که تیم ایشان بکارگرفته نپرداخته اند.چشم بسته قبول کرده اند که گفته وادعای ایشان درست است. البته برای دریافت لینک وکسب درآمد. من تصمیم دارم دراین نوشتارواقعیت پشت پرده البته با استناد به نظردانشمندان علم زیست شناسی وژنتیک وعلم حیات بیولوژی طبیعی بپردازم ودرپایان به نظر قرآن دراین باره برای تشهیذ ذهن دانش اشاره ای مینمایم .درسرفصل های زیر مطالب را ادامه میدهم.


1-آشنائی با تکنوژنتیک وروش توالی ژنتیکی وچگونگی تبدیل واکنش های شیمیائی ملکولی به اطلاعات دیجیتالی(باتشکردراستفاده از سایت آزمایشگاه ژنتیکی پزشکی تهران که درخاورمیانه حرف اول را درتکنیک ژنتیکی میزند)
2-برنامه راهبردی موسسه آقای ونتروموضوعات پشت پرده فعالیت ونظردانشمندان علوم زیست شناسی وژنتیک
3-اشکالات علمی وترفتدهای فریب افکارعمومی جان ونتر
4- نظر قرآن دردستکاری خلقت حیات


1-آشنائی با تکنوژنتیک وروش توالی ژنتیکی وچگونگی تبدیل واکنش های شیمیائی ملکولی به اطلاعات دیجیتالی


علم ژنتیک وتکنیک استفاده ازآن ازسال بعد از کشف ملکول DNA توسط جیمزواتسون وفرانسيس كريك آغاز شد.توالی یابی ملکول ها درپروتئین ها ونوکلئوتید ها وشناسائی ژن های معیوب ونا کارامد با دستگاه های پیشرفته امروزه کاری است عادی که توسط تکنیکرهای کار آزموده برروی این دستگاه ها انجام میشود. تکنیک های دستگاه نسل اول درزمان خود از کارآئی بالائی برخورداربودند. پروژه توالی یابی ژنوم انسان با استفاده ازاین دستگاه با هزینه حدود سه میلیارد دلار ودرمدت پانزده سال ودرسال 2001 با موفقیت انجام شد. دستگاه پیشرفته نسل دوم با هفت میلیون سنسوردرتراشه عملکرد خارق العاده را با سرعت انجام میدهد .آزمایشگاه ژنتیکی پزشکی تهران هم اکنون کارهای شناسائی ملکول ها وتوالی ژنتیکی وجابجائی ملکول های ژنتیکی را انجام میدهد. مکانیسم عملکرد دستگاه بر تغییرات PH واکنش های شیمیائی درنوکلئوتیدها بنا شده است.هنگامی که نوکلئوتیدی توسط آنزیم پلی مرآز به ملکول DNA اضافه میشود یک ملکول اب آزاد میشود (تبدیل ملکول های مونومر به یک ملکول پلی مر با خروج ملکول های آب ازمحیط واکنش انجام میشود وازآنجائیکه محیط واکنش درآب قراردارد ،آب دفع شده باید ازمحیط واکنش خارج شود تا واکنش برگشت پذیرنشود برای این منظوردرطبیعت آنزیم های مخصوص ملکول آب را تجزیه وبه خارج از محیط واکنش حمل میکنند.

اینکه این عمل برای نخستین باردرزمان تبدیل ملکول پلی مربی جان به جاندارچه چیزی نقش این آنزیم را بازی میکرد که مائ دافق یعنی آب دفع شونده را از محیط خارج کند هنوز برای علم معمای بزرگی است که قران این موضوع را بیان فرموده علاقمندان میتوانند به مقاله صلب و ترائب وخطای برداشت قدما وموخرین مراجعه فرمایند. آنزیم پلی مرآزوظیفه دارد عامل +H+ )OH و-OH از تجزیه آب در محیط) را ازمحیط واکنش بیرون رانده تا ئیدروژن آزاد شود که باعث تغییر PHمحیط واکنش میشود واین تغییرجهشی PH توسط سنسور دستگاه شناسائی میشود توالی ورود نوکلئوتیدها به ملکول ژن توسط دستگاه ضبط وشناسائی میشود.با این زیگنال های متوالی دستگاه اطلاعات جالب وآماده ای را دراختیار میگذارد

بنابراین با این قبیل دستگاههای مدرن امکانات حذف، جابجائی، شناسائی نواحی کد کننده ویا غیرکد کننده، حذف وبازآرائی کروموزم ها امکانپذیر میگردد. آقای جان وینتر با چنین دستگاهی اهداف مورد نظر خود را به پیش میبرد.نکته قابل توجه اینکه ملکول پلی مرآز که یک آنزیم بسیار پیچیده است را از یک باکتری استخراج کرده اند وهمه آنزیم هائی که در دستگاه این کار با عظمت را انجام میدهند .خود ساخته نیستند از موجود زنده برداشته اند.عدم آگاهی دانشجویان محترم به برخی از مسائل علم زیست شناسی ملکولی آنها را زود باور بار آورده که واقعیت های نهفته در حیات را نمی توانند درک کنند.هنوزعلم برای شناسائی قابلیت های حیات در قدم اول است .ما ساختار وآجرهای ساختمانی باکتری را توانسته ایم شناسائی کنیم ولی چه امری برحیات فرماندهی میکند را علم کشف نکرده است. حتی هنوزعملکرد این آنزیم کاملا برای دانشمندان ناشناخته است. تصویریک نمونه دستگاه جهت علاقمندان با تشکراز سایت آزمایشگاه پزشکی تهران ارائه میشود.

 

چهار لوله آزمایش وصل شده حامل مثلا باکتری نوع خاصی است که درمحیط غذائی مخصوص قرارداده شده وتغییرات PH درواکنش درون لوله آزمایش را دستگاه ثبت وبا یک نرم افزاراز پیش برنامه ریزی شده کنترل میشود.برای اطلاعات بیشتر-اینجا کلیک کنید. سئوالی که مطرح میشود.
اینکه چرا دانشمندان باکتری هائی مانند-Mycoplasma genitalium ویا-Bacillus, Escherichia وانواع مشابه را مورد ازمایش قرارمیدهند سئوال جالبی است که ریشه در پیدایش حیات درزمین اولیه دارد.اینها جزئ باکتری های باستانی-Archaeenهستند که خلق حیات از آنها شروع شد وبه Prokaryoten معروف هستند،(تک سلولی بدون هسته وغشائ هسته ای، غیرهوازی ودارای غشائ سلولی پیشرفته هستند که قران ازآن به قرارمکین اشاره میکند). اول ساختار بسیار ساده تری برای تحقیقات دارند ودوم این نوع باکتری ها درمحیط عاری ازاکسیژن میتوانند زنده باشند واغلب زندگی پارازیتی وانگلی دارند ونوع Mycoplasma.g که آقای جان ونترروی آن کار میکند برای انسان وموجودات زنده پاتوژن هستند خطرناک وبیماری زا. برای علم پزشکی برای تهیه دارو، واکسن، مبارزه با بیماری های خاص وغیره حائزاهمیتند. ضمنا کار روی این نوع ازباکتری های باستانی میتواند برای اهداف سلاح های بیولوژیکی هم درنظرگرفته شود. درتحقیقات به عمل آمده این باکتری میتواند بر روی جنسیت یعنی نا بارور کردن ژنوم انسان هم تاثیر مخربی داشته باشد.

بعلاوه درتولید انرژی، پاک سازی محیط مثلا از نفت وچربی ها ،باکتری های نفت خوارو بسیار موارد دیگر ویا متلاشی کردن مواد الی درون خاک کاربرد وسیع دارند ضمنا درتکنوتروریسم وسلاح های کشتارجمعی هم اهمیت دارند. کاری که احتمالا آقای جان ونتردرپشت پرده تحقیقات ژنتیکی انجام میدهد.این نظرمن نیست بسیاری ازدانشمندان دراین مورد به ایشان شک کرده اند. جیمزواتسون دانشمند معروف وبرنده جایزه نوبل وپایه گذارعلم ژنتیک جان وینتررا به هیتلر تشبیه کرده است.زیرا به سیستم کاراو شناخت داشت وروش کاراو را برای بشریت خطرناک میپنداشت.


ژن این باکتری ها که نوع تکامل نیافته ژن تک سلولی های پیشرفته به نام Eukaryoten است .تک سلولی هسته دارغیرهوازی با غشائ هسته ای وغشائ سلولی پیچیده که ژن کاملDNA دارند. تمامی پر سلولی ها از این تک یاخته نشات گرفتند وقرآن آنرا نفس واحده وعلقه نام گذاشته است.-اینجا کلیک کنید.باکتری Mycoplasma genitalium که از نوع اول هستند ساده ترین نوع باکتری است که 582970 جفت باز دارند که اقای ونتر ادعای خلق مصنوعی آن را دارد.باید این را هم نقل کنیم که این باکتری ها مرز بین حیات وغیر حیات هستند. یعنی هم مختصات غیرحیاتی دارد وهم حیاتی وبرای این منظوراست که قرآن آنها را نطفه امشاج نامیده .

خود تکثیر پذیرهستند وازغذای اماده اطراف خود که با تاژک ها آنها را به درون سلول خود میکشند تغذیه میکنند. متابولیسم ندارند ونمی توانند مثلا ازپروتئین استفاده کنند ،چون آنزیم ندارند.یعنی آنزیم ها ومتابولیسم حدود یک ونیم میلیارد سال بعد که ایکاریوت ها خلق شدند درآن قرارگرفتد ولی نمی توانند خصوصیات ژنتیکی سلول را به نسل بعد منقل کنند که یک ویژگی مخصوص موجود زنده است. ژن این باکتری بصورت یک گلوله کاموا بسیار ریزوآزاد وفقط ازاسید ریبونوکلئوتیک RNA دردرون سیتوپلاسم تک سلولی قرارگرفته ، به عبارتی غشائ محافظ ژن ندارد وبراحتی میتوان بدون آنکه به سلول لطمه وارد شود با قطره چکان میکروسکوپی بیرون آورده ودرلوله آزمایش دیگری جفت بازهای بزعم گروه ونتر نا کار آمد ویا بدون مسئولیت درساختار تک سلولی را دست کاری ویا حذف کرده ،به عبارتی آنرا خلاصه وکوتاه کنیم ودوباره آنرا درون سلول بگذاریم.این موضوع را دانشمندان علم زیست شناسی به عمد مخفی داشته اند تا خالق برای این سلول خلق کنند وبازارخود را گرم نمایند ومتاسفانه در کشورما دانشمند زیست شناس نداریم وهمه کپی بردارنظریه دانشمندان غرب هستیم وبدون تفکروتحقیق وانتقاد نظرآنها وحی منزل میدانیم ودانشجویان ما هم هنوزنمیدانند که علم زیست شناسی تاکنون درکشف حیات نه ساختار ملکولی حیات نا موفق بوده است .اشتباه نشود حیات با ساختارملکولی حیات فرق دارد. وقتی نمی دانیم حیات چیست چطورمیتوانیم مصنوعی آن را بسازیم.


ساختارملکولی حیات را میتوان ساخت البته درلابراتوارشیمی ،نه برداشتن وتفکیک از بدن موجود زنده کاری که وینترمیکند وخیلی ازدانشمندان سکوت میکنند. چرا؟ با تصورات لائیکی آنها همخوانی ندارد. گروه جان وینترابتدا فکرکردند میتوانند به دلخواه چند جفت باز را مطابق پلان خود درسلول ژن خارج شده قراردهند ونتیجه بگیرند. داده های کامپیمتر باکتری را بی جان تعریف کرد .باصطلاح علم پزشکی بدن سلول عضو را پس زد.بعد ازچند سال تلاش مستمرالبته قابل تقدیربرای اهداف خودشان، چند جفت بازاساسی برای حیات را درآن قراردادند وبزعم خودشان ژن های نا کارآمد وبدرد نخوررا درآوردند واین دفعه سلول شناسائی کرد وژن باصطلاح مصنوعی را قبول کرد وجان ونترازعدم آگاهی افکارعمومی وبه کمک دستگاه های تبلیغی آن را به غلط درافکارعمومی جا انداختند ودرکاخ سفید مراسم گذاشتند واوموفقیت خود را آنجا اعلام وجایزه خودرا که بالاترین مدال دولت آمریکا بود که بهیچ دانشمندی عطا نکرده بودند به وی دادند. تا کنون درمحافل دانشگاهی کسی به او لقب پرفسور ودانشمند نداده است ولی سایت همشهری وسایت های بیشمارداخلی زود وی را دانشمند بزرگ لقب دادند  که جای تعجب وتاسف دارد .

دانشمندان مانند هاوکینگ،داروین وغیره دانشمندان درآکادمی علوم دانشگاه ها بودند وداه ها ونظریات خود را به بحث میگذاشتند وهمه نظرمیدادند ونظریه به تئوری تبدیل میشد وتائیدیه علمی میگرفتند ودرنهایت جایره نوبل رشته خود را .ولی خالق مصنوعی حیات وابداع کننده عنوان بیولوژی سنتزی هنوز جایزه نویل با این کار فوق العاده بزعم آنها نگرفته چون دانشمندان کارهای او را تائید شده نمیدانند. البته موسسه او با فروش تحقیقات خود کسب درآمد میکند مانند آزمایشگاه های رادیولوژی و تست ژنتیکی وغیره .محققین محترم به انتقادات دانشمندان ازاوهم نگاهی بیندازند. البته فشاربردانشمندان است که او را کاندید جایزه نوبل کنند ولی اوهنوزعنوان پرفسورهم ندارد


ساختار تشکیلات باکتری های پروکاریوت ها


اشاره کوتاهی داشته باشم به ساختار سلول این باکتری ساده .تک سلولی باکتری پروکاریوت ها درداخل غشائ سلولی اجزای بسیار مهمی دارند که هرکدام وظائف مهمی درحیات سلول دارند .زنجیره RNA ( که به غلط در تمامی سایت ها به آن DNA میگویند ) که ژن ناقص وبدون غشائ هسته ای وآزاد درون سلول واقع شده یک جزئ آن است برداشتن آن خللی درامرحیات سلول ندارد. تا مدتی زنده است واگر ژنوم آن مجددا در داخل سلول گذاشته نشود ویا غلط گذاشته شود میمیرد.جان ونترابتدا بیرون ازسلول ودرمدت زمان طولانی ژن مصنوعی یا جفت بازهای استخراج شده ازموجود زنده ژن را سرهم میکند وسپس بسرعت ژنوم باکتری را برمیدارد وژنوم خودش را داخل سلول مینهد. یعنی هنوزسلول حیات دارد. کسانیکه حرف او را باورمیکنند .هیچ اطلاعی از ساختارسلول باکتری ندارند ونمی دانند که چه عظمتی درمحتویات داخلی سلول وازآن مهمترغشائ دو جداره سلولی وتاژک آن وجود دارد. اولین سلول خلق شده که از نوع پروبیونت ها است درحقیقت یک نطفه است. حال نطفه چیست.

دراصطلاح علم زیست شناسی وقتی ژن نروژن ماده با هم تلفیق میشوند نطفه ایجاد میشود.ژنوم نروماده هر کدام ژن مخصوص به خود هستند وتا با هم تلفیق نشوند نطفه نیستند. اولین نطفه حیات که جنسیت ندشته ولی قابلیت تکثیر پذیری دارد. به دلیل ناقص بودن ژن DNA آن کدینگ واطلاعات توارث ندارد. نطفه اولیه حیات متشکل از ملکول RNA مارپیچ تک ستونی بصورت درهم پیچ خورده مانند گلوله کاموا در درون محفظه ای که توسط غشائ سلولی از محیط خارج تفکیک شده است قرارگرفته. غشائ سلولی دارای دو جدار با ساختار پیچیده برای تبادل غذا با بیرون وتاژک ها غذا را از محیط جذب میکنند وبه درون سلول منتقل میکنند. سایرارگان مورد لزوم سلول هم درسیتو پلاسم سلول قراردارند. موجود زنده با تشکیلات درون سلولی. این سلول درحقیقت یک نطفه است .وقتی نطفه یا ژن آنرا برداریم اطلاعات آنرا بیرون آورده ایم وخود سلول سالم باقی میماند وتغدیه میکند ولی فرماندهی ژن را از دست داده است. حال شما ژن را ببرید بیرون وخلاصه کنید وبسیاری ازاجزای آن را انها ببرید وبعد آنرا درون سلول بگذارید.سلول هنوز موجود زنده است ونسبت به ژن دریافتی جدید عکس العمل نشان میدهد.اگر ژنوم ساختار حیات را دریافت نکند میمیرد.مگراینکه چند ژن اساسی که در حیات نقش دارد را قاطی ژن دست کاری شده کنیم تا سلول به حیات ناقص خود ادامه دهد .دقیقا همان کاری که جان ونتردر آزمایش دوم کرد که به آن اشاره میشود. 

-برنامه راهبردی موسسه آقای ونتروموضوعات پشت پرده فعالیت ونظردانشمندان علوم زیست شناسی وژنتیک
برای درک سیستم بیولوژی حیات ونوسازی مجدد آن دربیولوژی سنتزی وکارهای آقای جان ونتربا جابجائی ژنوم باکتری وادعای ایشان که خلق حیات مصنوعی است ابتدا با دواصل دردانش مهندسی که تعریف شده ومورد حمایت کلیه دانشمندان علوم مربوطه است آشنا شویم. بانی این طرح موسسه ماکس پلانک آلمان است. MaxSynBio—-اینجا کلیک کنید.


اصل اول طراحی از پائین به بالا یعنی ابتدا ساختن ملکول های پایه پیچیده بیوسیستم شیمیائی بی جان مانند چربی ها،قندها،پروتئین ها، نوکلئوتیدها،غشائ سلولی که سخت افزارهای یک سلول بشمار می آیند وسپس بعد از شناسائی جزئیات ساختمانی سلول زنده برای کپی برداری وسپس قراردادن آنها مطابق طرح خود دردرون غشائ ساخته شده سنتزی (نه دردرون غشائ زنده سلولی) ودادن برنامه نرم افزاری برای ایجاد حیات از بی جان به جاندار.این را میگویند مهندسی ماشین سازی پائین به بالا. این را میگویند خلق حیات از ماده بی جان.حال علم موفق میشود به این طریق حیات مصنوعی درست کند سئوال بزرگی است.هنوزقدم اول هم برنداشته ایم. مهمتر از همه ساخت غشائ سلولی مصنوعی که ساختمانی بسیار پیچیده دارد


اصل دوم طرح بالا به پائین
اساس این طرح بر پایه ارگانیسم زنده موجود استواراست.مانند باکتری ها که یک سیستم بسیار پیچیده وزنده هستند. دانشمندان ومحققین بیولوژی سنتزی ( موسسه آقای جان ونتر) ازاین روش برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده اند .ژنهای باکتری را تا حدامکان با برداشتن ژن های غیر ضروری بزعم خودشان کوتاه کردن ژن های موجود زنده سپس بیرون آوردن ژن وجایگزین کردن با ژن خلاصه شده- اعمالی که برای حد اقل زندگی طبیعی نیازمند است.یعنی یک سلول دست کاری شده ضعیف.مهندسان این روش را مهندسی برگردان مینامند.

سلولی با متابولیسم خاص. این روش را دانشمندان برای استفاده از سیستم بیولوژی برای مصارف عملی پیچیده بکارمیگیرند.مانند مبارزه با سرطان ،بیماری های خاص وغیره.این روش که بر پایه ساختار موجود زنده بنا میشود ایجاد حیات ویا حیات مصنوعی قلمداد نمیشود.خلق یعنی تمامی ملکول های سخت افزاری یک سلول را خودمان بسازیم مخصوصا غشائ سلولی که یک سیستم پیچیده جانداراست .اینکه سیستم اطلاعاتی سلول را بیرون بیاوریم وخود سلول را زنده نگه داریم تا اطلاعات دریافتی جدید را آنالیزه وشناسائی کند وآنهم درلوله آزمایش نه درمحیط طبیعت . خداوند حیات را با 20 اسید آمینه وچهار باز خلق کرد ودرپروسه تکامل آدم را از انسان تکامل یافته بیرون آورد وتمامی موجودات زنده اعم از گیاهی وجانوری را بر پایه این 20 اسید وچهار باز تداوم حیات بخشید.اگر آقای جان ونتر خالق حیات خود ساخته است باید از بین میلیون ها اسید آمینه مختلف که باید بزعم لائیک ها قاعدتا تصادفی ایجاد شده باشند، چنداسید دیگری غیرازاین ها که درحیات است را خلق کنند وبگذارد درسلول خود ساخته. کپی برداری هم از حیات نکند. اگر حیات را نشان داد بله ایشان میتوانند خود را خدای رقیب خدای بزرگ بداند ،فریب افکارعمومی است


3-اشکالات علمی وترفتدهای فریب افکارعمومی جان ونتر


جیمزواتسون دانشمند معروف وبرنده جایزه نویل وپایه گذارعلم ژنتیک همانطور که قبلا اشاره شد، جان وینتر را به هیتلر تشبیه کرده است. منظور شخصیت وکارهای او مانند هیتلر به بشریت لطمه وارد میسازد.اودرسال 2009 از بارک اوباما بالاترین مدال دانش را دریافت کرد که معمولا بین دانشمندان کمترعرف است.چیزی که سئوال برانگیز است وبه شخصیت او بازمیگردد. درسال 2001 همزمان باسازمان بین الملی ژنوم انسان نقشه ژنوم تهیه شده توسط خودش را اعلام کرد ،درصورتیکه این سازمان با بودجه بین الملی مسئول تهیه نقشه ژنوم انسان بود وجان وینترهم با آنها همکاری میکرده با دستگاه های پیشرفته ترعلمی، جان ونترتوانست توالی ونقشه ژنوم باکتری Haemophilus influenza را زودتراعلام کند. (زرنگ بازی علمی برنامه ریزی شده توسط؟؟؟).

اوبا استفاده از داده های سازمان بین الملی نقشه ژنوم انسان که اطلاعات مطابق روش علمی دانشمندان علوم دوره ای منتشر میکرده وبا استعانت از دستگاه های فوق مدرن وبا رقابت با این سازمان با ترفندی وی درکاخ سفید دریک تشریفات غیرعرف درحضور کلینتون وتونی بلر نقشه ژنوم انسان را به نام فعالیت خود معرفی کرد.بیشترین گزارش های کنسرسیوم ونتر توسط خودش ونه گروه کاری آنها اعلام میشد.اوسعی داشت خودرا به عنوان اولین انسان که نقشه ژنوم را تهیه وارائه داده معرفی کند یعنی تمامی 6 میلیارد واحد شیمیائی موجود در ژنوم انسان را،وپاتنت آن را هم به نام خود کند که مورد اعتراض اکثر دانشمندان قرارگرفت.این موضوع وترفند های غیراستاندارد وعلمی ایشان دربرابردانش را میتوانید درمقاله What’s Wrong With Craig Venter? ملاحظه فرمائید-.

جان وینتردربرابردریافت پول حاضر به دردسترس قراردادن اطلاعات خود میشود. بعلاوه او تحقیقات خود را بامید دریافت پروژه جدید دارو سازی سریع به ثبت میرساند.جان ونتردرسال2006 موسسه ای بنام خودش تاسیس کرد وبه تحقیقات گسترده در باره باکتریها وویروس هاودست کاری در ملکول های ژنوم آنها برای سایر موسسات تحقیقاتی ودانشگاه ها کرد.اوبرای بررسی های خود ملکول های ساختارژن را از ارگان های زنده استخراج وبه کمک دستگاه ای فوق مدرن ذخیره وسپس آنها را بر اساس الگوی باکتری های زنده بهم متصل ووارد سلولی که ژن ان را بیرون آورده بود میکرد وسعی نمود با برداشتن تعدادی ازملکولهای ژن یک باکتری به ژن های موثردرحیات باکتری برسد.


بطورنمونه ساده ترین نوع باکتری بنام  Mycoplasma genitalium انتخاب کرد. حال سئوال پیش میآید چرا ایشان این باکتری را انتخاب کرده است آیا به دلیل ساده بودن ژنوم آن بوده یا دلیل دیگری هم دارد. این باکتری جزئ اولین باکتری حیات است که خوشبختانه هنوزدرکنارنسل های بعداز خود عرض اندام میکند. این نوع باکتری دارای غشائ سلولی بسیار ساده وبرخی هم میگویند غشائ سلولی ندارد که البته نمی تواند درست باشد چیزی باید ژنوم این باکتری را از محیط اطراف مجزا کند ونگذارد مواد غیرضروری وخسارت زا به دورن سلول وارد شود. غشائی تکامل نیافته ولی ارگانسیم پیچیده البته از سایرپروکاریوت ها ساده تر.به عبارتی نطفه خالص یا ژن ناقص اولیه .ایشان خیلی راحت میتواند با قطره چکان میکروسکوپی ژن را بیرون بیاورد وغشائ آن لطمه نخورد وسلول زنده بماند تاژن باصطلاح مصنوعی را دریافت کنذ.آقای ونتر جزئیات کار خودرا علنی نمی کند  وبسیاری از دانشمندان همفکرموضوعات ظریف آنرا مخفی میکنند.اوبا کم کردن تعدادی ازملکول های ساختار ژن ادعا کرد که ژنوم مصنوعی ساخته واین ژن توانسته فعالیت آن را برعهده بگیرد. بلافاصله این طرح رابه نام خود به ثبت رساند. محققین ودانشمندان فورا به او اعتراض کردندکه ایجاد ارگانیسم مصنوعی نباید در دست فرد خاصی باشد به کل دانشمندان تعلق دارد. دانش انحصاری نیست برای تجسس بیشترروی آن زنجیره ای است باز، این سنت علم است. آنها با حرکات ورفتارجان ونتر این خطر را احساس کردند که مطابق برنامه اوکه تهیه سم بیوتکنیکی بود امکان ساخت سلاح بیولوژیکی دردستورکاراو قراردارد وشاید هم عنوان خلق حیات مصنوعی پوششی برای رد گم کردن برنامه های او بوده است. پرفسوردکتر آلفرد پوی لراز دانشگاه بیلفلد آلمان که یک دانشمند معروف المانی وجزئ پشگامان مهندسی ژنتیک ودررمز گشائی ژنوم نقش اساسی داشته است-در باره کارهای ونتر چنین میگوید. عین مطلب را ترجمه کرده ام مطالب داخل پرانتز از این جانب است.اینجا کلیک کنید


" این کارعلمی خوبی میتواند باشد اما نه یک ادعای بزرگ که بسیاری از متخصصین انتظار آنرا داشتند.از نظر بیوتکنولوژی یک نتیجه حائز اهمیت بشمارنمی آید.کارعلمی با دقت وتلاش انجام شده ونتیجه ان هم قابل تقدیر است ولی یک درجه ساده برای ساختن مواد که به ان امید بسته بودیم نبود.تیم ونتروهمکاران قرار بود روی ژن توارثی مصنوعی کار کنند.درحقیقت ژن باکتری Mycoplasma mycoides به کمک تک تک ژن توارثی باکتری باز سازی شد وسپس درون یک باکتری دیگرازاین جنس گذاشته شد. مطابق داده های بدست آمده (اطلاعات کسب کرده از موسسه ونتر)ژن توارثی ساخته شده ومصنوعی جایگزین ژن اریگنال شده وکنترل سلول را به دست گرفته است.درآزمایشات معرفی شده کنونی ژنوم را کوچکتر کردند تا باکتری با حداقل ژنوم به حیات خود ادامه دهد ولی دراین آزمایش باکتری جان دار نبود.براساس اصول حاکم بردانش مولکولار بیولوژی و براساس داده ای دراختیاربرای تحریک جاندار شدن، دانشمندان آزمایش اول را به کامپیوترواگذار کردند.وباکتری غیرجاندار معرفی شد. نتیجه این آزمایش به ما این رامیرساند که هنوز دانش واطلاعات ما برای راه انداختن سلول زنده با ژنوم حداقلی براساس اصول ساختار تشکیلاتی سلول کافی نیست.ازاین جهت آنها درآزمایش بعدی پی درپی تک تک ژن ها را پیاده کردند تابدانند آیا آنها برای حیات سلول ضروری است یاخیر.برای این کارسه گروه از ژنها را شناسائی کردند.اول ژنهائی که بدون شرط باید باشند ودوم ژنهائی که درکد دهی ( تکثیر پذیری) نقش بازی میکنند وژن هائی که باید حذف شوند.در نهایت 473 ژن باقی ماند که درشرایط لابراتوارمحیطی سازکار برای حیات وغذا فراهم کردند وسلول زنده ماند. همانطور که بررسی ها نشان میدهد، در شرایط کمترمطلوب، بیشتر ژن ها برای زنده ماندن مورد نیاز است. به گفته کارشناسان، محققان نمیتوانند یک عملکرد بیولوژیکی را تشخیص دهند. این نشان می دهد که تا به حال عوامل ناشناخته وجود دارد که برای حیات ضروری است. اگرچه ایجاد یک ژنوم حداقل هدف ونتر بود، کارهای او می تواند برای ساخت سلول ها با خواص خاصی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، سلول ها می توانند با مسیرهای متابولیکی اضافی یا کد ژنتیکی تغییر یافته برای تولید مواد مخدر یا مواد شیمیایی صنعتی ( مثلا سلاح های شیمیائی)مورد استفاده قرارگیرند.باا ین حال، باید از خود بپرسید: آیا این واقعا باکتری ایده آل برای سنتز مواد مرتبط با بیوتکنولوژی است؟ "

بعد از ایجاد عنوان بیولوژی سنتزی کشور آلمان وسایر کشور ها خطر بازی با ژنوم موجود زنده ونقش آن در ساختار بیولوژی سنتی قوانین مهمی را تدوین کردند برای محدود کردن فعالیت تکنیکر های امثال اقای ونتر .آنها جزئیات کار را میدانستند.

4- نظرقرآن دردستکاری خلقت حیات

حیات ازخلق نطفه آغاز شد. البته نه نطفه ای که ازصلب پشت مرد که سخت است وترائب استخوان سینه زن که نرم است بیرون می آید. این ازتصورات غلط برباورما نشسته است. به عبارتی نظرمفسرین درهزارسال قبل براساس باوهای علمی آن زمان بنابراین ما هم از انها یاد بگیریم وبا علم روز آیات قرآن را تاویل کنیم.علم پیشرفت کرده وتصورات ما هم پیشرفت نشان دهد .آیات قرآن درباره خلق حیات وآغاز آن ازنطفه بطوراعجازانگیزی با واقعیت های علمی روز مطابقت دارد وحتی فراتر ازعلم خلقت انسان در قرآن با نگاهی جدید ومطابق علم روز. حال انسان هم ازهمین نطفه آغازبه شدن کرد. نطفه براساس تعریف علم زیست شناسی چیست.تخم مرغ را مثل بزنیم .تخم مرع یک نطفه کامل است. مرغ وخروس جفت گیری میکنند ونطفه لقاح یافته ازنروماده میشود نطفه بارورشده وآماده ادامه حیات .خروس به تنهائی نمی تواند نطفه بارورشده را ایجاد کند.نطفه تا زمانی که بارورنشده نطفه نیست ژن نرویا ماده است.برنامه ریزی نرم افزاری خلقت که خداوند متعال در نهاد حیات تعبیه کرده از یگ الگو تبعیت میکند.نطفه از لقاح دو ژن نر وماده ایجاد ودروسط زرده قرارگرفت ودورآنهم غذای مورد نیاز تعبیه واطراف آن هم سفیده قرارگرفت تا جنین رشد کرده نیاز خود را برطرف کند .این یک نمونه از نطفه حیات است درتمامی طبیعت همه جانوران وگیاهان از یک الگوی واحد تبعیت میکنند .همه آنها دارای اجرهای ساختاری واحد هستند.یعنی 20 نوع اسید آمینه وآن هم همه ازنوع ایزومرآلفا و چهاربازبرای کد بندی وذخیره اطلاعات. سئوالات فراوانی همچنان بدون جواب مانده. آیا ژن به تنهائی قادر است فرماندهی ساختن جوجه را صادر کند. ژن فقط اطلاعات را دراختیارمیگذارد. موجود زنده دارای ساختار مادی است که همان ملکول های پایه وانرژی هستند .انرژی اینجا مفهوم متابولیسم یا سوخت وسازمعنی میدهد. بنابراین باید یک نرم افزارهم وجود داشته باشد که فرماندهی عملیات جوجه سازی را برعهده بگیرد. آقای ونتردست به دامن کامپیوترشد ویک نرم افزارپیچیده را ساختند تا فرماندهی ژنوم باصطلاح مصنوعی خود را رهبری کند. نوبت طبیعت که میرسد لائیک ها میگویند همه این عملیات تصادفی وخود جوش انجام میشوند. دانشمندان میگویند ملکول های پلی مرآزمی آیند وهمنیطورآتوماتیک ملکول ها را بهم وصل میکنند وملکول بزرگ ژن را میسازند واگر اشتباه هم کردند فورا برمیگردند وآنرا اصلاح میکنند؟ سئوال بعدی درموجود زنده پرسلولی چه عاملی اطلاعات را با سرعت غیر قابل تصوربه سلول های دیگر منتقل میکنند که درآن واحد همه سلول ها پلان واحدی داشته باشند که یکدفعه از تخم مرغ مارمولک بیرون نیاید.

قرآن میفرماید خلق وامربه عنوان دو جزئ تفکیک نا پذیر وبا هم ساماندهی حیات را برعهده دارند . امرخدا ونقش آن درساختارمادی کیهان.دانشمندان اخیرا نظر داده اند که حیات از نطفه آغاز شد یعنی اول باید ژن خلق شده باشد.غذای ژن هم بصورت آماده یعنی ملکول های اسید آمینه جدا شده، قند و چربی تک واحدی .چرا؟ هنوز نه آنزیم داریم ونه سوخت وساز سامان گرفته است. خداوند بر روی پوسته جامد تازه شکل گرفته وداغ که هنوزنه اکسیژنی وجود دارد ونه اتمسفری ابتدا اقوات را در چهار دوره مقدر میکند. نفرموده خلق میکند،برنامه ریزی میکند.غذا برای کی برای نیازمندان به این غذا سوائ السائلین وبعد نطفه را دردل سنگ رس خالص که هنوزداغ است وازرسوب سیاه رنگی برروی ودرون آن به جای مانده حما مسنون خلق میکند.پس ابتدا غذا درست میشود وبعد هم نطفه-چگونگی روند پیدایش حیات در زمین اولیه از نظر قران
.دانشمندان زیست شناس حدود کمتر ازدودهه به این رازخلقت پی برده اند که سنگ سفال یا پیریت به عنوان پلی مرآزعمل کرده اند. صلب وترائب هم صفت صلصال وحما مسنون است. جسم نرم رسوب حما مسنون بر روی جسم سخت صلصال وآنهم صلصال کالفخارسفال پخته وهنوزداغ. آب دافق هم ازبین این دوبه بیرون میتراود مبایستی دافع باشد از محیط دفع شوند.به مقاله مائ دافق و نقش آن در پدیده خلقت حیات مراجعه فرمائید. این چنین نطفه خلق میشود واین نطفه همان باکتری است که آقای ونتر برای آزمایش خود انتخاب کرده .چیزی بین بی جان وجاندار.فقط میتواند تنها خود را تکثیر کند ولی ژن کامل ندارد ونمی تواند انتقال وراثت داشته باشد .آب دافق هم همان آبی است که جناب پلیمرآز مرتبا آزاد شدنش را توسط کامپیوتراعلام میکند. این ها واقعیت هائی است که درقرآن برای ما در قالب تمثیل بیان شده تا سرنخ تجسس را بگیریم وادامه دهیم ولی می بینیم چه برروزگازخود وقرآن درآورده ایم .نشسته ایم درقرن شکوفائی علم وفکرما درهزارسال قبل پروازمیکند .دنیای غرب جای تحقیق ما را گرفته اند برحال زارقرآن باید گریست که رسول اکرم (ص) درروزقیامت به خدا گلایه میکند که این امت من (یعنی ما مسلمانان که به او ایمان آورده ایم) قرآن را مهجورقرارداده اند. نگذاشتند با تصورات ذهنی کهن عظمت آیات علمی قرآن برملائ شود. حال به ایه مربوطه هم اشاره ای بکنیم .انشائ الله درمقالات بعدی بیشتردرباره نطفه امشاج که همین نطفه پروکاریونت است وعلقه که ایوکارینونت است خواهم پرداخت. به مقاله خلقت انسان درقران با نگاهی جدید ومطابق علم روز خلقت نطفه وعلقه مراجعه فرمائید. مقالات من را متاسفانه موتور جستجو به پرتگاه گم نام میکشاند تا کمتر کسی ازآن اطلاع داشته باشد .تنها کسانیکه مستقیما به سایت مراجعه میکنند شانس بیشتری برای مطالعه آنها دارند.بگذریم؟ خداوند انسان را به مرحله تکامل رساند وهنگام جهش تکاملی فکری عنصر اختیار وعلم خود را به او داد تا درپروسه تکامل فکری به مرحله انسان شدن برسد وآدم اولین انسان تکامل یافته ازنوع بشراست پیامبر نیست وحوا هم ندارد.اینها ساخته وپرداخته ذهنیت کهن ما است.یعنی ادم صفت انسان تکامل یافته است . که هم مرد است وهم زن -آدم درقرآن زوج دارد ولی همسر زن ندارد –
عنصراختیاررا خداوند درانسان نهادینه کرد تا وی را درمعرض آزمایش قراردهد. به ملائکه که قوانین طبیعت هستند فرمان داد تا او راسجده کنند. یعنی درنهاد او مانند سایر موجودات زنده قرارگیرند واو را با عنصرعلم ،بیان ،خلاقیت، تفکروتعقل، مدیریت وتمامی صفات خود آراست ودرکناراوعنصر اختیار را هم برای آزمایش اوعطا کرد وابلیس همان عنصراختیار است که درقالب تمثیل بیان داشته . ملائکه (قوانین طبیعت) درفطرت او قرارگرفت وابلیس تمرد کرد.
ابلیس با ابزار شیطان که همان خواسته نفسانی است اکثرانسان ها را گمراه میکند.تاکید خداوند روی شرک است وکسانی که شریک برای خداوند میتراشند هرگزآمرزیده نمیشوند گناهی بس بزرگ است.
إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا بَعِيدًا
خداوند کسانی که برای خداوند وصفات او شریک بتراشند را نمى‏آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد می بخشايد و هركس به خدا شرك ورزد قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده است

لعنه اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا
خداوند براوکه ابلیس باشد لعنت میفرستد ونقل میکند که او گفت (حال که مرا ترد کردی من هم) آنان (انسان) را سخت گمراه میکنم و آنها را درآرزوهای دورودرازی میبرم (خالق شدن) وآنها را وادار میکنم با بریدن گوش چارپایان درخلقت تو دستکاری کنند فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ومیفرماید هرکه بجای خدا ازخواسته نفسانی خود پیروی کند قطعا دستخوش زیان جبران ناپذیری میشوند. به آنها امرمیکنم که گوش چارپایان را ببرند،.بریدن گوش وتغییردرخلقت خدا با هم در ارتباط هستند. اشاره به خون گرفتن ازموجود زنده برای تغیردرژن آنها است.که خسرخسرانا مبین (خسارتی که جبران ناپذیر است) را درپی دارد. زیانی که حیات زمین را دگرگون میکند که اشاره به برچیدن حیات در زمین است. خود من برای تست درجه لخته کنندگی خون مواد استخراجی از گیاه بومادران از گوش خرگوش ها خون میگرفتم. خداوند متعال به ما درک مفاهیم عالیه آیات متشابه را عطا فرماید وما را از بند تصورات وتخیلات کهن برهاند .انشائالله.-سید محمد تقوی اهرمی بمناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع)16-8-1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت