ویژگی ها

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

مقدمه نوشتار
سنگ رس میتواند کلید پیدایش حیات دردرون خود باشد. حفره های درون لایه های سنگ رس میتوانند درون خود حباب هائی پر از آب با پوسته ای از جنس رس ایجاد کنند.این حباب ها با پوسته خاص از رس مکانیسمی دارند که میتوانند ملکول های آلی پایه حیات را به درون خود جذب و از خروج ماکرو ملکول ایجاد شده در درون خود به خارج جلوگیری کنند.درنتیجه در این سیستم ماکروملکول ها تجمیع میکنند ورس ماکروملکول های اولیه حیات را کاتولیزه میکند. این موضوع اخیرا نظر فیزیکدانان آمریکائی دردانشگاه هاروارد را به خود جلب کرده وپایه تحقیق وبررسی علمی قرار گرفته است .
سنگ Montmorillonit یکی از انواع سنگ رس از مدت ها پیش به عنوان درا بودن خاصیت کاتالیزه کردن ملکول های الی مورد توجه قرارگرفته بود.رس میتواند تشکیل غشائ از چربی ها را آسان ونوکلئوتیدها را به ماکروملکول های آلی DNA به هم پیوند دهد. قطرات کوچک چربی میتوانند به یکدیگر بپیوندند وساختار یزرکتری را تشکیل دهند. ولی نمیتوانند خود را از آن حباب ها با پوشش رس خارج سازند.
Howard A Stone محقق قبلی دانشگاه هاروارد وپرفسور کنونی دانشگاه Princeton اظهار میدارد که این یک راه طبیعی است که میتواند ملکول های پایه حیات رابرای تشکیل ژن اولیه ،انتخاب وخود ساماندهی برساند. البته اینکه رس نقش اصلی در ایجاد حیات دارد هنوز روشن نشده ولی قدم اول که میتواند این عمل را کاتالیزه کند مورد تائید قرارگرفته .مقاله ایشان در نشریه Soft Matter تحت شماره Harvard University, 08.02.2011 – NPO به چاپ رسیده است. این گزارش توسط دکتر آناند بالا سوبرمانیام در باره موضوع رابط کلوئیدی :الگوی گلیکان محدوده غشای چربی ومسدود سازی برای تشخیص زیست پزشکی ارائه گردید. که ذیلا خلاصه آن تقدیم میشود.


حال چرا نظر من به این موضوع جلب شده ومیخواهم ان را سوژه این مقاله قراردهم. قبلا اشاره ای کوتاه به دو گروه از ایات داشته باشیم تا ذهن ما آماده برای مطلب علمی فوق گردد وسپس به آن بپردازیم .درقرآن دوگروه آیه مهم داریم که از بعد علمی نه سنتی مورد توجه مفسرین ودانشمندان اسلامی تا کنون قرارنگرفته است .البته طبیعی است زیرا این موضوع که ایه های مربوطه را نقل میکنم کاملا جدید است ومسلما تائیدیه علمی به عنوان یک نظریه علمی معتبر را کسب میکند.خداوند درقرآن میفرماید. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ من حما مسنون– درحقیقت ما انسان را در سنگ رس واز توده سیاه ونرم آفریده ایم- خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّارِ-انسان در سنگ رس پخته شده مانند سفال خلق شد. درهمین رابطه هم در سوره طارق که فقط یک بار درقرآن آمده نیز اشاره شده- فَلیَنظُرالإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ.پس انسان بنگرد که از چه خلق شده از آبی خارج شونده که از بین جسم سخت وجسم نرم خارج میشود که منظور همان صلصال وحما مسنون است. یکی سخت است ودیگری نرم. دانشمندان تلاش میکنند رمز ایجاد حیات و محل حدوث این حادثه را کشف کنند. نظریه های متفاوتی بیان شده واخیرا به ایجاد این حادثه در سنگ رس به عنوان کاتالیزاتور نزدیک شده اند. امروزه روشن شده که پایه حیات ماکرو ملکول زنجیره ای ژن است که از ترکیب نوکلئوتیدها،قندها،پروتئین ها تشکیل شده اند

وبه دو صورت DNA و RNA در ژن موجودات زنده دیده میشوند. ژن پایه تشکیل نطفه است ونطفه هم از تلفیق ژن نر وژن ماده به وجود میآید. ژن نر وژن ماده به تنهائی نطفه نیستند.نطفه چیزی است که در اثر رشد در شرایط محیطی خاص موجود زنده را به وجود می آورد. مکانسیم اطلاعات ونرم افزار موجودی که باید از این نطفه ایجاد شود در نطفه نهفته است. آب مرد نمی تواند نطفه باشد وبه تنهائی ارزش ایجاد موجود زنده یا جنین را ندارد. اگر مائ دافق منظورمنی مرد باشد که ازاستخوان پشت و استخوان سینه خارج میشود نه با علم زیست شناسی مطابقت دارد ونه منظور قرآن این است .معنی ایه آبی خارج شونده از بین جسم سخت وجسم نرم است . این از تصورات ذهنی مفسرین در حدود هزار سال قبل منشائ شده که سندیت علمی ندارد. دو گروه از آیات از صلصال وحما مسنون ،صلب وترائب سخن گفته که هر دو معنی سخت ونرم میدهند. مائ دافق اساس وکلید رمز ایجاد حیات است. آن هم درزمین اولیه است نه دررحم موجودات زنده. برای تشکیل ملکول آلی حیات لازم است ابتدا ملکول های ساده ایجاد وسپس بهم وصل شوند وملکول های مونومر را به وجود آورند و در نهایت در دل سنگ به عنوان کاتالیزاتور مونومر ها با از دست دادن ملکول اب به ماکروملکول ها که همان ژن هستند تبدیل شوند .این آب باید از محیط دفع شونده باشند . چگونگی مکانیسم دفع شدن آب دانشمندان را به تعمق وا داشت وتعدادی از نظریه ها به خاطر این مائ دافق اعتبار خود را از دست دادند. درنهایت ذهن دانشمندان متوجه سنگ رس به عنوان سیستمی که میتواند محل بروز حادثه حیات باشد گردید. قران در قالب آیات متشابه این جادثه مهم خلق حیات را بیان فرموده وعلم دارد به آن میرسد.


نظریه حباب با پوشش رس


اینکه چگونه دانشمندان به خلق حیات در درون سنگ رس یا به تعبیر قرآن صلصال رسیدند در دو مقاله قبلا منتشر کرده ام حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است و دیگری چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظر قران که علاقمندان میتوانند به آنها مراجعه فرمایند. خلاصه ای از آخرین نظریه ایجاد حیات در درون سنگ رس در اینجا اشاره میشود. نظرات متفاوتی ارائه داده شده که از بین آن ها دونظریه بیشتر توجه دانشمندان را جلب کرد .اول حیات در درون اقیانوس ودر نزدیکی دهانه اتش فشانها که گداخته را بیرون میریزند دردل سنگ پیریت ودوم خارج از آقیانوس وروی سنگ رس


Foxوهمکاران مخلوط خشک شده اسید های آمینه را چند ساعت در حرارت 150 الی 200 درجه سانتیگراد نگه داشتند و توده سیاه رنگی بدست آوردند که در آب بخوبی حل میشد واز پلی اسید های آمینه با یک الی دو دوجین عضو تشکیل شده بودند .از آنجائیکه این محصول دارای پیوند پپتید و شبیه پروتئین بودند آن را پروتئنوئید نامیدند .اگر چه اغلب این اسید امینه ها از نوع آلفا نبودند ولی با وجود این فعالیت آنزیمی از خود بروز میدادند .آنها این آزمایش را در 75 درجه بمدت چند هفته انجام دادند .نتیجه مشابه بود ولی زنجیره ها کوتاه تر بودند .این آزمایش در حضورپلی فسفات ها وبار دیگر بر روی سنگ آتشفشانی و سنگ سیلیکات (رس) انجام شد وموفق شدند زنجیره های طویل تری بدست آورند .
Paecht Horowihtz نیز آزمایشاتی بر روی Zeolithو خاک رس پخته انجام داد ونتیجه مشابهی بدست آورد. درهمه این آزمایشات توده سیاه رنگ بعنوان محصول اصلی بوده که پس از حل کردن در آب وانجام بررسی ها ماکرو ملکول های زنجیرهای آلی پلی مریزه شده مورد تآئید قرار گرفت .
A.G.Cairns-Smithاز دانشگاه GlasgowوDavid C. Mauerzall از دانشگاه راکفلر نیویورک طی تحقیقاتی بر روی کانی های خاک رس Ton mineralien (انواع سنگ های رسی) باین نتیجه رسیدند که تکامل شیمیائی بسیاری از ملکول های آلی بر روی کریستال های این کانی ها بصورت یک سیستم بسته عمل کرده اند.این کریستال ها به دلیل بارالکتریکی سطوح خارجی خود ملکول های آلی مانند اسید های آمینه ونوکلئواسیدها را به خود جذب و سنتز ماکرو ملکول ها را کاتالیزیره کرده اند و سبب تشکیل بیوملکول های آلی ماکرو شده اند.ساختار کریستالی ماهیت داده های اطلاعاتی داشته و ماتریکس اولیه را در ملکول های آلی ایجاد کرده اند وهمینطور ماکرو ملکول های آلی پیچیده تر تشکیل تا به خاصیت تکثیر پذیری بدون کمک خاک رس گداخته (خشک شده در اثر حرارت) رسیده اند
wolfgang Weigand وMark Doerr از دانشگاه فریدریش-شیلر Jena این آزمایش را بر روی سولفید آهن آنجام داده است Aharon Katchalassky توانست از محلول آبکی رقیق بکمک کانی خاک رس پروتئین با زنجیره بیش از 50 تکه اسید آمینه وبا صد در صد بازده تولید کند


حباب درون سنگ رس محلی برای ایجاد حیات


در زمین اولیه هنگامی که فضای کوچکی از اب زیر زمینی با سنگ رس در تماس قرارمیگیرد.میتواند این اتفاق رخ دهد که رس روی این حباب را بپوشاند واین حباب رسی میتوانند محیط خوبی برای ایجاد اولین بیوملکول های حیات باشد. درتصویر زیرحباب های هوا از زیر گل رس خارج میشوند و پوشش رس دور آنها مشخص است .البته این تصویر که شخصا گرفته ام. درشرایط آب وهوائی کنونی وپس از باران وجمع شدن آب ایجاد شده وصرفا جهت تشهیذ ذهن آورده شده است.

دانشمندان دانشگاه هاروارد این حباب ها درزمین اولیه وپس از سرد شدن پوسته جامد زمین وحرارت حدود 150 درجه که از بخار آب اشباع بوده در نظر تجسم کرده وآزمایشات خود را بر این مبنا پایه ریزی کرده اند.

تصویردوم زمین را نشان میدهد که پوسته جامد ان در حال سرد شدن است .زمان گذرازگداخته به پوسته داغ .دقیقا دراین مرحله ( حرارت حدود 150 درجه ) اتفاق مهم ایجاد ماکروملکول های زنجیره ای حیات که همان خلق الانسان من صلصال الکلفخار رخ میدهد.

خلاصه ترجمه مقاله علمی دانشگاه هاروارد


هنگامی که حباب بخار آب زیرپوسته زمین (منظور زمین اولیه است ) برای خارج شدن با رس تماس حاصل میکنند، این امکان میتواند پیش بیاید که رس دور سطح خارجی حباب را بپوشاند (مانند تصویر نشان داده شده) ویک فضای بسته ای به وجود آورند (در دل سنگ رس).در سنگ های کوارتز ما امروزه میتوانیم این فضای بسته محصور شده در دل سنگ را مشاهده کنیم.این فضای بسته توسط پوششی از رس پوشانده شده است .این فضا ها در دل سنگ رس Montmorillonit در زمین اولیه میتواند فضای مناسبی برای ایجاد اولین بیوملکول حیات باشد که محققین دانشگاه هاروارد نشان میدهند. آنها دراین پوشش رسی روی حباب سیستمی کشف کرده اند بصورت غشائ نیمه تراوا با خاصیت ویژه که میتوانند ملکول های مخصوصی را در درون خود وارد وغلظت آن را افزایش دهند (درون خود تجمیع کنند) وبه غلظت مطلوب مورد نیاز ایجاد بیوملکول ها برسند. بنابراین براساس این نظریه وآزمایشات به عمل آمده میتوان نتیجه گرفت که اولین ملکول های حیات دراقیانوس های آزاد تشکیل نشده اند، زیرا در اقیاونس ها غلظت لازم برای ملکولهای جفت که باید با هم ترکیب شوند نمی تواند به وجود بیاید. جریان آب و تکان های ایجاد شده فورا محیط را از غلظت لازم بیرون می آورد.کارها وتحقیقات زیادی در دهه گذشته نشان داده است که حباب ها برای تجمیع وتغلیظ ملکول ها و نانو ذرات نقش موثری داشته اند.بویژه برای تشکیل واکنشهای شیمیائی خاص .Anand Bala Subramaniam از بخش SEAS دانشگاه هاروارد چنین میگوید." ما اکنون یک مکانیسم فیزیکی کامل برای انتقال از یک سیستم دو جداره حباب و رس به یک غشائ معلق پر شده از اب با خاصیت ویژه را شناسائی کرده ایم . این مکانیسم میتواند از موادی که در محیط (درفازرس و محلول اطراف)وجود داشته به وجود اید. چنانچه این حباب پوشیده شده از لایه رس با محلول های حاوی ملکول های ساده آلی در تماس قرار گیرد ،میتواند آنها را به درون حباب جذب وبا محیط خارج یک فازی جدا کننده به وجود بیاورد. در حقیقت رس میتواند با این پوشش به عنوان یک کاتالیزاتور برای تشکیل DNA عمل کند.اینکه این غشائ رسی واقعا در ایجاد حیات نقش موثری بازی میکند هنوز ناشناخته است.ولی موضوع نقش سنگ رس درایجاد حیات به عنوان کاتالیزاتورمورد تائید قرارگرفته است.


نتیجه نوشتار


قران در1400 سال قبل به نقش سنگ رس درخلق حیات اشاره کرده است وجالب است که در تمثیلی از رس گداخته وپخته مانند سفال و توده سیاه به عنوان رسوب برروی سفال نام برده. نقش حما مسنون تعیین کننده است. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ من حما مسنون-درحقیقت ما انسان را درصلصال وازحما مسنون خلق کردیم. بنابراین ملکول های الی ساختار تشکیلاتی انسان ازهمان توده سیاه ونرم است که در(درون) سنگ رس قرارگرفته وازبین این دو اولین ملکول حیات خلق میشود. ملکول حیات کدام است ژن ساده RNA که دراثرتکامل به DNA تبدیل میشود. باکتری های کهن اولین موجود جاندار دارای ژن RNA وباکتری های پیشرفته بعدب دارای ژن DNA هستند. دانشمندان اخیرا به دو مطلب مهم رسیده اند

اول حیات دردرون صلصال ایجاد شده ومکانیسم آن را مورد بررسی قرارداده اند که درمقاله بالا نمونه آن را اشاره کردم.

دوم ژن ماکروملکول های زنجیره ای هستند. معمولا دو ملکول کوچک ترکه میخواهند بهم وصل شوند یک ملکول آب ازدست میدهند. این آب سرنوشت حیات را دردست دارد.چرا ؟ اگرازمحیط واکنش دفع نشود ملکول ژن ایجاد نمیشود وازحیات خبری نیست. ازاین جهت هم قرآن این آب را بیرون جهنده معرفی کرده است، از واکنش تبدیل مونومرها به پلیمرها ملکول آب دفع میشود .باید فورا ازمحیط بیرون رانده شود. تشبیه زیبا وپر مفهومی مائ دافق. چرا این واکنش نمی تواند دراقیانوس انجام شود، زیرا محیط پرازآب است و واکنش برگشت پذیر میشود.یعنی به وقوع نمیپیوندد. آب دراطراف محیط واکنش نباید باشد تا بسرعت بیرون رانده شود.در موجودات زنده هم آب دافق مرتبا در تولید ژن ها درست میشوند وتوسط آنزیم ها گرفته شده وبیرون از سلول رها میشود وجریان خون آنرا بصورت ادرار به بیرون ازبدن هدایت میکند.

حال خداوند متعال میفرماید من انسان را ازجسم نرم یعنی حما مسنون وجسم سخت صلصال خلق کردم. ودرایه دیگر برای اهمیت مائ دافق درسرنوشت خلقتی انسان میفرماید. انسان بنگرد ازچه خلق شده ازجسم نرم وسخت وآبی که از بین این دو به بیرون میجهد ومائ دافق است. صلب وترائب وحما مسنون وصلصال باهم پیوند ناگسستنی دارند. یک موضوع علمی را خداوند برای ما انسان های قرن شکوفائی علم بیان میکند ودرست در زمانی که دانشمندان به واقعیت های قرآنی نزدیک میشوند وذهن آنها باید متوجه این اعجاز قرآن قرارگیرد،

تصورات غلط ذهنی کهن ما برواقعیت های آیات متشابه مانند این ایات پرده انداخته وما سعی نمی کنیم پرده را به کناربزنیم وقرآن را فدای ذهنیات غلط خودمان نکنیم. بنابراین درعصر شکوفائی علم باید با دید علمی به قران نگاه کرد نه با دید علمی هزارسال قبل که منسوخ شده .دیدگاه خودمان را برای حفظ قران اصلاح کنیم. بگذاریم چهره علمی آیات متشابه در محافل علمی جا باز کنند، شبهات برداشته شوند وایمان ها مستحکم ترگردد. کجای صلب وترائب معنی استخوان پشت وسینه میدهد. صلب چند معنی میدهد معنی مهم آن سخت وترائب نرم است.مانند حما مسنون وصلصال. خداوند انشائالله ما را با مفاهیم عالیه قران ودرک آن یاری فرماید-سید محمد تقوی اهرمی اذر ماه 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت