ویژگی ها

سلاله من طین ونقش آن در پیدایش حیات درزمین اولیه

مقدمه نوشتار
حیات پدیده ای است اعجاب انگیزکه ذهن دانشمندان زمین شناسی، زیست شناسی،اخترشناسی ومیکروبیولوژیک را برای کشف واقعیت آن به خود مشغول کرده است . برای کشف حیات با تلاش مستمر توانسته اند ساختار اصلی ملکول های حیات که ژنها باشند را کشف نمایند. دانشمندان تصور میکنند با دستیابی به ساختار شیمیائی ملکول ها به حیات خواهند رسید. ما با دو مقوله حیات وملکول های ساختارحیات سروکارداریم. جان ونترکه خود را با ترفندی خالق حیات نامید که درمقاله خالق حیات مصنوعی وترفند فریب افکارعمومی موضوع را شرح داده ام به مطلبی مهم اشاره کرده است که دانشمندان به سادگی از آن عبورکردند. موضوع ساخت یک نرم افزار برای کنترل واکنشهای شیمیائی درلوله آزمایش محتوی ساختار ملکولی ساخته شده که دردرون غشائ باکتری که ژن آن را بیرون آورده بود قرارداده وبه کامپیتوروصل کرده بود، است. نرم افزارکنترل تحولات درون باکتری را برعهده داشت. نامبرده میدانست که تحولات درون باکتری را باید یک نرم افزارطبیعی برعهده داشته باشد که به ان نرسید وآن رابه یک نرم افزارکامپیوتر وصل کرد. حیات هم دقیقا درطبیعت نرم افزاری است که روح فرماندهی ژن را برعهده دارد. اما این نرم افزار را خداوند دردرون موجود زنده کار گذاشته است .

محل بروز حادثه ایجاد حیات ازنظرقرآن

قرآن چگونگی تشکیل ساختار موجود زنده اولیه را ومحل بروزاین پدیده را برای ما بیان میکند تا دانشمندان به آن ساختار برسند وبه حقانیت وجود خداوند ایمان بیاورند که حیات مقوله است جدا از ماده وساختار تشکیلاتی موجود زنده. نظریه های گوناگونی درباره پیدایش حیات توسط دانشمندان درچند دهه اخیر بیان شده وهمگی پیدایش حیات را بیرون از پوسته جامد زمین ودردرون دریا واقیانوس بررسی کرده اند. از آنجائیکه روند پیدایش زمین هنوز برای علم ناشناخته است جستجو ها بیرون از پوسته جامد وزمانی که آب فراوان در زمین دریا واقیانوس ها پرکرده است به دنبال حیات هستند. دلیل آن این است که دراعماق اقیانوس ها واطراف دهانه های آتشفشان ها وبرروی گداخته های بیرون آمده از درون زمین به توده سیاهی برخورد کرده اند وآثار باکتریهائی را کشف کرده اند ونظریه دادند واین نظریه با چالشهای علمی زیادی روبرو شد ودانشمندان به مرورزما ن محدوده تجسس خود را به پوسته داغ وخارج از دریا کشاندند واخیرا دردرون لایه های درونی سنگ رس به دنبال حیات اولیه هستند. چه چیزی باعث شد که نظریه های مختلف راه خود را بسوی سنگ رس وتوده سیاه برروی آن گسترش دهند .

مائ دافق کلید پیدایش حیات در زمین اولیه

باعث تعجب وتحیر شما میشود.مائ دافق عامل اصلی مردود شدن نظریه ها گردید.چرا؟ با پیشرفت علم ژنتیک وکشف ملکول های. DNA وRNA به عنوان پایه اصلی واولیه ساختار موجود زنده به این نتیجه رسیدند که حیات از نطفه آغاز شد یعنی از ژن ها که اساس نطفه هستند.ماکروملکولهای زنجیره ای حیات باید درمحیط داغ وخشک وکم آب ( تنها بصورت بخارکه نمی توانست برروی سنگ داغ باقی بماند) با تبدیل مونومرها به پلی مرها با از دست دادن ملکول های آب درهرواکنش شیمیائی تبدیل مونو مرها به پلی مرها .این آب باید سریع دفع شود یا به تعبیر قرآن مائ دافق باشد. صفت جهنده وبیرون رونده این آب نقش تعیئن کننده درپیدایش حیات داشته است وگرنه درمحیطی که آب مهین نباشد یعنی آب کم نباشد ،اب دفع شده از محیط واکنش بیرون نمی رود وواکنش برگشت پذیر میشود وملکول های ماکروساختار ژن به وجود نمی آید وحیاتی هم در کار نبود. مواردی که بیان شد جدید ترین نظریه علمی است که قرآن به آن اشاره کرده است.

جهان بینی قرآن درپیدایش حیات

قرآن دارای یک چها چوب مدون ومشخصی یا یک جهان بینی وبه زبان امروزی یک نظریه خاص خود است که در دو مقاله پیدایش حیات ازنظر قرآن با استناد به علم روزوبه دوراز ذهنیات کهن- وصلصال كالفخارومفهوم علمی ان درخلقت انسان مشروحا بیان کرده ام و به خوانندگان بزرگوار توصیه مینمایم ابتدا آنها رامطالعه فرمایندتا موضوعات زیر قابل درک شود.

برای درک دو جمله از قرآن در باره پروسه خلقت حیات در زمین اولیه که دنیائی مفهوم علمی در بر دارند وآنها یکی- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ- ودیگری ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ است، باید تحولات زمین دردودوره خلق آن که در قرآن اشاره شده را بررسی کنیم. براساس آیه 9 سوره فصلت زمین قبل از پیدایش پوسته جامد برروی آن در دو دوره خلق شد.این دو دوره کدام هستند. برای رسیدن به آن باید ابتدا پیدایش منظومه شمسی از نظر علم اختر شناسی را بررسی کنیم. زیرا پیدایش زمین ریشه درروند پیدایش خورشید دارد. دودوره ای که قرآن به آن اشاره کرده میبایستی دو دوره کاملا منفک از یکدیگر باشند. دانشمندان براساس آخرین نظریه علمی در پیدایش زمین وسیارات سنگی دیگرمعتقدند که غباروگاز ابر خورشیدی (همان غبار کیهانی وگاز که خورشید از آن شکل گرفت ) که از حدود 92 درصد ئیدروژن و8 درصد هلیوم وکمتر از 0/1 درصد سایرعناصروکلوخه های میکرو که همان غبارکیهانی است تشکیل شده اند.این غبار ها در نقطه ای جمع شدند و حول آن شروع به چرخش نمودند، فشرده وداغ شده وکلوخه ها بهم پیوستند ودراثر بالا رفتن حرارت توده مذاب شدند و دورمرکزیت زمین تجمع واین چنین زمین ایجاد شد. این یعنی فقط یک دوره بهم پیوسته .برخی از دانشمندان مانند ارنست مایر به ابتدا همجوشی هسته ای هلیوم وئیدروؤن وایجاد عناصر شیمیائی وسپس تکامل شیمیائی یعنی پیدایش ملکول ها اشاره کرده است. این یعنی دو دوره منفک ازهم .کدام یک از این دو نظریه میتواند بیشتر واقعیت داشته باشد .باید توجه داشت که هردونظریه هنوزتائیدیه علمی نگرفته اند.پیدایش کیهان از بیگ بانگ وپیدایش خورشید از توده ابر خورشیدی ودرصد عناصر کیهانی با مطالعات اختر شناسی وابزار پیشرفته ازنظر علمی تائید شده است .

چگونگی پیدایش خورشید

کیهان حدود 92 درصد از اتم ئیدروژن و 8 درصد اتم هلیوم همراه با ناخالصی ها کمتر از 0/1 درصد که رقم قابل توجه ای بشمار نمی آید تشکیل شده است. پرفسوراستیون واینبرگ این رقم را 78 به 22 درآغاز پیدایش کیهان میدانند .هر 1000 عدد اتم 900 اتم ئیدروژن و99 اتم هلیوم وتنها یک اتم سایر عناصر که عبارتند از عناصر سنگین، آهن، کربن، اکسیژن، وسایراز قبیل آب،وترکیبات آلی وغیره ( ویکی پدیا Kosmochemie).این رقم درکیهان امروزی نسبتا ثابت است.این یک اتم را غبارکیهانی مینامند که بعد از بیگ بانگ در ستارگان ایجاد ودر کیهان با گاز های ئیدروژن وهلیوم مخلوط شدند وامروزه آنرا گاز وغبار کیهانی مینامند.این غبار از کلوخه های بسیار ریز درحد اندازه میکروهستند. منظومه شمسی از این غبار وگاز یا توده ابر خورشیدی تشکیل شده است..چگونگی پیدایش منظومه شمسی برای دانشمندان درهاله ای از ابهام قرارگرفته ونکات مبهمی درآن بلا جواب مانده است.

دانشمندان با وجود سئوالات بیشمار درموضوع زیر اتفاق نظردارند. منظومه شمسی ازگازوغبارکیهانی نام برده شده یا توده ابرخورشیدی تشکیل شده است. این توده داغ که ابتدا چندان داغ نبوده درحول محوری مرکزی و مسطح (بشقاب مانند ونه کروی) شروع به چرخش میکنند ونیروی جذب به مرکز غبار را درمرکزفشرده کرده وهسته مرکزی خورشید را به وجود می آورند ودرفواصل معینی درنقاطی این غبار( دقت شود گازها به فضا پرتاب میشوند وغبار که همان کلوخه های ریزو میکروهستند) متمرکز شده وسیارات سنگی منظومه ایجاد میشوند.

خورشید با قطر 1,38 میلیون کیلومترحدود 99/86درصد توده ابرخورشیدی را به خود جذب وبقیه سایرسیارات اعم از سنگی وگازی را تشکیل داده اند. خورشید درحال حاضردوره تکامل هسته ای خود را میگذراند وبا سوزاندن ئیدروژن وتبدیل آن به هلیوم درواکنش همجوشی هسته ای انرژی لازم را تولید میکند. همجوشی هسته ای درمرکز خورشید و درحرارت 15 میلیون درجه درحال انجام است. حرارت سطح خارجی آن حدود شش هزاردرجه است. همزمان با شکل گرفتن خورشید درمرکزتوده ابرخورشیدی سیارات منظومه شمسی هم ایجاد شدند. سیارات تیر،ناهید، زمین ومریخ سیارات سنگی وبقیه گازی هستند. چرااین سیارات سنگی هستند را علم نتوانسته دلائل منطقی وعلمی ارائه دهد ونظریات متعددی که بیشترهمان موضوع فوق را دنبال میکنند به توجیه های علمی چگونگی چسبیدن این کلوخه ها بهم میپردازند. به همین منظوراست که پیدایش زمین درهاله ای از ابهام است . هدف ازاین نوشتاربررسی نظریه قرآن ومقایسه وتجزیه وتحلیل علمی آن است.


تجزیه وتحلیل علمی دو نظریه فوق الاشاره


با توجه به اینکه اولا خورشید به تنهائی 99,86 درصد توده ابروغبارکیهانی را جذب خود کرده وفقط 0.14 درصد بقیه سهم سایرسیارات شده ودوم نسبت کلوخه ها (درمقیاس اندازه میکرومتر)وعناصرغیرازئیدروژن وهلیوم هم درغبار کیهانی کمتراز صفر ممیز یک درصد بوده وقاعدتا میبایستی ثابت وهمگون باشند، چگونه این درصد بسیارناچیزجذب سیارات سنگی شدند وگازها جذب سیارات گازی، نکات ابهامی وسئوال برانگیزاست که علم توجیهی برای آن ندارد. البته نظرات مختلفی با توجیه های علمی ابراز شده ولی سندیت علمی ندارند. بعلاوه نیروی گرانش عظیم مرکز توده خورشیدی که به مراتب از نیروی گرانش هسته مرکزی سیارات درحال تشکیل بزرگتربوده میبایستی قاعدتا تمامی این کلوخه ها را قبل از بزرگ شدن وجرم دارشدن سیارات سنگی جذب خود کرده باشد.دلیل این موضوع میتواند فرارگازها به فضای اطراف که بعدا تشکیل سیارات گازی را دادند و از نیروی قوی گرانش خورشید گریخته اند، بوده باشد.

بنابراین سیارات ازجمله زمین چگونه تشکیل شدند. چرا همه دوریک کلوخه میکروجمع شدند وجذب آن شدند وقاعدتا کلوخه های زیادی بودند وبایستی سیارات بینهایت زیادی تشکیل میشدند، ازآنجائیکه مبنای این تئوری ها اصل تصادفی بودن پیدایش زمین است نه برنامه ریزی مدون توسط نیروی ما فوق مادی این خطا ها درآن دیده میشوند. دانشمندان براین عقیده هستند که همان درصد بسیارناچیز با توجه به حجم عظیم توده ابروگازی خورشیدی برای تشکیل سیارات سنگی کفایت میکرده است واین درصورتی میتواند سندیت علمی داشته باشد که دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشد که چگونه وچه عاملی باعث شد حجم عظیم کلوخه های میکرو بسمت این سیارت هجوم بیاورند. با مقایسه درصد عناصرمهم شیمیائی که درحیات نقش اساسی داشته اند درکیهان، خورشید وزمین میتوانیم به مطلب مهمی برسیم وزمینه را برای درک دو ایه علمی پرمفهوم قرآن آماده کینم این دو جملات عبارتند از:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ودیگری ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ است دراین نوشتار سلاله من طین مورد بحث است وسلاله من مائ مهین انشائ الله درمقاله جداگانه ای مورد بررسی قرارمیگیرد. جدول زیردرصد عناصر تشکیل دهنده حیات درکیهان، خورشید وزمین را نشان میدهد. جدول از اینجانب وداده ها از منابع علمی وویکی پدیا است

چگونگی پیدایش زمین

درجدول بالا درصد عناصر کیهان وخورشید صرفنظر از نسبت ئیدروژن وهلیوم تقریبا برابراست .خورشید حدود 4/6 میلیارد سال دارد ئیدروژن خود را میسوزاند وبه هلیوم تبدیل میکند. طبیعی است که این نسبت باید تغییرکند ومسلما تاثیر کمی هم روی درصد سایر عناصر میگذارد. خورشید وزمین ازیک غبارکیهانی تشکیل شده اند. زمین ازهمان غبار کیهانی بادرصد ثابتی سهمی برای خود برداشته است. اینکه زمین دقیقا کلوخه های غبارحاوی عناصر شیمیائی را ازدرون ابرخورشیدی انتخاب کرده غیرمنطقی است. از آنجائیکه خورشید به تنهائی 99/86 درصد کل جرم منظومه شمسی را به خود اختصاص داده وتنها حدود 0/14 درصد سهم بقیه سیارات است، غیرمعقول به نظر میرسد که تمامی کلوخه های منظومه شمسی همه درسیارات سنگی بکار گرفته شده باشند. علم اخترشناسی درپیدایش این سیارات نظرات احتمالی را بیان داشته است که میتواند ازواقعیت بدور باشد، لذا پیدایش سیارات سنگی میتواند بر اساس هم جوشی هسته ای ازدوعنصر ئیدروژن وهلیوم ایجاد شده باشند که با نظریه قرآن که زمین دردو دوره منفک ازهم تشکیل شده است تکامل شیمیائی وتکامل هسته ای.

درجدول بالا ما درصد را نام برده ایم نه مقدار. بنابراین درصد بالای سیلیسیوم واکسیژن درزمین حدود 70 با احتساب سه سیاره سنگی دیگر(درسیارات دیگر نسبت کانی ها تقریبا با زمین برابر،اکسیژن مقداری کمتر وامکان وجود درصد بالاتری ازسایرعناصرملکول های حیات درزمین محتمل است)درصد بالای این عناصردرزمین میتواند نتیجه تولید درپروسه همجوشی هسته ای ازسوختن ئیدروژن وسپس هلیوم بوده است. به عبارتی برای تشکیل ملکول های پایه حیات ازغبارکیهانی همراه گازهای ئیدروژن وهلیوم که درتمامی ابرخورشیدی با نسبت ثابتی وجود داشته است برنامه ریزی تدوین شده دست اندرکار بوده است.

تغییربسیارکوچک این نسبت درزمین میتواند مانع تشکیل حیات گردد. زمین وسیارات نزدیک به خورشید درهمان لحظه های اولیه تشکیل هسته مرکزی خورشید وقبل ازجرم دار شدن وبدست اوردن نیروی گرانش قوی توسط خورشید سهم خود را از غبار کیهانی گرفته اند وبه دلیل حجم کم سوختن ئیدروژن را خیلی سریع به پایان رسانده وسپس سوختن هلیوم باعث پدید آمدن کربن،اکسیژن ،ازت ،سیلیسیوم وغیره تا آهن شده است. ئیروژن باید در پایان دوره همجوشی هسته ای همچنان زمام امور را در دست داشته باشد تا اکسیژن نتواند عرض اندام کند که برای ملکول های حیات سم مهلکی بوده است .بعلاوه نسبت اسید های آمینه مورد نیاز برای حیات که از تعداد فقط 20 نوع آنهم از نوع ایزومرآلفا از بین میلیون ها اسید آمینه متنوع که براساس اصل تصادفی بودن میبایستی درزمین پیدا میشدند مسلما نیازبه برنامه ریزی نرم افزاری معینی داشته.است

تحولات زمین پس از تشکیل

زمین درحقیقت خورشید کوچکی بوده که درمرکز خود همجوشی هسته ای ازسوختن ئیدروژن در زمان بسیار کوتاه به گفته پرفسور کاپلان احتمالا حدود فقط هزارسال (یعنی یک چشم بهم زدن درمقیاس زمان شکل گرفتن خورشید وسپس هلیوم را دردوره کوتاه چند میلیون سال وشاید هم کمتر،به پایان میرساند وآهن ونیکل ایجاد شده درمرکززمین قرارمیگیرند وجرم زمین به وجود میآید ومیتواند گازئیدروژن مورد نیاز خود را اطراف خود نگه دارد. بعلاوه فاصله خورشید تا زمین هم تحت نیروی گریز ازمرکز حرکت دورانی سریع بدورمرکز خورشید با تغییر مرتب مدار زمین دورتر گردید. این مطلب در قرآن اشاره شده است به مقاله خلق اسمان بعد از زمین شبهه غیرواقعی درقرآن مراجعه فرمائید . گازهای ئیدروژن وهلیوم فراوانی که درپروسه تشکیل منظومه شمسی به فضا پرتاب شدند سیارات گازی را به وجود آوردند.

باید توجه داشت که درستارگان قاعدتا نبایستی حرارت بالا ترازحدود سیصد میلیون درجه حاکم باشد. این حرارت به بالا که پروتون ها ونوترونها درگیرمیشوند فقط درحدود سه دقیقه وچهل ثانیه اول پیدایش کیهان بعد از بیگ بانگ تا پیدایش هسته یونیزه شده ئیدروژن وهلیوم به نسبت 75 به 25 حاکم بوده وستارگان فقط میتوانند ازحرارت سوختن اتم های این دوعنصر به پائین ترازاین درجه بهره مند شوند. اینکه دربرخی مقالات صحبت ازهمجوشی هسته ای دواتم اکسیژن باهم وایجاد سیلیسیوم درحرارت یک میلیارد درجه وجاهت علمی ندارد وبا علم تناقص دارد وامکان پذیرنیست .بنابراین زمین تنها میتواند دردو دوره مستقل ومنفک ازهم یعنی تکامل اتمی یا دوره هم جوشی هسته ای ودوره تکامل شیمیائی خلق شده باشد که اشاره قرآن هم به این موضوع است .

آیات 9و10 سوره فصلت قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ –زمین دردو دوره خلق میشود وسپس روی آن پوسته جامد وبرکت (سیلیسیوم همین خاک رس که امروزه هم اساس وپایه رزق وروزی بشر است) درآن قرارمیگیرد وغذای بیولوژیکی برای موجوداتی که به ان نیازمندند درچهار دوره برنامه ریزی میشود. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ-وقتی تمامی شرایط به نحو احسن فراهم میشود (دو دوره همجوشی هسته ای وتکامل شیمیائی) شروع خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود. با توجه به نیاز ملکول های پایه حیات به آب وآمونیاک،متان برای شروع ایجاد ترکیبات پایه حیات چنین بر میآید که همزمان با ایجاد سنگ رس و در درون لایه های آن و در داخل زمین ملکول ها ساده شکل میگیرند .متان،اتان وکربورهای ئیدروژن، آمونیاک،ئیدرات فسفر وگوگرد. وغیره ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ-درحقیقت ما انسان را درسلاله رس خلق کردیم.

مفهوم علمی قرآنی سلاله

خلق الانسان من سلاله من طین

سلاله دارای چند مفهوم است چکیده، عصاره، اجزائ تفکیکی منشائ شده از یک هویت مثلا سلاله السادات درالقاب برخی شخصیت های معروف وسید گفته میشود، اجزائ ساختاری واصلی یک هویت مادی وسایر.باید بررسی کنیم دراین آیه سلاله من طین چه میتواند باشد. اگر من را "از"تعریف کنیم سلاله میشود جرئی از طین واگر من را "در" معنی کنیم سلاله هویت مستقل درون طین پیدا میکند. من دو معنی دارد ازودر. در آیه بالا من اول از ومن دومدر میتواند معنی دهد با استنادبه سایر آیات دراین باره که اشاره میشود.

بنابراین با توجه به آیه خلق الانسان من صلصال من حما مسنون .من اول میتواند درومن دوم از معنی دهد .انسان درسنگ رس وازسلاله یعنی چکیده درون آن شروع به خلق شدن میکند. دو آیه بدائ خلق الانسان من طین وخلق الانسان من سلاله من طین یک موضوع مهم خلق ترکیبات آلی اولیه ساختارملکول حیات در سنگ رس را بیان میکند. مطلبی که علم زیست شناسی به آن رسیده است وسنگ رس راعامل کاتالیزاتوری میدانند که ترکیبات مخلوط ملکول های پایه حیات اصلی را به ماکرو ملکول ها تبدیل کرده است ولی جزئیات دقیق آن هنوز برای علم ناشناخته است-خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد- البته نوع سه لایه آن که ازلایه های موازی وروی هم تشکیل شده اند.

سنگ رس سه لایه نوعی خاصی از سنگ رس است که اب را در بین لایه های خود جذب میکند ومدتی انرا نگه میدارد ،این اب میتواند دراندازه های میکروهمراه با املاح مانند آمونیاک، قندها،چربیها،واملاح فسفات وگرد را درخود حل ودرون لایه ها ی داغ بالاترازنقطه جوش اب وحتی بسیاربالاترازخاصیت کاتالیزاتوری سنگ رس بهره مند شود آب دراثر حرارت بخارمیشود وتوده سیاهرنگ ورسوب را برروی لایه های درونی رس باقی میگذارد که همان حما مسنون است یا چکیده ای که آب آن تبخیر شده است یعنی سلاله .ساختا رتشکیلاتی سنگ رس سه طبقه ای که نوعی خاصی سنگ رس است ازدوسطح طبقه کریستالی چهارگوشه ای که توسط طبقه کریستال هشت گوشه ای بالا وپائین هم روبروی هم قرارگرفته شده فضایئ را بین خود ایجاد میکنند که محلول ترکیبات تازه شکل گرفته را میتواند درخود جای دهد.

سنگ رس دو طبقه از بسته های محکم بین طبقات برخودار نیست زیراهمیشه یون ها ی اکسیژن با پیوند همگون بالای کریستال چهارگوشه ای دربرابرهم قرارگرفته اند .به عبارتی درسنگ رس دولایه کریستال های چها رگوشSi3+ توسط Al3+ جایگرین میشود وبار منفی طبقه کریستال چهار گوش با کاتیون ها پر میشوند وخاصیت جذب آب درون خود لایه طبقات خود را ندارد واستفاده از نقش کاتالیزاتوری رس ازدست میرود.

درحقیقت لایه های طبقاتی سیلیکات ها بسته میشوند. اینکه قرآن درایاتی اشاره به خلقت انسان ازتراب میکند میخواهد نوع سنگ رسی که پروسه خلقت انسان درآن آغاز شد را معرفی کند که طین نوع سنگ رسی است که خاک کشاورزی جاذب آب ازآن پدید آمده است . میدانیم که خاک تراب است وهمان سنگ رس سه طبقه فرسایش شده طی میلیارد ها سال است که به دلیل خاصیت جذب اب دورن لایه های خود کشاورزی را رونق بخشیده .

اشاره آیه وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا به این نوع سنگ است که برکت حیات ازآن وبرکت رزق و روزی امروزه هم ازآن است سنگ های سیلیسیوم دو لایه ، ماسه وشیشه وایلیمیت اینها هم سنگ رس هستند ولی نه رسی که حمامسنون دردرون لایه ان به رسوب تبدیل شد. حال معنی سلاله من طین ونقش ان درپیدایش ملکول اولیه حیات برای ما روشن میشود. سلاله چیزی که منشائ وپایه یک جسم ازآن پدید میآید وریشه واصالت آن جسم را تشکیل میدهد هم معنی میدهد. مثلا سلاله من مائ مهین یعنی منشائ تشکیل ملکول اب (عوامل تشکیل دهنده که اصالت اب بر ان قرار دارد که میشودHO ,H ( ومهین هم آب کم است که تعیبرهمان ملکول اب را میدهد.آب اقیانوس را تشکیل میدهد وکمتر از آن دریا وکمتر از آن رودخانه وکمتر از آن برکه وکمترین آن ملکول آب است واشاره به این است که واکنش سلاله من مائ مهین درآب کم صورت گرفته. انشائالله مقاله مستقل درباره آن که دردست تدوین است بزودی تقدیم علاقمندان میشود.-

سید محمد تقوی اهرمی شب یلدای 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت