ویژگی ها

وَإِذَاالبحار سجرت واعجاز علمی قرآن

 

مقدمه نوشتار

درخلقت کیهان از بدوا ایجاد ازمه بانک تا پیدایش زمین ومنظومه شمسی وحیات وانسان بر روی آن، رخ دادهای سرنوشت سازی درآن به وقوع پیوسته که با پیشرفت علم اختر شناسی وزمین شناسی برای علم وانسان روشن شده است. درقرآن به مهمترین این رخ دادها اشاره شده است. هدف خداوند از خلقت جهان مادی ایجاد حیات درزمین وخلقت انسان بوده است. زمانی که خلقت کیهان درشش دوره انجام شد مدیریت وطرح وبرنامه خداوند برایجاد اب قرارداشت وجمله کان عرشه علی المائ بیان گراین موضوع است. درمقاله خلقت کیهان درشش روز ازنظرعلم وقرآن مشروحا به آن پرداخته ام. قرآن درمورد خلقت کیهان از بدوا ابداع ازهیچ وانبساط وسپس خلق ماده، خلقت زمین وحیات وانسان درون آن، دارای یک جهان بینی خاص خود است واین جهان بینی بر واقعیت های ایجاد این رویداد ها بنا شده چرا که خداوند متعال خود خالق کل شیئ (جهان مادی) است. ابتدا باید نظر قرآن را بدانیم وایات متشابه ای که درباره آنها بیان شده براساس وقوع رویدادها ومطابق نظرقرآن ردیف بندی کنیم ومطلب مورد نظر قرآن را ازآنها بیرون آوریم. برای نمونه درخلقت کیهان ابتدا کیهان ابداع میشود وسپس فطرهن یاانبساط رخ میدهد ودرنهایت کیهان یا جهان مادی خلق میشود . کیهان وانسان درون آن مشمول خلق وانشائ میشوند وانشائ از زمان شروع خلق تا رسیدن به هدف مورد نظرذات باریتعالی است. این زمان بندی دقیقا درقرآن رعایت شده است به مقاله خلقت کیهان ازهیچ ازنظرعلم وقران مراجعه فرمائید. ازآنجائیکه قرآن دارای سبک نگارش مخصوص به خود است وآیات درباره یک موضوع به مناسبت های مختلفی درسوره های قرآن به آنها اشاره شده است دانستن زمان بندی وترتیب ایات براساس وقایع مورد بحث ما را برای رسیدن به مفاهیم عالیه آیات رهنمود میکند. بحث خلقت کیهان وبرچیده شدن حیات درزمین وانقباض کیهان وقیامت درقرآن درقالب ایات متشابه ودقیقا مطابق علم اختر شناسی مطرح شده وما باید ابتدا مفهوم کلمات را کشف کنیم وآن را با وقایع ارتباط دهیم مثلا کلمات امر الساعه وواقعه در تمامی تفاسیر به قیامت ترجمه شده اند که با سیاق آیات جور در نمی آید. دلیل ان هم تفکر وتعقل نکردن در آیات الهی است .ما برای مفاهیم کلمات به نظر گذشتگان مراجعه میکنیم وجالب است که برخی کلمات درلغت نامه سایت ها همان نظر گذشتگان است وبه ریشه کلمات ومعنی دیگران نمی پردازیم.باید توجه داشت نشانه های مشهود خلقت وقوانین طبیعت همه آیات خداوند هستند.علم هم مخلوق خد است ومانند سایر آیات قرآن میتواند ادله اثبات یک موضوع درقرآن باشد.درروند سرنوشت کیهان تا ظهورقیامت دوره های زیردرقرآن اشاره شده است.


1-ایجاد کیهان ازهیچ وسپس انبساط ان وپس ازآن خلق ماده (کیهان) درشش دوره - خلقت کیهان از خداوند احد وصمد آغاز شد- خلق زمین وهفت جووحیات برروی پوسته جامد وداغ آن-پیدایش حیات از دیدعلم وقرآن
2- برچیده شدن حیات درزمین هنگامی که هنوز انسان هائی درآن زندگی میکنند.روزهای هزاروپنجاه هزاردرجهان مادی است یا قیامت
3-برچیده شدن خورشید وزمین واثرات آن برزمین یعنی برپوسته جامد زمین که واذالبحار سجرت دراین مرحله است که دراین نوشتار به آن میپردازیم
4-برچیده شدن کیهان وبرگشت به اول مره واحدیت وپدیدار شدن جهنم ، فضا چون فلز گداخته درمی اید- یَوْمَ تَکونُ السَّماءُ کَالمُهلِ- اشاره به زمانی است که واذالنقرفی الناقوراتفاق می افتد وفضا کوبیده وفشرده میشود وکیهان به مرحله زمان پلانک وحرارت آن به ده به توان سی ودو میرسد.عدد نوزده وعلم کونتوم درقرآن
5- قیامت درزمینی که این زمین نیست اتفاق می افتد وبهشت را برای نیکوکاران نزدیک میآورند. قیامت ازدیدگاه علم وقرآن


قبل ازوارد شدن به بحث درباره ایات مرحله سوم به ترتیب آیات درباره یک موضوع که درسوره های مختلف نازل شده میپردازیم.به آیات 1الی7 سوره تکویر توجه فرمائید
اذالشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ - وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ- وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ- وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ-هنگامیکه خورشید درهم پیچیده شود وستارگان نورخود را ازدست میدهند. وهنگامی که کوه ها روان شوند وآنگاه که شتران باردار بار خود را مینهند وهنگامی که وحوش محشور شوند وآنگاه که دریا ها افروخته گردند وهنگامی که نفسها درهم ادغام شوند
آیات فوق را میتوان با استناد به نظرعلامه طباطبائی هنگام بررسی وبحث به ترتیب زمان وقایع مورد توجه قرارداد. علامه دراین مورد درتفسیرالمیزان نظرخاصی دارد. نقل ازسایت مرکز پاسخگوئی به سئوالات دینی


"ایشان با اين كه معتقد به توقيفى بودن ترتيب آيات دراكثر سوره‏ هاى قرآن كريم است، درعين حال تعداد سوره‏ هايى را كه تنظيم بعضى از آيات درآنها به اجتهاد و راى صحابه صورت گرفته ‏است، اندك نمى ‏داند. به نظر ایشان وقوع برخى از آياتى كه به صورت متفرق نازل شده درجايى كه فعلا قرار دارند، خالى ازمداخله اجتهادى صحابه نبوده است و اين مساله از ظاهر روايات جمع اول قرآن (درزمان خليفه اول) به دست مى‏ آيد.بنا بر این، علامه به توقيفى نبودن ترتيب گروهى از آيات در جمع ‏آورى قرآن پس از رحلت پیامبر(ص) معتقد است، اما در زمان حيات پيامبر اكرم(ص)، كه خود آن حضرت ناظر درامر كتابت قرآن بوده اند، معتقد است بدون شک، ترتيب آیات، توقيفى بوده است.ایشان دراین زمینه بطور مفصل در المیزان، ج 12، ص 126 ـ 132؛ و ترجمه المیزان ج 12، ص 183 ـ 192 راجع به این موضوع سخن گفته است " 

بنابراین با مقایسه علم اختر شناسی ترتیب آیات میتواند براساس برداشته شدن حیات درزمین،اثرات بزرگی خورشید برزمین، وبرچیده شدن خورشید وستارگان وبالاخره محوشدن دراحدیت نوشته شود.


1-وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
2-وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
3-وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
4-وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ
5-واذالشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ
6-وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت


آیات اول ودوم درارتباط با حادثه برچیدن حیات ویوم العذاب است.آیات سوم وچهارم درمورد تاثیر بزرگ شدن خورشید بر زمین وآیه پنجم جمع شدن خورشید وستارگان یا انقباض کیهان وآیه ششم زمانی است که ماده ازهویت ونفس ساقط وهمه نفس ها درهم ادغام میشوند.تمامی تعینات مادی برنفس ذات خود هستند.اتم تعریف دارد وهویت آن برنفس متعلقه استواراست وزمانی که جهان مادی به احدیت میپیوندد دیگر نفسی وجود ندارد وهمه نفس ها درهم ادغام میشوند. دقیقا دوره پلانک درزمان ده به توان منهای 43 ثانیه بعداز بیگ بانگ که ماده واجزای آن وقوانین چهارگانه فیزیک در نقطه بینهایت چگال یا صمد وبسیار داغ درهم ادغام وهنوز نفس ها جدا نشده بودند.این نفس نفس انسان نیست وهنوز قیامت اتفاق نیفتاده.
واذالبحار سجرت
این ایه از جمله آیاتی است که ابزار دست معاندین ومخالفین وحی بودن قرآن قرارگرفته ودلیل ان را هم غیرمعقول وغیرعلمی بودن آن توصیف کرده اند.یکی ازادله اقای سروش دروحی رویا ی رسولانه است بزعم ایشان غیرمعقول بودن این آیه، مشارق ومغارب ، هفت آسمان، عرش خدا برهشت ونوزده نگهبان جهنم وبسیاری ازآیات علمی دیگرکه اتفاقا همه اعجاز قرآن هستند. ایشان به نظرگذشتگان درهزارسال قبل اسنتاد کرده که غیرعلمی وغیر منطقی وحاکی ازغرض ورزی او با اسلام است. ازاسلام برگشته ای که باابزار فلسفه بازی به جنگ با اسلام برخزیده است. البته به استناد ومکرومکروالله والله خیرالماکرین عمل ایشان باعث شده که مومنین برای رفع شبهات به قرآن روی آورند وبه حقایق ایات اشنا شوند.

اخرین نظریه های علمی درسرنوشت پایانی خورشید وزمین
برای روشن شدن مفهوم علمی این این آیه باید تحولات خورشید درآینده از نظر تئوری های علمی را بررسی کنیم. خلاصه مطالبی ازسایت Zeit Online انتخاب کرده ام که ذیلا تقدیم میشود. خورشید در 4/6 میلیارد سال پیش ایجاد شد وحدود 6 میلیارد سال دیگر مانند یک ستاره نرمال به فعالیت خود ادامه میدهد.مانند اغلب ستارگان ازئیدروژن فراوان وهلیوم تشکیل شده است.حرارت درمرکزآن 15 میلیون درجه است که درآن ئیدروژن تحت همجوشی هسته ای به هلیوم تبدیل میشود.هلیوم درمرکز خورشید تجمع کرده ومحیطی گازی متراکم ایجاد میکند.خورشید به مرورزمان روشن تروداغ ترمیشود.اززمان پیدایش تا کنون حدود 40 درصد به نورافشانی آن افزوده شده است. در1.1 میلیارد سال دیگرده درصد به روشنائی آن افزوده میشود وزمین گرم تر میشود( حیات درزمین مدت ها قبل برداشته شده ) در 3.5 میلیارد سال بعد خورشید حدود 40 درصد درخشان تر میشود وآب دریاها بخارمیشوند( واذالبحار فجرت دریا کانون انفجار آمیز تبخیر آب میشود) وذخیره ئیدروژن درمرکز آن تمام ومرکزیت آن فشرده تر میشود.درپوسته خورشید هنوزمقادیر ئیدروژن باقی مانده که همجوشی هسته ای درلایه خارجی آن شروع وباعث داغ ترو بزرگ شدن اندازه آن میگردد ودر 1.3 میلیارد سال دیگر اندازه خورشید 100 الی 150 برابراندازه کنونی وبه غول داغ وسرخ تبدیل میشود وبه مدار سیارات نزدیک تر خودتیر ( مرکوری) وناهید ( ونوس) میرسد وآنها را در خود میبلعد. خورشید به نزدیکی زمین میرسد وپوسته جامد زمین دارای حرارت حدود 1400 درجه سانتیگراد میگردد ودراین حرارت دریاها جائی که در آنها آب قرار داشت ابتدا گداخته وسپس مذاب میشوند وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ -وکوه ها ذوب وروان میگردند- وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ-.در7.7 میلیاردسال بعد یعنی 12.3 میلیارد سال بعد از تولد خورشید مرکز خورشید چنان داغ وچکال میشود وهلیوم درون ان با همجوشی هسته ای به عناصر شیمیائی سنگین تر یعنی اکسیژن،کربن وسایر تبدیل میشود ورو به سردی میگذارد و درچند میلیارد سال بعد خورشید وستارگان خاموش وتاریکی مستولی میشود.

 به تصاویر زیر توجه فرمائید.اقتباس ازسایت .-www.businessinsider.de

واذالبحار سجرت-جای دریاها واقیانوس ها آتش شعله ورشده  واذالجبال سیرت-سطح زمین صاف ومذاب میشود
خورشید به زمین نزدیک میشود وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمر-خورشید ماه را برچیده

نتیجه نوشتار

دریا جائی است که درآن آب جمع شده وخشکی جائی است که آبی وجود ندارد. دریا اب نیست ظرف آب است وبسیاری دریا را مترادف با آب گرفته اند ودر تفسیر آیه علمی واذالبحار سجرت دنبال توجیه هستند که چگونه آب آتش میگیرد وبه اتم های اب میپرازند که به دو گاز اکسیژن وئیدروژن تبدیل وسپس شعله ورمیشوند. پیوند ملکولی اب بسیار مستحکم است ودر بالای حرارت هزار درجه همچنان درحالت بخار است ودر صورت تجزیه به ئیدروؤن واکسیژن بصورت یونیزه باقی میمانند. بعلاوه آب های اقیانوس ها ودریاها دراثر نزدیک شدن خورشید در چند صددرجه بخار میشوند و جو زمین سیستم حرارتی بین طبقات هفت گانه خود را از دست میدهد وجومتلاشی وبخار اب به فضا پرتاب میشوند وهنگامی که حرارت بالا تر از 1400 درجه برسد آبی وجود ندارد که تجزیه شود. دراثرگرمای خورشید ابتدا اب داخل ظرف بخارمیشود واذالبحار فجرت دریا محتوی خود را بسرعت تخلیه میکند. حالت انفجارگونه تخلیه میشود واذالسمائ کشطت رخ میدهد وسمائ زمین باز وحفاط ان برداشته میشود ودرفضای بیرون ازجو تخلیه میشود. دریای خالی ازاب به محیطی گداخته آتشین وسپس ومذاب بدل میشود واذالجبال سیرت وکوهها به دلیل مذاب بودن روان یا جابجا میشوند-وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ. ازنظر قرآن خورشید باندازه ای بزرگ میشود که زمین را درخود ادغام میکند.به آیات زیر توجه فرمائید.خورشید وماه باهم جمع میشوند.- يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ- وَخَسَفَ الْقَمَرُ- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمر. آیه آخرکه اشاره دارد به اینکه خورشید وماه بهم میپیوندند ( درحقیقت خورشید ماه زمین را میبلعد )را درنظربگیرید. این کلام در 1400 سال پیش به عنوان یک رخ داد علمی بیان شده واخیرا دانشمدان اختر شناسی به اینموضوع رسیده اند آیا این رویای رسولانه است یا وحی خداوند. مطلب زیررا عینا از ویکی پدیا نقل میکنم وتصویرمربوطه هم ملاحظه فرمائید.

سرنوشت زمین 

اگر خورشید به یک غول سرخ دگرگون شود، ممکن است شعاعی بزرگتر از مدار گردش زمین به دور خورشید پیدا کند و شعاع آن ۱ AU یا ۱٫۵×۱۰۱۱ متر شود، این عدد ۲۵۰ برابر شعاع کنونی خورشید است. در این هنگام خورشید در شاخهٔ مجانب غول‌ستاره‌ها جای گرفته و می‌توان گفت که نزدیک به ۳۰ درصد از جرمش را به دلیل بادهای خورشیدی از دست داده‌است. درگذشته باور این بود که به دلیل کاهش جرم خورشید، سیاره‌های پیرامونی درمدارهای بزرگتر و دورتری نسبت به خورشید به گردش می‌پردازند و زمین جدا از خورشید باقی می‌ماند اما پژوهش‌های تازه نشان داده‌است که زمین توسط خورشید بلعیده می‌شود.


بنابراین ایاتی که عقل معاندین وآقای سروش توان فهم علمی آن را نداشته اند منطبق برآخرین نظریه های علمی سرنوشت پایانی زمین وخورشیداست وخداوند دقیقا میداند که چه میفرماید واین یعنی اثبات وحی به عنوان کلام خداوند است واعجازعلمی قرآن .سید محمد تقوی اهرمی مهر ماه 1397 .

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت