ویژگی ها

دحوالارض با مستند علمی وقرآن گسترش قاره ای زمین است

مقدمه نوشتار


برخی رویداد های مهم رخ داده درزمین از بدوا پیدایش نطفه اولیه حیات که حدود سه ونیم میلیارد سال قبل تا تکامل انسان وپیدایش ادم به عنوان اولین انسان تکامل یافته از نسل قبل از خود وپدیده هائی که درسرنوشت زمین وحیات نقش موثری داشته اند درقالب ایات متشابه درقرآن بیان شده وهدف از بیان آنها در 1400 سال قبل ادله ودلیلی است برای زمان های بعد که علوم طبیعی به کشف آن واقعیت ها دست یابد وانسان به حقانیت خداوند متعال یقین حاصل کند. خداوند که از گذشته وآینده تحولات علم وتمدن وتفکرانسانها آگاه است وقرآن را برای همه نسل ها نازل کرده میدانست که درعصرشکوفائی علم اعتقاد به خداوند دربین دانشمندان علوم رنگ می بازد بعلاوه کلمات کلیدی برای دانشمندان وکشف واقعیتها برجسته میشود وادله علمی معیار مقایسه برداشتها وتفکرات میگردد. نکات برجسته ومهم دررخداد های حیات وپیدایش زمین وکیهان وعلوم طبیعی وفیزیک را در قالب آیات متشابه برای حقانیت وجود خالق متعال بیان داشته که همه اعجاز علمی قرآن دراین زمان است .حدود دوقرن است که علوم طبیعی به پیشرفت های شگفتی دست یافته است وما میتوانیم با استفاده ازواقعیت های علمی کشف شده به مفاهیم برخی کلمات که به عنوان اعجاز قرآن است برسیم ولی متاسفانه تصورات ذهنی کهن که یادگار نظرات گذشتگان مطابق علم ان زمان بیان شده وبدون تغییرازهزارسال قبل برباورما نشسته وقرآن برآن مبنا تفسیر میشود پرده ای برواقعیت های علمی آیات متشابه انداخته وشبهات فراوان ایجاد وبازارایراد علمی برایات قرآن که به ناحق وخلاف نظرواقعی قرآن است همچنان داغ است. ما به عوض تجدید نظردرآن نظرات ومقایسه ایات با علم روزورفع ابهام وشبهات با دفاع غلط بازاراین شبهات را داغ ترولطمه بیشتربه واقعیت های علمی آیات متشابه وارد میکنیم. یکی از بسیار موارد این قبیل آیات موضوع ایه والارض بعد ذلک دحاها است که درادبیات دینی ما به دحوالارض مشهوراست. دحوالارض واقعه مهمی درزمین است که درزمان مشخصی رخ داده وما برای این رخداد ارزش بالائی قائل هستیم. بین آنچه که ما تصورمیکنیم وآنچه که قرآن بیان میکند تفاوت بسیاراست.

رخداد گسترش قاره ها از دید قرآن

این رخداد درسرنوشت حیات بسیار با اهمیت است وقرآن این واقعه را با بیان شیوا وشفاف به عنوان برگی زرین از تاریخچه حیات درزمین بیان داشته. دانستن واقعیت علمی این آیه که به آیات قبل وبعد ازآن ارتباط ناگسستنی دارد راز نهفته درآن را برملائ میکند. ابتدا ایات 27 الی 33 سوره نازعات راباهم مرور میکنیم وبا مقایسه با علم زمین شناسی وپیدایش وحیات راز نهفته درآن را کشف میکنیم وبه اعجاز علمی قرآن ایمان بیاوریم وازمقایسه ایات متشابه با آخرین دست آورد های علمی نهراسیم و دردیدگاه گذشتگان باز بینی کنیم.


أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا- وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا- وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا- أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا- وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-ایا خلق شما مهمتراست یا بنای اسمان –آسمانی که سقف آن را بالا برد وسپس آن را سروسامان داد-وشب آن را تاریک وروزش را روشن گردانید-وبعد ازآن زمین را گسترش داد-ودرآن چشمه ها ومراتع را بیرون آورد-که متاعی است برای شما وچارپایان شما.


مفهوم سمائ در این آیه ونقش آن در پدیده حیات


ساختن سمائ را با خلقت انسان مقایسه فرموده .بنابراین باید رابطه ای با هم داشته باشند وسمائ هم با توجه به اشاره شب وروز سمائ یا جو زمین است. جو زمین اگر بنا نشده بود حیات ودرون آن انسان هم وجود نداشت. برای درک سمائ واینکه با تحولات زمین اولیه درارتباط است به سه آیه 9 الی 11 سوره فصلت توجه فرمائید. آیات قرآن با هم ارتباط تنگاتنگی دارند .


قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ- زمین دردوره خلق میشود وپوسته جامد برروی آن قرار داده میشود وروی آن چهاردوره اقوات برنامه ریزی میشود وسپس به سمائ دودی وتاریک زمین پرداخته میشود (سروسامان داده میشود) وبه زمین وسمائ آن خطاب میشود-فقال لها وللارض موید این است که سمائ وزمین یک مجموعه وبا هم هستند. یعنی سمائ کیهان نیست کیهان سقف ندارد که بالاببرد، اشتباهی که بسیاری به عمد آنرا مرتکب میشوند وشبهه خلق میکنند. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا-آیا خلقت شما با عظمت است یا آسمانی که بنا شد وسقف آنرا بالا بد وسپس آنرا سامان داد. زمین درابتدای خلقت جو نداشت وپس از آنکه نطفه اولیه حیات دراقوات خلق شد، دور زمین یک جو اولیه با لایه نازک ویک پارچه وجود داشت از بخار آب، امونیاک،گاز های ئیدروژن ومتان که از درون زمین به بیرون رخنه کرده بود وگرانش زمین آنها را نگه داشته بود تا به فضا پرتاب نشوند. این لایه مملوازغبار آتش فشان های فعال وبخار آب اشباع وحرارت بالای نقطه جوش آب .جوی تیره وتارکه قرآن آنرا به دخان تشبیه کرده است. این رخ داد براساس جدول زمانبندی پیدایش زمین حدود سه ونیم میلیارد سال قبل به وقوع پیوسته است. یک ونیم میلیارد سال دیگر سپری شد وسمائ زمین درحال تحول وتکامل خود برای ایجاد هفت طبقه جوبود.ئیدروژن عنصرغالب دراین جو است فعالیت آتش فشانها، برخورد شهاب سنگ هاوباران سیل آسا وابرهای متراکم وتحولات پوسته جامد زمین شب وروز زمین را دگرگون کرده بود. روزها غبارودخان موجود درجوزمین مانع ازرسیدن نورخورشید به زمین وتاریک وبه عکس فعالیت شدید آتش فشان ها شب آنرا روشن کرده بود. بعلاوه آسمان سقف نداشت که نور خورشید درون آن با برخورد با ملکول های آرام درآن مانند جو امروزی روشن شود.

به تصویرزیروبا تشکرازناسا برای استفاده از آن توجه فرمائید. درتصویر سطح زمین دربدو تشکیل پوسته جامد درحالی که خورشید کم نورتراز خورشید کنونی وبسیارنزدیک تربه آن بامقایسه با زمین کنونی دارد میدرخشد بوده است نشان داده شده است.درتصویر روز زمین درآن زمان را به تصویر کشیده است ولی آسمان به دلیل عدم وجود جو تاریک وسیاه است.

مفهوم وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا


زمین بعد ازخلق اولیه تک سلولی حیات در سه ونیم میلیارد سال پیش سه دوره تاریکی پانصد میلیون ساله جو را پشت سرگذاشته ووارد یک دوره پانصد میلیون ساله تولید اکسیژن و تبدیل یک طبقه جو به هفت طبقه میشود. زمین آرام میشود وسقف آسمان زمین بالا میرود وهفت طیقه جو آن سروسامان میگیرد - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.این رویداد در حدود یک میلیارد سال قبل اتفاق می افتد واکو سیستم زمین آماده پذیرائی اولین تک سلولی هسته دار با غشائ هسته ای وژن کامل میشود.با آرامش زمین ومستقر شدن هفت جو زمین وحفاظ آن شب و روز ماهیت خود را بدست میآورند. اینجا است که وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اتفاق می افتد .روزش را روشن وشبش را تاریک میگرداند. اعجاز علمی قرآن را که در 1400 سال قبل بیان فرموده را مشاهده کنید. زمین هنوز دوره پر کامبرین را میگذراند که تا 570 میلیون سال قبل ادامه داشته است که پر سلولی های گیاهی وجانوری آماده ادامه تکامل موجودات برروی خشکی میشوند به جدول زیرکه از داده ها ی زمین شناسی از ارنست مایردانشمند برجسته زمین شناسی اقتباص وتهیه کرده ام توجه فرمائید-با پوزش اشتباه در جدول زیر30000درجه به3000 درجه اصلاح میگردد

داستان ما برای رسیدن به وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا که بعد از زمان بندی جدول فوق صورت گرفته است مطابق فرموده قرآن بعد ذلک ادامه دارد. دوره فوق از 4/6 میلیارد الی 570 میلیون سال اتفاق افتاده است.


گسترش زمین بعد از رویداد های بیان شده


از570 الی 240 میلیون سال پیش وقایع مهمی در زمین اتفاق میافتد وتکامل زمین وموجودات وارد مرحله جدیدی میشوند. این دوره را پالئوزوئیک یا دیرینه زیستی مینامند که دوران اول زمین شناسی معروف است ودر حقیقت دوره پرکامبرین دوره ماقبل ازدوران بشمار می اید. دوره دیرینه زیستی خود به شش زیر دوره تقسیم میشود که در جدول شماره 2 نشان داده میشود. زمین دراین دوره از یک قاره بزرگ تشکیل شده است زمین یعنی خشکی وکره زمین منظورنیست. رشته کوه ها هنوز به وجود نیامده اند وجانوران مراحل اولیه تکامل خود را میگذرانند. مهره داران وگیاهان ازآب وارد خشکی میشوند ومیلیون ها سال طول میکشد تا دوزیستیان برروی خشکی مستقر شوند وخزندگان دراواخراین دوران زمین را دراختیار خود داشتند وگیاهان هم نوع خاص خود وبا ساقه غیر چوبی سطح زمین را فرا میگیرند. این دوره ها همه مشمول بعد ذالک در ایه فوق میگردد وما به زمان این رخ داد عظیم وسرنوشت سازدرتاریخ زمین میرسیم .این اتفاق دردوره بعدی روی میدهد. با پوزش از اشتباه پیش امده در جدول زیر ابتدا مهره داران وگیاهان خشک زی وبعد ازآن دوزیستیان ودرآخردوره خزندگان اصلاح میگردد

دوره مزوزوئیک وپیدایش قاره ها وگسترش زمین


این دوره به دوره میان زیستی معروف است تغییرات وسیع پوسته جامد زمین وجدا شدن قاره ها وگسترش خشکی ،پیدایش کوه ها وچشمه ها ومراتع زمینه را برای پیدایش پستانداران آماده میسازد. این دوره از 225 تا 65 میلیون سال پیش رخ داده است . درسه زیردوره زمین شناسی تریاس، ژوراسیک وکرتاسه تشکیل شده است وایه والارض بعد ذلک دحاها مربوط به زمان ژوراسیک است.


أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا- وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-زمین گسترش می یابد.ارض دراینجا خشکی معنی میدهد وبسیاری ازمغرضین ومعاندین زمین را کره زمین گرفته اند وبه قرآن این شبهه را وارد میکنند که خداوند فرموده کره زمین را پهن کردیم درحالی که به آیه بعد توجه نمیکنند که فرموده اخرج منها مائ ها ومرعاها.ازآن خشکی ها چشمه ها ومراتع را بیرون می آورد وکوه را استوار وپا برجا قرارمیدهد .باران های سیل اسا با ارامش زمین متعادل ترمیشود وگسترش خشکی ها وایجاد کوه ها باعث ذخیره آب باران وگردش وچرخش هوا ومساعد شدن زمین برای رویش گیاهان پهن برگ ومراتع که برای شما انسان وچارپایانتان متاعی است تا بهره مند شوند. بنابراین با استناد به تاریخچه زمین وتحولات روی آن معنی والارض بعد ذلک دحاها روشن میشود.زمین دراین رویداد متولد نمیشود بلکه قاره ها پا به عرصه وجود مینهند واین برنامه ریزی ذات باریتعالی برای ادامه روند تکامل موجودات وپیدایش انسان تکامل یافته است به جدول شماره 3 مراجعه فرمائید.

خزندگان غول پیکرودایناسورها حاکمیت زمین را از آن خود کرده اند وایجاد مزاحمت برای ظهورنسل جدیدی از خلقت حیات وآنها میبایستی از صحنه روزگار محو شوند تا روند تکامل راه خود را دنبال کند


انقراض دایناسورها دراین دوران وقبل ازپیدایش پستانداران حکمتی الهی بوده است. خزندگان ودایناسورها همه ایات خداوند بودند که خداوند درزمین آنها را منسوخ کرد وبه جای آنها آیه دیگری جایگزین کرد


مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیرٍ‌ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ‌ -هیچ ایه را ما منسوخ نمی کنیم وبه فراموشی نمی سپاریم مگر مانند آن یا بهتر از آن را جایگزین میکنیم که خداوند قادر متعال است .


وَإِذَا بَدَّلْنَا آیةً مَّکانَ آیةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ینَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ‌ ۚ بَلْ أَکثَرُ‌هُمْ لَا یعْلَمُونَ وچون ایه ای را با آیه دیگری تعویض گردد خداوند به نازل کردن آن علم وآگاهی دارد میگویند تومفتری درحالی که بسیاری از آنها علم آن را ندارند. دراین آیه میفرماید آیه ای را برمیداریم وبجای آن آیه دیگری میگذاریم-وَإِذَا بَدَّلْنَا آیةً مَّکانَ آیةٍ ۙبنابراین نبایستی آیه منسوخ شده درقرآن باشد در قرآن ناسخ ومنسوخ نداریم


بنابراین این آیات نمی تواند درارتباط با ایات قرآن باشد درطبیعت همه پدیده ها آیات الهی هستند ومیتوانند این مفهوم را ازآن استنباط کرد. مفسرین محترم برای اینکه آیه ای از قرآن را منسوخ نکنند آیه را حکم معنی کرده اند که صحیح نمی تواند باشد. درجدول شماره 3 دوره مهم تحولات پوسته جامد زمین وپیدایش قاره ها،کوه ها و مراتع را نشان میدهد وبدین طریق ما به مفهوم علمی وواقعی والارض بعد ذلک دحاها می رسیم ویکی دیگراز اعجاز علمی قرآن را بر ملا وعیان میسازیم. سید محمد تقوی اهرمی دهم بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت