ویژگی ها

مراحل رشد جنین وواقعیت قرآنی

مقدمه نوشتار


بسیاری ازکلمات درآیات متشابه دارای معانی چند وجهی است وهرکس بفراخورعلم ودانش خود و منابع دردسترس معنی مورد نظر خود را بیرون می اورد .تقریبا تمامی کلمات که درارتباط با پیدایش کیهان، زمین وحیات ودردرون آن انسان است همان هائی هستند که مفسران قدیم حدود دو الی سه قرن پس از ظهور اسلام که علم تفسیر رونق گرفت وبراساس برداشت های علمی آن زمان معنی کرده اند .تعبیر وتاویلهائی درباره ایات متشابه و بران اساس صورت گرفت معانی این کلمات بدون تغییر قرن ها بعد تا کنون ابزارتفسیرآیات متشابه قرارگرفته وبرباورما نشسته است. چنانچه درسایت ها به مقالات فراوان رجوع شود می بینیم که برای توصیف وتفسیر یک موضوع مثلا صلب وترائب ویا کلمه مائ دافق، هفت آسمان وامثالهم روایات ازگذشتگان را نقل وبرآن اساس قرآن را تفسیر میکنند. برداشت علمی درهزارسال قبل تا کنون تحول یافته ولی تصورات ذهنی برآن برداشت ها ثابت مانده وبازارتوجیه های غلط ومنسوخ شده همچنان داغ وفعال است.

عدم توجه به علم روز درموضوعات خلقت کیهان، خلقت انسان وهفت اسمان وروند پیدایش حیات باعث شده حقانیت مطالب علمی قرآن پشت پرده تحجرو تعصب برتصورات ذهنی کهن پنهان بماند. کلمات کلیدی درپیدایش حیات از قبیل خلق، انشائ، یبدوا ویعید، نطفه، صلب وترائب، مائ من با کسره میم ، منی یمنی وامثالهم دارای معنی خاص وثابت درکل آیات است ونمیتوان به سلیقه خود وبراساس نظرگذشتگان آنها را معنی کرد. قرآن رویداد های مهم پیدایش کیهان، حیات درزمین و سایر را در قالب ایات متشابه وبه دفعات بیان داشته وهمه آنها هم اهنگ ومرتبط با یکدیگرند. اگرما معیارسنجش را به جای نظرات گذشتگان، علوم طبیعی مانند زیست شناسی، اخترشناسی، زمین شناسی درپیدایش حیات وانسان وسایر پدیده ها را جایگزین کنیم وکلمات کلیدی را درست وبراساس کاربرد درقرآن بکار گیریم به اعجازعلمی قرآن درقرن شکوفائی علوم دست خواهیم یافت.

گذشتگان کلمات کلیدی را که دارای چند وجه معانی مختلف دارند را براساس برداشت علمی آن زمان تعریف کرده اند. ما باید دراین تعاریف وبر اساس علم روز بازنگری کنیم. مثالی بزنیم درایه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- من دوبار تکرار شده ومفسرین هم تاکنون من را از تعریف کرده اند. درصورتیکه من درآیات فراوانی دارای چند وجه معانی است از، در، به، با ودر مواردی هم به عنوان صله کلام حرف اضافی که نوشته میشود ولی خوانده نمی شود. ایات فراوان است. ایه ای که من به مفهوم "در"است را انتخاب میکنیم آیه 1 سوره فاطر- وَاللّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواجًا وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَلا تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ- خدا شما رااز(در) خاک آفرید وسپس از نطفه وسپس قرارداد زوج هائی (برای شما ویا در شما)هیچ حملی درماده صورت نمی گیرد وبارش را نمی نهد مگربه علم خدا. تحمل من انثی-باری درماده معنی میدهد ونمی تواند از معنی دهد. بنابراین من میتواند در باشد یا از. خلقکم من تراب میتواند درخاک ویا از خاک معنی دهد.درآیه خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- انسان درصلصال وازحما مسنون معنی درست ایه است که مطابق آخرین نظریه علم زیست شناسی وپیدایش حیات است. صلصال سنک رس است که درمیلیارد سال بعد دراثر فرسایش به خاک امروزی تبدیل شده است، سنگ رس گداخته وحما مسنون توده سیاه رسوب شده درصلصال که منشائ ملکول های پایه حیات است. بنابراین معنی براساس اینکه من "از" باشد یا "در" تفاوت زیادی باهم دارند . معنی انسان درخاک خلق شد علمی است واز خاک خلق شد غیرعلمی است. خاک رس که هشتاد درصد پوسته جامد زمین را تشکیل میدهد از انواع کانی های رسی است واز سیلیسوم، آلومینیوم ،منیزیوم به عنوان ترکیبات اصلی تشکیل شده وانسان نمی تواند ازاین عناصر تشکیل شده باشد ولی مبنای پیدایش حیات وانسان درخاک اولیه بوده است.


تحولات درون جنین وواقعیت قرآنی


برای پرداختن به این موضوع لازم است معنی چند کلمه را بررسی کنیم. نطفه، خلق ،انشائ سه کلمه کلیدی در پیدایش حیات است . نطفه منشائ پیدایش موجود زنده است . کلیه اطلاعات ساختار تشکیلاتی موجود زنده باید درون آن متمرکز باشد.خصوصیاتی که از جنس نر وماده به ان منتقل شده ونرم افزاری هم هدایت آنرا بسوی موجودی که باید ازآن پیدا شود برعهده دارد. امروزه علم زیست شناسی وژنتیک نطفه را حاصل لقاح ژن نر وژن ماده میداند. هر کدام ازاین ها نطفه بشمار نمی آیند وبه تنهائی قادر نیستند موجود زنده را پدید آورند. اسپرم نربه تنهائی نطفه نیست. نطفه کنونی حاصل تحولات تکاملی چند میلیارد ساله ژن اولیه حیات بوده است.دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که حیات اولیه از نطفه آغاز شد ونطفه اولیه حیات ملکول الی زنجیره ای RNA بوده است که دردرون لایه سنگ رس ایجاد شده وتک سلولی اولیه حیات که این ملکول را درخود داشته است سنگ بنای اولیه پیدایش موجودات زنده بوده است .این تک سلولی باکتری های ساده کهن یا باستانی نامیده شده اند.تک سلولی غیرهوازی بدون غشائ هسته ای دارای جنسیت نر ومادینگی نبوده اند ولی خصوصات تکثیر پذیری داشته اند. میکرب ها وبرخی ویروس ها نمونه های زنده این اجداد جانداران از جمله انسان ها هستند. اشاره قرآن به خلقت انسان از نطفه همین نطفه اولیه حیات است. هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ- ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ-اواست که شما را در خاک واز نطفه خلق کرد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-درحقیقت ما انسان را در صلصال واز توده سیاهرنگ حما مسنون خلق کردیم .مبنای پیدایش نطفه از حما مسنون است .دلائل وسندیت این موضوع را میتوان از سایر آیات قرآن ومقایسه با آخرین نظریه های علم زیست شناسی استنباط کرد.به مقالات حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است وصلب وترائب وخطای برداشت قدما وموخرین.مراجعه فرمائید.


مفهوم خلق وانشائ در قرآن


خلق یعنی ایجاد یک پدیده از مواد اولیه ای که وجود داشته است . خلق با ابداع فرق میکند وابداع ایجاد ازعدم است ولی خلق ایجاد ازچیزی که وجود دارد .خلق فقط یک بار اتفاق می افتد.خلق الانسان من نطفه اولین سنگ بنای خلقت انسان است وخلق های بعدی مانند علقه ومضغه مراحل خلق های بعدی است که آنهم فقط یک بار صورت گرفته است. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ .برای خلق انسان از نطفه مراحل قبلی خلق آماده ومهیا میشود وسپس خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود. بنابراین خلقت انسان مقدمه داشته است شرایط لازمه خلقت انسان فراهم میشود (خلق میشود) وسپس آغاز خلقت انسان درصلصال است این خلق ها تا رسیدن به هدف مطلوب ذات باریتعالی درقرآن انشائ نامیده شده- هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خداوند ازسرگذشت انشائ شما درزمین وهنگامی که بصورت جنین درشکم نیای گذشته خود بودید دانا تراست. بعد ازهرخلق دوره انشائ آن شروع میشود تا خلق بعدی وانسان ازانشائ آخری بیرون آورده میشود . دوره تکاملی بصورت تحولات ژنتیکی در شکم نیای گذشته انسان سپری شده است .حال که زمینه درک آیه تحولات جنین فراهم گردید به ایه میپردازیم .12 الی 14 مومنون


وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ-
آیه ازخلق انسان ازسلاله ودرطین آغاز میشود یعنی در زمین اولیه وحدود سه میلیارد سال قبل- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ-سلاله چکیده یا رسوباتی که برجای میماند معنی میدهد. کجا صورت گرفته درطین. معنی طین هم درقرآن درسوره مائده آیه110 خطاب به حضرت عیسی چنین میفرماید- وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْني‏ وهنگامی که به اذن ما از طین شکل پرنده ای را خلق میکردی- طین دراین ایه خاک رس خالص است که درکوزه گری استفاده میکنند . بنابراین سلاله رسوبی است که در طین ایجاد شده است. برمیگردد به همان زمانی که وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ رخ داده است. پس سلاله معنای دیگر حما مسنون است که ازان نطفه اولیه حیات ایجاد شد. این نطفه هسته وغشائ دورهسته برای محافظت ژن اولیه نداشته است وسالیان دراز طول میکشد تا غشائ هسته ای دورژن درون باکتری را میپوشاند که بحث بسیار جالب دانشمندان زیست شناسی است که این غشائ چه موقع ایجاد شد وآیه میفرماید ونطفه ایجاد شده را درجایگاه استوارقرارداده میشود. زمانی این غشائ دورژن درون باکتری تشکیل میشود که سه دوره پانصد میلیون ساله از شروع خلق اولیه نطفه حیات میگذرد وتک سلولی بدون هسته وغشائ هسته ای غیرهوازی به سلول هسته دارودارای غشائ هسته ای پیشرفته میشود واین همان قرارمکین است . این سلول خلق جدیدی است ژن کامل درون هسته قرارگرفته ومرحله سرنوشت ساز دیگری در سرگذشت انسان رقم میخورد.


این سلول که منشائ تمامی پرسلولی های حیات است خلق میشودواین علقه است. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً-علقه از نطفه قرارمکین دارخلق میشود. علقه به پرسلولی تبدیل میشود وجنسیت نر ومادینگی برای اولین باردرآن ایجاد میشود وتکامل می یابد وجانوران دریائی دارای بدنی غضروفی شکل میگیرند- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً-غضروفیان دراین مرحله پا به عرصه وجود مینهند. بند پایان هم جزئ این راسته هستند که به خشکی منتقل میشوند وجانوران خشکی ازاینها منشائ میشوند. زمانی طولانی می گذرد تا غضروف ها به استخوان تبدیل میشوند واستخوانداران پا به عرصه وجود میگذارند. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا-زمان طولانی دیگری میگذرد وتکامل موجودات برنامه ریزی شده نظام خلقت ادامه می یابد .مرحله بعدی روی استخوان ها ماهیچه قرارمیگیرد ودایناسورها، پرندگان وپستانداران پا به عرصه وجود میگذارند- فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا-تکامل موجودات به پایان انشائ خود میرسند وانسان به عنوان آخرین خلق دوره تکامل را به پایان میبرد. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ-سپس خلق آخر راانشاناه کردیم تبارک باد براین بهترین خالق متعال. این ایه سرگذشت تکاملی انسان است از بدو خلقت از نطفه تا تبدیل به انسان کامل .گذشتگان که ازعلوم امروزی بهره ای نبرده بودند درباره این ایه تصوراتی را نوشتند وبراساس دانش هزارسال قبل وما امروزه با چشم بسته وبدون فکرکردن ومقایسه با علم روز آن را بر باورخود نشاندیم وشبه خلق کردیم واعجازعلمی قرآن را پشت پرده تحجر وتصورات کهن نا درست پنهان کردیم.

براساس علم زیست شناسی بعد از لقاح ژن نر وماده دررحم نطفه اولیه جنین شکل میگیرد. جنین براساس برنامه ریزی تدوین شده رشد میکند تمامی اعضائ بدن ازهمان لحظات نخستین خود رانشان میدهند وقلب تنها جدود سه الی چهارهفته شروع به زدن میکند. جنین به رشد خود ادامه میدهد. خلقی پس ازخلق درجنین اتفاق نمی افتد، برویم روند رشد جنین را مطالعه کنیم وقضاوت نمائیم. تحولات درون جنین بازآفرینی خلق اولیه است . قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ فَأَنَّي تُؤْفَکُونَ-بگو آیا از شرکای شما کسی است که خلقت را آغازکرده وسپس آنرا بازآفرینی کند بگو تنها خدا است که خلق را آغاز میکند و سپس آنرا باز آفرینی میکند. کلمه یعیده هم درست معنی نمیشود. یعید بازگشت وتکراریک رویداد اتفاق افتاده معنی میدهد.عید تکریم وتکرارشادی یک واقعه رخ داده شده است. عید نوروزهمه ساله اتفاق میافتد وما آنرا جشن میگیریم .یعید بازگشت به قیامت نیست. خلق یک باراتفاق افتاده وخداوند مکررا آن را درحیات زمین بازآفرینی میکند. بنابراین خلق جدیدی صورت نمی گیرد. جنین نمایش تحولات سرگذشت تکاملی میلیارد ساله تبدیل ژن اولیه حیات به موجود تکامل یافته است. ایه مشابه ای ازسرگذشت تکاملی موجودات زنده را هم بیان کنیم وبحث را خاتمه دهیم - وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير-خداوند تمامی ریز جنبندگان ( بند پایان یا بی مهره گان نیای اولیه موجودات در خشکی) را دراب آفرید واز آنها برخی برروی شکم میخزیدند وبرخی برروی دوپا وبرخی روی چهارپا (راه میرفتند) وخداوند هدفی که مورد خواست یا برنامه او است را خلق میکند که اوبه قادر متعال برهرچیز است .روند تکاملی موجودات را اشاره میفرماید ابتدا بی مهره گان ازاب به خشکی راه می یابند و سپس خزندگان پدید امدند وبعدازان امثال دایناسورها بر دوپا راه میرفتند وسپس چهار پایان پدید امدند و خداوند هدف مورد نظر خود را يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ که انسان باشد را خلق میکند.اینکه در ایه فوق دابه منظورریزجنبندگان هستند به مقاله دابه وتکامل موجودات از نظرقرآن مراجعه فرمائید .امیداواریم که علمائ بزرگواراسلا م این موضوعات را بازنگری کرده وبراسا س دیدگاه علمی روز بررسی واعلام نمایند وقران را ازاین مهجوریت غریب نجات دهند تا جوانان ما به عظمت علمی قرآن ایمان بیاورند.انشائالله سید محمد تقوی اهرمی-بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت