ویژگی ها

سماوات هفت آسمان وخرافات

 

مقدمه نوشتار


موضوع هفت آسمان در قرآن بسیار با اهمیت است واگر دقیقا مورد بررسی قرار گیرد وعمق مفاهیم آیات در این زمینه درک شود بسیاری از شبهات در خلقت کیهان وزمین وحیات موجودات وخلقت انسان برطرف میشود.خداوند متعال تمامی مشهودات برای انسان را در حیات زمین مثل میزند. خداوند اساس وپایه حیات در کره زمین را هفت جو زمین میداند وآنرا از خلقت انسان با اهمیت تر بیان میکند. درقرآن کلمه سموات والارض دارای دو مفهوم است ،کیهان وهفت جو زمین .بسیاری از کلمات کلیدی درقرآن دارای مفاهیم مختلف هستند که در متن آیه مورد نظر وسیاق آیات قبل وبعد روشن میشود. نوروظلمات هرکدام دو مفهوم دارند نور به معنی روشنائی و نور به معنی هدایت .قران نور هدایتی است ولی درآیه نور خداوند خود را نور کائنات میداند ونور خود را به آتش که در ستاره کوکب دری است تشیبه میکند.ظلمات هم دو مفهوم دارد ظلمات به معنی تاریکی(جائی که مطلقا نور نیست که یک امر طبیعی است) وظلمات به معنی گمراهی ،جن به معنی یک پدیده ناشناخته از حواس ما که با آگاهی ما عیان میشود وجن موجودی که با انس ساختار تشکیلاتی میدهد. زمین به معنی کره زمین وزمین به معنی سطحی که روی آن راه میرویم واز جنس خاک است که گیاه در اثر باران از آن بیرون می آید .مثال فراوان است.

آنهائی که با قرآن سروکار دارند با آیات این موضوعات را برخورد کرده اند .بنابراین سموات والارض هم معنی کیهان میدهد وهم هفت جو زمین که در قرآن به سبع السموات اشاره شده.چه عاملی باعث شده علی الرغم وضوح آیات بیشمار هنوز بعد از هزار سال نتوانسته ایم .این معانی را از آیات قرآن کشف کنیم.عامل خرافات وکهنه پرستی.ما برای فهم کلمه سموات والارض قبل از هر چیز بسرعت سراغ نظر گذشتگان درهزارسال قبل میرویم ومعنی آن را پیدا میکنیم وسپس وارد آیات قرآن میشویم وآیات را مطابق سلیقه خودمان با نظر گذشتگان تطبیق میدهیم. علم روزهزارسال قبل، هفت آسمان را طبق آخرین نظریه علمی آن زمان که نظریه بطلمویسی وبه اصطلاح نظریه پوست پیازی است تشریح میکرد ومفسرین حدود 200 سال بعد از ظهور اسلام که با علوم یونانی آشنا شدند شروع کردن به تفسیر آیات متشابه قران وبسیاری از کلمات که با علوم تجربی سروکار داشتند را برهمان نظرعلمی آن دوران تفسیر کردند .

صلب وترائب که معنی سخت ونرم میدهد را با سینه زن که نرم است وپشت مرد که سخت است تفسیر کردند. حدود هزار سال است که این خرافات که درقرآن جائی ندارند وهیچ اشاره ای هم به اینکه هفت اسمان که کل کائنات پوست پیازی است ویا صلب وترائب سینه زن وپشت مرد است نشده را بر باورخودمان نشاندیم وهیچ تجسسی هم در آیات قرآن نکردیم که ببینیم خداوند سموات والارض وامثالهم را چطور معنی کرده است .برای تطبیق وتائید نظرات گذشتگان آیات را بریدیم وبه ما قبل وما بعد آیه هم توجه نکردیم تا ثابت کنیم نظرات هزار سال قبل درست است وقران را مهجور قرار داده ایم وذهن جوانان را مشوش کرده وهم اهنگی آیات در قران را بهم ریخته ایم .تا جائی که برخی دانشمند نما ها که باید اساس تحقیقات خود را بر نظرگذشتگان وآیات قرآن هر دو بنا کنند واین اساسی ترین روشی است که یک فرد تحصیلکرده باید رعایت کند را کنار گذاشتند و وحی خداوند به رسول آکرم وسموات والاض، مشارق ومغارب وصلب وترائب خلقت انسان از نطفه را همه از نظر مفسیرین کهن نقل کرده اند واصلا به قرآن رجوع نکرده اند وایراد بر قرآن و وحی گرفته اند ، در حالی که موضوع وحی به پیامبر اسلام علمی ترین موضوعی است که بر اساس آخرین نظرات علم روز تجربی بیان شده .سواد کافی در علوم تجربی نداشتند وهدف هم انجام وظیفه محوله وتخریب قرآن بود به مقاله علم فیزیک وشیوه وحی به رسول آکرم (ص).مراجعه فرمائید .این را برای مثال بیان کردم تا دانشجویان که شوق تحقیق وکشف حقایق را دارند .به عنوان نمونه بررسی کنند. ما سعی میکنیم که آیات در باره سموات والارص وسبع المثانی را بررسی کنیم تا واقعیت قرآنی کشف شود وآنوقت خواهیم دانست که ما کجا وقرآن کجا مقدمه ای بود برای ورود به بحث سموات والارض. مطالب بسیار است وهر کدام را تحت عنوانی جدا گانه شرح میدهیم در این مقاله آیات بسیار شیرین وجالب را خدمتتان عرض کنم که به عنوان پایه واساس تحقیق ما در اینده است.


سماوات والارض به معنی هفت جو زمین اسا س و بقائ حیات در زمین است


خداوندمتعال در قرآن دو نوع ایات خود را در معرض دید ما قرار داده است وبه عنوان نشانه های خود یاد میکند اول ایات متشابه ودوم آیات محکمات .اصل قران بر ایات محکمات قرار گرفته ورسالت قرآن هم بر این اصل استوار است اصل هدایت انسان براه راست ،راهی که در فطرت ذاتی انسان است وخداوند او را در این دنیا در معرض ازمایش قرار میدهد وکسانی که بر این فطرت قرار گیرند را دراخرت برای طرح وبرنامه خود انتخاب وبقیه جزئ مغضوب الیه از گردونه نظام خلقت خارج میشوند .آیات متشابه آیاتی هستند که ریشه در واقعیت های حیاتی زمین دارند وپیوندی نا گسستنی با علوم طبیعی دارند .خداوند برای توضیح این ایات از کلماتی استفاده کرده که دارای دو بعد مفاهیمی دارند وبا پیشرفت علم مفاهیم این ایات برای انسان روشن میشود. آیات متشابه درقران براساس آیات خداوند درطبیعت بیان شده است. تمامی مظاهر طبیعی که درمعرض دید ما قرار دارند آیات خداوند هستند واز این آیات هم خداوند برای رهنمود انسان به هدایت استفاده میکند. زمانی درتاریخ انسان برای هدایت مردم معجزه کارساز بود وضروری، زیرا انسان آگاهی علمی از پدیده های طبیعی را نداشت.وقتی رشد فکری انسان وامکانات نوشتن وضبط کلام خداوند به عنوان مستند فراهم شد .تفکروتعقل یااندشیدن درکلام خداوند راه رسیدن به رستگاری شد. قرآن پدیده های طبیعی را برای انسان های نسل شکوفائی علم بصورت تمثیل که ظاهر دارد وباطن درقالب ایات متشابه بیان فرمود تا انسان های دانشمند که با علوم طبیعی سروکار دارند از ان به حقانیت خداوند ایمان بیاورند .این نشانه ها در طبیعت با امرخداوند وملائکه مدیریت میشوند وامرخداوند هم قوانین طبیعی هستند .پسعلم هم میتواند به عنوان آیات خداوند در تاویل آیات متشابه درقرآن به ما کمک کند .

برای اثبات این مطالب از آیات قرآن استفاده میکنیم. آیات 2 الی 5 سوره جاثیه به عنوان نمونه این چنین آیات که درقران فراوان هستند استفاده میکنیم .

تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ
انَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ
وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ
وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ-


این (قرآن ) کتابی است که از طرف خداوند عزیز وحکیم نازل شده است.هرآنچه در سموات والارض است آیاتی هستند برای مومنین-از جمله درخلقت خودشان و پراکندگی جنبنده گان ریزهم آیاتی هستند برای آنهائی که در ایمان آنها یقین است. وهمچنین اختلاف شب وروز و رزقی که از آسمان نازل میکنیم که با آن خاک مرده را زنده میکنیم بعد از مردن(خشک شدن گیاهان) وگردش باد همه آیاتی برای کسانیکه در آن تعقل میکنند.این آیات را که برای تو بیان کردم حقیقت دارد. پس به کدام یک از آیات ،این حدیث بعدالله (حدیث ازمنظر خداوند که قرآن مجید است ) وآیاتی که بر شمردم ایمان می آورند.


دراین چند آیه حیات درزمین و بقائ وعوامل مهم تثبیت وپایداری حیات را بیان میفرماید .خلقت انسان،پراکندگی ریزجانداران که دربقائ حیات نقش بسیار مهمی بازی میکنند به مقاله دابه ونقش آن در بقائ حیات مراجه فرمائید.واختلاف شب وروز که اساس بقائ وتداوم حیات در کره زمین است به مقاله اختلاف شب و روز اعجاز قرآن است وبارش باران از سمائ (سمائ جمع کل جو زمین است که شامل هفت طبقه جو زمین است .حیات زمین بسته به وجود این هفت جو زمین دارد ) وگردش باد که عامل بسیار مهم حرکت ابر ها ،پراکنش بذر گیاهان واختلاط وتثبیت اکسیژن هوا وبسیاری دیگر از عوامل آن.این ها همه در سموات والارض اتفاق می افتد .اینها همه آیات الهی هستند که ما یمرون علیها بر آنها میکنیم وعبرت نمی گیریم وهمچنان در چنبره تصورات ذهنی وخرافات یادگار ازنظرگذشتگان پوشانده شده که بر باور ما نشسته و پرده برعقل وچشم وگوش ما افکنده وآیات خداوند را نمی توانیم درک کنیم ، زیرا اساس برای ما قرآن نیست .نظرات گذشتگان برای ما معیار است

به این دو آیه زیرهم توجه فرمائید ودرآیات خداوند تفکر وتعقل کنیم .تدبردرآیات قرآن واجب است ، این فرموده قرآن است .


وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ- چه بسیار آیات در سموات والارض را یمرون میکنید وازآنها بدون تفکروتعقل میگذرید. یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ یعنی عبورکردن ودیدن ویا به چشم امدن واعتنا نکردن. وکان من آیه راباید با یمرون علیها سنجید که معنی چه بسیارایه درسموات است که ما بران میگذریم یعنی مرتبا برآنها مرور میکنیم. برخی برای تطبیق این آیه با نظرات کهنه خود آیه را یک واحد می نگرند تا ثابت کنند که منظورکل سموات والارض است وایراد هم برترجمه قمشه ای میگیرند که چرا نگفته یک آیه و یمرون علیها را کثرت فعل یمرون آورده. درسموات والارض نشانه های فراوانی است. اینجا معنی هفت جو زمین وزمین میدهد که سراسر نشانه های خدا در آن است یکی هم خود شما هستید.ما در سموات والارض چگونه یمرون علیها کنیم؟ در تفسیر المیزان این طور آمده "و معناى آيه اين است كه بر سر راه زندگى بشر آيات بسيارى آسمانى و زمينى وجود دارد كه با وجود خود و نظام بديعى كه در آنها جارى است دلالت بر توحيد پروردگارشان مى كند، و اين مردم اين آيات را يكى پس از ديگرى مى بينند، و ديدن آنها برايشان مكرر است، و در عين حال از آنها اعراض نموده متنبه نمى شوند".چطورممکن است فردی این آیه را به بیند وتصورات ذهنی خود را درمورد سموات والارض را به منظومه شمسی وجهان ماورائ مادی ببرد.این بیانگر این است که ما آیات خداوند را نمی خوانیم وکلمات را می آوریم وبسراغ نظر گذشتگان می رویم وبا تصورات ذهنی خود داد سخن میدهیم. 


وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاًز آنچه علم آن را نداری پیروی نکن که گوش وچشم ودل ( خواسته نفسانی ) همه برآن تصورات غلط مسئول هستند.انشائالله به مرور مقالاتی با ایات مختلف در باره سموات والارض خدمت شما عزیزان هستم.امیدواریم که عقول به کارافتند وپرده تحجربرکنار رود وقرآن از این مهجوریت بیرون کشانده شود تا شبهات ساخته وپرداخته ذهن ما بهانه دست امثال کسانی که آیات خداوند را نادیده گرفته اند وبی انصافانه براساس نظر گذشتگان ساز خود را مینوازند ووحی را خواب رسولانه میپندارند ونمی دانند که مکروا ومکروالله والله خیرالماکرین-


سید محمد تقوی اهرمی .مصادف با شب تولد با سعادت حضرت مهدی (ع) ونیمه شعبان.برمعتقدین مهدویت مبارک باد 12/2/1397 .

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت