ویژگی ها

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

مقدمه نوشتار
سنگ رس میتواند کلید پیدایش حیات دردرون خود باشد. حفره های درون لایه های سنگ رس میتوانند درون خود حباب هائی پر از آب با پوسته ای از جنس رس ایجاد کنند. این حباب ها با پوسته خاص از رس مکانیسمی دارند که میتوانند ملکول های آلی پایه حیات را به درون خود جذب و ازخروج ماکرو ملکول ایجاد شده دردرون خود به خارج جلوگیری کنند.درنتیجه در این سیستم ماکروملکول ها تجمیع میکنند ورس ماکروملکول های اولیه حیات را کاتالیزه میکند. این موضوع اخیرا نظر فیزیکدانان آمریکائی دردانشگاه هاروارد را به خود جلب کرده وپایه تحقیق وبررسی علمی قرار گرفته است.
سنگ Montmorillonit یکی ازانواع سنگ رس از مدت ها پیش به عنوان درا بودن خاصیت کاتالیزه کردن ملکول های الی مورد توجه قرارگرفته بود. رس میتواند تشکیل غشائ از چربی ها را آسان ونوکلئوتیدها را به ماکروملکول های آلی DNA به هم پیوند دهد. قطرات کوچک چربی میتوانند به یکدیگر بپیوندند وساختار یزرکتری را تشکیل دهند. ولی نمیتوانند خود را از آن حباب ها با پوشش رس خارج سازند.
Howard A Stone محقق قبلی دانشگاه هاروارد وپرفسورکنونی دانشگاه Princeton اظهار میدارد که این یک راه طبیعی است که میتواند ملکول های پایه حیات را برای تشکیل ژن اولیه، انتخاب وخود ساماندهی برساند. البته اینکه رس نقش اصلی درایجاد حیات دارد هنوزروشن نشده ولی قدم اول که میتواند این عمل را کاتالیزه کند مورد تائید قرارگرفته. مقاله ایشان درنشریه Soft Matter تحت شماره Harvard University, 08.02.2011 – NPO به چاپ رسیده است. این گزارش توسط دکتر آناند بالا سوبرمانیام درباره موضوع رابط کلوئیدی: الگوی گلیکان محدوده غشای چربی ومسدود سازی برای تشخیص زیست پزشکی ارائه گردید که ذیلا خلاصه آن تقدیم میشود.


حال چرا نظر من به این موضوع جلب شده ومیخواهم ان را سوژه این مقاله قراردهم. قبلا اشاره ای کوتاه به دو گروه ازآیات داشته باشیم تا ذهن ما آماده برای مطلب علمی فوق گردد وسپس به آن بپردازیم. درقرآن دوگروه آیه مهم داریم که ازبعد علمی نه سنتی مورد توجه مفسرین ودانشمندان اسلامی تا کنون قرارنگرفته است. البته طبیعی است زیرا این موضوع که ایه های مربوطه را نقل میکنم کاملا جدید است ومسلما تائیدیه علمی به عنوان یک نظریه علمی معتبررا کسب میکند. خداوند درقرآن میفرماید. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ من حما مسنون– درحقیقت ما انسان را درسنگ رس وازتوده سیاه ونرم آفریده ایم- خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّارِ-انسان در سنگ رس پخته شده مانند سفال خلق شد. چرا خداوند از کلمه صلصال کالفخاراستفاده کرده است. نفی خلقت انسان از گل گندیده است، گل مخلوط خاک است وآب ولی سفال رس خالص پخته آب دررفته است. دوم اشاره دارد به پوسته جامد گداخته وسرد شده که سنگ رس که درصد بالائی از آن را تشکیل میداده سنگ رس مانند سفال پخته وخشک بوده است. درهمین رابطه هم درسوره طارق که فقط یک باردرقرآن آمده نیز اشاره شده- فَلیَنظُرالإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ. پس انسان بنگرد که ازچه خلق شده درآبی دفع شونده که ازبین جسم سخت وجسم نرم خارج میشود که منظورهمان صلصال وحما مسنون است. یکی سخت است ودیگری نرم وملکول های زنجیره ای حیات درلایه های سنگ رس با از دست دان آب به ملکول ژن تبدیل میشوند. ملکول های اولیه حیات محلول دربخار آب کم که در بین سنگ داغ قرارمیگرفتند به صورت رسوب سیاه رنگ ته نشین میشدند ورس عمل واکنش شیمیائی را کاتالیزه میکرده است. بنابراین براساس نظریه قرآن انسان از رسوب باقی مانده درسنگ رس ودرآب کم که بایستی فورا محیط واکنش را ترک میکرد ایجاد شد.مائ مهین ومائ دافق وفرق آنها ازنظرعلم زیست شناسی وقرآن. دانشمندان تلاش میکنند رمز ایجاد حیات و محل حدوث این حادثه را کشف کنند. نظریه های متفاوتی بیان شده واخیرا به ایجاد این حادثه درسنگ رس به عنوان کاتالیزاتورنزدیک شده اند. امروزه روشن شده که پایه حیات ماکرو ملکول زنجیره ای ژن است که از ترکیب نوکلئوتیدها، قندها، پروتئین ها تشکیل شده اند.

اینکه چگونه دانشمندان به خلق حیات دردرون سنگ رس یا به تعبیر قرآن صلصال رسیدند دردو مقاله قبلا منتشر کرده ام حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است و دیگری چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظر قران که علاقمندان میتوانند به آنها مراجعه فرمایند. خلاصه ای ازآخرین نظریه ایجاد حیات در درون سنگ رس در اینجا اشاره میشود. نظرات متفاوتی ارائه داده شده که از بین آن ها دونظریه بیشتر توجه دانشمندان را جلب کرد. اول حیات دردرون اقیانوس ودرنزدیکی دهانه اتش فشانها که گداخته را بیرون میریزند دردل سنگ پیریت ودوم خارج ازاقیانوس وروی سنگ رس. نظریه حباب با پوشش رس که دردانشگاه هاروارد مورد بررسی گرفت موضوع خلقت تک سلولی اولیه حیات را دردرون سنگ رس وخارج ازدریا واقیانوس بحث میکند که نشان میدهد علم به نظریه قرآن نزدیک میشود. 


حباب درون سنگ رس محلی برای ایجاد حیات

درزمین اولیه هنگامی که فضای کوچکی ازاب زیرزمینی با سنگ رس درتماس قرارمیگیرد. میتواند این اتفاق رخ دهد که رس روی این حباب را بپوشاند واین حباب رسی میتوانند محیط خوبی برای ایجاد اولین بیوملکول های حیات باشد. اساس این نظریه براین کلمات قرارگرفته شده است. ابتدا برای تشهیذ ذهن که رس میتواند روی حباب اب را بپوشاند آنهم درزمین اولیه. این رخ داد امروزه درخاک رس خالص که دراثر بارش باران بصورت گل درمی آید اتفاق می افتد واینجانب تصادفا این تصویر را شخصا گرفته ام وبه وضوح حباب اب از زیر گل رس خارج میشود واطراف آن را پوشش رس پوشانده است.

دانشمندان دانشگاه هاروارد این حباب ها که درزمین کنونی بوفوربه چشم میخورد درزمین اولیه وپس از سرد شدن پوسته جامد زمین وحرارت حدود 150 درجه که از بخار آب اشباع بوده درنظر تجسم کرده وآزمایشات خود را براین مبنا پایه ریزی کرده اند. اما واقعیت زمین اولیه ودرزمان سرد شدن پوسته جامد خاکی بصورت امروزی وجود نداشته که دورحباب آب محتوی ملکول های اولیه حیات را بصورت غشائ بپوشاند زمین در لحظات سرد شدن پوسته جامد به شکل تصویر دوم بوده است. 

تصویردوم زمین را نشان میدهد که پوسته جامد ان درحال سرد شدن است .زمان گذرازگداخته به پوسته داغ .دقیقا دراین مرحله (حرارت حدود 150 درجه ) اتفاق مهم ایجاد ماکروملکول های زنجیره ای حیات که همان خلق الانسان من صلصال الکلفخار رخ میدهد. دانشمندان زیست شناسی وزمین شناسی ایجاد حیات را لازمه حرارت 150 تا 200 درجه میدانسته اند که ملکول های مونومر از پروتئین ها قند ها نوکلئوتیدها بتوانند با از دست دادن هرملکول مونومریک ملکول اب به پلی مرها که ساختار ژنها را تشکیل میداده اند تبدیل شوند. بخار آب در درون لایه زمین همراه با ملکول های پایه حیات در درون لایه های سنگ رس انباشته وبه محض رسیدن به درجه حرارت مطلوب واکنش مهم حیات صورت گرفته است.بنابراین حیات درآب کم بوده ونه در دریا وبرکه ها مائ دافق اب خارج شده از واکنش شیمیائی و»ائ مهین هم بخار اب کم بوده که مفهوم بالائی دارد.

خلاصه ترجمه مقاله علمی دانشگاه هاروارد


هنگامی که حباب بخارآب زیرپوسته زمین (منظورزمین اولیه است ) برای خارج شدن با رس تماس حاصل میکنند، این امکان میتواند پیش بیاید که رس دورسطح خارجی حباب را بپوشاند (مانند تصویر نشان داده شده) ویک فضای بسته ای به وجود آورند (دردل سنگ رس). درسنگ های کوارتز ما امروزه میتوانیم این فضای بسته محصورشده دردل سنگ را مشاهده کنیم. این فضای بسته توسط پوششی از رس پوشانده شده است. این فضا ها دردل سنگ رس Montmorillonit درزمین اولیه میتواند فضای مناسبی برای ایجاد اولین بیوملکول حیات باشد که محققین دانشگاه هاروارد نشان میدهند. آنها دراین پوشش رسی روی حباب سیستمی کشف کرده اند بصورت غشائ نیمه تراوا با خاصیت ویژه که میتوانند ملکول های مخصوصی را دردرون خود وارد وغلظت آن را افزایش دهند (درون خود تجمیع کنند) وبه غلظت مطلوب مورد نیاز ایجاد بیوملکول ها برسند. بنابراین براساس این نظریه وآزمایشات به عمل آمده میتوان نتیجه گرفت که اولین ملکول های حیات دراقیانوس های آزاد تشکیل نشده اند، زیرا دراقیاونس ها غلظت لازم برای ملکولهای جفت که باید با هم ترکیب شوند نمی تواند به وجود بیاید. جریان آب و تکان های ایجاد شده فورا محیط را ازغلظت لازم بیرون می آورد. کارها وتحقیقات زیادی دردهه گذشته نشان داده است که حباب ها برای تجمیع وتغلیظ ملکول ها و نانو ذرات نقش موثری داشته اند. بویژه برای تشکیل واکنشهای شیمیائی خاص .Anand Bala Subramaniam ازبخش SEAS دانشگاه هاروارد چنین میگوید." ما اکنون یک مکانیسم فیزیکی کامل برای انتقال از یک سیستم دو جداره حباب و رس به یک غشائ معلق پر شده ازآب با خاصیت ویژه را شناسائی کرده ایم. این مکانیسم میتواند ازموادی که در محیط (درفازرس ومحلول اطراف)وجود داشته به وجود اید. چنانچه این حباب پوشیده شده از لایه رس با محلول های حاوی ملکول های ساده آلی در تماس قرارگیرد ،میتواند آنها را به درون حباب جذب وبا محیط خارج یک فازی جدا کننده به وجود بیاورد. در حقیقت رس میتواند با این پوشش به عنوان یک کاتالیزاتوربرای تشکیل DNA عمل کند. اینکه این غشائ رسی واقعا درایجاد حیات نقش موثری بازی میکند هنوز ناشناخته است. ولی موضوع نقش سنگ رس درایجاد حیات به عنوان کاتالیزاتورمورد تائید قرارگرفته است.


نتیجه نوشتار


قران در1400 سال قبل به نقش سنگ رس درخلق حیات اشاره کرده است وجالب است که در تمثیلی از رس گداخته وپخته مانند سفال و توده سیاه به عنوان رسوب برروی سفال نام برده. نقش حما مسنون تعیین کننده است. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ من حما مسنون-درحقیقت ما انسان را درصلصال وازحما مسنون خلق کردیم. بنابراین ملکول های الی ساختار تشکیلاتی انسان ازهمان توده سیاه ونرم است که در(درون) سنگ رس قرارگرفته وازبین این دو اولین ملکول حیات خلق میشود. ملکول حیات کدام است ژن ساده RNA که دراثرتکامل به DNA تبدیل میشود. باکتری های کهن اولین موجود جانداردارای ژن RNA وباکتری های پیشرفته بعدی دارای ژن DNA هستند. دانشمندان اخیرا به دومطلب مهم رسیده اند

اول حیات دردرون صلصال ایجاد شده ومکانیسم آن را مورد بررسی قرارداده اند که درمقاله بالا نمونه آن را اشاره کردم.

دوم ژن ماکروملکول های زنجیره ای هستند. معمولا دو ملکول کوچک ترکه میخواهند بهم وصل شوند یک ملکول آب ازدست میدهند. این آب سرنوشت حیات را دردست دارد.چرا ؟ اگرازمحیط واکنش دفع نشود ملکول ژن ایجاد نمیشود وازحیات خبری نیست. ازاین جهت هم قرآن این آب را بیرون جهنده معرفی کرده است، از واکنش تبدیل مونومرها به پلیمرها ملکول آب دفع میشود .باید فورا ازمحیط بیرون رانده شود. تشبیه زیبا وپر مفهومی مائ دافق. چرا این واکنش نمی تواند دراقیانوس انجام شود، زیرا محیط پرازآب است وواکنش برگشت پذیر میشود. یعنی به وقوع نمیپیوندد. آب دراطراف محیط واکنش نباید باشد تا بسرعت بیرون رانده شود. در موجودات زنده هم آب دافق مرتبا درتولید ژن ها درست میشوند وتوسط آنزیم ها گرفته شده وبیرون ازسلول رها میشود وجریان خون آنرا بصورت ادرار به بیرون ازبدن هدایت میکند. در زمین اولیه آنزیمی برای این عمل وجود نداشته است ودانشمندان با بررسی های فراوان به نقش رس بجای آنزیم رسیده اند.

حال خداوند متعال میفرماید من انسان را ازجسم نرم یعنی حما مسنون وجسم سخت صلصال خلق کردم. ودرایه دیگر برای اهمیت مائ دافق درسرنوشت خلقتی انسان میفرماید. انسان بنگرد ازچه خلق شده ازجسم نرم وسخت وآبی که از بین این دو به بیرون میجهد ومائ دافق است. صلب وترائب وحما مسنون وصلصال باهم پیوند ناگسستنی دارند.

یک موضوع علمی را خداوند برای ما انسان های قرن شکوفائی علم بیان میکند ودرست در زمانی که دانشمندان به واقعیت های قرآنی نزدیک میشوند وذهن آنها باید متوجه این اعجاز قرآن قرارگیرد،تصورات غلط ذهنی کهن ما برواقعیت های آیات متشابه مانند این ایات پرده انداخته وما سعی نمی کنیم پرده را به کناربزنیم وقرآن را فدای ذهنیات غلط خودمان نکنیم. بنابراین درعصر شکوفائی علم باید با دید علمی به قران نگاه کرد نه با دید علمی هزارسال قبل که منسوخ شده. دیدگاه خودمان را برای حفظ قران اصلاح کنیم. بگذاریم چهره علمی آیات متشابه در محافل علمی جا باز کنند، شبهات برداشته شوند وایمان ها مستحکم ترگردد. کجای صلب وترائب معنی استخوان پشت وسینه میدهد. صلب چند معنی میدهد معنی مهم آن سخت وترائب نرم است. مانند حما مسنون وصلصال. خداوند انشائالله ما را با مفاهیم عالیه قران ودرک آن یاری فرماید-سید محمد تقوی اهرمی اذر ماه 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت