ویژگی ها

نظریه قرآن در پیدایش زمین

  نظریه قرآن در پیدایش زمین

مقدمه نوشتار

انتخاب کلمات درقران کاملا حساب شده وبراساس اخرین یافته های علمی است.ازانجائیکه علوم طبیعی روابط وقوانین درارتباط با موضوع علمی خاصی را شرح میدهد وهمه صنع خالق متعال است کلمات که درارتباط با پدیده های طبیعی درقران بیان میشوند ارتباط تنگاتنگی با علوم طبیعی دارند. چرا خداوند متعال مرتبا امر میفرمایند که درآیات تفکر کنید وتعقل کنید وبرآنها دقیقا نظربیاندازید تا عظمت ونشانه های خداوند را درک کنید برای چه منظوری است. پدیده های خداوند نشانه های اویند. کسانیکه ترس دارند که آیات خداوند را با علوم مقایسه کنند وبه مشکل برخورد کنند بردرک وفهم خود شک کنند. مشکلی که دامن گیرمفسران گرامی شده دقیقا دراین رابطه است. مفسرباید دیدگاه خود را بیان کند نه راوی نظرات گذشتگان شود. البته درقران مجید دوگونه آیات هستند محکمات ومتشابهات .محکمات که در اصل ستون اصلی قران است پیوند ناگسستنی با روایات واحادیث دارند وبدون مراجعه به انها درک معارف و وقایع که ایات به انها اشاره دارد امکان پذیر نیست .ولی متشابهات که ایاتی هستند که درارتباط با پدیده های طبیعی اطراف ما هستند وخداوند متعال مکررا برای توسل وتوجه به ذات باریتعالی به انها اشاره میکند. تعداد این ایات بسیارزیادند .ازانجائیکه تمامی پدیده ها ی که دور وبرما وبرای ما قابل دیدن هستند نیز همانند آیات قرآنی وآیات خداوند هستند ، میتوانند برای فهم ودرک متشابهات مورد استفاده قرار گیرند .

 

کلماتی که برای اشاره به این پدیده ها در قران بکار برده شده کاملا حساب شده وبا برنامه است وظرافت قران هم در این است که درهردوره هرکس مفهوم خود را از آن بیرون می آورد تا علوم طبیعی آن را ثابت کند. درآیه معروف متشابهات درقرآن هم اشاره دارد که متشابهات دارای درک ومفهوم خاص خود است وتاویل ان را خداوند می داند ودانشمندان علوم ،راسخون فی العلم. هرکس که درموضوع خاصی که کلمه متشابه به ان اشاره دارد تخصص علمی ندارد ونظریه بدهد باعث گمراهی مردم وزیان به آیات قران است. اینهمه تناقضات ظاهری که پیش آمده ناشی از این موضوع است. برای درک کلمات متشابه بایستی ابتدا ذهن را خالی وسپس آیات قران را مطالعه ودرباره ان با استناد برآیات قبل آن وآیات مشابه و مقایسه با علوم مربوطه به مفهوم آن دست پیدا کرد. بطور مثال دو کلمه رواسی وجبل درآیات بسیاری آمده است.

مطالب بسیار آسان وساده توسط قران بیان شده ، منتهی ما دارای ذهنیت از پیش تدوین شده هستیم وسعی میکنیم ایات قرانی را ابزاری برای اثبات نظریه گذشتگان یا تصورات ذهنی خودمان بکار ببریم وایجاد شبه میکنیم وخوراک تبلیغاتی برای معاندین ولائیک ها ومنکران وجود خداوند میدهیم و براین اساس سایت های فراوانی به راه افتاده اند یکی نقش دفاع از قران را بازی میکند وظاهرا برای دفاع از ایات ولی درحقیقت تکرارموضوعات به ظاهر متناقص ودرمعرض دید قراردادن، دیگری نقش مخالف ومرتبا این ذهنیت را ایجاد میکنند وجوان تحصیلکرده که به دنبال کشف واقعیت است دچار تزلزل عقیده میشوند. بانیان ایجاد این تزلزل آگاهانه ویا عامدانه گناه بس بزرگی را مرتکب میشوند. حال اشاره داشته باشیم به چند کلمه کلیدی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .اگر یکی را کج تفسیر کنیم بر تمامی کلمات اثر خود را میگذارد این کلمات عبارتند از سموات والارض ،سمائ، ارض ،هفت آسمان ، رواسی وجبل درموضوع پیدایش جهان مادی وکلمات مائ مهین، نطفه، حما مسنون، صلصال کالفخار، منی وطین لازب درموضوع پیدایش حیات. نود درصد تناقصاتی که معاندین ولائیک ها برروی آن مانورمیدهند واستکبار جهانی ووهابیت بستر مناسب برای آن ایجاد میکنند دراین دوموضوع نهفته است
.متاسفانه علی الرغم تاکید مقام معظم رهبری برتلاش مضاعف برای رفع شبهات قرآنی چندان توجه ای به این مقوله نمی شود. برای رفع این تناقصات هم بربرداشت های گذشتگان تکیه میکنند واین همان چیزی است که مخالفین بر روی آنها مانورمیدهند در صورتیکه قران برعلم استوار است وعلم را خداوند افریده ونمی تواند در علم وآیات خداوند تناقصی وجود داشته باشد .مثال خودمان را از رواسی وجبل آغاز میکنیم

رواسی وجبل درقرآن


برای تمامی این موضوعات مستنداتی از آیات قرانی در سایت ودرمقالات متعددی بیان داشته ام. استنادات ارائه شده علم است وآیات قرانی .رواسی در قران معنی پوسته جامد زمین میدهد وجبل هم کوه است .اینکه خداوند متعال مرتبا کوه را مثال میزند که درقیامت ازبین میرود وزمین صاف وهموار میشود بدلیل نشانه بارزودیدنی وبا عظمت برروی پوسته جامد زمین است. تمامی ایات ونشانه های که خداوند در قران مثال میزند قابل رویت برای انسان است. درارتباط با خلقت جهان مادی از آیه خلقت جهان در شش روز وعرشه علی المائ (برنامه ریری خلقت وهدف خلقت جهان مادی بر ایجاد آب قرارداشت) استفاده کرده است وهفت مورد در باره خلقت کیهان است به مقاله خلقت کیهان در شش روزازنظرعلم وقران ودرسوره فصلت آیات 9 الی 12 همه ایاتت در باره روند پیدایش کره زمین است. ایات از خلقت زمین در دو روز شروع میشود وبه هفت آسمان جو زمینن ختم میشود. درایات توجه فرمائید .کاملا واضح وروشن بیان داشته است. این چهار آیات هیچ ارتباطی با پیدایش جهان مادی ندارد و فقط مربوط به زمین است. زمین در دو دوره خلق میشود .(دوره تکامل اتمی وتکامل شیمیائی به مقاله تکامل اتمی وشیمیائی زمین ازنظرقرآن مراجعه فرمائید) پس ازخلق زمین وگذراندن دوره تکامل شیمیائی رواسی بالای آن قرارداده میشود وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا. رواسی اینجا پوسته جامد زمین است که برروی زمین(فیها ارتباط با آیه قبل دارد یعنی زمین که دردو دوره خلق شد) وبرکت روی آن قرارداد ودرآن برکت ( سنگ رس گداخته در حال سرد شدن که همان صلصال کالفخاراست،امروزه هم سنگ رس فرسایش شده طی سه میلیارد سال خاک پربرکت کشاورزی را به وجود آورد که 80 درصد پوسته جامد را تشکیل میدهد وبدون آن رزق وروزی بی معنی است) حیات موجودات زنده وانسان شکل میگیرد. دوره ایجاد حیات برروی پوسته جامد زمین چهار دوره است که علم ان را تائید کرده است (کاپلان زیست شناس معروف آلمانی وارنست مایردانشمند دوم تکامل موجودات بعد ازداروین –به مقاله چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه ازنظرقران مراجعه فرمائید)


حال چرا رواسی مترادف با جبل نیست. زیرا طبق آخرین نظریه علم زمین شناسی کوه ها حدود 300 الی 150 سال پیش ایجاد شدند و پوسته جامد زمین حدود چهارمیلیارد سال قبل ایجاد شده. چه فاصله عظیمی، چرا ما سعی میکنیم آیات قران را که با علم زمین شناسی همخوانی دارد به خاطر موجه قراردادن نظریه گذشتگان ازاعتبار علمی بیاندازیم. تناقص درتصورات ذهنی ما است نه درقران. درایه بعدی تفکروتعقل کنیم. قران میفرماید بعد ازخلقت اقوات درچهاردوره انهم برروی رواسی یعنی پوسته جامد زمین که در حال سرد شدن است چرا که دقیقا بعداز پایان دوره تکامل شیمیائی این اتفاق رخ میدهد. خداوند به سامان دادن آسمان زمین میپردازد .ثم الستوی الی السمائ .چرا قران میفرماید سمائ .به این دلیل که هنوززمین جوندارد. یک اسمان دارد وانهم آسمانی غبارالود وکدریا به تعبیر قران مجید هنوزدخانی است .علم میگوید جو اولیه زمین قبل از پیدایش هفت طبقه جو زمین مملو از غبارهای اتشفشان واشباع شده از بخار آب بود واین وضعیت میبایستی وجود داشته باشد تا نطفه حیات شکل بگیرد. جو بدون اکسیژن وکدرتا نورخورشید نطفه حیات اولیه را ازبین نبرد وعلم میگوید حدود پانصد میلیون سال نطفه اولیه حیات درزمین حاکم بود آنهم درظلمات اول. قران میفرماید انسان را ازنطفه افریدیم وآنرا در قرارگاه محکم واستوار، قرارمکین حفاظت کردیم. به مقاله پیدایش حیات از نظرقرآن با استناد به علم روزوبه دوراز ذهنیات کهن خداوند به اسمان زمین پرداخت ودرقالب تمثیلی برای بیان یک واقعیت علمی به زمین واسمان زمین فرمود طوعا وکرها دراین وضعیت قرارگیرید، اسمان زمین وخود زمین تمکین کردند برنامه ای بود که برآنها تحمیل شد. ازاین زیبا ترمیتوانید جمله ای دروصف زمین اولیه وآنهم در1400 سال قبل پیدا کنید. علم هنوزبه این واقعیت نرسیده زمین شناسان که به تاریخچه زمینآشنا هستند میدانند مفهوم این آیه چیست. چه عاملی باعث شده که ما این ایات را نمی توانیم درک کنیم .کجای این ایات نامفهوم است که این آسمان را به کائنات معنی میکنیم وایجاد شبه میکنیم ودودوره ایجاد زمین وچهاردوره برنامه ریزی ( عجیب است که قدربا فتحه وتشدید ق یعنی برنامه ریزی مدون را خلق معنی میکنیم تا با تفکرات ذهنی مابخواند، خداوند از سر تقصیر ما بگذرد که آسان قرآن را فدای تصورات ذهنی خودمان میکنیم) اقوات را با شش دوره خلقت کیهان قاطی میکنیم ودو دوره ایجاد هفت جو زمین را جمع می زنیم و چون توان درک وفهم قران را نداریم دراذهان ایجاد شبه میکنیم وتناقصات قران درست میکنیم ومغرضین ازاین تصورات سوئ استفاده میکنند ومیگویند خداوند اول زمین را خلق کرد وپس ازآن کیهان را ولی غافل ازآنیم که خداوند متعال خود قران را حفظ میکند وامنیه انسان را که شیطان دران دخالت میکند را خنثی میکند.


وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با آرزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند( تصورات ذهنی ) ،شیطان در امنیه آنها (در آرزوها و تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد وخداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد وبدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است" .
در ایه بعدی 12 فصلت میفرماید .این سمائ را به هفت طبقه وهرطبقه را امروقوانین خاص انرا درآن قراردادیم .جالب است که بعد ازایجاد هفت طبقه جوزمین، آسمان (مجموعه هفت طبقه جو زمین) چنان شفاف میشود که از روی زمین ستارگان برای ناظرین آسمان درزمین زینت بخش هستند واین هفت طبقه را خداوند حفظ میکند تا جو زمین ازآن خارج نشود وشهاب سنگ ها وارد جو زمین نشوند. این چهار آیه سوره مبارکه فصلت به وضوح جریان خلقت زمین وجو آن را بیان میکند. کجای این چهار آیه ابهام علمی دارد. میگویند چرا خداوند اول زمین را آفرید وسپس کائنات را (هفت آسمان جو زمین را به دلیل اینکه گذشتگان ما براساس نظریه علمی زمان خود ازنظریه بطلمیوس تفسیرکرده اند وبرباورما نشسته است وما نمی خواهیم نظرانها را ازاعتبار بیاندازیم قران را از اعتبارعلمی میاندازیم جل الخالق). وقتی ایه را درست درک نکنیم نا خود اگاه تناقص تراشیده ایم نتیجه اینکه:


-اول این چهار دوره ربطی به شش دوره خلقت کیهان ندارد مستقل هستند. چهار دوره دو دوره خلق زمین ودودوره خلق هفت طبقه زمین واقوات جزئ خلق محسوب نمی شود


-دوم هفت اسمان به معنی هفت جو زمین است و نه کیهان بر اساس نطریه کهن ومنسوخ شده بطلمیوس.جالب است که افرادی برای جا انداختن این ذهنیات غلط نظرات گذشتگان را ابتدا ردیف میکنند که فلانی چه گفت وفلان کس دیگر چه گفت ؟پس ایات براساس این نظرات با علم نمی خواند. سردسته این معاندین شبه تراش جناب سروش است که ازاین روش سوئ استفاده میکند ونظرات کهن را عین ایات قرآن میداند، فیلسوفی که به خود زحمت نداده است سری به قرآن بزند وآیات را بخواند وبه عوض ایراد برنظرگذشتگان قرآن را هدف قرارداده .البته المامورمعذورودانشجویانی که اطلاع ازمفاهیم قرآن ندارند را در دام نا آگاهی انداخته ودچار تزلزل ایمان میکنند. آگاهی علمی اساس مبارزه با شبهات تراشیده شده توسط معاندین است. 


سوم رواسی پوسته جامد زمین است .دوباره آیات را مرورکنید .اگر این آیات را درست فهمیده باشیم تمامی آیات درباره هفت اسمان ورواسی ودوره های خلقت زمین بایستی با هم همخوانی داشته باشند وبه رفع تناقصات کمک کرده ایم .


قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ -فصلت-9
"بگوآیا به کسى که زمین را در دو روز (دوره)آفرید، کفر می‏ورزید و براى او شریک قرار میدهید ؟خداوند خلق دو جهان است.
وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ -10
و در روی زمین وبالای ان پوسته جامد را قرار داد در آن برکت نهاد ومواد غذائی را در چهار روز(دوره) مقدر کرد(برنامه ریزی کرد) برای رفع نیاز در خواست کنندگان .
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ -11
سپس به آسمان زمین پرداخت درحالی که کدر ودودی بود پس به آن (آسمان زمین)و زمین فرمود بر این وضعیت قرار گیرید وآنها قرار گرفتند وتثبیت شدند(بر قوانین مقدر شده تمکین کردند).
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-12
 پس درانها ودردو روز (دوره) هفت طبقه برنامه ریزی وایجاد کرد وامرخود (قوانین مربوط به هر طبقه را درآنها نهادینه کرد) در تمامی هفت طبقه وحی فرمود و آسمان زمین را به نور ستارگان زینت بخشید وآن را محفوظ قرارداد .این(کارها) برنامه ریزی آن خداوند عزیزودانا است . سید محمد تقوی اهرمی 1393-ویرایش دوم فروردین 1396-ویرایش سوم دی 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت