ویژگی ها

ذرات بنیادی دارای شعور نامرئی هستند

 

ذرات بنیادی دارای شعورنامرئی هستند

وقتی کلیه اشیائ ازستارگان ،خورشید ،ماه ،سنگ وجانوران همه به تسبیح ذات باریتعالی مشغولند نشانگر وجود شعورنامرئی درتمامی پدیده ها ئی که از ماده تشکیل شده اند وارتباط هم آهنگ هم باهم دارند میباشد .آیات زیر این موضوع را تآکید میفرماید.

تسبح له السماوات السبع والأرض و من فيهن و ان من شي ء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا-آیه 44 سوره اسرائ. "هر آنچه که در هفت جو زمین و خود زمین وجود دارد (چه جاندار و چه بیجان هر شیئ) همه تسبیح ذات باریتعالی را انجام میدهند ولی شما آن تسبیح را درک نمیکنید" و در آیه دیگر میفرماید -

أو لم يروأ الي ما خلق الله من شي ء يتفيأ ظلاله عن اليمين و الشمآئل سجدا لله و هم داخرون، و لله يسجد ما في السماوات و ما في الأرض من دآبة والملائكة و هم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون-آیات 48 الی 51 سوره نحل –

آیا نمی بینید هرشیئ که حرکت سایه آنها حاکی از وجود آنهاست که شما مشاهده میکنید سجده  خدا را با فروتنی بجای میآورند هر آنچه درهفت جو زمین و زمین از ملائکه (قوانین و کارگزارن طبیعت و ریزجنبندگان (بند پایان) بدون هیچ تکبری درحال سجده خداهستند و از خدائی که بر انها تسلط دارد خوف دارند و ماموریت محوله را انجام میدهند. صحبت از تمامی مظاهر مادی و اجزای تشکیل دهنده آن که  در معرض دید ما قراردارد و حتی قوانین طبیعت (ملائکه ) و بند پایان وهمه در حالی که ماموریتی به عهده آنها گذاشته شده و ضمن آنکه آن ماموریت را بخوبی انجام میدهند در برابر ذات باریتعالی خاشعند وسجده خدا را بجای می آورند.

خداوند ازسایه داربودن هر شیئ که ما مشاهده میکنیم اشاره میکند و میخواهد مطلب مهمی بما تذکر دهد . منظور خداوند کوه  و سنگ و درخت و تمامی اشیائ مادی است که در زمین  وجود دارند و هر روز حرکت سایه آنها در اثر نورخورشید وجود خود را بما نشان میدهد (این موضوع را خداوند در تمثیلی بیان داشته  و سماوات هم در اینجا کیهان نیست نور خورشید بر تمامی مظاهر مادی  و بندپایان می تابد، منظور تمامی مظاهر حیات که توسط نور که از خورشید منشائ شده را ما میبینیم  سجده خداوند را به جا میآورند، به مقاله دابه ونقش آن در تداوم حیات از نظر قرآن) و از این جا ذهن ما  به  آ نها و به درون آنها میکشاند.

درآیه های بعد نیز تاکید میکند ما فی السموات و ما فی الارض تمامی مظاهر مادی که کار گزاران قوانین طبیعت هم درآن است همه سجده خدا بجای می آورند . این یک مطلب  و دوم اینکه  تمامی این مظاهر مادی  بیهوده آفریده نشده اند هر کدام در ساختار جهان مادی نقشی بر عهده دارند.

خداوند زنبور عسل را به عنوان نمونه حشرات در زمین مثال میزند و اعمال آن را وحی خداوند میداند که  در او نهادینه  شده  است.ا ین اعمال را ماموریت درحیات زمین میداند. سنگ هم ماموریت دارد. انسجام جهان مادی از استحکام سنگ پا بر جاست و سنگ هم به نوبه خود از استحکام و همبستگی ذرات اتم ها و اتم ها هم از همبستگی ذرات بنیادی و هم آهنگی چهار قانون اصلی کیهان در درون هر اتم  و حتی درون هر ذره بنیادی است سر چشمه  گرفته است. هرکدام  براساس ماموریت این انسجام را برپا داشته اند. ارتباط بین آنها و نظم خارق العاده را نیروی لایزال ابدی بر عهده دارد. خلق فی السوی و قدر فهدی. خداوند متعال خلق کرد و شکل داد و همه را موزون  آفرید و همه را هدایت میکند. حال عامل این هدایت چیست. چگونه این ارتباط بین کل نظام آفرینش را انجام میدهد. از نظرعلمی چه توجیهی دارد. آیا نشانه هائی ازاین هم آهنگی بصورت علمی که برای بشر قابل درک باشد وجود دارد. چرا خداوند متعال میفرماید الله نورالسموات و الارض است. مگرکیهان از نورذات باریتعالی نشآت نگرفت وبصورت فوتون درلحظه بدیع السموات و الارض تجلی نکرد.

فوتون به عنوان سنگ بنای هستی کیهان و اکترون و پوزیترون ها و ضد ذرات آنها همراه آن به  یک کلمح البصر از نور ذات باریتعالی شکل نگرفتند. پس خداوند همچنان نور خود را در کیهان مسلط  کرده و بقای کیهان از نور خدا است. برای روشن شدن این موضوعات که  اشاره رفت توجه  شما را بخصوص فیزیک دانان عزیز را به آزمایش پروفسورAntoine Suarez فیزیک دان کوانتوم و موسس و رئیس مرکز کوانتومی فلسفی زوریخ – ژنو جلب میکنم.

سوارس این مرکز را  بر پایه  نشست هائی که  در مورد سئوالات بیشمار فلسفی John Bell  فیزیکدان معروف  تشکیل میشد بنا گذاشت. د راین نشست نظریه اینشتن درمورد " اینکه هیچ  چیز در جهان مادی نمی تواند سرعتی بالا  تر از سرعت نورداشته باشد" به چالش کشیده و اکثرا در ژنو برگزارمیشد. آزمایشات متعددی در زمینه  فوتون ها و تآثیر پذیری از هم انجام  شد و در حقیقت با دید دیگری به قضیه نگاه کنیم مبارزه بین پیروان فیزیکدانان ماتریالیست ها (لائیک ها)  و فیزیکدانان (معتقد به نیروی ما فوق فیزیک) در گرفت که بحث بسیار طولانی دارد.

هدف این مقاله ذهنیت دادن برای بررسی و تحقیق روی مطالب عنوان شده است در حقیقت برای تشهیذ ذهن است (متاسفانه جای فیزیکدانان ما دراین مباحث خالی است). این آزمایش از Pm Magazin و از سایت WWW. Pm magazine deانتخاب شده است.

خلاصه آزمایش پرفسورسوارس از دید Josef Scheppach گزارشگر مجله علمی PM موضوع مقاله "چگونه نیروی کیهانی در زندگی ما تاثیر میگذارد " را  انتخاب کرده ام که تا اندازه ای با مقاله ما ارتباط دارد با هم مرور میکنیم.

شرح آزمایش علمی پرفسورسوارس ذره و شعور آن

نامبرده سراغ  پرفسور آنتونی سوارس میرود و در باره آزمایش فوتون های دو قلو و رفتار آنها گزارشی تهیه میکند به این شرح : فوتون ها یا کوانت ها سنگ بنای کیهان هستند و رفتاری از خود بروز میدهند که قوانین فیزیک را به چالش میکشند .سوارس ابتدا با فرستادن لیزر به درون یک کریستال یک جفت فوتون دو قلو یا  وابسته ایجاد کرد و در دستگاهی آنها را در دو جهت مخالف فرستاد  وی برای فرستادن آنها از کابل نوری ظریف استفاده کرد در مسیر هر یک از این فوتون ها یک آینه و درفواصل مختلف قرارداد. آینه ها خاصیت نیمه شفاف (نیمه عبور دهنده) دارا بودند.

این فوتون ها براساس اصل تصادفی بودن میبایستی یکی ازانها از آینه عبور کند و دیگری احتمال دارد عبور نکند یا بعکس. هرآینه به یک شناساگر ارتباط داشت که توسط زیگنال عبوررا تائید میکرد. برای اینکه موضوع تصادفی بودن عبورفوتون ها  کاملا مشخص شود. سوارس آزمایش را بارها تکرار کرد و هر بار تصویر دیگری بدست آورد. اصل تصادفی بودن دراین آزمایش اصالت خود را از دست داد و هر فوتون رفتاری مطابق  فوتون همزاد  خود را نشان میداد. اگر فوتونی از آینه عبور میکرد دیگری نیز عبور میکرد وبعکس. بدون توجه باینکه آینه بر روی عبور با مانع تنظیم شده باشد(چگونه رفتار همدیگر را تشخیص میدهند بدون توجه به بعد  مسافت). 

این ذرات ریز مشکل بزرگی را برای علم فیزیک ایجاد کرده اند. آنهم سئوالی که علم فیزیک نمی تواند پاسخ دهد. آنها بدون توجه به محیط اطراف کارخود را انجام میدهند

تفکرات ما از اصل علیت پیروی میکند. پس دلیل این رفتار فوتون ها چی است. آیا علل بیرون از فوتون ها و یا نیروئی از درون آنها را کنترل میکند. اینجا تصوربراین است که نیروی قدرتمندی خارج از حیطه تفکرات ذهن انسان و نیروی غیبی دست اندر کار است خدا،فرشته ویا....حال اگر این ذرات درون محدوده آزمایشگاه چنین رفتاری داشته باشند آیا تمامی کوانت ها که در سراسر کیهان( درستارگان در زمین در گیاه ،سنگ و جانوران و وجود انسان ) هم همین رفتار را دارند چرا که ماده همه از کوانت ها هستند .

درآغاز کیهان و لحظه مه بانگ همه ماده کیهان دریک نقطه درهم  فشرده بودند و طی حدود 15 میلیارد سال در سراسر کیهان پخش شدند. درمنظومه شمسی در زمین در وجود ما بعنوان جزئی از کل وهمه عضو زنجیره کوانت ها هستند که بوسیله تله پاتی با هم  درارتباط هستند .هرچه در مریخ اتفاق می افتد و یا در زمین و یا اعمال ما انسان ها از دستوری است که ابلاغ میشود از کجا و چه کسی این دستور را صادر میکند.

همه ساختارها در جهان مادی از یک مدل تبعیت میکنند. مارپیچی های درون کهکشان ها و مارپیچی روی جلد حلزون. این مطالب همه از پرفسورسوارس نقل شد

Rupert Sheldrake  بیوشیمیست معروف حد س میزند حوزه های مورفولوژی اتمی وجود دارند که در آنها تمامی داده های تاریخ گذشته و حال و تکامل جهان ذخیره شده اند (توجه شما را به این ایه جلب میکنم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) وهرچه درمغز ما میگذرد درجائی دیگر اثرآن بروز میدهد و بعکس. آگاهی های اخیر از فیزیک کوانتومی نشان میدهد که ما باید عضو کوچکی از مجموعه کل در نظر گرفته شویم. چه تصوراتی میتوانند فیزیک دانان کوانتومی درباره چگونگی نفوذ پیام های تله پاتی و دریافت آن داشته باشند.

اصل عدم قطعیت برکوانت حاکم است نمیتوان همزمان مکان و سرعت الکترون را سنجید رفتاری دو گانه دارند. فوتون ها همزمان هم موج هستند و هم ذره با این خصوصیات چگونه  در جای خود که در یک آن مشخص نیست  پیام ها را دریافت میکنند.

اولین آزمایش فیزیک کوا نتومی دراین مورد در سال 1982 توسط فیزیک دان فرانسوی Alain Aspect انجام شد. چگونگی آزمایش شبیه آزمایش سوارس بود .نتیجه دو ذره که با سرعت نوردر دو جهت مخالف درحرکتند تبادل اطلاعات را با سرعت دو برابر نور انجام میدهند. درست همان چیزی که اینشتن انرا غیرممکن توصیف کرده بود. 22 سال بعد همان آزمایش مجددا تکرار شد و سوارس با قاطعیت اعلام کرد "که پشت کوانت تله پاتی یک شعور نامرئی وقوی قرار دارد". سوارس آزمایش خود را توسعه داد در دو سیستم ایستا و پویا آنرا تکرار کرد. قبلا آزمایش در سیستم آینه ثابت انجام داده بود هر دو آینه ثابت بودند و درآزمایش دوم یک آینه ثابت و دیگری با حرکت بالائی از منبع تولید فوتون ها دور میشد به عبارتی دو سیستم با زمانی متفاوت داریم دراین آزمایش هردو فوتون با هم به آینه ها رسیدند. قاعدتا بایستی یکی زودتر ودیگری دیرتر میرسید. نتیجه آزمایش عجیب بود. زمان در تبادل اطلاعات بین دو ذره زمان متوقف شد بعبارتی یکی از فوتون ها که زمان بیشتری لازم داشت به آینه برسد برای اینکه ازهمزاد خود عقب نیافتد زمان را از کار انداخت یا زمان به این خاطرازکار افتاد .اما سئوال اینجااست چه کسی زمان را متوقف کرد. سوارس باین نتیجه رسید" ذراتی که در تبادل اطلاعات بهم تنیده شده اند عضو یک سیستم بهم پیوسته هستند و زمان در مکان آنها بی تاثیر است. خانه، کوه یا انسانها مکان معین کسب کرده اند ولی ذرات لا مکان هستند یعنی در زمان مساوی هم درکلن هستند هم دربرلین. این که لا مکانی وجود دارد را ما تاکنون از مذهب شناخته ایم .خدا درهمه جا است ".

این خلاصه آزمایش پرفسور سوارس بود. تمام مطالب غیرازداخل پرانتز ازآنجا نقل شد. 

وابستگی کوانتومی یا درهم تنیدگی کوانتومی

درهم تنیدگی ذرات تحت عنوان تنیدگی کوانتومی درعلم فیزیک جا باز کرده و واقعیت آن ثابت شده است و آزمایش سوارس هم دراین ارتباط است. مکانیک کوانتومی دنیای خاص خود را دارد. به عبارتی با ماورائ دنیای مادی درارتباط است یا ریشه درآن دارد. حال به نظر اینجانب فوتون ها از احدیت سرچشمه گرفتند ودربدیع السموات والارض و قبل از فطرهن یعنی انبساط کیهان فقط فوتون و الکترون و پوزیترون و اضداد آنها وجود داشتند و این ذرات هم همه درهم تنیده بودند و از پی مزون ها و میون ها شکل گرفتند. تنها ذره بنیادی که با هویت مستقل بجای ماند فوتون ها بودند زیرا ضد ماده جداگانه ومستقل نداشتند. فوتون ذره کاملا اعجاب انگیز ودرجهان مادی استثنا است زیرا ضد آن درخودش ادغام شده دارد. سایر ذرات بنیادی جذب اتم ها شدند. همان جا درهم تنیده بودند برخلاف نظر پرفسورBell  فیزیک دان معروف که میگوید فوتون ها در زمان مه بانگ بهم تنیده نبودند واین بهم تنیدگی برآنها عارض شد. قبل از بهم تنیدگی فوتون ها آنها وجود نداشتند که برآنها عارض شود.

قرآن این نظریه را رد میکند. براساس نظریه قرآن کیهان نبود و خداوند ان را ازهیچ آفرید. ابداع کرد. بدیع السموات والارض صورت گرفت. اراده ذات باریتعالی برآن قرارگرفت کیهان ابداع گردد و نورخدا تجلی یافت ابتدا از احدیت کیهان آغاز شد. علم هم میگوید کیهان ازاحدیت یا زینگولاریته آغاز شد و از یک نقطه بسیار فشرده و چگال که ماده هنوز در آن وجود نداشت به وجود آمد. دراحدیت نورخداوند حاکم بود و از نورخدا فوتونها والکترون و پوزیترون ها و اضداد آنها بوجود امدند و حتی چهارقانون اصلی فیزیک هنوزخلق نشده بودند ودرهم ادغام و ذرات بنیادی هم  درهم تنیده بودند. درهم تنیدگی از آنجا آغاز شد و ما دیگردرجهان مادی درهم تنیدگی نداریم. علم میتواند درآزمایشگاه  دو ذره درهم تنیده ایجاد کند آنهم درزمانی فوق العاده کوچک ولی کلی نیست. درموارد استثنائی مانند آزمایش سوارس موردی میتوانیم به آن دستیابی داشته باشیم علم فیزیک میگوید ماده درسیاه چاله ها دفن میشود یا به عبارتی بلعیده میشوند ولی تا کنون شواهدی دردست نیست که درکیهان بعد از پدید آمدن ماده درکیهان ماده ای خلق شده باشد مثلا از درون سیاه چاله ها. بنابراین دیگردرهم تنیدگی اتفاق نمی افتد و یک باردرزمان خلقت کیهان و قبل از شش روز وقبل ازفطرهن ودربدیع (ابداع) السموات والارض این در هم تنیدگی توسط  نور ذات باریتعالی که نور علی النور یا انرژی ناب بود انجام شد. خداوند ازهمین نورخود برای ایجاد ارتباط با کلیه مظاهر مادی درکهکشانها و منظومه شمسی ودرزمین کوه ها جمادات و گیاهان وجانوران و انسان درجهان مادی استفاده میکند این درهم تنیدگی احتمالا شامل الکترون ها و پوزیترون وسایر ذرات بنیادی هم میشود. فوتون ها  آگاهانه عمل میکنند و اصل تصادفی بودن برآنها حاکم نیست این رفتار خاص در بدو خلقت کیهان در وجود فوتون ها نهادینه شده و بدون تاثیر پذیری ازعوامل خارجی ومطابق دستورنهفته درذات خود عمل میکنند و این موضوع درآزمایشات متعدد علمی بوضوح آشکار شده است و علم این رفتار را عجیب وغیر قابل درک میداند .

فوتون ها ریشه درنورخدا دارند. فوتون ها بعبارتی می توانند  رابط جهان مادی وعالم غیب باشند و این توانائی را خداوند متعال درذات آنها قرارداده. پس با این توصیف ها فوتون ها دارای شعورنا مرئی هستند و براین اساس سنگ، کوه، گیاهان، جانوران انسانها همه دارای شعور هستند اینکه خداوند متعال میفرماید تمامی مظاهر مادی در حال سجده و تسبیح ذات باریتعالی هستند حاکی ازوجود شعورنامرئی است درآنها که ما نمی توانیم آنرا درک کنیم.

ولی شعورانسان از نوع عالی است که خداوند به او عطا کرده است که  توسط روح در انسان نهادینه شده است .حال برایمان مشخص میشود چطورهرآنچه درآسمان ها و زمین است ازهر شیئ  تسبیح و سجده بارتعالی بجا میآورند. زیرا همه شعورخدا دادی دارند و شاید خداوند متعال از طریق همین فوتونها تبادل اطلاعات با تمامی موجودات مادی را انجام میدهد و اطلاعات همه مظاهر مادی را درکتاب مبین ضبط میکند.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء –سوره حج آیه18-

آیا نمی بینید که هر آنچه در آسمانها و در زمین است و خورشید و ماه، وستارگان وکوهها ودرختان وجنبندگان و بسیاری ازمردم خدا را سجده می کنند (درانسان این تسبیح اختیاری است و خداوند دراین ایه کثیر من الناس میفرماید یعنی برخی انسان ها این تسبیح را به جای نمی اورند)، و بربسیاری عذاب محقق شده وهرکه را خدا خوارسازد، هیچ کس گرامیش نمی دارد زیرا خدا هرچه بخواهد انجام میدهد. من فی السموات دراین آیه هرآنچه در جو زمین منظوراست زیرا قابل رویت است بعلاوه خورشید و ماه و ستارگان را از آن جدا کرده است.

 سید محمد تقوی اهرمی-مهرماه 1393-ویرایش جدید اسفند ماه 1395ویرایش سوم دی ماه1397

 

 

  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت