ویژگی ها

زمین و حرکت وضعی آن در قرآن

زمین و حرکت وضعی آن در قرآن

مقدمه نوشتار

موضوع حرکت زمین و خورشید و برداشت ذهنی از آیات در این باره ابزاری شده در دست معاندین و مخالفین برای نفی علمی بودن این آیات. تفکر و تعقل در ایات و توجه نکردن به نظرات گذشتگان و مقایسه ایات با آخرین یافته های علمی افق دید تازه ای به ما می دهد و اعجاز نا شناخته این آیات بر ملائ میشود. خداوند برای درک ما از حرکت وضعی زمین و اثبات حقانیت خود در عصر شکوفائی علم در آیه 33 سوره انبیائ بجای کره زمین یا ارض شب و روز را میگذارد چیزی که کمتر مفسری به آن توجه کرده است. به این ایه توجه فرمائید-

وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ-خداوند است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید وهمه آنها در مدار خود حرکت تسبیحی دارند. آیا شب وروز میتواند حرکت تسبیحی داشته باشد یا عامل دیگری آن را به رفتن و آمدن وادار میکند.


یسبحون به معنی نوعی حرکت تکراری اتلاق میشود


یسبحون به معنی نوعی حرکت تکراری اتلاق میشود که یک پدیده خلقتی استوار برهویت خلقتی خود آنرا بروز میدهد. اگر ما معنی این قبیل کلمات را از خود قرآن بیرون آوریم میتوانیم به منظور خداوند از کار برد این نوع کلمات برسیم. به این آیه توجه فرمائید .بعد از روشن شدن معنی یسبحون به بحث خود ادامه میدهیم.ا

یه 44 سوره اسرائ-


تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا- هفت آسمان (جو زمین) و زمین وهر آنچه در آنها است تسبیح ذات پروردگار را میکنند و هیچ شیئ نیست مگر در حال تسبیح حمد خدایند ولی شما تسبیح آنها را درک نمی کنید خدا همواره غفور و برد بار است. ما با دید علمی به آیات نگاه میکنیم.


آنچه از این آیه استنباط میکنیم تسبیح حرکت تکراری بر فطرت آفرینشی هرشیئ است. درآیه دقت کنیم جو زمین و خود زمین (السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ) یک مجموعه بهم پیوسته است، یعنی کره زمین. سماوات السبع درکل کیهان فقط در زمین وجود دارد که جو هفت طبقه آن است که کنار زمین آورده شده. اگر ما سموات سبع را طبقات بطلمیوسی بگیریم که از نظرعلم منسوخ شده راه را اشتباه رفته ایم و نمی توانیم مفهوم آیه را درک کنیم.ا ین کلام قرآن را امروزه با روشن شدن موضوعات علمی مربوطه میتوان به آسانی درک کرد بشرط این که خودمان را از تار عنکبوتی ذهنیات گذشته رها سازیم و با تفکر و تعقل و بر پایه علم روز به  آیات متشابه نگاه کنیم  تا دریچه واقعیات قرآن برما گشوده شود.


اتم در درون خود حرکت تکرای دارد بین ذرات اتمی دائما نیروی هسته ای قوی وضعیف و الکترومغناطیس و جاذبه درجریان است و این جاری بودن را خداوند از آغاز انبساط جهان مادی درآنها جاعل (قرارداد) کرد.


الحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولی أَجْنِحَةٍ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یَزیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر حمد و سپاس مخصوص خداوند منبسط کننده کیهان است که در آن ملائکه را به عنوان پیام آور در آن قرار داد  که برخی دارای  دو نیرو(قدرت) و برخی سه و برخی چهارنیرو بر اساس خواست و اراده خداوند این نیروها میتوانند درخلق آنها افزایش داشته باشد که خداوند بر کل شیئ قادر است. به مقاله انبساط کیهان از نظرعلم و قرآن مراجعه فرمائید.

خداوند کیهان را که باز کرد و به زبان علمی کیهان به محض انبساط  قوانین جاریه را در آن مستقر کرد و تمامی پدیده های جهان مادی در حرکت مستمر و تکراری هستند و به حرکت فطرتی خود استوارند.


این حرکت در داخل اتم  و سنگ و تمامی جانداران و بی جان، حیات، استمرار مرگ و زندگی، چرخش هوا و باریدن باران و بسیاری از پدیده های درون جو زمین و زمین جریان دارد تجری و همه درحال تسبیح هستند در حرکت تکراری بر فطرت ذاتی خود و این معنی یسبحون است. تسبیح (مهروتسبیح) ابزاری است برای یسبحون، عمل تکراری. هر کس یا شیئ که بر فطرت ذاتی خود بدون تغییری قرار دارد  امر خدا را انجام میدهد و تسلیم امر اوست و این حمد و ستایش خدا است. خداوند با  امر خود جهان مادی اعم از جاندار یا بی جان را هدایت و مدیریت میکند. خلق وامر ازهم جدا نیستند. أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ-


اللَّیْلَ وَ النَّهَارحرکت  وضعی زمین است که بجای کره زمین آورده میشود


بنابراین در ایه  وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ-ارض و خورشید وقمر را خداوند خلق کرد. ارض همان شب و روز است، لیل والنهارچرخش زمین است وهمه این ها حرکت وضعی دارند یعنی حرکت دور محور خود که دائما تکرار میشود. لیل ونهار هرحرکتی داشته باشند خورشید وماه هم همان را دارند

كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ-کل یعنی همه این ها که نام برده شده لیل و نهارخورشید وقمر. آیا لیل ونهار حرکت انتقالی دارند که ما براساس تصورات ذهنی خود خورشید را به حرکت انتقالی تاویل میکنیم. چه چیزی باعث میشود جلوی نور خورشید را بگیرد و یا آزاد بگذارد که نور آن به ما برسد. حرکت وضعی شب و روز است. کسانی که میگویند خداوند درهیچ جای قرآن به حرکت زمین اشاره نکرده است به این آیه و ایات اول سوره شمس که به آن هم میپردازیم توجه کنند. برای روشن شدن آیات علمی و مهم اول سوره شمس تاایه 8 تمامی این آیات را مرور میکنیم.


سوره شمس واثبات حرکت وضعی زمین


وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا- وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا- وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا- وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا- وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا- وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قسم به خورشید و نورافشانی آن- قسم به ماه که از (نور افشانی خورشید) تبعیت میکند و قسم به روز که  این نور را  آشکار میسازد و قسم به شب که این نوررا مپوشاند و قسم به آسمان (آسمان که به این مجموعه تعلق دارد که همان سموات سبع است) وکسی که آن را بنا کرد و به هفت طبقه بالابرد) و قسم به زمین که آنرا گسترداند وقسم به نفس و کسی که آن را سامان داد (نفس سلول اولیه حیات درزمان سویته که همه موجودات زنده از آن نشات گرفتند) همه این قسم ها برمیگردد به نفس واحده  و سویته آن هنگامی که ملائکه به آن سجده میکنند. دراین مرحله از نفس واحده که سویته میشود خداوند درآن شالوده پرهیز کاری و بد کاری را نهادینه کرد. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا – تمامی این آیات بهم پیوسته هستند. بریدن یک ایه و تفسیرآن به دلخواه خلاف مشی قرآن است.

شمس وضحاها مطلب مهم وعلمی دراین دو کلمه نهفته است که ابتدا به آن بپردازیم و سپس بحث را ادامه دهیم قسم به خورشید و نورافشانی آن. نورافشانی خورشید زمانی است که اطراف را روشن میکند. خورشید خارج از جو زمین نورافشانی ندارد واطراف را نمی تواند روشن کند حتی در کره ماه  فقط سطوحی که نورخورشید بر آن میتابد روشن است و درسایه اجسام تاریکی مطلق است چرا؟ دلیل آن وجود ملکول های اکسیژن و گاز کربنیک ازت بخار آب وغیره درآسمان زمین است که نور خورشید را منعکس میکنند وهمه جا روشن میشود و در سایه و داخل اطاق هم روشن است. برخورد نورخورشید با جو زمین باعث روشن شدن روز میشود. خداوند به این پدیده باعظمت که شاهکار خلقت او است قسم یاد میکند به نورافشانی خورشید. دحو الارض با مستند علمی و قرآن گسترش قاره ای زمین است


نور افشانی خورشید کلمه کلیدی بقیه ایات است


بحث ایه  بر کلمه ضحاحا است وماه هم از نورافشانی خورشید پیروی میکند وروز که این نورافشانی را عیان میکند و شب که آن را میپوشاند. بنابراین شب وروز که حرکت وضعی زمین هستند نورخورشید را اشکار وپنهان میکنند. خورشید و نورافشانی آن ثابت است. والسمائ وما بناها سمائ آسمان زمین است که باعث این نور افشانی شده و به این مجموعه خورشید وماه وشب وروز تعلق دارد. اینجا برخی سمائ را کیهان ویا خارج از جو زمین میدانند که غلط است  وبه سیاق ایات نمی خورد. ادامه آیات و سپس به زمین میپردازد که آنرا میگستراند برای نفسی که میخواهد روی آن خلق کند  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- گستراندن با توجه به آیات قبلی که شب و روز زمین را نام میبرد که تکراری است و یسبحون هستند معنی پهن بودن یا تخت بودن زمین نمی دهد. اگر زمین پهن بود لیل و نهار وجود نداشت. گستراندن معانی وسیعی دارد. خداوند برای خلقت حیات و اولین تک سلولی آن زمین را دراختیار گذاشت، سفره بذل و بخشش خود را برای ایجاد حیات اولیه روی زمین گستراند. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا قسم به زمین هنگامیکه طحاها برای حیات میشود. زمین با پیدایش قاره ها گسترشمی یابد، قبلا زمین چندان وسعتی نداشت، دقت فرمائید زمین اینجا کره زمین نیست زمینی است که ما روی آن زندگی میکنیم. سیاق آیه باید با والشمس وظحاها همخوانی داشته باشد .پس ما برای خورشید هم بگوئیم خورشید نوراست، خیرخورشید ماده است که در شرایط نور افشانی قرارگرفته است خورشید تا زمان معینی به نورافشانی خود ادامه میدهد
منبع نورافشانی خورشید تمام میشود یَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى- جریان دارد تا زمان مرگ ان در قیامت.


وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا


معنی این آیه این است قسم به زمین وقتی گسترده میشود مانند والشمس وظحاحا کلمه طحاحا وظحا حا از زمین و خورشید بروز میدهد زمین هنگامی که برای خلق تک سلولی اولیه حیات گستردانیده میشود. زمین به دلیل چرخش لیل ونهار بصورت کره است و چرخش دارد و برای در  اختیار گذرداندن نعمت شرایط خلق حیات گستردانده میشود.
ما درفارسی میگوئیم فلانی سفره گسترده ای دارد.  ما متاسفانه برای مفهوم کلمات به تصورات ذهنی گذشتگان در هزارسال قبل برمیگردیم و هر آنچه آنها گفته اند را وحی منزل میدانیم و فکر خود را برای تاویل آیات با علم روز بکار نمی گیریم. ما تحجر فکری داریم و باور نمی کنیم که چه صدمه ای به آیات قرآن وارد میکنیم.


اللّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِی لأَجَلٍ مُّسَمًّى یُدَبِّرُ الأَمْرَ یُفَصِّلُ الآیَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ –رعد 2-

خداوند هفت جو زمین را بدون هیچگونه ستون قابل رویت بالا برد و سپس به مدیریت آن پرداخت و خورشید وماه را مسخر ساخت (تثبیت کرد) وهمه این ها تا زمان معینی به عمر خود ادامه میدهند و او امر خود را تدبیر میکند و آیات خود را این چنین بیان میکند تا به باز گشت بسوی او یقین داشته باشید. وقتی دید ما براساس علم باشد وتصورات ذهنی کهن پرده برآن نیانداخته باشد این چنین آیات متشابه قرآن زیبا و پر معنی خود را نشان میدهند.


این وضعیت حرکتی مجموعه خورشید وماه بعد از استقرار و بالا بردن سمائ زمین همچنان جریان دارد تا قیامت حال چرا خداوند ابتدا رفع السموات را بیان میکند و پس ازآن خورشید وماه را مسخر میکند. موضوع علمی بسیار مهم که باید در تاریخچه پیدایش زمین آن را جستجو کرد. به مقاله خلقت زمین از نظرعلوم طبیعی و قرآن مراجعه فرمائید .به آیه 33 سوره یاسین هم نگاهی بیندازیم.


خورشید در محل استقرار خود جاری است

وَالشَّمْسُ تجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَالِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتىَ‏ عَادَ كاَلْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ لَا الشَّمْسُ یَنبَغِى لهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّیْلُ سَابِقُ النّهارِ وَ كلُ‏ٌّ فىِ فَلَكٍ یَسْبَحُون‏. برنامه ریزی خداوند با عزت و دانا برآن قرارگرفته که خورشید در وضعیت خود (محل استقرارخود) جاری باشد وبرای ماه هم منازلی برنامه ریزی کرده ایم تا به هلال باریکی (تشبیه به شاخه هلالی درخت خرما) برسد نه خورشید راسزد که به ماه برسد و نه شب از روز سبقت میگیرد. همه درحرکت تکراری و فطری خود قرار دارند. خورشید درمحل خودش حرکت استمراری دارد واز آنجائیکه  لیل ونها رحرکت وضعی زمین هستند و دورمحورزمین میچرخند ماه و خورشید هم دور محور خود درجریانند. اگر بخواهیم ایه را اینطورترجمه کنیم که همه درمدار خود در حرکتند  یعنی حرکت انتقالی دارند با حرکت وضعی زمین تطابق ندارد، زیرا شب و روز مدار ندارند و دور محور زمین میچرخند. لیل ونهار شمس و قمر از حرکت تکراری خود عدول نمیکنند و بر فطرت ذاتی خود استوارند. هرسه دارای حرکت یسبحون هستند براساس آیه حرکت هر سه  باید  شبیه هم  باشند. كلُ‏ٌّ فىِ فَلَكٍ یَسْبَحُون.آیه دیگری که به خورشید وماه اشاره دارد راهم مرور میکنیم.خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ یُكَوِّرُ ٱلَّیْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَ یُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّیْلِ ۖ وَ سَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ یَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِیزُ ٱلْغَفَّٰار-خداوند جو زمین و زمین رابه حق خلق کرد شب را برروز میپوشاند و روز را بر شب و خورشید وماه را مسخر کرد که همه تا زمان برنامه ریزی شده (تاقیامت) جاری هستند. جالب است که درتمامی این قبیل آیات زمین و ماه وخورشید آورده میشود و قران بجای زمین لیل و نهار را می آورد. شب و روز چه موقع خلق شد، زمانی که اسمان زمین به سموات تبدیل شد وهفت طبقه جو زمین کامل و شفاف شد و روز و شب ازهم بیرون آورده میشوند.


یکی پس از دیگری یعنی حرکت دورانی شب و روز به عبارتی زمین دورخود میچرخد.

بنابراین خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ یُكَوِّرُ ٱلَّیْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَیُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّیْلِ.جو زمین خلق میشود و شب و روز بیرون آورده میشوند. قبل ازایجاد جو زمین و هفت طبقه آن نور افشانی درجو زمین صورت نمی گرفت و شب و روز به عنوان روشن بودن و تاریک بودن ایجاد نشده بود. زمین میچرخید ولی شب آن تاریک و روز آن روشن نبود. به مقاله دحوالارض روز تولد و آغاز حیات زمین نیست مراجعه فرمائید آیات 26الی 30


وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ –لیل والنهار(زمین) و خورشید وماه از آیات خداوند هستند پس خورشید و ماه را سجده نکنید و خداوند که خالق انها است را سجده کنید اگر ازعبادت کننده ها هستید. دراین آیه نیز به  وضوح بجای زمین لیل والنهار آورده شده چرا که ماهیت زمین بر حرکت وضعی آن قرارگرفته شده.

با دید علم جدید به آیات متشابه نگاه کنیم گوئی هم اکنون آیات نازل شده اند.-سید محمد تقوی اهرمی دیماه 1396

ویرایش جدید اسفند 1397

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت