ویژگی ها

هفت اسمان از دید علم وقران جو زمین است بحث علمی جالب

هر کس قبل از مطالعه یک مطلب دارای تصورات ذهنی خاصی است که در فکراو شکل گرفته واگر نسبت به تصورات ذهنی خود تعصب نداشته باشد ،موضوع مورد مطالعه را با یک ذهنیت بی طرفانه برای رسیدن به واقعیتی بکارمیگیرد ولی اگربرتصورات ذهنی خود به دلیل اعتقادات مذهبی و پایبندی به آن تعصب داشته باشد، تصورات خود را برموضوع تحمیل میکند ویا آن را که درراستای تصورات خود نمی بیند را رد میکند. این موضوع درمطالعه آیات متشابه قرآن که دارای دوبعد مفهومی است بیشتر بکارگرفته میشود. متشابه به فرموده قرآن دارای دو وجه است وجه ظاهری و وجه باطنی. خداوند برای رساندن مطلبی که هنوز( درصدر اسلام) برای انسان از نظرعلمی ناشناخته است از تمثیل استفاده کرده است وآنرا با کلمات خاصی تشبیه کرده است 

 

هر کس قبل از مطالعه یک مطلب دارای تصورات ذهنی خاصی است که در فکراوشکل گرفته واگر نسبت به تصورات ذهنی خود تعصب نداشته باشد ،موضوع مورد مطالعه را با یک ذهنیت بی طرفانه برای رسیدن به واقعیتی بکار میگیرد ولی اگر بر تصورات ذهنی خود به دلیل اعتقادات مذهبی و پایبندی به آن تعصب داشته باشد، تصورات خود را برموضوع تحمیل میکند ویا آن را که در راستای تصورات خود نمی بیند و رد میکند. این موضوع درمطالعه آیات متشابه قرآن که دارای دوبعد مفهومی است بیشتر بکار گرفته میشود. متشابه به فرموده قرآن دارای دو وجه است وجه ظاهری ووجه باطنی. خداوند برای رساندن مطلبی که هنوز( درصدر اسلام) برای انسان از نظرعلمی ناشناخته است از تمثیل استفاده کرده است وآنرا با کلمات خاصی تشبیه کرده است .هدف ازاین کارنشان دادن ادله وبرهان برای تقویت ایمان انسان ها به مبدائ آفرینش است وآیه

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهید-هم در این راستا نازل شده است –بزودی به شما موضوعاتی درکیهان ودرنفس خودتان نشان داده میشود که برای شما بینه ای است برای اینکه بدانید که خداوند حق است ووجود دارد ایا این برای شما انسان کفایت نمیکند که همه چیزی که برای شما کشف وروشن میشود دلائل آشکاری هستند بروجود خداوند. دانشمندان علوم طبیعی هرلحظه موضوعات جدیدی را در باره کیهان وچگونگی خلقت ان ودرساختاروجودی انسان مانند ژن ها ومکانیسم سوخت وسازوغیره کشف میکنند که عظمت خلقت جهان وانسان را میرساند .خداوند با کلمات خود ودرایات متشابه به این موضوعات اشاره کرده است که اگر ما آیات را با علم روز مقایسه کنیم ودرآنها تفکر وتعقل کنیم واز دخالت نظرات گذشتگان درتفسیرآیات متشابه که برعلم روز هزار سال قبل بیان شده وبر باور ما نشسته پرهیز کنیم وتعصب کورکورانه را کنار بذاریم وبا دید بصیرت به ایات نگاه کنیم ،بسیاری از شبهات این آیات بر طرف میشود. قران برای بیان دیدگاه خود از کلمات بخصوصی استفاده میکند واین کلمات ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .کلمات سموات والارض ،سمائ، سبع السموات از جمله کلماتی هستند که دراثر برخورد با تصورات ذهنی غلط گذشتگان که برباورما نشسته ماهیت معنائی خود را از دست داده اند.

درصوریتکه قرآن بسیار شفاف آن را بیان کرده وما با یک پیش داوری قبلی وارد مطالعه قرآن میشویم وآیات را مطابق برداشت خودمان تفسیر میکنیم. چرا که برای فهم آیات به روایات ونظردانشمندان اسلامی قبل مراجعه میکنیم. هرگز به فکرما خطور نمیکند که آنها را براساس دید علمی آن زمان برداشت خود را منعکس کرده اند. ماهم باید ایات متشابه را با اخرین نظریه های تائید شده علمی مقایسه نمائیم. البته هنوز بسیاری افراد دلائل علمی اینکه مثلا چرا خورشید در جو زمین چراغ (سراج) است را نمی دانند. بنابراین اگر براساس علم روز وتفکردرآیات قرآن دریکی دو مورد ازآیات قرآن سبع السموات جو زمین معنی بدهد باید بپذیریم که یک مفهوم سموات والارض وخود کلمه سبع السموات منظور خداوند جو زمین است وآنرا مبنای تفکر خود قراردهیم وتصورات غلط افسانه ای درمورد هفت اسمان را رها کنیم. مفاهیم کلمات درقرآن ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وزنجیر واربهم پیوسته هستند واگر یک کلمه را بد معنی کنیم، زنجیره پاره میشود و دربسیاری موضوعات دچار شبهات میشویم که متاسفانه شده ایم-مانند ایات 3 الی 6 سوره جاثیه درچهار آیه چند موضوع مهم علمی را برای مفهوم هفت آسمان بیان داشته که هر چهار ایه بهم ارتباط دارند. اگر ما از اول ایه سموات والارض را درست معنی نکنیم با درک موضوعات دیگر مشکل پیدا میکنیم.-اینجا کلیک کنید. دراین نوشتار آیات 15 الی 18 سوره نوح را مرور کنیم وبا تفکروتعقل دریابیم قرآن چه میفرماید.
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا


آیا نگاه نمیکنی که ما چگونه هفت اسمان را طبقه روی طبقه خلق کردیم
ودر آن(سبع السموات) ماه را نورانی وخورشید را چراغ قراردادیم-(میفرماید نورخورشید را درهفت اسمان چراغ قراردادیم نه خود خورشید را)
و شما را مانند گیاه درزمین کشت کردیم- (حیات در زمین به هفت آسمان ارتباط دارد وبدون جو زمین حیاتی وجود ندارد کشت کردن یعنی در پروسه حیات از زمین بیرون آوردن است)
وسپس شما را درآن باز افرینی میکنیم و بیرون میآوریم (همانند گیاه)


نکات کلیدی وعلمی این ایات ماه وخورشید در جو زمین است که دارای یک خاصیت استثنائی میشوند. خورشید درخارج از جو زمین وبر روی سطح کره ماه نمی تواند سراج باشد ونوران اطراف را روشن نمیکند.برجائی که میتابد روشن است واطراف خود را روشن نمیکند، مثلا روی سنگی که به طرف خورشید است ونوربرآن مبتابد روشن است ولی پشت آن روشن نیست وتاریک است .
دلیل آن عدم وجود ملکول های هوا که نور را منعکس وفضا روشن میسازند. درجو زمین انعکاس نور که دراثر برخورد با ملکول های هوا صورت میگیرد خورشید حکم چراغ را پیدا میکند. شما اگر کلید برق را در یک اطاق تاریک روشن کنید درهمه زوایای اطاق کاملا روشن است دلیل ان وجود ملکول های اکسیژن،بخار آب،گاز دی اکسید کربن وغیره است که نور را همه جا منعکس میکند. ماه هم نورانی است یعنی نورخود را از چیز دیگری میگیرد ولی چراغ نیست .فرق سراج ومنیر دراین است که چراغ نورتولید میکند وماه نوررا منعکس میکند. ایا خورشید درخارج ازجو زمین هم سراج است مسلما خیر، چرا که هیچ مانعی بر راه نورخورشید قرار ندارد که نورآن بران بتابد و مانند ماه روشن شود. تنها دراثر برخورد با سیارت منظومه شمسی آنها هم مانند ماه نورانی میشوند. اگر زمین جو نداشت و طبقات آن وجود نداشتند که هر کدام برای تداوم حیات وحفاظت از اشعه ماورائ بنفش واجرام سماوی و... روز هم نداشتیم وفضا علی رغم تابش خورشید تاریک بود.بعلاوه کلمه نگاه کنید آیا نمینگرید که موید این است که ما قادرهستیم این پدیده را ببینیم. مورد وجود حو زمین عامل اصلی تداوم حیات است و درایجاد حیات درکره زمین نقش دارند والله انبتکم من الارض نباتا .تاکید براین موضوع دارد که هفت جو زمین درحیات تقش دارد. درقدیم ازانجائیکه هفت سموات را کرات اسمانی پوست پیازی میدانستیم وماهیت چراغ بودن خورشید درجو زمین از نظرعلمی روشن نشده یود تصورمیکردند که خداوند خورشید وماه را درسبع السموات قرارداده است وبه این موضوع توجه نکرده ایم که خداوند خود خورشید را قرار نداده بلکه نور خورشید را به عنوان چراغ قرارداده است. حال که نظریه هفت آسمان کروی پوست پیازی منسوخ شده چرا بسیاری سعی میکنند هفت آسمان زمین را نه سیاره منظومه شمسی قراردهند وهمیشه باید موضوعاتی را بتراشیم تا آیات قرآن را ازمسیرعلمی بودن خارج کنیم. سموات کروی پوست پیازی به یمن پیشرفت علم منسوخ شده ومتحجرین هم ناچارند قبول کنند ولی عده ای میخواهند موضوع دیگری را بتراشند. اینها یا نادان هستند ویا مامورخراب کردن اذهان مومنین. آیا این آیات موضوع علمی مهمی که حدود دو قرن است برای انسان روشن شده است را بیان نمیکند؟ خداوند همه ما را نعمت درک مفاهیم عالیه آیات متشابه قرار دهد.علاقمندان میتوانند برای مطالعه بیشتر به مقاله سبع المثانی وقرآن دو عطای خداوند به پیامبر اسلام ویا هفت آسمان قرآن در بند ذهنیات م مراجعه فرمایند.
.سید محمد تقوی اهرمی مرداد1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت