ویژگی ها

مفهوم واقعی منی ،مائ مهین ،حما مسنون ،صلصال ،نطفه و صلب و ترائب در قرآن

 

مفهوم واقعی منی، مائ مهین، حما مسنون، صلصال، نطفه ، صلب وترائب درقرآن

انسان بر اساس نظر قران جزئ تفکیک ناپذیر از پدیده حیات است. تمامی موجودات زنده درحیات زمین از یک الگوی خاص وواحدی تبیعیت میکنند. ساختار تشکیلاتی بدن وعناصر تشکیل دهنده آن دارای یک همآهنگی واحدی است .قرار گرفتن سر، چشمان، گوش ها وسایر اعضائ بدن درهمه موجودات شبیه یکدیگرازحاکمیت برنامه ریزی شده خاص و نظم بی نظیری حکایت میکند وتمامی شواهد نشان میدهد که همه موجودات از نفس واحدی سرچشمه گرفته اند. انا خلقناکم من نفس واحده .انسان هم که جزئ پروسه حیات است از این قاعده مستثنی نیست .ازهمین نفس بود که تمامی موجودات خلق شدند وجنسیت نر وماده هم ازاین نفس آفریده شد .وخلق منهم زوجها .کلیه جنبند گان را خداوند از آب آفرید و بشرهم ازآب، بیان گرنفس واحد مشترک است .ازهمین آب با فرمول ئیدرید اکسیژن وهمه جا در قران مائ منظور آب است ونه کلمه مایع .آب بستر حیات است وخداوند کیهان را که آفرید طرح وبرنامه او بر پیدایش آب قرار داشت .

 

کلمه وعرشها علی المائ در آیه 7 سوره هود بیان گر این موضوع است .

و هو الذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين.

"خداوند کسی است که کیهان را در شش روز آفرید در حالی که طرح وبرنامه او قبلا بر آب قرار داشت تا شما را درپروسه آزمایش بر بهترین عمل بیازماید ودر نهایت بعد از مرگ هنگامیکه مبعوث شدید نتیجه عمل شما را در معرض بررسی قرار دهد .این سحر نیست واقعیت است ".همه جا در قرآن خداوند از تقدیر، قدر، منی،یمنی ،خلق فسوی، قدرفهدی سخن به میان می آورد. همه این کلمات معنی برنامه ریزی الهی وهدایت خلقت بسوی هدف وطرح از پیش تدوین شده خود را میدهد. به نظراینجانب باید عینک کهنه وقدیمی خود را بر داریم وعینک جدید وتازه که با واقعیت های روز مطابق است را بگذاریم وسپس به آیات با عظمت خدا در باره پدیده خلقت بنگریم ودر آنها تعقل کنیم که این همه خداوند تاکید میفرماید درآیات تفکرکنید،تعقل کنید، بنگرید وحقیقت را بیرون آورید برای چیست .خداوند به ما عقل ، فهم ،وشعور عطا کرده ومرتبا آیات ونمود های خود را در طبیعت به ما نشان میدهد ومیفرماید همینطوری از آنها گذر نکنید ،نگاه کنید ودر باره آنها فکرکنید وبیندشید چگونه خداوند حیات را آفرید .خداوند اراده کرده است ، انسان را که خلق کرد از فطرت خود در او گذارده واسمائ خود را در او نهادینه کرده واز قدرت خلاقیت خود به او عطا کرده را با آیات خود در طبیعت آشنا کند واز این طریق او را به سمت حقانیت خود رهنمود کند . آیات بیشماریدر قرآن مجید اشاره به پدیده های طبیعی دارد آنهم در زمین وجو هفت گانه آن که در معرض دید وحس ما قرار دارد مجموعه زمین وهفت آسمان که هفت طبقه جو زمین است وخداوند آنرا سبع المثانی در قرآن مینامد را شاهکار خلقت خود بیان میکند وخلقت آنرا از خلقت انسان با عظمت ترمیداند وتمامی این پدیده ها برعلم استوار است، زیرا خداوند خود خالق علم است وهمه روش وسنت او برهمین پایه است اگر به مطلبی بر می خوریم که بنظر ما با علم تناسبی ندارد باید به برداشت غیرعقلی وتعصبانه وکور مندانه خودمان بر گردیم وآنرا اصلاح کنیم .مطالبی که در هزاران سال قبل در باره آیات مبتنی بر نشانه های طبیعی گفته شده باید بازبینی شود وفقه شیعه خوشبختانه این پتانسیل نو گرایانه وخالی از تعصبات ذهنی را در خود دارد و بر عالمان برجسته وبزرگوار مذهبی به عنوان وظیفه دینی ایجاب میکند که این نارسائی ها را بر طرف کنند تا جوانان اندیشمند شیعه بتوانند زوایای برجسته وعلمی قرآن را درک کنند .وبه خود افتخار کنند که مسلمان هستند وبه خداوند متعال ایمان دارند .

سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم کیف بربک انه علی کل شئ شهید

"به زودی نشانه های خود را در آفاق (طبیعت ودور وبر خودمان) و نفوس خودتان (ساختار بدنی خود آنها )ایشان ارائه خواهیم داد تا برایشان حقیقت روشن گردد که خدا بر حق است، آیا کفایت نمیکند تو را ازاین برهان که او یعنی خداوند بر همه موجودات عالم( اعم از ماده جاندار یا بی جان )برترین شاهد است ".

حال با این دید به برخی کلمات که برای بسیاری ابهام ایجاد کرده نگاه کنیم .این نظر اینجانب وبرداشت من از این آیات است .خداوند بر این مفاهیم اعلم تر است .کلمات منی، یمنی ، حما مسنون ،صلصال ،مائ مهین ،صلب وترائب ،نطفه امشاج ،موضوع این نوشتار است .در مقالات متعدد در باره این مفاهیم در سایت حما مسنونHammanmasnun .com یاد داشت هائی ارائه داده ام .در اینجا با استناد به یافته های جدید علمی در باره پیدایش حیات در زمین اولیه ومقایسه با آیات قرآن میخواهم مطالبی بیان کنم .ابتدا باید سفری به زمین اولیه ودر حدود چهار ونیم میلیارد سال پیش داشته باشیم باستناد آیه شریفه قل سیروا فی الارض فانظر کیف بدائ الخلق- در زمین بگردید و چگونگی پیدایش حیات را بنگرید .سفرمان را با استعانت از آیه شریفه 9 و10 سوره فصلت آغاز میکنیم وهمین طور براساس آیات قران در زمان قدیم به سمت زمان کنونی حرکت میکنیم تا به کلمات مورد نظر برسیم .

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ (9)
"بگو آیا به کسی که زمین را در دو هنگام آفرید، کفر میورزید و براى او همتایانى قرار میدهید ؟ این است پروردگار جهانیان .

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10)

وقرار داد درزمین رواسی را بر روی آن وسپس برکت در آن قرار داد وغذای بیولوژیکی موجودات زنده یعنی اقوات را در چهار دوره مقدرکرد (برنامه ریزی ومقدر فرمود ) تا نیاز درخواست کنندگان را برطرف کند
بر اساس آیه 9 سوره فصلت خداوند زمین را در دو دوره زمانی خلق کرده است واین دو دوره از تولد زمین تا پیدایش واستحکام لایه بیرونی به تعبیر قرآن رواسی ادامه داشته است. زمین به عنوان تکه کوچکی ازخورشید زمانی که بصورت توده ابر خورشیدی چرخان بدور محور خود در حال پیدایش بود جدا شد .توده گازی شکل داغ همراه با غبار کیهانی .خورشید وزمین پس از جدا شده از هم در مسیر جرم دار شدن و تعیین مدار معین خود قرار گرفتند. زمین در این زمان در حقیقت خورشید کوچکی بود که همانند یکدیگر وبراساس یک برنامه ریزی نرم افزاری حیاتی واحد پروسه سرد شدن را سپری میکردند وهر دو از یک قانون طبیعی که خداوند در آنها مقرر کرده بود تبعیت میکردند .زمین حدود یک میلیون بار از خورشید کوچکتر است ومسلم است که سریعتر مراحل سرد شدن را گذرانده است. این مراحل دردو دوره تکامل اتمی وتکامل شیمیائی صورت گرفته .


از زمان 6/ 4 میلیارد سال قبل تاکنون زمین اولیه که حرکت خود بدور خورشید را به عنوان یک ستاره منظومه شمسی آغاز کرده بود کاملا متمایز از سایر سیارات بوده است. از این زمان تا ششصد میلیون سال بعد از آن در مقایسه با زمین امروزی کاملا متفاوت بوده است.بعبارتی زمین هنوز بعنوان یک کره کروی متعادل و بر روی مدار تعیین شده ومشخص خود قرارنگرفته بود .جسمی مذاب نزدیک به کروی که دائما شکل خود را تغییر میداد.ازآنجائیکه جرم خورشید وجرم زمین هنوز به مرحله تکامل خود نرسیده بودند مدار آن هم مرتبا همراه با جرم خورشید درحال نوسان بود .تکامل اتمی زمین بلافاصله تا مدت زمان بسیار کوتاهی (پرفسور کاپلان) اغاز شد ومیلیون ها سال طول کشید.حرارت زمین مدتی پس از جدا شدن از ابر خورشیدی بدلیلی که هنوز برای علم نامشخص است بشدت افزایش می یابد و به حدود چند میلیون درجه سانتیگراد میرسد(حدود 15 الی20 میلیون درجه).و تکامل اتمی شروع میشود .اتم های ئیدروژن حدود 74درصد وهلیوم حدود 25 درصد عناصر غالب در توده ابر وگازی زمین جدا شده از خورشید را تشکیل میدادند.خورشید کنونی هنوز هم این نسبت را حفظ کرده است .حجم بسیار عظیم ئیدروژن خورشید حدود 4/6 میلیارد سال است که درحال سوختن است و همچنان تکامل اتمی خود را سپری میکند وتبدیل به نور وانرژی میشود وحیات در کره زمین را تداوم میبخشد. زمین بر اساس برنامه ریزی تدوین شده خالق متعال در مدت نسبتا کوتاهی این دوره را پشت سر گذاشت وخورشید با تدبیر الهی برای تداوم حیات زمین همچنان دوره تکامل اتمی خود را میگذراند .زمین میبایستی بهمین اندازه کنونی میبود تا خورشید قبل از افول قدرت انرژی زائی خود با نور خود حیات را تداوم بخشد .دانشمندان عقیده دارند که اگر اندازه زمین کوچکترین اختلافی با حجم کنونی میداشت حیات در کره زمین شکل نمی گرفت .در دوره تکامل هسته ای زمین ، ئیدروژن و هلیوم در اثر واکنش های همجوشی هسته ای تبدیل به عناصر اکسیژن ،کربن ،ازت ،آهن ،سیلیسیوم وسایر عناصرتا آهن گردید عناصر سنگسن تر از آهن در ستارگان که به مراتب داغ تر بودند تشکیل شدند وبصورت اتم های عناصر سنگین در غبارکیهانی وجو داشتند. تمامی عناصر ضروری و مورد نیاز در کره زمین برای ایجاد حیات در مدت زمان تعیین شده شکل گرفتند. البته ئیدروژن به مقدار بسیار زیاد تری بصورت اتم و همچنان عنصرغالب در زمین اولیه بوده است. حرارت محیط حدود چند میلیون درجه بوده است .زمان تعیین شده واندازه زمین ومحل قرار گرفتن در فاصله معین با خورشید همه تحت برنامه ریزی دقیق آفرینش قرار داشته است و نقش تصادفی بودن این همه پدیده های حساب شده خارج از عقل سلیم است ونتیجه در ماندگی از درک واقعیت است .بنابر این تکامل اتمی و تسریع در روند آن یک ضرورت از پیش تعیین شده بوده است تا زمین به موقع دارای جرم شود و بتواند عناصر گازی شکل مانند ئیدروژن و...سایر عناصر سبک را در اطراف خود نگه دارد .فاکتورها ومعیار های دقیقی بایستی در زمین رعایت میشد تا زمین بتواند خود را برای پذیرش حیات آماده کند .موضوعی که سایر سیارات نتوانستند از آن بهره مند شوند مثلا قرارگرفتن در محدوده کمر بند حیات که دقیقا در فاصله 150 میلیون کیلو متری خورشید قرار دارد واین کمر بند جدول حرارتی است که در آن آب بصورت مایع میتواند ابراز وجود کند (درمحدوده این کمربند آب طی 24 ساعت از حدود50 در جه زیر صفر تا 50 درجه بالا صفر متغیر است ) وهمانطور که میدانید هشت سیاره منظومه شمسی در فواصل معینی از خورشید بر روی مدار ویژه خود قرار گرفته اند واین مدار ها تصادفی نبوده است بر اساس برنامه از پیش تدوین شده مقرر گردیده .مثلا در محدوده کمر بند سیارکی میلیون ها خورده سیارک بزرگ وکوچک فقط که از متلاشی شدن سیارات منظومه شمسی ایجاد شدند در این محدوده تجمع کرده اند واگر پراکنده میشدند این نظم خارق العاده بر منظومه شمسی حاکم نبود وحیات برروی زمین درمعرض نابودی قرارمیگرفت آیا میشود تصادفی همه در یک محل جمع شوند یا اینکه بر اساس قانون نظام مند خلقت در آن قرار گرفته اند .

نظریه دانشمندان اختر شناسی میگوید اینها از بقایای یک سیاره بسیار بزرگ گازی بوده که از هم پاشیده و بقایای آن سیاره است . اما کمی عقل خودمان را بکار گیریم موضوع تا اندازه ای روشن میشود .در این کمر بند خورده سیارک ها قرار گرفته اند واندازه آنها کوچک است وجنس آنها هم سنگی است .البته اینکه آنها از خارج از منظومه شمسی آمده باشند. از نظر علم اختر شناسی غیر ممکن است و اگر حدودا در همان محدوده از ستاره از پاشیده شده ایجاد شده باید مطابق سیارات همسایه آن محدوده جنس آنها از سنگ نباشد واز گاز وغبار باشد .مانند سیارات اورانوس ونپتون و همچنین مشتری که به عنوان یک غول گازی نامیده میشود وترکیبات ان مانند یک ستاره است زیرا در این محدوده شرایط تکمیل دوره تکاملی برا ی آنها فراهم نشده بود به عبارتی آنها دوره تکامل اتمی را طی نمودند ولی شرایط گذراندن کامل دوره تکامل شیمیائی برایشان فراهم نشد و بر این اساس ساختار تشکیلاتی آنها بر ملکول های گازی قرار دارد .بنابراین همه اتقاقات رخ داده در منظومه شمسی قانون مند وبر اساس تقدیر الهی (برنامه ریزی تدوین شده) صورت گرفته است .

مدت زمان تکامل اتمی را پرفسور ارنست مایر در جدول زمین شناسی عمر زمین را حدود پانصد میلیون سال بر آورد کرده است و بلافاصله تکامل شیمیائی طبق نظر ایشان شروع میشود و همینطور ادامه می یابد واولین نطفه حیات که اولین سلول زنده است بنام پروبیونت ها ایجاد میشوندواین مدت را نیز پانصد میلیون سال بر آورد کرده .سایر دانشمندان زیست شناس ومیکرو بیولوژیست هم در این زمانبندی ایرادی وارد نکرده اند .ارنست مایر دانشمند دوم در تکامل موجودات بعد از داروین است .از این نظر مورد تائید سایرین قراردارد .همانطور که میدانیم زمانی که حیات در کره زمین آغاز شد پوسته جامد زمین شکل گرفته بود ولی هنوز داغ بود وحرارت سطح زمین بالای نقطه جوش آب قرار داشت (کاپلان ) زمین بعد از سپری کردن دو دوره تکامل اتمی وتکامل شیمیائی رو به سرد شدن میگذارد ولایه بیرونی آن شکل میگیرد وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا صورت میگیرد .رواسی اصطلاح زیبائی است که خداوند برای لایه بیرونی زمین بکار برده است .در اصل رواسی به معنی محکم واستوار وفرو رفته دردرون است مانند میخ .من فوقها میتواند بالاترین پوشش معنی بدهد وآیه 10 سوره لقمان مفهوم رواسی را دقیقا بیان داشته است - و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم و بث فیها من کل دابة- رواسی را در زمین قرار داد وبر روی آن کلیه موجودات زنده را برانگیخت .پس رواسی لایه بیرونی زمین است که در آن کوه ها،رود خانه ها و جانداران آن هم تمامی جانداران غیره وجود دارند وپوسته جامد زمین با پستی وبلندی های حساب شده در آن تعادل پایدار را در حرکت زمین ایجادمیکند .-

و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون. درزمین( رواسی) افکندیم تا از حرکت ناموزون آن جلوگیری کند.ساختار لایه های درونی زمین بصورتی است مه لایه خارجی جامد ومحکم ولایه میانی که خود ازچندلایه وپوشش تشکیل شده دائما در حرکتی دورانی هستند واین حرکت ها زمین را در حالت تعادل حرکتی قرارمیدهد.وجود تمامی جنبدگان دررواسی مفهوم انرا تنها به عنوان کوه ها رد میکند وبیانگر لایه بیرونی زمین اولیه است .بعلاوه هنگامی که پوسته جامد زمین سرد شد .لایه بیرونی دارای پستی وبلندی زیادی بود و همچنان طی میلیون ها سال در اثر فعالیت آتشفشان ها و بر خورد شهاب سنگها دستخوش تغییرات اساسی میشد وکوه های امروزی صد ها میلیون سال قبل شکل گرفتند به عبارتی در اثرپدیده تکنوتیک یا بهم پیوستن قاره ها .به همین منظور خداوند متعال از کلمه رواسی استفاده کرده است نه از کلمه جبال تا مفهوم واقعی آن را که منظور پوسته جامد زمین است درک کنیم .در زمان جعل فیها رواسی من فوقها پوسته جامد زمین داغ بود و حرارت آن بالای نقطه جوش آب قرار داشت .احتمالا حدود دویست درجه (کاپلان- ارنست مایر ).جو زمین یکپارچه بود و مملواز گازمتان و ئیدروژن وبخار آ ب ومقدار ازت کم موجود در آن بسرعت به آمونیاک تبدیل میشد .وجود ئیدروژن فراوان در جو اولیه زمین اجازه ظهور وعرض اندام به اکسیژن آزاد که برای تشکیل حیات اولیه مانند سم مهلک اثر میکند داده نمیشود و تمامی اکسیژن ایجاد شده جذب آهن سیلیسیوم وسایر عناصر از قبیل آلومینوم ،منیزیم میشد کانی های زمین را تشکیل میدادند .کربن می تواند تنها بصورت متان در جو زمین ظاهر شود و اکسیژن هم تنها بصورت آب امکان وجود داشت .چرا که جو زمین محیطی بازی بود وتعادل شیمیائی بسمت ملکول های ئیدرید بود .کربن در پوسته زمین بصورت کربنات جذب کانی ها شدند واینکه برخی دانشمندان اظهار میدارند که در جو اولیه زمین منو ودی اکسید کربن نیز وجود داشته و میتواند در ایجاد حیات نقش داشته باشند کاملا غیرعلمی است. با ایجاد ملکول ها عملا تکامل شیمیائی در زمین پایان می پذیرد .سطح زمین از حالت مذاب به گداخته تبدیل میشود . در این زمان زمین توسط خورده سیارات ، شهاب سنگ ها واجرام سماوی مورد بمباران قرار میگیرد وطی این دوره آب به مقدار مورد نیاز از خارج از زمین به زمین منتقل ودر زمین سکونت داده میشود-

و انزلنا من السماء ماءً بقَدَرٍ فاَسکَنّاه فی الارض و اِنّا علی ذَهابٍ به لَقادرون-

"وآب از آسمان به زمین نازل ودر زمین سکونت دادیم وقادر هستیم آنرابر گردانیم" .تحولات عظیمی پوسته جامد زمین را تحت تاثیر خود قرار میدهند و پوسته جامد در نهایت شکل میگیرد ورواسی در زمین پایان دوره دوم خلقت زمین از نظر قران را اعلام میدارد و بدینسان با اتمام دو دوره پیدایش زمین شرایط لازم برای آغاز حیات موجودات زنده از ماده بی جان فراهم میگردد

الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ- "خداوند متعال همه چیز را نیکو وکامل خلق کرد( تمامی چیز های مادی مورد نیاز خلقت انسان در زمین ) وسپس خلقت انسان را از گل آغاز کرد –کل شیئ شامل کل ماده در کیهان وزمین میشود وخلقت کیهان از ابتدا بر خلفت آب برنامه ریزی شده بود –وکان عرشه علی المائ(تدبیر ومدیریت خداوند قبل از پیدایش کیهان بر آب قرار داشت ) بیان گر این موضوع است وشروع خلقت حیات وانسان درون آن هم از گل (مخلوط آب و خاک یا آب وماده بی جان) است .کلمه طین ، تراب وطین لازب هر کدام مفهوم خاص خود را دارد .طین معنی گل میدهد وطین لازب گل چسبنده هر دو مراحل شکل گرفتن وشروع نطفه به عنوان سلول اولیه حیات در بستر طبیعت وبیان گر شرایط فیزیکی وشیمیائی شکل گرفتن نطفه است وکلمه تراب به معنی خاک یا ماده بی جان است ، در تمامی آیاتی که در آن تراب آمده بحث خلقت از خاک به عنوان ماده بی جان است.در محافل علمی موضوع ایجاد موجود زنده از ماده بی جان بحث داغی است ویکی از نکات کلیدی خلقت حیات شده است .خداوند بوسیله کلمه تراب به انسان تفهیم میکند که ای انسان تو از ماده بی جان خلق شده ای وقدرت باریتعالی است که توانست جاندار را از بی جان در همین زمین خلق کند .گل وگل چسبنده شرایط اولیه ایجاد حیات را تداعی میکند .زمین پس از پیدایش رواسی یا پوسته جامد وسرد شدن امکان بارش باران بدلیل اشباع بسیار زیاد بخار آب در جو اولیه زمین فراهم گردید وسطح زمین هنوز داغ ودرجه حرارت بالای نقطه جوش آب قرار دارد .آب درون برکه ها وگودال ها بصورت جوشان فعال بود وآمونیاک موجود در جو زمین همراه مقادیر کم سولفور ئیدروژن وآب در این گودال ها مانند ظروف آزمایشگاهی عمل میکردند .آب بصورت مایع بر روی زمین نمیتوانست باقی بماند وفورا بخار میشد .در گودال ها گل وگل چسبنده محیط مناسب برای انجام واکنش های شیمیائی مورد نیاز برای ایجاد ملکول های ساده آلی بود .مائ مهین آب کم ونا خلص ویا به عبارتی گل آلود است شرایط مساعد برای تشکیل و بهم پیوستن ملکول های ایجاد شده پروتیین ونوکلوتید ها وقند ها با یکدیگروایجاد مونومرها از بیرون رانده شده مائ دافق است وسوره مرسلات ایات 20 الی 23-میفرماید -

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ –

"آیا شما را از آب کم وناچیز نیافریدیم و آنرا در قرارگاه محکم واستوار قرار ندادیم تا زمان مقدر شده بر اساس تقدیرالهی وبرتقدیر وبرنامه ریزی خود فائق آمدیم وچه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم . مائ مهین همین آب است که در سرنوشت اولیه انسان در پروسه حیات نقش برجسته بازی نموده است وقرارمکین هم طبیعت است که جایگاه استوار ومحکمی بود که خداوند متعال در میلیون ها سال انرا د رپروسه تکامل قرار داد واز تابش خورشید وواکنش با اکسیژن که برای ادامه حیات نطفه اولیه حیات خطرناک بود حفظ کرد قرار مکین جایگاهی استوار ومحافظت شده در دل طبیعت بود .آیا خداوند زن را قرارمکین برای آب مرد قرار داد وآیا آب مرد آبی است پست وبی اهمیت وکم در صورتیکه منی مرداز نظر ساختار بیولوژیکی شاهکار خلقت خداوند است .اتلاق صفت پست به آب مرد بی انصافی در حق پدیده های خلقت است . .بدلیل داغ بوده خاک رس گلی محلول مونومرها بر روی آنها قرارمیگرفتند وآب مرتبا بخار میشد وتوده سیاه رنگ چسبنده با بوی آمونیاک ومتان بر روی سطح خارجی سنگ رس ویا پیریت ها باقی می ماندند .این توده سیاه بر روی سفال داغ را خداوند حما مسنون وصلصال کلفخار نام نهاده است ومائ مهین هم در اینجا دارای نقش اساسی بوده است .خداوند این سه کلمه آب مهین،حما مسنون وصلصال را به عنوان مراحل بسیار حساس خلقت حیات نامیده است .برای روشن شدن موضوع آخرین دست آورد های علمی در این زمینه را بیان میکنیم تا مفاهیم این کلمات از نظر علمی روشن شوذد .شاید تعجب کنید این شباهت بی نظیر تعبیر قرآن باآخرین یافته های علم .این یافته ها واقعی هستند ودر آزمایشگاه انجام شده ومهر تائید گرفته اند .این کشف جدید در قران از اینجانب است به عنوان بیوشیمیست فارغ التحصیل از آلمان که به عنوان یک نظریه در قران خدمت علاقمندان به شفاف سازس کلمات متشابه در قران تقدیم میگردد .
میلر واوری دو شیمیدان معروف در سال 1953 با استفاده از شرایط اولیه زمین وایجاد آن در محیط آزمایشگاه در آزمایش سوپ اولیه حیات از آمونیاک ومتان وبخار آب و بکمک انرژی تخلیه الکتریکی موفق شدند
تعدادی ملکول های آلی را ایجاد کنند.البته این آزمایش در زمان خود برای دانشمندان جالب بود وبارقه امیدی برای دست یافتن به چگونگی پیدایش حیات در زمین اولیه را در دانشمندان زیست شناسی به وجود آورد ولی بعد از چند سال نکات ابهام بر انگیز زیادی از آن مورد انتقاد وبحث قرار گرفت ولی کلیلت آن مورد تائید علم قرار گرفت وجزئیات آن همچنان نا معلوم .از جمله چه موقع بارقه حیات در ماده بی جان قرار گرفت .قرآن میفرماید از توده سیاه رنگ بد بوی بر روی سفال داغ وپخته این اعجاز قران نیست ؟ دانشمندان زیست شناس مسلمان این اعجاز قران را به گوش جهانیان برسانند. .آزمایش میلر نقطه عطفی در شناخت روند پیدایش حیات است .برای آشنائی بیشتر با روند بررسی های علمی در باره حیات قسمتی از مقاله چگونگی پیدایش حیات در همین سایت بهره میبریم وبحث را ادامه میدهیم .خاک رس پخته شده در حرارت وبصورت خشک وهمچنین سنگ پیریت دارای ساختار فیزیکی وشیمیائی خاصی هستند که میتوانند ملکول های آلی بصورت مونومر را به خود جذب کرده وبین آنها به عنوان کاتالیزاتور عمل کنند .در این پروسه مونومر ها تبدیل به پلی مر شده وملکول های آب از سیستم دفع میشود
.جان برنال دانشمند معروف میکرو بیولوژیست و از پیشگامان بلور شناسی با اشعه ایکس وفعال سیاسی وعضو حزب کمونیست بریتانیا در این ارتباط مطالعات و بررسی های علمی انجام داد .وی بر روی بسیاری از کانی ها وساختار ساختمانی شیمیائی وفیزیکی از نظر بلور شناسی تحقیقات علمی گستر ده ای انجام داد وثابت کرد که برخی از این کانی ها در پیدایش اولیه حیات نقش کاتالیزاتور برای تبدیل مولکول های مونومر از پروتئیین ها ، نوکلئوتید ها وقندها به ماکرو ملکول های زنجیره ای بازی کرده اند .وی از کانی های تشکیل شده از خاک رس و پیریت ها بویژه نام برده است .

پرفسور ریچارد دیکر سان در مقاله تکامل شیمیائی و آغاز حیات که در مجله علمی Evolution Spektrum der Wissenschaft Scientific American در سال 1986 منتشر کرده اشاره مبسوطی به تحقیقات او در این زمینه دارد و اینجانب هنگام مطالعه این مقاله تصادفی به نقش سفال در خلقت اولیه حیات پی بردم و به یاد آیه معروف ومهم درقرآن افتادم-.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُون –خداوند انسان را از سفال خشک وتوده سایه رنگ حما مسنون خلق کرده است .این مطلب بسیار مهمی ومفهوم بسیاری از کلمات کلیدی در خلقت حیات در قران را برای ما روشن میکند .اکنون بحث در مورد روند این تحقیقات ونظر قران را در این مورد ادامه میدهیم .البته پرفسور برنا ل نمی دانست با آزمایش خود که به عنوان ادله ماتریالیسم آنرا بیان کرده چه خدمتی به بیان اعجاز قرآن نموده واین خود واقعا اعجاز قرآن است .پس بنابراین پروتئین ها و اسید نوکلوئیک با اتصال زنجیره ای واز دست دادن ملکول آب ایجاد شده اند که همان مائ دافق است .این واکنش شیمیائی باید در محیطی که آب را جذب میکند صورت پذیرد.ارگانیسم های زنده امروزی از ملکول ATP بعنوان کاتالیزاتور استفاده میکنند که یک انیدرید تری فسفات پایدار در آب است.در زمین اولیه این واکنش در محیط خشک وداغ وبا حضور پلی فسفات و مشتقات سیانیدرید وکاربو دی ایمید ها صورت گرفته فاکس و همکاران از حرارت دادن مخلوط خشک اسید های آمینه در 150 تا 200 درجه و در چند ساعت یک توده سیاه رنگ بدست آوردند که در آب به خوبی حل و ازپلی آمینو اسید ها با یک یا دو دوجین عضو تشکیل شده بودند .این ترکیب دارای پیوند پپتید وشبیه پروتئین بود آنرا پروتونئید نامیدند.البته اکثر پیوند ها از نوع ایزومر آلفا نبودند ( در آزمایشات ترکیب های آلی پلی مریزه انواع ایزومراسید ها ی آمینه یافت میشد .در صورتیکه در بافت موجودات زنده فقط نوع ایزومرآلفا ها به کار رفته ) ولی فعالیت آنزیمی از خود نشان دادند .آنها این آزمایش را به مدت چند روز در حرارت 75 درجه سانتیگراد انجام دادند و همان نتیجه را گرفتند .این آزمایش را در حضور پلی فسفات ها ودر 70 درجه سانتیگراد تکرار کردند و زنجیره های بیشتری را بدست اوردند .در حضور سنگ آتش فشانی و سفال و ماسه هم نتایج مشابه بدست آوردند.

بیو شیمی دانان Paecht و Horowitzدر آزمایشات متعدد بر روی سفال ،پیریت به پلی مریزاسیون پروتئینها واسید نوکلئوتیک ها دست یافتند .

Bernal J.D.در کتاب پیدایش حیات چنین عنوان کرده:ملکول ها ی آلی در محیط خود (درون گودال های زمین اولیه) و در اثر حرارت وخشکی توسط سطح خارجی کانی ها جذب شده و سپس تغلیظ میشد ند واین کانی ها مثلا خاک رس ویا میکا که از قشر سیلیکات با بار منفی تشکیل شده اند یون ها ی،ملکول های مونومر با بار مثبت را به خود جذب میکردند در فضای بین ملکولی قشر سیلیکات وبین آنها ملکولهای آب قرار میگرفتند این کانی ها بخوبی میتوانستند نقش کاتالیزاتور را بازی کنند .در خورده سیارک ها که عمر آنها به اندازه عمر زمین است و اطلاعات خوبی از وقایع تشکیل حیات در اختیار دانشمندان قرار داده است توده سیاه چسبنده مشاهده و مورد آزمایش قرار گرفته است .در این سیارک ها به محض رسیدن پروسه حیات به این مرحله به دلیل شرایط ایجاد شده پروسه حیات در مقطع حما مسنون متوقف میشود .در این توده سیاه ترکیبات پلیمریزه پروتئین و اسید امینه کشف و به اثبات رسیده.( به مقاله سفال وخاک رس در جزوه Spektrum der Wissen schaft 1979مراجعه شود )-( نقل از مقاله تکامل شیمیائی در پیدایش حیات از دیکر سان) .خاک رس محیط بسیار خوبی برای ایجاد پلیمریزاسیون هاست .نوع غیربیولوژیکی اسید های آمبنه و سایربیومنومرها در محلول رقیق آبکی با گروه های شیمیائی ساختارخاک رس پیوند بر قرارمی کنند ودر این نوع پیوند اتم های فلزی به عنوان کاتالیزاتوردر واکنش مونومر ها به پلیمر ها فعالیت می کنند . خاک رس پخته یا سفال میتواند مونومرها را تنگاتنگ به هم وصل کند .البته نکات کلیدی ومهم بسیاری است که چگونه ملکول های DNA وبر اساس چه برنامه ریزی در توده سیاه چسبنده ایجاد میشوند .به عبارتی چگونه در این لحظه از ماده بی جان حیات خلق میشود .واین تنها قدرت واراده ذات باریتعالی است که علم از درک آن عاجز است وعاجز خواهد ماند که علم آن تنها نزد خدا است .وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو .واین که دانشمندان با بررسی های خود به مبدائ حیات رسیده اند بسیار با ارزش است .متاسفانه دانشمندان زمین شناسی وزیست شناس مسلمان هنوز از واقعیت علمی این موضوع در قران بی خبرند. شاید هنوز به این باور نرسیده اند که در قرآن همچو مطالب علمی بروز وجود دارد .بخصوص در باره پیدایش زمین وحیات اولیه .

دانشمندان معروف زیست شناسی A.G.Cairns-Smithاز دانشگاه Glasgowو

David C. Mauerzall از دانشگاه راکفلر نیویورک طی تحقیقاتی بر روی کانی های خاک رس به این نتیجه رسیدند که
کریستال های این کانی ها بصورت یک سیستم بسته عمل کرده اند.این کریستال ها به دلیل بار الکتریکی سطوح خارجی خودملکول های آلی مانند اسید های آمینه ونوکلئواسیدها را به خود جذب و سنتز ماکرو ملکول ها را کاتالیزیره کرده اند وسبب تشکیل بیوملکول های آلی ماکرو شده اند.ساختار کریستالی ماهیت داده های اطلاعاتی داشته و ماتریکس اولیه را در ملکول های آلی ایجاد کرده اند وهمینطور ماکرو ملکول های آلی پیچیده
تر تشکیل تا به خاصیت تکثیر پذیری بدون کمک خاک رس گداخته (خشک شده در اثر حرارت) رسیده اند .wolfgang Weigand وMark Doerr از دانشگاه فریدریش-شیلر

Jena این آزمایش را بر روی سولفید آهن آنجام داده است

Aharon Katchalassky توانست از محلول آبکی رقیق بکمک کانی خاک رس پروتئین با زنجیره بیش از 50 تکه اسید آمینه وبا صد در صد بازده تولید کند .آزمایشات متعدد بسیاری در این زمینه انجام شده که چند نموته برای کسانی که تمایل دارند موضوع را پی بگیرند اشاره شد .مطلب مهم این است که تمامی آزمایشات بر روی کانی ها وخاک رس پخته و در حرارت بر روی کانی دوده سیاه رنگ چسبنده بجای مانده که ماکرو ملکول های آلی را در بر داشته . مجددا با ایه 10 سوره فصلت توجه فرکائید .-

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌- .پس از تشکیل رواسی خلقت اقوات شروع میشود بمقدار معین وبرنامه ریزی شده در چهار دوره این دوره ها ودو دوره خلقت زمین هیچگونه ارتباطی با شش دوره پیدایش کیهان نداردو هر کدام کاملا مستقل است .پس چهار دوره فقط مربوط میشود به خلقت اقوات .خداوند متعال خیلی واضح مطلب را بیان داشته واز آنجائیکه ذهن ما نمی توانسته موضوع را درک کند این دوره ها رابهم قاطی کرده ایم .
غدای بیولوژیکی مواد آلی تکثیر پذیر است که دارای کد های حیاتی DNA و در پایان دوره چهارم اقوات خلق شده است واولین غذای بیولوژیکی هم نطفه است .کلید معمای حیات در این نکته قرآن است پرفسور کاپلان دانشمند زیست شناس معروف آلمانی پیدایش اولین سلول بدون هسته تکثیر پذیر را که به پروبیونت ها مشهور است را در چهار دوره تقسیم بندی کرده است .این سلول اولین نطفه حیات است قران میفرماید پایه حیات تمامی موجودات از جمله انسان از این نطفه آغاز شده است .وطبق برنامه ریزی قبلی بوده است -

قُتِلَ الْانسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىّ‏ِ شىَ‏ْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثمُ‏َّ أَمَاتَهُ فَأَقْبرَهُ -17- 12 عبس –"مرگ بر انسان چه چیز او را کافر کرد ،خداوند او را از چه آفرید ،از نطفه آفرید وتقدیر را بر او حاکم کرد (در طرح وبرنامه ریزی خداوند قرارگرفت) وراه تکامل او را هموار کرد و در نهایت مرگ او را فرامیگیرد ونیست ونابود میشود" .

آغاز حیات از گل شروع شدو از ماده بی جان به جاندار تبدیل شد وسرآغاز تمامی موجودات زنده از نطفه است - هَلْ أَتىَ‏ عَلىَ الْانسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيً مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا-آیا بر انسان ( در جریان تکامل حیات ) تاریخی نگذ شت که چیز قابل ذکری نبود ( وجود داشت ولی قابل ذکر نبود) ،ما انسان را از نطفه امشاج (با قابلیت تکثیر پذیری ) خلق کردیم وبرای او شنوائی و بینائی قرار دادیم و راهش را هموار وهدایت کردیم آیا او سپاس گذار ویا نا سپاس است. بنابراین نطفه سر آغاز حیات موجودات زنده است واخیرا پرفسور کاپلان زیست شناس معروف آلمانی سر آغاز حیات را نطفه اعلام کرده است . - أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنی- آیا انسان نطفه تقدیری نبود که مقدر شد .آیا انسان نطفه تحت برنامه ریزی ونرم افزاری الهی (تقدیرالهی) نبود که مقدر شد(به بار نشست ). - وانـه خـلق الزوجـين الذكر و الانثى من نطفه اذا تمنى.خداوند متعال برای اولین بار جنسیت نر وماده را در نطفه تقدیرشده قرار داد ونطفه امشاج را خلق کرد- چقدر زیبا و پر مفهوم یکی از معانی منی تقدیر است .معنای دیگر هم دارد مرگ ،قضا وقدر ،آرزو و در زبان عربی آب مرد هم اصطلاحا منی گویند . مدت های مدیدی است که تمامی معانی دیگر کنار گذاشته شده وبه معنی آب مرد چسبیده ایم و به رحم زن وصلش کرده ایم آیا با خود فکر نکرده ایم که آب مرد به تنهائی نمیتواند نقش اساسی در ایجاد نطفه داشته باشد. آیا خداوند متعال که علم مطلق است آب مرد را اساس خلقت انسان میداند .و زن را قرار مکین میداند الم یک نطفه من منی یمنی. به علاوه صحبت از خلق کردن اولیه است .معنی خلق یعنی ایجاد برای اولین بار از چیز دیگرو آن چیزی که خلق میشود قبلا وجود نداشته است .
.بنظر اینجانب در هیچ جای قران هنگام صحبت از نطفه ، ازآب مرد و رحم زن اشاره ای نشده واین از تصورات ذهنی ما است. بهتر است با این دید هم آیات را بررسی کنیم شاید زوایای تاریک آن روشن شود .اگر چه نظرات علمای عظام مهم است این یک پیشنهاد تعبیری است بر پایه اخرین نظریه علمی انشائلله مورد توجه آن بزرگواران قرار گیرد .وخدمت ارزنده و ثوابی برای بانی این تغییرات ذهنی بر این قبیل آیات نصیب آنها شود .آیات متعددی در قران وجود دارد که منی به مفهوم آرزو یا برنامه ذهنی است مانند این آیه ام للانـسـان مـا تـمـنى-نجم 24. آیا برای انسان چنین قدرتی در نظر گرفته شده که آرزو هایش را جامه عمل بپوشاند دهد به این ایه هم توجه فرمائید -

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –

"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با ارزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند( تصورات ذهنی ) ،شیطان در امنیه آنها (در آرزوهاو تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد و خداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد و بدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است ". تمنی و امنیته ومنی همه از یک مقوله هستند .منی تقدیر الهی است وتقدیر الهی هم به معنی برنامه ریزی از پیش تدوین شده الهی است.بر اساس مطالب عنوان شده فوق تمامی مراحل از قبیل طین، طین لازب، حما مسنون ، صلصال کلفخار ،مائ مهین ،و در نهایت نطفه امشاج ونطفه در دوره پیدایش اقوات یا غذای بیولوژیکی طبق آیه 10 سوره فصلت در چهار دوره اقوات خلق شده اند -

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌

-اقوات غذای بیولوژیکی است که در چهار دوره خلق شده اند واز طین شروع میشود وبه نطفه ختم میشود.بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که اول میبایستی غذای موجودات زنده در طبیعت ایجاد میشد وسپس حیات که برای تداوم خود به غذای بیولوژیکی تکثیر پذیر نیازمند است به وجود آید .تمامی غذای موجودات از ماده زنده است ماده غیر زنده مانند سنگ وکانی ها برای موجودات زنده غذا بشمار نمی آید .حال مفهوم اقوات در قران مشخص میشود .آخرین مرحله دوره اقوات سلول اولیه تکثیر پذیر است که قران آنرا نطفه مینامد وعلم انرا پروبیونت اولین سلول زنده غیر هوازی بدون هسته . .اشاره ای داشته باشیم به این دوره از نظر پرفسور کاپلان دانشمند زیست شناس معروف.او در کتاب پیدایش حیات این چهار دوره را بشرح ذیل بیان کرده است


1-تولید غیر بیولوژیکی ملکول های پایه وآلی.از قبیل آب متان وآمونیاک وتا اندازه ای سولفور ئیدروژن و ایجاد پروتئین ها و اسید نوکلئیک ها وقند های ساده به عنوان ملکول های پایه وساده از آنها ( در محیط داغ وگل آلود وجو بدون اکسیژن اولیه زمین )
2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون از ملکول های ایجاد شده در دوره اول
3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگر و تشکیل ماکرو ملکول هاو تشکیل ساختار ملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده شده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها( پرفسور اوپارین آنرا کونزروات یا پیش مرحله نطفه میداند ، سنگ بنای حیات و خلقت انسان از صلصال من حما مسنون در این دوره است )
4-تشکیل پروبیونت ها که به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید .( نطفه ،خلقت غذای تکثیر پذیر مورد استفاده موجودات زنده که از باکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ از این دوره به بعد است )


پرفسور کاپلان وسایرین میگویند تصادف عجیب ومعجره آسا باعث ایجاد پروبیونت ها شده وقران میفرماید با برنامه تدوین شده خالق متعال خلق و بعنوان پایه خلقت انسان از حیات ایجاد شده است و هدف آفرینش حیات نیز خلقت انسان بوده است .مطلب مهمی که اوپارین بنیان گذار بحث ایجاد حیات بعنوان برگ برنده ایده ماتریالیستی بیان کرده دو مطلب است. اول حیات از ماده بی جان بوجود آمده واین ماده در طبیعت بوده است وقران میفرماید ما انسان را از ماده بی جان آفریدیم وبدائ خلق الانسان من طین خلقت آغازین انسان از خاک این ماده بی جان شروع شد .خاک وطین لازب همه مفهوم ماده بی جان است واز همین طبیعت زمین است واین عظمت باریتعالی است که میتواند از ماده بی جان یعنی طین حیات را بیافریند و این مسئله مهم درست مطلبی است که زیست شناسان در درک آن عاجزند.مطلب دوم اوپارین که افتخار میکند از انگلس گرفته میگوید حیات باید پروسه تکامل را ادامه دهد ویک باره وخلق الساعه بوجود آمدن امکان ندارد .قرآن میفرماید.ما خلقت انسان را از طین آغاز کردیم واغاز کردن ادامه هم دارد .لذا از نظر قران اغاز از طین وادامه ان از اقوات است که پروسه طولانی زمان بر حیات بوده است .پرفسورمانفرد آیگن برنده جایزه نوبل در شیمی ورئیس انستیتو ماکس پلانگ گوتینگن آلمان میگوید تصادف در پیدایش حیات اولیه انقدر غیر ممکن است که به معجزه شبیه است

بیولوژیست معروف فرانسوی jacques Monod میگوید ساده ترین فرم سلول اولیه حیات با مکانیسم بسیار پیچیده قابل قیاس است (نطفه امشاج) وایجاد چنین ملکولی بصورت اتفاقی مساوی است با صفر.پرفسور کاپلان که به تصادفی بودن پروسه حیات اعتقاد دارد نیز میگوید ضریب واحتمال این تصادف میتواند یک در کل کیهان باشد. تا اینجا مفهوم کلمات برجسته در پروسه حیات در قرآن مجید بیان شد .در خاتمه اشاره ای به آیه 5 الی 7 سوره طارق داشته باشیم -

فلینظر الانسان مم خلق- خلق من مائ دافق –یخرج من بین الصلب والترائب -

"پس انسان بنگرد که از چه خلق شده – از آب بیرون رونده که از بین صلب وترائب خارج میشود" .کلمه آب دافق در بالا اشاره شد .ملکول های مونومر از پروتئیین ها نوکلئوتید ها وقندها هر کدام با از دست دادن یک ملکول آب به پلی مر ها تبدیل میشوند وپلی مر ها هم بهمین طریق به ماکرو ملکول تبدیل میشوند .در این مرحله ودر ماکرو ملکول ها حادثه حیات رخ میدهد وماکروملکول ها کد دار میشوند .آب های جدا شده میبایستی از محیط واکنش بیرون روند و گرنه پروسه حیات انجام نمیشود واین اب بیرون رونده عامل مهم این حادثه است وخداوند متعال برای تشهیذ ذهن انسان به آن اشاره کرده است وعظمت خلقت وکلید اصلی وزمان پیدایش حیات را بیان میکند .مقایسه آب مرد با این آب دافق غیر منطقی است .آبی که از مرد بیرون میرود نیازی به توصیف توسط خالق متعال نداشته است و در آیات قرآن هم هیچ ادله ای برای این تعبیر وجود ندارد .از آنجائیکه از سالیان خیلی پیش مائ دافق را اینطور تفسیر کرده اند در اذهان مانده وجزئ باورعمومی شده است در اصل معنی آن آب بیرون رونده است .در مطالب بالا اشاره شد که بر اساس نظریه دانشمندان توده سیاه ونرم بد بوکه همان حما مسنون است به سفال داغ وخشک میچسبد و از بین این دو آب بیرون میرود .این دو در یک مجموعه بهم چسبیده هستند .جدا از هم نیستند که استخوان پشت مرد باشد وسینه زن .صلب جسم سخت وترائب جسم نرم است واشاره دارد به واکنشی که در حما مسنون اتفاق میافتد .بعلاوه ترائب از ترب واز جنس خاک یعنی تراب است .چه مفهوم علمی بسیار زیبا وپر معنی که به چه سرنوشتی دچار شده و اذهان را مشوش کرده است و سئوال بر انگیز .انشائالله علمائ دلسوز وعالم بتوانند بر معانی اینها اتفاق نظر فرمایند تا علمی بوده این آیات که واقعا معجزه قرآن است برای جوانان علاقمند روشن شود –سید محمد تقوی اهرمی-تهران چهاردهم مرداد 1394-ویرایش جدید اسفند 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت